2,818 views

Chú Giải I Giăng: 906212_I Giăng 5:6-13

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chứng Cớ về Đấng Christ và Sự Sống Đời Đời

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

6 Ấy chính Đức Chúa Jesus Christ đã lấy nước và máu mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, mà là lấy nước và máu. Ấy là Đấng Thần Linh làm chứng, vì Đấng Thần Linh là lẽ thật.

7 Vì có ba chứng ở trên trời: Đức Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh. Ba (chứng) này là một.

8 Và có ba chứng trên đất: Đấng Thần Linh, nước, và máu. Ba (chứng) này thuận làm một.

9 Nếu như chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vì này là chứng của Đức Chúa Trời, ấy là Ngài làm chứng về Con Ngài.

10 Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.

11 Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

12 Ai có Đức Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

13 Ta đã viết những điều này cho các con, những người tin đến danh của Con Đức Chúa Trời, để các con biết rằng, các con có sự sống đời đời và để các con tin đến danh của Con Đức Chúa Trời.


I Giăng 5:6-13 là một trong các phân đoạn Thánh Kinh gây ra sự tranh luận trong vòng các nhà nghiên cứu về Thánh Kinh. Bởi vì, trong một số bản chép tay nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh đã không có câu 7 với nội dung được in đậm trong phần trích dẫn trên đây, mà câu 6 được ngắt ra, làm thành hai câu. Trong số 16 bản chép tay cổ thì có 9 bản ghi chép đầy đủ như bản hiệu đính mà chúng ta đang học. Chúng tôi chọn theo 9 bản chép tay cổ có câu thứ 7, nói đến ba chứng ở trên trời. Thánh Kinh Anh ngữ, Bản Dịch King James cũng chọn như vậy. Chúng tôi tin rằng: Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời phải có chứng cớ ở trên trời và ở trên đất.

6 Ấy chính Đức Chúa Jesus Christ đã lấy nước và máu mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, mà là lấy nước và máu. Ấy là Đấng Thần Linh làm chứng, vì Đấng Thần Linh là lẽ thật.

Chúng ta để ý: Toàn bộ danh xưng JESUS CHRIST được nói đến trong câu 6. Danh xưng JESUS nói lên bản thể và sứ mạng của Con Người được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri:

Người sẽ sinh một trai, ngươi hãy đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).

Chữ JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Vì thế, danh xưng JESUS vừa nói lên bản thể của Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, vừa nói lên sứ mạng của Ngài khi Ngài nhập thế làm người, là “cứu dân mình ra khỏi tội!”

Chữ CHRIST có nghĩa là: Đấng được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền và năng lực để làm tiên tri, thầy tế lễ, và vua.

  • Với chức vụ tiên tri đến từ trời, Ngài giãi bày Đức Chúa Cha cho chúng ta (Giăng 1:18).

  • Với chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại (Hê-bơ-rơ 9:11-12; I Giăng 2:2).

  • Với chức vụ vua của các vua và chúa của các chúa, Ngài sẽ cai trị đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:5-6; Khải Huyền 19:16).

Ngài đã từ trời đến trong thế gian, mang lấy thân xác loài người để làm Đấng cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Đấng Thần Linh tức là Thiên Chúa Ngôi Ba đã làm chứng về bản thể và sứ mạng của Ngài.

Ngài đã lấy nước và máu mà đến. Nước tiêu biểu cho sự hình phạt để thanh tẩy tội lỗi. Máu để tiêu biểu cho sự đền tội và ban cho sự sống.

Ngài đã chịu dầm mình dưới sông Giô-đanh để làm biểu tượng cho sự Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại và nhận lấy hình phạt của tội lỗi thay cho nhân loại. Đó là sự báp-tem vào trong sự chết, như cả thế gian khi xưa đã bị nhấn chìm trong cơn lụt lớn vì phạm tội.

Ngài đã đổ máu ra trên thập tự giá để đền tội cho toàn thế gian và chính máu ấy sẽ mang lại sự sống cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Đấng Thần Linh là Thần Lẽ Thật đã làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ bằng cách ghi chép lại trong Thánh Kinh và phán dạy trong lòng những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ.

7 Vì có ba chứng ở trên trời: Đức Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh. Ba (chứng) này là một.

8 Và có ba chứng trên đất: Đấng Thần Linh, nước, và máu. Ba (chứng) này thuận làm một.

Sự kiện Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại là một sự kiện vô cùng lớn trong cả lịch sử của thiên đàng và vũ trụ vật chất. Vì thế, chắc chắn phải có chứng cớ ở trên trời cũng như chứng cớ ở trên đất.

