2,691 views

Chú Giải I Giăng: 906209_I Giăng 4:1-6

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Con Dân Chúa Phải Thử Các Thần
và Phải Thắng Thế Gian

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

1 Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.

2 Bởi điều này, mà nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời: bất cứ thần trí nào xưng rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong xác thịt, thì thuộc về Đức Chúa Trời.

3 Còn thần trí nào không xưng nhận rằng, Đức Chúa Jesus đã đến trong xác thịt, thì chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng sẽ đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

4 Hỡi các con cái bé nhỏ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

5 Họ thuộc về thế gian, cho nên, họ nói sự thuộc về thế gian, và thế gian nghe họ.

6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Bởi đó, chúng ta biết Thần Lẽ Thật và thần sai lầm.


Trong sáu câu đầu tiên của I Giăng 4, chúng ta được Đức Thánh Linh dạy cho biết rằng, là con dân Chúa chúng ta phải luôn thử các thần và phải nhớ rằng mình phải thắng thế gian vì mình có được năng lực để thắng thế gian. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của chữ “thần” được dùng trong các câu từ 1 đến 3.

Chữ “thần” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “pneuma,” phiên âm sang tiếng Việt là /níu-ma/, G4151 [1].

Khi được dùng cho Thiên Chúa, nếu có mạo từ xác định thì chỉ về thân vị của Ngôi Ba Thiên Chúa, được dịch là: Đấng Thần Linh hoặc Đức Thánh Linh; nếu không có mạo từ xác định thì chỉ về sự sống, năng lực, thẩm quyền đến từ Thiên Chúa, qua Đức Thánh Linh, được dịch là: linh, thánh linh, thần quyền. So sánh các câu Thánh Kinh dưới đây:

Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, để chịu ma quỷ cám dỗ” (Ma-thi-ơ 4:1).

Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Ma-thi-ơ 12:32).

Rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng linh của Thiên Chúa Hằng Sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em” (II Cô-rinh-tô 3:3).

Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa” (Ma-thi-ơ 3:11).

Mà nếu Ta cậy thần quyền của Thiên Chúa để trừ quỷ, thì Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi” (Ma-thi-ơ 12:28).

Khi được dùng cho ma quỷ, nếu có mạo từ xác định đứng trước thì chỉ về bản thể thiêng liêng, dịch là: quỷ hoặc tà linh; nếu không có mạo từ xác định thì dịch là linh hoặc thần trí để chỉ năng lực đến từ ma quỷ.

Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jesus nhiều kẻ bị các quỷ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi các quỷ ra; cũng chữa được hết thảy những người bệnh” (Ma-thi-ơ 8:16).

Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ các tà linh, và chữa các thứ tật bệnh” (Ma-thi-ơ 10:1).

Còn mọi thần trí nào không xưng nhận rằng, Đức Chúa Jesus đã đến trong xác thịt, thì chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng sẽ đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi” (I Giăng 4:3).

Khi được dùng cho loài người, nếu có mạo từ xác định đứng trước thì chỉ về bản thể thiêng liêng, dịch là tâm thần; nếu không có mạo từ xác định thì dịch là thần trí hoặc tinh thần để chỉ về ý chí hoặc khuynh hướng của một người.

Phước cho những kẻ nghèo trong tâm thần, vì Vương Quốc Trời là của những kẻ ấy” (Ma-thi-ơ 5:3)!

Chính người lại sẽ lấy thần trí và năng lực của Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng” (Lu-ca 1:17).

Thần trí hoặc tinh thần có thể là ý chí hay khuynh hướng của một người, như: Thần trí nhút nhát; tinh thần yêu nước. Thần trí có thể là sự tác động của ma quỷ vào tâm thần của một người, khiến cho người ấy suy nghĩ, nói, và hành động nghịch lại Thiên Chúa. Đây là tình trạng một người bị quỷ cám dỗ hoặc bị quỷ ám, vẫn còn có thể sử dụng ý chí của mình và điều khiển thân thể xác thịt của mình; khác với người bị quỷ nhập là người không còn tự chủ được về thân thể xác thịt của mình nữa. Thần trí đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn là sức sống, năng lực, và thẩm quyền của Thiên Chúa.

1 Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.

