2,354 views

Chú Giải Ê-phê-sô 1:15-23

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Ê-phê-sô 1:15-23

Vinh Quang và Quyền Thế của Thiên Chúa
Thể Hiện Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh

 

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,

16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,

19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,

21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,

22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

 

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/download/imacb5rbe06ab1r/9049011_Epheso_1_15-23.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDI0ODA0NDVf/9049011_Epheso_1_15-23.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9049011-e-phe-so-1_15-23

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Trong bài trước chúng ta đã học về sự Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời lựa chọn, tiền định, và ấn chứng Hội Thánh. Trong bài này chúng ta sẽ học biết rằng, mọi vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa được thể hiện cách đầy trọn trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

Vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài phát ra sự sống và là sự sáng cho muôn loài.

Phân đoạn Thánh Kinh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18-23 và 34:5-7 giúp cho chúng ta biết sự vinh quang của Thiên Chúa là gì:

 • Là tình yêu: “Từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật; ban ơn đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi.”

 • Là sự thánh khiết: “Nhưng chẳng bỏ qua {trách nhiệm của kẻ phạm tội}.”

 • Là sự công chính: “Bởi sự gian ác của tổ phụ mà phạt đến con và cháu đời thứ ba và đời thứ tư.”

Tuy nhiên, không phải Thiên Chúa tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết chỉ như một bản tính; nhưng Thiên Chúa tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính. Tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính bản thể của Thiên Chúa.

Bản thể của Thiên Chúa chiếu ra sự sống tức là sự sáng (Giăng 1:4). Sự sống và cũng là sự sáng từ Thiên Chúa thể hiện qua muôn loài vạn vật do Thiên Chúa dựng nên, nhưng chỉ thể hiện cách đầy trọn trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Vì Hội Thánh là thực thể duy nhất trong muôn loài thọ tạo được hiệp một trong bản thể cùng Thiên Chúa. Sự hiệp một này là hiệp một trong bản thể loài người của Thiên Chúa (Lễ Cưới của Chiên Con, Khải Huyền 19:7-9). Không phải là sự hiệp một trong bản thể Thiên Chúa. Sự hiệp một trong bản thể Thiên Chúa chỉ có giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.

Bản thể loài người của Đức Chúa Jesus Christ đã nhận lãnh sự vinh quang của Thiên Chúa, khi Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh xưng “Đức Chúa Trời”:

Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Ngài. Lạy Cha thánh, xin giữ gìn họ trong danh Ngài, là danh Ngài đã ban cho con, để họ cũng là một như chúng ta vậy.” (Giăng 17:11).

Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài. Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Ngài lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Ngài trội hơn kẻ đồng loại mình.” (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

Sự vinh quang của Thiên Chúa trong con người xác thịt Jesus đã được ban cho Hội Thánh:

Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như chúng ta là một.” (Giăng 17:22).

Hội Thánh là tạo vật mới duy nhất được dựng nên giống như Thiên Chúa để cùng Thiên Chúa cai trị trời mới đất mới trong Vương Quốc Đời Đời. Trong Hội Thánh, tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện một cách đầy trọn. Vì chỉ trong Hội Thánh mà muôn loài tạo vật mới chứng nghiệm được một cách tuyệt đối tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh đã gánh chịu hình phạt của tội lỗi, để Hội Thánh được tha tội, được làm cho sạch tội, được phục hồi địa vị làm con của Thiên Chúa và hưởng cơ nghiệp của Thiên Chúa.

Quyền thế của Thiên Chúa, tức là năng lực và thẩm quyền cai trị của Thiên Chúa, cũng được giao cho Hội Thánh, khi Hội Thánh cùng ngồi trong các tầng trời với Đấng Christ và đồng trị với Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:6; II Ti-mô-thê 2:12).

Qua Hội Thánh, vinh quang của Thiên Chúa, tức tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa, tức sự sống và cũng là sự sáng từ Thiên Chúa được chiếu ra cho muôn loài thọ tạo. Qua Hội Thánh, muôn loài thọ tạo được cai trị bởi quyền thế tuyệt đối và đời đời của Thiên Chúa.

Ê-phê-sô 1:15-23 giúp cho chúng ta hiểu về lẽ thật ấy.