Ở trên trời, chính Ba Ngôi Thiên Chúa là chứng cớ. Ở trên đất thì Đấng Thần Linh, nước, và máu là chứng cớ. Chúng ta chú ý điều này. Thánh Kinh không nói Đức Thánh Linh, nước và máu nhưng nói: Đấng Thần Linh, nước và máu. Là bởi vì, danh xưng Đức Thánh Linh chỉ dành riêng để gọi Đấng Thần Linh Thiên Chúa khi Ngài ngự trong thân thể của con dân Chúa và hành động trong thân thể của con dân Chúa. Khi Ngài hành động bên ngoài thân thể của con dân Chúa thì danh xưng của Ngài là Đấng Thần Linh. Chính Đấng Thần Linh Thiên Chúa cáo trách loài người về tội lỗi, giúp loài người hiểu biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua cái chết của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, Đấng Thần Linh, nước của lễ báp-tem, và máu của Đức Chúa Jesus Christ là chứng cớ ở trên đất, giữa thế gian, cho lẽ thật về sự Đức Chúa Jesus Christ đã chết để chuộc tội nhân loại.

9 Nếu như chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vì này là chứng của Đức Chúa Trời, ấy là Ngài làm chứng về Con Ngài.

Lẽ thường, chúng ta tin một điều gì đó khi có người làm chứng, nói với chúng ta rằng, đó là sự thật. Nếu lời chứng của loài người được chúng ta chấp nhận, thì tại sao chúng ta không chấp nhận lời chứng của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ khi Đức Chúa Trời đã từ trời mà phán:

Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, là người đẹp lòng Ta” (Ma-thi-ơ 3:17).

Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường” (Mác 1:11).

Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường” (Lu-ca 3:22).

Đang khi người còn nói, bỗng có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó” (Ma-thi-ơ 17:5)!

Dĩ nhiên, ngày nay không ai được nghe trực tiếp lời phán của Đức Chúa Trời để làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ. Ngày nay, chúng ta đã có toàn bộ Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời trong tay. Nếu chúng ta tin những sự kiện được ghi chép trong các sách lịch sử của loài người, thì tại sao chúng ta lại không tin những sự kiện được ghi chép trong Thánh Kinh?

Chính năng lực làm thay đổi lòng người của Thánh Kinh đã tự ấn chứng Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời và có thẩm quyền tuyệt đối trong cuộc sống của mỗi một người trong thế gian. Chính sự kiện Thánh Kinh được ngày đêm phiên dịch, in ấn, và rao giảng không ngừng nghỉ, đã cho chúng ta thấy, lời chứng của Đức Chúa Trời về Đức Chúa Jesus Christ vẫn được công bố khắp nơi, qua mọi thời đại, trong mọi dân tộc, bằng mọi ngôn ngữ.

10 Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho mỗi chúng ta cơ hội được nghe giảng về Tin Lành. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta đức tin để chúng ta có thể tin nhận Tin Lành. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã khiến cho Tin Lành trở thành hiện thực. Tất cả những ai tin nhận Tin Lành, tức là tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thì đều trở thành chứng nhân cho lời chứng của Đức Chúa Trời. Bởi vì, chính mỗi một người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là được Đức Chúa Trời sinh ra trong Đức Chúa Jesus Christ, là chứng cớ rõ ràng cho sự kiện Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời sinh ra thành người để cứu chuộc nhân loại.

Con người xác thịt Jesus được gọi là con đầu lòng của Đức Chúa Trời, vì cho đến thời điểm Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, thì chưa có một người nào được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Ngay cả A-đam được Thánh Kinh gọi là “con của Đức Chúa Trời” (Lu-ca 3:38) nhưng A-đam không được sinh ra bởi Đức Chúa Trời mà chỉ được tạo dựng bởi Thiên Chúa: thân thể xác thịt của A-đam ra từ đất, thân thể thần linh của A-đam ra từ hơi sống của Thiên Chúa.

Cho đến khi Hội Thánh được thành lập, tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đều được tái sinh, tức là được Đức Chúa Trời sinh ra trong Đức Chúa Jesus Christ, thì Đức Chúa Jesus Christ trở thành con cả ở giữa nhiều anh em:

Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh Con Ngài, để cho Con ấy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29).

