3,402 views

Chú Giải I Giăng: 906203_I Giăng 2:1-6

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Sống Như Đấng Christ

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

1 Hỡi các con cái bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này, để cho các con sẽ không phạm tội. Và nếu có ai sẽ phạm tội, thì chúng ta có Đấng Bênh Vực ở nơi Đức Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Công Bình.

2 Và Ngài là của lễ chuộc những tội lỗi của chúng ta; không chỉ của chúng ta thôi đâu, mà còn của cả thế gian nữa.

3 Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

4 Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.

5 Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài.

6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.


1 Hỡi các con cái bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này, để cho các con sẽ không phạm tội. Và nếu có ai sẽ phạm tội, thì chúng ta có Đấng Bênh Vực ở nơi Đức Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Công Bình.

Khi Giăng viết thư I Giăng thì ít ra ông cũng đã 85 tuổi. Với số tuổi đó, ông có thể xem hầu hết con dân Chúa trong Hội Thánh như là con cháu của ông. Đức Thánh Linh đã thần cảm cho ông gọi các tín hữu khác là “các con cái bé nhỏ của ta!” Điều đó cũng giúp cho chúng ta thấy, sự con dân Chúa xưng hô lẫn nhau trong Hội Thánh không khác gì sự mọi người theo tuổi tác mà xưng hô lẫn nhau trong xã hội, theo từng ngôn ngữ.

Giăng viết rằng, những điều ông viết ra trong thư là để giúp cho con dân Chúa sẽ không phạm tội. Vì sao mà những điều Giăng viết sẽ giúp cho con dân Chúa không phạm tội? Vì đó là các lẽ thật để con dân Chúa nhận thức rằng, họ đã thuộc về Chúa, đã được dựng nên mới giống như Chúa trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật (Ê-phê-sô 4:24), thì nếp sống của họ cũng phải nên giống như Chúa, không phạm tội.

Tuy nhiên, vì chúng ta vẫn đang sống trong một thân thể xác thịt yếu đuối, có khi chúng ta vẫn phạm tội ngoài ý muốn. Những lúc như vậy, chúng ta cần ăn năn, thống hối, xưng tội với Chúa ngay lập tức, để được Chúa tha thứ và làm cho chúng ta sạch tội.

Khi chúng ta phạm tội:

1. Đức Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta và kêu gọi chúng ta ăn năn. Ngài sẽ nhắc chúng ta nhớ lại những câu Thánh Kinh để chỉ ra sự phạm tội của chúng ta và thúc giục chúng ta ăn năn.

2. Đức Chúa Jesus Christ sẽ cầu thay cho chúng ta, nài xin Đức Chúa Trời khoan giáng hình phạt trên tội lỗi của chúng ta, và ban cho chúng ta cơ hội ăn năn.

3. Đức Chúa Trời sẽ giàu lòng thương xót, nhẫn nại chờ đợi chúng ta ăn năn, nhưng Ngài cũng sẽ lập tức cắt giảm một số ơn phước cho đến khi chúng ta ăn năn và xưng tội.

4. Ma Quỷ sẽ lập tức kiện cáo chúng ta với Chúa, quấy phá chúng ta, làm khổ chúng ta; hoặc cám dỗ chúng ta lún sâu vào tội lỗi; hoặc lợi dụng sự phạm tội của chúng ta để bêu rếu Hội Thánh và danh Chúa.

Vì thế, chúng ta phải lập tức ăn năn, xưng tội, xin lỗi với người bị chúng ta xúc phạm, bồi thường cho người bị chúng ta làm thiệt hại, để chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi sự không công bình, tức là mọi tội. Vì: “Mọi sự không công bình đều là tội” (I Giăng 5:7).

Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cầu thay cho chúng ta vì Ngài là Đấng chết thay cho mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng là Đấng công bình trong khi cầu thay cho chúng ta, vì Ngài cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta dựa trên sự Ngài đã chết chuộc tội cho chúng ta. Nói cách khác, mọi tội lỗi của chúng ta làm ra trong cuộc đời này đều đã bị Đức Chúa Trời hình phạt trên Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, khi chúng ta tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì mọi tội lỗi của chúng ta đều được tha thứ. Nhưng sự tha thứ đó dựa trên sự thật lòng ăn năn của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta trở lại phạm tội mà qua đời trong khi chưa kịp ăn năn, thì chúng ta sẽ bị hư mất.

2 Và Ngài là của lễ chuộc những tội lỗi của chúng ta; không chỉ của chúng ta thôi đâu, mà còn của cả thế gian nữa.

Đây là một lẽ thật của Thánh Kinh mà những người theo thuyết Calvin hoàn toàn phủ nhận. Bởi vì, những người theo thuyết Calvin tin vào năm tà thuyết sau đây:

1. Hoàn toàn không có khả năng (Total Inability): Dạy rằng tội nhân hoàn toàn không có khả năng tự mình đến với Chúa, không có khả năng tự mình ăn năn tội.

