Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (11): Thảo Luận về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (09): Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (08): Xác Thịt

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (07): Như Hình Thiên Chúa, Giống Như Thiên Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (06): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Phần 3

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (05): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Phần 2

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (04): Một Số Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần – Phần 1

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (03): Tâm Thần

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (02): Linh Hồn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Loài Người (01): Nguồn Gốc

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTM4X1Vqenpz Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIyMTE4XzB1MlRH hoặc: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/117_loainguoi Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết … → Bấm vào đây để đọc tiếp…