4,399 views

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa (3)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Lời Kêu Gọi Thứ Ba: Hãy Mang Lấy Ách của Ta và Học Theo Ta!

“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy mang lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:29-30).

Sau khi chúng ta đáp lại lời kêu gọi: “Hãy ăn năn” và “Hãy đến với Ta” của Chúa, thì chúng ta cần đáp lại lời kêu gọi hãy mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa.

Chúng ta đến với Chúa không phải chỉ để được Ngài cất đi mọi gánh nặng về thuộc thể lẫn thuộc linh trong đời sống của chúng ta, mà còn là để chúng ta cùng làm việc với Ngài và học theo Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta chức vụ vua và thầy tế lễ để hầu việc Cha Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã truyền cho chúng ta mệnh lệnh phải rao giảng Tin Lành và khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta quyền đồng trị với Ngài trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà con dân Chúa cần cùng làm việc với Chúa và học theo Chúa, ngay khi còn ở trong cuộc đời này.

“Hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta” là lời Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi con dân Chúa đi vào môi trường huấn luyện, để sẵn sàng cho công việc rao giảng Tin Lành trên đất, làm các việc lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho, và cùng Ngài cai trị trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Trong tất cả các môi trường nông nghiệp sử dụng súc vật làm năng lực cày bừa và kéo xe, thì người ta đều quen thuộc với cái ách. Có loại ách đơn để dùng cho một con vật và loại ách đôi để cùng lúc dùng cho hai con vật. Đó là một công cụ được đẽo gọt bằng gỗ, đặt lên trên cổ của súc vật, khiến chúng kéo cày, kéo bừa, hoặc kéo xe. Thông thường, khi một con vật đến tuổi trưởng thành, thì sẽ được chủ cho mang ách chung với một con vật đã quen với công việc, để học tập làm việc theo sự điều khiển của chủ.

Trong Thánh Kinh, ách đơn được dùng làm hình ảnh tiêu biểu cho gánh nặng, cho sự khó nhọc, như ách nô lệ, ách tội lỗi; ách đôi được dùng làm hình ảnh cho sự tương thân, đồng công (cùng nhau làm việc) cho một mục đích, như mang ách chung với kẻ chẳng tin hoặc mang lấy ách của Chúa.

Mang lấy ách của Chúa là cùng làm việc với Chúa để học theo Ngài, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đó trước hết có nghĩa là chúng ta phải vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Jesus Christ đã vâng giữ. Khi chúng ta xem xét các ý tưởng trong I Giăng 2:4-6 thì chúng ta thấy, làm theo Đức Chúa Jesus Christ tức là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời:

“Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ các điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.”

Mà sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời không bao giờ là một gánh nặng. Chính Đức Thánh Linh đã khẳng định:

“Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (I Giăng 5:3).

Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán: “Ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng!” Người nào cho rằng sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là nặng nề và khó chịu, thì người ấy chưa thật sự ăn năn tội và yêu kính Chúa. Một người chưa thật sự có lòng ăn năn từ bỏ tội thì không thể nào được Chúa tha tội và làm cho sạch tội, tái sinh, và ban cho Thánh Linh của Ngài để người ấy vui sống trong sự thánh khiết, công chính, và yêu thương bởi sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Mang lấy ách của Chúa còn có nghĩa là trong mọi sự chúng ta hành động theo thánh ý của Chúa, chứ không theo ý riêng của mình. Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta không phải là tội lỗi, nhưng chúng ta có thể chọn làm theo ý mình hoặc chọn làm theo ý Chúa. Khi chúng ta chọn làm theo ý Chúa, là chúng ta chọn mang lấy ách của Chúa. Nếu chúng ta chọn làm theo ý riêng, thì việc làm đó sẽ trở thành gánh nặng đối với chúng ta và có khi trở thành nguyên cớ khiến cho chúng ta phạm tội.

Hình ảnh mang ách chung với Chúa thật là sống động và đầy ý nghĩa. Chúng ta được gần bên Chúa, cùng Chúa sống mỗi ngày để làm tròn các việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Khi công việc quá khó khăn và nặng nhọc thì chính Chúa gánh lấy những khó khăn và nặng nhọc đó, còn chúng ta thì chỉ cần vâng phục bước đi theo Ngài. Chúng ta sẽ được học từ nơi Chúa sự nhu mì, khiêm nhường của Ngài, để chúng ta trở nên giống như Ngài. Bởi sự nhu mì và khiêm nhường mà chúng ta có thể vâng phục Đức Chúa Trời, thậm chí vâng phục cho đến chết. Nhờ mang ách chung với Chúa mà chúng ta được dự phần trong mọi việc Ngài làm; và mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm, lại được sự đồng công của Chúa. Còn niềm vui nào cho bằng được cùng làm việc với Chúa?

Sứ Đồ Phao-lô nói về sự mang ách của Chúa như sau: “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa” (I Cô-rinh-tô 3:9). Có nghĩa là, cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng làm việc với những ai chịu mang lấy ách của Chúa:

  • Đức Chúa Trời sắm sẵn và điều khiển việc làm của chúng ta.
  • Đức Chúa Jesus cùng làm việc với chúng ta.
  • Đức Thánh Linh ban năng lực cho sự làm việc của chúng ta được kết quả tốt đẹp, và Ngài bảo tồn kết quả ấy cho đến đời đời.Không mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa thì chúng ta sẽ không được yên nghỉ, vì gánh nặng của sự làm theo ý riêng sẽ đè nặng trên linh hồn của chúng ta và sẽ dẫn chúng ta đến sự phạm tội. Không mang lấy ách của Chúa thì chúng ta không thể học được từ nơi Chúa và sẽ không sẵn sàng cho các công việc Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Không đáp lại lời kêu gọi mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa là thái độ kiêu ngạo và không vâng lời, là phạm tội!

Nếu một người sau khi ăn năn tội và đến với Chúa, được Ngài tha tội và làm cho sạch tội, nhưng không mang lấy ách của Chúa và học theo Chúa, thì người ấy không thể đáp lại tiếng gọi kế tiếp của Chúa, là: “Hãy Theo Ta!” Người ấy sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ dưới gánh nặng của sự làm việc một mình, theo ý riêng; mất định hướng trong cuộc sống; dễ dàng sa ngã vào trong mọi cám dỗ, nhất là sự cám dỗ hãy bỏ cuộc trong sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Huỳnh Christian Timothy
19/04/2014


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn.

Share This:

Comments are closed.

4,399 views