Sứ Đồ Giăng dùng cách gọi đặc biệt của ông để gọi chung toàn Hội Thánh: “Hỡi các con yêu dấu!” Chúng ta thấy, khi một người yêu ai đó thì luôn dùng cách gọi yêu thương, trìu mến hoặc kính mến để gọi những người mình yêu. Đó là sự tự nhiên. Ngay chính Đức Chúa Trời, khi gọi Đức Chúa Jesus, Ngài cũng gọi là “Con yêu dấu!” Vì vậy, chúng ta cũng nên gọi nhau bằng những cách gọi tỏ lòng yêu thương, quý mến của chúng ta với các anh chị em trong Chúa. Ngày hôm nay, khi chúng ta đọc thư I Giăng, thì chúng ta biết thư này chính là lời của Đức Chúa Trời đã thần cảm Sứ Đồ Giăng để phán dạy chúng ta. Vì thế, “Hỡi các con yêu dấu” chính là lời phán gọi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta được Đức Chúa Trời gọi chúng ta là những con yêu dấu của Ngài, như Ngài đã gọi Đức Chúa Jesus. Cách gọi này, khiến cho chúng ta nhớ đến lời phán của Chúa trong Rô-ma 8:29, như sau:

Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh Con Ngài, để cho Con ấy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.”

Điều đó cũng nhắc cho chúng ta biết rằng, chỉ khi nào chúng ta “bước đi như chính Ngài đã bước đi,” tức là, sống một nếp sống thánh khiết như Đức Chúa Jesus Christ đã sống (I giăng 2:6), thì chúng ta mới thật sự giống như Ngài, và thật sự là con yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Chúa phán dạy chúng ta “chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng.” Lý do chúng ta không thể tin cậy bất cứ thần nào trước khi thử nghiệm xem có phải thần ấy thuộc về Đức Chúa Trời hay không, là vì, trong thế gian, ngay từ buổi ban đầu của lịch sử Hội Thánh, đã có quá nhiều tiên tri giả.

Tiên tri là người được Đức Chúa Trời kêu gọi và sai đến với dân sự của Ngài, để nói cho dân sự biết rõ thánh ý của Ngài. Trước khi Thánh Kinh được hoàn tất, thì các tiên tri nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời rồi rao truyền và ghi chép lại cho con dân của Chúa. Sau khi Thánh Kinh được hoàn tất thì các tiên tri chỉ còn làm nhiệm vụ công bố các lẽ thật của Lời Chúa y như đã được ghi chép trong Thánh Kinh, để nhắc nhở Hội Thánh luôn sống theo Lời Chúa. Nếu Hội Thánh phạm tội, thì các tiên tri kêu gọi Hội Thánh ăn năn. Khi Hội Thánh bị bách hại thì các tiên tri cầu thay và công bố Lời Chúa để an ủi Hội Thánh.

Tuy nhiên, có nhiều người tự xưng là tiên tri của Chúa nhưng họ không phải là tiên tri của Chúa. Thánh Kinh gọi họ là những tiên tri giả. Ngay cả trước khi Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh, thì Ngài đã phán dạy rất rõ ràng về những tiên tri giả và dạy cho các môn đồ của Ngài biết cách nhận biết những tiên tri giả. Lời phán dạy đó đã được Sứ Đồ Ma-thi-ơ ghi lại trong sách Ma-thi-ơ 7:15-23.

Những tiên tri giả có thể nhân danh Chúa để nói tiên tri, nhân danh Chúa để đuổi quỷ, và nhân danh Chúa để làm nhiều phép lạ; nhưng đời sống của họ thì không đúng với Lời Chúa. Sự rao giảng về Chúa của họ cũng không đúng với các lẽ thật của Thánh Kinh.

Tiên tri giả có thể là một người mượn danh Chúa để trục lợi và tìm kiếm sự nỗi tiếng. Người như vậy sẽ vận dụng sự khôn ngoan của xác thịt và tài khéo trong sự thuyết giảng để lường gạt những người nghe. Sa-tan sẽ để yên cho những tiên tri giả như vậy lường gạt và dẫn những người nghe đi sai lẽ thật của Lời Chúa. Sa-tan có thể sẽ tạo mọi sự thuận lợi cho các tiên tri giả này, ban cho họ danh tiếng, địa vị trong các giáo hội, và sự giàu có về của cải vật chất. Con dân Chúa dễ nhận biết loại tiên tri này qua nếp sống không thánh khiết của họ: kiêu ngạo, khoe khoang, hay nóng giận, tham lam, dối trá, tà dâm…

Tiên tri giả cũng có thể là tôi tớ của Sa-tan, do chính Sa-tan sai vào trong Hội Thánh. Loại này được Sa-tan ban cho năng lực của Sa-tan để tạo ra nhiều phép lạ trong khi giảng dạy tà giáo, để phá hoại Hội Thánh của Chúa. Những tiên tri giả này có thể tỏ ra rất là khiêm nhường, sống đời sống đạm bạc, không giàu có về của cải vật chất. Sự phạm tội của họ rất là kín giấu. Dấu hiệu duy nhất để con dân Chúa có thể nhìn ra các tiên tri giả loại này là sự giảng dạy không đúng Lời Chúa của họ.