15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,

16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,

Vậy nên” có nghĩa là: Vì Hội Thánh được Đức Chúa Trời tuyển chọn, tiền định, và ấn chứng, cho nên…

Phao-lô muốn nói rằng, vì ông biết và hiểu rõ Hội Thánh được Đức Chúa Trời tuyển chọn, tiền định, và ấn chứng như ông đã trình bày trong câu 3 đến câu 14, nên ông dâng lời cảm tạ Chúa sau khi nghe biết về đức tin và tình yêu của con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Vì qua đó, ông biết chắc họ thuộc về Hội Thánh của Chúa, thuộc về những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, tiền định, và ấn chứng. Trong sự cầu nguyện của ông, ông nhớ đến họ mà cảm tạ Chúa và cầu thay cho họ cứ luôn đứng vững trong địa vị mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.

Con dân Chúa tại Ê-phê-sô đã thể hiện đức tin và tình yêu của họ thành hành động, khiến cho sự vinh quang của Chúa chiếu ra không những cho những người thuộc về Chúa trong Hội Thánh, mà còn cho những người không thuộc về Chúa trong thế gian. Bởi vì, đời sống của những người thật sự trung tín trong Đấng Christ, là đời sống chiếu sáng tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa cho thế gian (Ma-thi-ơ 5:14).

Chúng ta chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Chúa không bởi lời nói suông, mà bởi hành động kèm theo lời nói. Chúng ta công bố Tin Lành và sống theo Tin Lành. Đức tin nơi Đấng Christ không thể hiện thành hành động sẵn sàng từ bỏ những sự thuộc về thế gian, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, sẵn sàng làm theo các điều răn của Thiên Chúa là đức tin chết, không cứu được chúng ta và cũng không chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa (Gia-cơ 2:26). Tình yêu cũng phải được thể hiện bằng hành động:

Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18).

Đức tin, hy vọng, và tình yêu là ba điều nổi bật trong nếp sống của những ai trung tín trong Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 13:13). Chúng ta tin Đấng Christ, trông cậy những lời hứa của Đấng Christ, và chúng ta yêu như Đấng Christ yêu chúng ta.

17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,

Phao-lô đang nói về Hội Thánh, là một thực thể bao gồm tất cả những người đang ở trong Đấng Christ. Đức Chúa Jesus Christ, trong thân vị loài người, đứng đầu Hội Thánh và hiệp một với Hội Thánh. Vì thế, Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của Hội Thánh nhưng cũng là Cha của Hội Thánh vì mỗi người trong Hội Thánh được sinh ra mới bởi Đức Chúa Trời (I Giăng 3:9; 4:7; 5:1; 5:14; 5:18). Đức Chúa Trời là Cha vinh quang của Hội Thánh vì Ngài sinh chúng ta ra bởi tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài.

Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh thần trí của sự khôn ngoan và của sự mạc khải. Thần trí là năng lực hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Bởi năng lực hiểu biết được ban cho chúng ta từ Thiên Chúa mà chúng ta được khôn ngoan. Bởi năng lực hiểu biết được ban cho chúng ta từ Thiên Chúa mà chúng ta hiểu được những điều Đức Chúa Trời mạc khải cho chúng ta qua Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa và qua chính Đấng Christ. Nhờ đó, chúng ta hiểu biết càng hơn về Đức Chúa Trời.

18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,

19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.

Điều quan trọng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là sự hiểu biết thiêng liêng bằng tâm thần, không phải sự hiểu biết bằng tâm trí của xác thịt. Ngày chúng ta tin nhận Tin Lành, chúng ta bắt đầu bằng sự hiểu biết của tâm trí xác thịt. Nhưng khi chúng ta được dựng nên mới bởi đức tin của chúng ta vào trong Tin Lành, tâm thần của chúng ta được làm cho mới lại (Thi Thiên 51:10) thì chúng ta không còn hiểu biết Thiên Chúa hay bất cứ ai theo tâm trí của xác thịt nữa, mà chúng ta hiểu biết bằng tâm thần, tức là hiểu biết bằng thần trí:

Bởi đó, từ nay về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Cũng vậy, mặc dù chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, nhưng chúng tôi chẳng còn nhận biết Ngài như vậy nữa.” (II Cô-rinh-tô 5:16).

Vì tâm trí xác thịt không thể hiểu được những điều sâu nhiệm thuộc linh. Để hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết chương trình của Thiên Chúa, hiểu biết ma quỷ, và phần thuộc linh của loài người, chúng ta phải có thần trí đến từ Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao các tiến sĩ thần học của các giáo hội đã không thể nào nhận biết những sự sâu nhiệm của Lời Chúa, sinh ra sự họ bác bỏ các điều răn của Chúa và tạo ra vô số tà giáo trong các giáo hội:

Nhưng chúng ta chẳng nhận lấy thần của thế gian, mà là Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, để chúng ta đuợc nhận biết những sự mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy, nhưng trong những lời mà thánh linh đã dạy, dùng những sự thiêng liêng để giải bày những sự thiêng liêng.” (I Cô-rinh-tô 2:12-13).

