Lễ Vượt Qua: Nguồn Gốc, Mục Đích, Ý Nghĩa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Đây là bài giảng ứng khẩu, không có phần bài viết Bấm vào nút “play” ► để nghe: Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Tóm Lược Lịch Sử Loài Người Theo Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1 Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trích từ Tác Phẩm “Kỳ Tận Thế” Trong chương này, chúng tôi tổng hợp các dữ kiện trong Thánh Kinh, đối … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF hoặc https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này https://www.opendrive.com/folders?MV8xMjAxMjA0MF9lQm1ldg Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Timothy Kính … → Bấm vào đây để đọc tiếp…