Nếu tội nhân không có khả năng tự mình đến với Chúa, thì lời kêu gọi “Hãy đến cùng Ta” của Chúa trở thành vô nghĩa. Nếu tội nhân không có khả năng tự mình ăn năn, thì lời kêu gọi “Hãy ăn năn” của Chúa cũng trở thành vô nghĩa.

2. Sự chọn vô điều kiện (Unconditional Election): Dạy rằng Thiên Chúa tiền định và chọn trước một số người được cứu rỗi đồng thời tiền định những người khác bị hư mất, mà không đặt ra một điều kiện nào cả.

Tà thuyết này đã biến Thiên Chúa thành một vị thần độc ác, vì đã tạo ra một số người để làm khổ họ trong hỏa ngục đời đời.

3. Sự cứu chuộc có giới hạn (Limited Atonement): Dạy rằng sự chết của Đức Chúa Jesus Christ chỉ để cứu chuộc những ai đã được Đức Chúa Trời chọn trước mà thôi.

Lời Chúa dạy rõ:

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4).

Và Ngài là của lễ chuộc những tội lỗi của chúng ta; không chỉ của chúng ta thôi đâu, mà còn của cả thế gian nữa” (I Giăng 2:2).

Thiết tưởng ba câu Thánh Kinh trên đây đã cho thấy sự sai lầm của tà thuyết thứ ba.

4. Ân điển không thể chối từ (Irresistible Grace): Dạy rằng ân điển của Thiên Chúa không ai có thể khước từ.

Lời Chúa dạy rõ, người đã được cứu chuộc vẫn có quyền tự do chọn quay về với đời sống tội lỗi:

Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường” (Hê-bơ-rơ 4:4-6).

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

5. Sự bảo toàn của các thánh đồ (Perseverance of the Saints): Dạy rằng những người đã được cứu thì không bao giờ bị hư mất.

Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 4:4-6 và 10:26-27 đã trả lời cho tà thuyết thứ năm này.

Dựa trên Lời Chúa là Thánh Kinh mà chúng ta có thể tuyên bố năm giáo điều của Calvin là tà giáo. Ngày nay, phần lớn các giáo hội Tin Lành tin nhận toàn bộ sự giảng dạy tà giáo của Calvin, số còn lại tin nhận một vài giáo điều trong năm giáo điều. Riêng giáo điều thứ năm dẫn đến tà thuyết: Tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn!

Quý con dân Chúa hãy tránh xa những gì đã được Lời Chúa chứng minh là tà thuyết, tà giáo, đừng tốn thời gian với tà thuyết, tà giáo. Đối với những kẻ theo tà giáo thì sau hai lần khuyên dạy mà họ không ăn năn, thì phải vâng theo Lời Chúa mà tránh xa họ (Tít 3:10).

3 Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

Dấu chứng cho sự một người đã thật sự “biết” Đức Chúa Jesus Christ là người ấy giữ các điều răn của Ngài. Động từ “biết” được dùng trong văn hóa I-sơ-ra-ên theo nghĩa đen là sự hiểu biết nhưng theo nghĩa bóng là sự được kết hiệp làm một, như sự kết hiệp của vợ chồng.

Khi nói rằng, một người “biết” Chúa là nói rằng, người ấy đã được kết hiệp làm một với Chúa. Vì đã được kết hiệp làm một với Chúa nên người ấy cùng chết với Chúa trên thập tự giá và cùng sống lại với Ngài, thành một con người mới, để từ đó người ấy sống như Đấng Christ sống! Rô-ma đoạn 6 là phân đoạn Thánh Kinh giải thích rất rõ ràng và chi tiết về sự kiện một người “biết” Đức Chúa Jesus Christ. Ở đây, chúng tôi chỉ trích dẫn từ câu 3 đến câu 6:

Hay là, anh chị em chẳng biết rằng, hết thảy chúng ta đều đã chịu báp-tem trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu báp-tem trong sự chết Ngài sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp-tem trong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng bước đi trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa.”

Vì thế, người “biết” Chúa là người vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Đức Chúa Jesus Christ truyền cho chúng ta được ghi chép trong bốn sách Tin Lành và sách Khải Huyền. Dưới đây là vài điều răn điển hình trong sách Ma-thi-ơ:

 • Các ngươi hãy ăn năn, vì Vương Quốc Trời đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17).

 • Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

 • Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, để cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:44-48).

 • Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Thiên Chúa lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24).

 • Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi” (Ma-thi-ơ 7:6).

 • Ấy vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12).

 • Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Chúng tôi tin rằng, qua mấy điều răn điển hình được trích dẫn trên đây, quý ông bà anh chị em đã biết cách tìm các điều răn của Đức Chúa Jesus Christ trong bốn sách Tin Lành và sách Khải Huyền. Giữ các điều răn của Đức Chúa Jesus Christ tức là làm theo các điều Ngài phán dạy.

4 Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.

Đây chính là lời của Đức Thánh Linh đúc kết lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 7:15-23:

15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?

17 Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu.

18 Cây tốt chẳng sinh ra trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh ra trái tốt.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

21 Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!

Đối với những người xưng nhận họ là con dân Chúa, thậm chí, những người rao giảng Lời Chúa, mà nếp sống của họ vi phạm những điều Đức Chúa Jesus Christ phán dạy, thì chúng ta phải phân rẽ khỏi họ ngay, nếu sau ba lần khuyên dạy mà họ không ăn năn. I Cô-rinh-tô 5:9-13 gọi đó là sự “trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em!” Còn nếu, cả một Hội Thánh địa phương đã bị băng hoại bởi những kẻ giả hình, thì chúng ta phải ra khỏi đó. II Cô-rinh-tô 6:14-18 gọi đó là “chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin!” Chúng ta cũng cần cẩn thận trong việc gọi một tổ chức tôn giáo là Hội Thánh. Tất cả các tổ chức giáo hội đều không phải là Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh của Chúa là tập thể những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần, bằng lẽ thật, tức là vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Một Hội Thánh địa phương là sự tập hợp của những người như vậy, ở một địa phương.

5 Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài.

Chỉ những ai vâng giữ mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy mới thật sự yêu Đức Chúa Trời và được ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Bởi vì, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để bày tỏ về Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại (Giăng 1:18).

Tình yêu của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong những ai vâng giữ mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ, có nghĩa là, họ hoàn toàn ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời và tình yêu của Đức Chúa Trời hoàn toàn ở trong họ, khiến cho họ cũng biết yêu như Đức Chúa Trời yêu và yêu bằng chính tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Chính vì kinh nghiệm được sự ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự yêu Chúa, yêu người khác bằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời, mà chúng ta nhận biết mình ở trong Đức Chúa Jesus Christ.

6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

Ở trong Đức Chúa Jesus Christ tức là được hiệp một với Ngài, là yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, làm điều Chúa làm. “Bước đi như chính Ngài đã bước đi” tức là sống trong thân thể xác thịt này y như Đức Chúa Jesus Christ đã sống trong thân thể xác thịt. Tức là:

 • Không vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, nhất là điều răn thứ tư. Chắc chắn là Đức Chúa Jesus Christ không hề vi phạm ngày Sa-bát. Ngài còn dạy cho dân I-sơ-ra-ên trong Thời Đại Nạn cầu nguyện xin cho ngày AntiChrist tấn công Giê-ru-sa-lem đừng xảy ra nhằm ngày Sa-bát phước hạnh (Ma-thi-ơ 24:20).

 • Rao giảng Tin Lành cho muôn dân.

 • Yêu thương người khác như chính mình; tha thứ mọi người, kể cả những kẻ thù.

 • Cứu giúp người lân cận, ngay cả kẻ thù.

 • Sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người khác.

 • Nhu mì và khiêm nhường.

 • Mọi sự theo ý Đức Chúa Trời là Cha, không theo ý riêng.

Sứ Đồ Phao-lô gọi đó là nếp sống: “Sống cho Chúa và chết cho Chúa:”

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8).

Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa hãy bắt chước ông như ông bắt chước Chúa để “bước đi như Ngài đã bước đi:”

Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1).

Và, để có thể sống như Chúa đã sống, làm như Chúa đã làm, thì mỗi một chúng ta phải cùng nhau chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ:

Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ” (II Ti-mô-thê 2:3).

Để có thể chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta phải tận dụng bảy món khí giới của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Ê-phê-sô 6:10-18. Đó là:

 • Lẽ Thật, tức là ý nghĩa của Lời của Đức Chúa Trời, được ghi chép trong Thánh Kinh.

 • Sự Công Bình, tức là tất cả những điều răn và việc làm của Thiên Chúa.

 • Tin Lành Bình An, tức là ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

 • Đức Tin, tức là tri thức về Chúa và Lời Chúa.

 • Sự Cứu Chuộc, tức là nhận biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, ở trong tình yêu đời đời của Ngài.

 • Gươm của Đức Thánh Linh, tức là dùng sức mạnh của mọi điều được ghi chép trong Thánh Kinh để chống trả mọi kẻ thù.

 • Sự Cầu Nguyện, tức là dâng trình mọi nhu cầu, mọi nan đề lên Đức Chúa Trời.

Nguyện thánh linh từ Thần Lẽ Thật tuôn tràn trên quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có đủ năng lực, sống như Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng ta. A-men!

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
06/12/
2014

>

Share This:

Comments are closed.

3,402 views