4,900 views

Các Địa Chỉ Nghe, Xem, Tải Xuống Các Bài Giảng

Kính thưa Hội Thánh.

Tôi vừa hệ thống lại các bài giảng mp3 để chép vào trong một USB hoặc microSD có dung lượng 16GB. Sau khi tải xuống, quý con dân Chúa có thể dùng nhu liệu 7-zip (tải xuống miễn phí tại đây: http://www.7-zip.org/a/7z1509-x64.exe) để giải nén vào một folder trên computer, rồi từ folder ấy sao chép vào các USB và microSD để phân phát cho nhiều người. Xin dùng USB và microSD có sức chứa 16GB.

Toàn bộ các bài giảng cho đến ngày 10/10/2015 đã được nén lại thành zip file dưới tên “USB_BaiGiang_1.7z” và chứa tại ba máy chủ (server) dưới đây. Quý con dân Chúa bấm vào các nối mạng (links) để tải xuống:

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/oZgJKsWlvyNfBvAvOmk1lqXiM5D0ThsA5X0F3vR3Crv?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/8ab40z9276s9cb7/USB_BaiGiang_1.7z

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xMTkzOTMxOTNf/USB_BaiGiang_1.7z

Toàn bộ các bài giảng sau ngày 10/10/2015 cho đến ngày 22/04/2017 đã được nén lại thành zip file dưới tên “USB_BaiGiang_2.tar” và chứa tại ba máy chủ (server) dưới đây. Quý con dân Chúa bấm vào các nối mạng (links) để tải xuống:

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/psPwcGesxtbJBlm37Cmnn93F4oHIoou9qCsBVhRDjCu?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/2vc9uncvfwx649r/USB_BaiGiang_2.tar

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNTQzNzEyMjJf/USB_BaiGiang_2.tar


Các bài giảng mp3 trước ngày 10/10/2015 không nén được lưu trử tại ba máy chủ dưới đây, quý con dân Chúa cần tải xuống từng bài:

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/qMrduVDCA5413oNrRhZ5A1BCQWJErb6upv96L8VdGad?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/wdfs3sw1rls77//baigiang_mp3

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjA5NTk5N18

 

Các bài giảng mp3 sau ngày 10/10/2015 cho đến ngày 22/04/2017 không nén được lưu trử tại ba máy chủ dưới đây, quý con dân Chúa cần tải xuống từng bài. Bài mới được đưa lên các máy chủ vào mỗi Thứ Ba.

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/QJwTsRS5EqvzbkYKUbruGRnXHvi24B8uSX3xIUsEEe8?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/x6s1felq3rca9/baigiang_mp3_2

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Các bài giảng mp3 từ ngày 29/04/2017 không nén được lưu trử tại ba máy chủ dưới đây, quý con dân Chúa cần tải xuống từng bài. Bài mới được đưa lên các máy chủ vào mỗi Thứ Ba.

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/dDAZOVTLBXI4JPX55laRTp4BzKPzNBdpAgFLLhMAWrS?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/gw43han74lsk7/baigiang_mp3_3

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xODcxNjIzNV8


Các bài giảng viết dạng pdf được lưu trử tại  ba máy chủ dưới đây:

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/JUBEqeOWvAIEgIhaiiTf3TwQCVHun4YSV9pXdHpuy4A?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t//baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Quý con dân Chúa cũng có thể vào nghe và tải xuống các bài giảng theo từng chủ đề tại đây:

Soundcloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Các video clips “Chân Giả Luận” đã được nén lại thành zip file dưới tên: “VideoChanGiaLuan.tar” có thể tải xuống tại đây:

Amazon: https://www.amazon.com/clouddrive/share/YYwkdRWFx6OfjFKALqQ3yHpcp81IiUCCb6XPUV7GxP6?ref_=cd_ph_share_link_copy

MediaFire: http://www.mediafire.com/download/nww3w9jixrxi7m2/VideoChanGiaLuan.tar

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjM2NDg4NF8

Xem video clip các bài giảng trên Youtute: https://www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet/videos

Xem video clip các bài giảng về Kỳ Tận Thế và Chú Giải Khải Huyền trên Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkhkaC_HmIoX23eDaaFPW5g/videos

Xem video clip Chân Giả Luận trên Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee

 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.

4,900 views