Dầu vậy, mỗi con dân Chúa chỉ là anh chị em với Đức Chúa Jesus Christ trong bản thể loài người mà thôi. Chúng ta không phải là anh chị em của Đức Chúa Jesus Christ trong bản thể Thiên Chúa của Ngài. Tương tự như vậy, bà Ma-ri là mẹ của Đức Chúa Jesus Christ trong bản thể loài người. Bà không thể là mẹ của Đức Chúa Jesus Christ trong bản thể Thiên Chúa của Ngài. Vì Thiên Chúa là Đấng tự có và có mãi. Thiên Chúa không có mẹ!

Tất cả những ai không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì họ đã không tin lời chứng của Đức Chúa Trời đã được ghi chép trong Thánh Kinh và được Đấng Thần Linh bày tỏ trong lòng họ. Lại có những người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cứu chuộc họ, nhưng họ lại không tin Ngài là Thiên Chúa. Chính sự không tin Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa là sự không tin danh của Ngài. Bởi vì, như đã nói trên đây, danh JESUS nói đến bản thể Thiên Chúa của Ngài và sứ mạng cứu chuộc nhân loại của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, nhập thế làm người để cứu rỗi nhân loại. JESUS là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi! Vì thế, Jesus chính là Thiên Chúa trong thân thể xác thịt của loài người chết thay cho loài người, để cứu loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

11 Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Chứng cớ về sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời được Đức Chúa Trời sinh ra làm người để cứu chuộc nhân loại được thể hiện trong mỗi một người tin nhận Ngài. Chứng cớ ấy là sự sống đời đời đã được ban cho chúng ta, là những người tin vào danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sự sống đời đời thuộc về Thiên Chúa. Nhưng một người chỉ có thể nhận được sự sống đời đời của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ.

Thiên Chúa Ngôi Lời chỉ có thể làm người thật sự khi Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong một người, là trinh nữ Ma-ri, thì chúng ta cũng chỉ có thể có sự sống đời đời khi chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra trong Đấng có sự sống đời đời, là Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, chúng ta thấy Thánh Kinh nhiều lần nhắc đến sự kiện chúng ta ở trong Đấng Christ.

12 Ai có Đức Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Đức Chúa Jesus Christ tự ví Ngài là gốc nho còn những ai tin Ngài là những nhánh nho (Giăng 15). Có Đức Con tức là có sự sống của Ngài tuôn tràn trong chúng ta, như sự sống từ gốc nho tuôn tràn trong các nhánh nho. Chúng ta có Đức Con vì chúng ta tin vào danh Ngài. Danh của Ngài nói lên bản thể Thiên Chúa của Ngài và nói lên sứ mạng cứu chuộc nhân loại của Ngài. Chỉ những ai hoàn toàn tin danh của Ngài thì mới là những người thật sự tin nhận Ngài và có Ngài. Ai có ngài thì có sự sống của chính Ngài. Ai không tin rằng Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại thì người ấy đã không tin danh của Ngài. Không tin danh của Ngài thì không có Ngài. Không có Ngài thì không có sự sống.

13 Ta đã viết những điều này cho các con, những người tin đến danh của Con Đức Chúa Trời, để các con biết rằng, các con có sự sống đời đời và để các con tin đến danh của Con Đức Chúa Trời.

Tin đến danh của Con Đức Chúa Trời là tin danh JESUS CHRIST, là tin rằng: Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nhập thế làm người bởi sự Đức Chúa Trời sinh ra Ngài trong lòng trinh nữ Ma-ri. Nội dung của thư I Giăng chỉ dành riêng cho con dân Chúa, không phải dành chung cho mọi người trong thế gian. Vì thế, chỉ con dân Chúa mới hiểu được nội dung của thư I Giăng. Người khác có thể hiểu bằng lý trí nhưng không thể hiểu được sự sâu nhiệm trong thư này. Nhờ hiểu được nội dung của thư I Giăng mà con dân Chúa biết chắc mình có sự sống đời đời và càng vững tin vào trong danh của con Đức Chúa Trời. Danh JESUS CHRIST!

JESUS CHRIST có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi! Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người bởi sự Đức Chúa Trời sinh ra Ngài trong lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài đã rao giảng về Đức Chúa Trời. Ngài đã dâng của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại lên Đức Chúa Trời, bằng chính mạng sống của Ngài. Ngài sẽ cai trị Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong danh Vua của Các Vua – Chúa của Các Chúa!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/02/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,818 views