Chúng ta chỉ có thể nhận được thần trí từ Thiên Chúa khi chúng ta có Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Đôi mắt của sự thông hiểu chính là thần trí mà Đức Thánh Linh ban cho những ai trung tín trong Đấng Christ. Được soi sáng, tức là được Đức Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), tỏ ra cho thấy và hiểu một cách thuộc linh những sự mầu nhiệm, thiêng liêng trong Lời Chúa (Giăng 17:17), trong khải tượng, trong chiêm bao (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17). Nhờ đó mà con dân chân thật của Thiên Chúa biết rất rõ:

 • Về sự hy vọng của mình trong sự Đức Chúa Trời kêu gọi Hội Thánh.

 • Về sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh.

 • Về năng lực vĩ đại, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh.

Tất cả những sự ấy là hoàn toàn đúng theo thánh ý của Đức Chúa Trời và được làm thành bởi quyền thế tể trị của Đức Chúa Trời.

20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,

Chúng ta luôn ghi nhớ: Đức Chúa Jesus Christ vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Vì Ngài là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người (Giăng 1:1, 14). Thân thể xác thịt và bản thể loài người của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Trong thân vị và hình thể loài người Ngài vẫn là Thiên Chúa nhưng Ngài không sử dụng thần tính, mà hoàn toàn sử dụng nhân tính. Ngài hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự. Ngài phải dùng năng lực của Đấng Thần Linh để làm ra những phép lạ. Ngài là một con người trọn vẹn y theo ý muốn của Thiên Chúa. Sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể xác thịt của Ngài được sống lại cách vinh quang. Thân thể xác thịt được phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ được đổ đầy thần tính và được mang các danh hiệu:

 • Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

 • Chiên Con” (Khải Huyền 19:7).

 • Đấng Trung Tín và Chân Thật” (Khải Huyền 19:11).

 • Lời của Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 19:13).

 • Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa” (Khải Huyền 19:16).

 • An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 22:13).

 • Danh không ai biết, ngoài Ngài (Khải Huyền 19:12).

Nói cách khác, thân thể xác thịt được phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ là sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong xác thịt. Thân thể ấy là một với Thiên Chúa, được muôn loài tạo vật thờ phượng:

…để cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống…” (Phi-líp 2:10).

Chính thân thể xác thịt được phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, với danh xưng Chiên Con, sẽ kết hiệp cách mầu nhiệm với Hội Thánh (Khải Huyền 19:7-9). Và vì thế mà sự vinh quang cùng quyền thế của Thiên Chúa được thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Nói cách khác, Hội Thánh được vinh quang như sự vinh quang của Thiên Chúa và cai trị muôn loài như Thiên Chúa cai trị.

21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,

Trong thân thể xác thịt phục sinh, địa vị, quyền thế của Đấng Christ cao hơn tất cả mọi quyền thế, danh của Đấng Christ cao hơn mọi danh được đặt ra, trong đời này (trời cũ đất cũ) và cả đời sau (trời mới đất mới). Nói cách khác, thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ trở nên ngang bằng với Thiên Chúa vì được mặc lấy thần tính.

Thiên Chúa đã trở nên xác thịt loài người và xác thịt loài người ấy đã trở nên Thiên Chúa. Chính vì thế mà loài người (Hội Thánh) mới có thể kết hiệp làm một với Thiên Chúa.

22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.

Muôn vật tức là muôn loài thọ tạo, từ các sinh vật phụng sự Thiên Chúa trong thiên đàng, như các chê-ru-bim và sê-ra-phim đến các thiên sứ và muôn loài trong thế giới vật chất. Muôn vật phải quy phục Đấng Christ và Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh trong mọi sự.

Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh trong mọi sự tức là Hội Thánh phải hoàn toàn vâng phục Đấng Christ. Mọi sinh hoạt của con dân Chúa trong Hội Thánh phải hoàn toàn theo đúng lời phán của Đấng Christ, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Chúng ta vẫn nói, Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta ít khi liên kết danh xưng “Lời của Đức Chúa Trời” của Đấng Christ với Thánh Kinh. Nhiều người cho rằng, con dân Chúa chỉ cần sống theo Lời Chúa trong Tân Ước, không cần sống theo Lời Chúa trong Cựu Ước. Họ quên rằng, sau khi phục sinh, chính Đấng Christ đã dùng toàn bộ Lời Chúa trong Cựu Ước để chứng minh về Ngài cho hai môn đồ của Ngài, trong khi cùng họ đi từ Giê-ru-sa-lem về Em-ma-út (Lu-ca 24:27). Họ cũng quên rằng: Cả Thánh Kinh, chứ không riêng phần Cựu Ước hay Tân Ước, “đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Ngày nay, nhiều người xưng nhận mình thuộc về Hội Thánh, nhiều tổ chức xưng nhận là Hội Thánh nhưng trong thực tế, họ không đặt Đấng Christ làm đầu, mà họ đặt chính cái tôi của họ hoặc tổ chức giáo hội của họ làm đầu. Biết bao nhiêu người đã tôn lòng tự ái không đúng và sự kiêu ngạo của mình lên trên mọi sự. Biết bao nhiêu tổ chức tôn giáo đã tôn nội quy, điều lệ, và những tư tưởng thần học nghịch Thánh Kinh lên trên Lời Chúa. Những người như vậy, những tổ chức như vậy tự gây dựng một thứ vinh quang và quyền thế chóng tàn cho mình, thay vì nhận lãnh vinh quang và quyền thế của chính Thiên Chúa đã được ban cho những ai trung tín trong Đấng Christ.

Có lẽ, vì họ chỉ là cỏ lùng, không phải là lúa mì, họ không có được vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa nên họ phải mạo danh Chúa, tự tạo ra vinh quang giả và quyền thế giả. Và nếu họ chỉ là cỏ lùng, thì đó là bản chất giả hình của họ được ma quỷ dùng để lường gạt những ai không có lòng chân thật tìm kiếm Thiên Chúa.

23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, nghĩa là Hội Thánh được hiệp làm một với Đấng Christ một cách siêu nhiên, mà hiện nay, tâm trí và ngôn ngữ giới hạn của chúng ta chưa thể hiểu thấu, chưa thể diễn tả. Sự hiệp một ấy bắt đầu trong tâm thần và linh hồn của một người khi người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sự hiệp một ấy sẽ hoàn tất trong ngày thân thể xác thịt được phục sinh hoặc được biến hóa của con dân Chúa được kết hiệp với thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con.

Hiện nay, Hội Thánh hiệp một với Đấng Christ trong công tác rao giảng Tin Lành và chịu khổ vì danh của Ngài. Trong tương lai, Hội Thánh hiệp một với Đấng Christ trong sự vui hưởng và cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Ngay trong thời điểm Hội Thánh được kết hiệp với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con, chúng ta sẽ hiểu đầy trọn ý nghĩa và phước hạnh của sự loài người hiệp một với Thiên Chúa.

Trong thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ đầy dẫy mọi sự của Thiên Chúa. Sự đầy dẫy ấy được thể hiện qua các danh xưng của Ngài:

 • Ngài đầy dẫy vinh quang, đáng được tôn vinh, thờ phượng qua danh xưng “Đức Chúa Trời”.

 • Ngài đầy dẫy sự từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật; ban ơn đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi qua danh xưng “Chiên Con”.

 • Ngài đầy dẫy sự làm thành mọi lời phán của Ngài qua danh xưng “Đấng Trung Tín và Chân thật”.

 • Ngài đầy dẫy năng lực sáng tạo và thánh hóa qua danh xưng “Lời của Đức Chúa Trời”.

 • Ngài đầy dẫy quyền thế trên muôn loài qua danh xưng “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”.

 • Ngài đầy dẫy thần tính tự có và có mãi qua danh xưng: “An-pha và Ô-mê-ga”.

 • Ngài đầy dẫy những sự mà “mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến” (I Cô-rinh-tô 2:9) qua danh xưng không ai biết, ngoài Ngài.

Ngài sẽ đổ đầy những gì cần thiết cho muôn loài trong trời mới đất mới, để muôn loài được trọn vẹn trong Vương Quốc Đời Đời. Chỉ khi ấy, chúng ta mới thấy được sự trọn vẹn của muôn loài vạn vật.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu biết và kinh nghiệm sự mầu nhiệm lời của lẽ thật, mà chúng ta học được trong bài này, để chúng ta có thể hiểu được địa vị cao trọng của chúng ta ở trong Chúa, ở trong chương trình của Ngài. Đó là địa vị mà chúng ta đang có trong Hội Thánh; địa vị được hiệp một với Đấng Christ và được đồng trị với Ngài cho đến đời đời. Chúng ta đừng để cho bất cứ một tội lỗi nào: lòng tự ái không đúng, sự kiêu ngạo, sự tham muốn… khiến cho chúng ta bị trật phần ân điển. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
09/07/2016

 

Share This:

Comments are closed.

2,354 views