Các Điều Răn của Thiên Chúa

3,800 views


Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17)

1 Bấy giờ, Thiên Chúa phán mọi lời này:

2 Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, Đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.

3 Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất.

5 Ngươi chớ thờ lạy chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét Ta;

6 và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.

7 Ngươi chớ lấy danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi mà làm ra vô ích, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy các danh Ngài mà làm ra vô ích.

8 Hãy nhớ ngày Sa-bát. Hãy thánh hóa nó.

9 Ngươi hãy lao động và làm hết công việc mình trong sáu ngày;

10 nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi; ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, hoặc khách ở trong các cửa của ngươi.

11 Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.

12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.

13 Ngươi chớ phạm tội giết người.

14 Ngươi chớ ngoại tình.

15 Ngươi chớ trộm cắp.

16 Ngươi chớ nói chứng dối, nghịch kẻ lân cận ngươi.

17 Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi. Ngươi chớ tham muốn vợ kẻ lân cận ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì của kẻ lân cận ngươi.

Điều Răn của Đức Chúa Jesus Christ
(Giăng 13:34)

Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.

Điều Răn của Đức Thánh Linh
(Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29)

Phải kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngộp, và chớ tà dâm.

Share This:

3,800 views