Tiên tri giả đã vào trong thế gian từ trước khi Hội Thánh được thành lập, và đến những ngày cuối cùng của kỳ cuối cùng thì số tiên tri giả lại càng nhiều hơn. Chính vì có nhiều tiên tri giả mà con dân của Chúa phải thật cẩn thận, luôn thử nghiệm xem một người đang rao giảng Lời Chúa có phải là đến từ Đức Chúa Trời, hay không. Chúng tôi có thể nói rằng, 99.99% những người tự xưng là tiên tri trong thời đại của chúng ta, đều là tiên tri giả.

Một trong những dấu hiệu giúp cho chúng ta nhận biết các tiên tri giả thời nay, đó là họ luôn bán những điều mà họ tuyên bố là sứ điệp đến từ Chúa. Khi quý ông bà anh chị em vào trong các website của họ, sẽ thấy họ luôn bán các văn phẩm thay vì cho phép mọi người được đọc và nghe miễn phí. Đành rằng việc in ấn các văn phẩm có tốn kém tiền bạc và cần phải kêu gọi người nhận đóng góp cho sự chi phí. Nhưng không thể nào bán các văn phẩm với một giá thật cao để kiếm lời. Chỉ nên bán với giá đủ lấy lại chi phí in ấn, và cước phí bưu điện. Ngoài ra, luôn luôn cho phép mọi người được tải xuống từ Internet để đọc hoặc nghe miễn phí. Họ mượn danh Chúa để mua bán làm giàu. Họ thật sự không hiểu biết gì về lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ:

Các ngươi đã được nhận không thì hãy cho không” (Ma-thi-ơ 10:8).

Mỗi năm, số tiền người ta dâng hiến vào những cái gọi là “mục vụ” của các tiên giả lên đến hàng tỷ đô-la.

2 Bởi điều này, mà nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời: bất cứ thần trí nào xưng rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong xác thịt, thì thuộc về Đức Chúa Trời.

3 Còn thần trí nào không xưng nhận rằng, Đức Chúa Jesus đã đến trong xác thịt, thì chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng sẽ đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

Hai câu Thánh Kinh trên đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất để tìm ra các tiên tri giả, mà trước hết, chúng ta phải dùng tiêu chuẩn do chính Đức Chúa Jesus Christ đã đưa ra, được ghi chép trong Ma-thi-ơ 7:15-23, như trích dẫn dưới đây:

15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?

17 Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu.

18 Cây tốt chẳng sinh ra trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh ra trái tốt.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

21 Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!

Trái tức là kết quả của ý nghĩ, lời nói, và hành động của họ. Nếu ý nghĩ, lời nói, và hành động của họ nghịch lại với trái của Đức Thánh Linh, thì họ không phải là tiên tri thật. Trái của Đức Thánh Linh, tức là kết quả của ý nghĩ, lời nói, và hành động của một người thật sự đến từ Chúa luôn thể hiện và hình thành trong tâm thần của những người nghe và làm theo lời rao giảng của họ:

Nhưng trái của Đấng Thần Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Ngược lại, trái của những tiên tri giả là:

…gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21).

Cho dù một số tiên tri giả tìm cách che đậy bông trái thật của họ và tạo ra các bông trái giả; nhưng chắc chắn là con dân Chúa sẽ nhận biết ngay, nếu con dân Chúa thật lòng tìm cầu sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật hiện hiện trong thân thể của con dân Chúa, để dẫn dắt con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật.

I Giăng 4:2-3 là nguyên tắc để chúng ta nhận biết những tiên tri giả giảng dạy tà giáo. Vào buổi ban đầu của Hội Thánh, Sa-tan đã dấy lên nhiều tiên tri giả, rao giảng những giáo lý không đúng với Thánh Kinh, như sau:

  • Tà thuyết dạy rằng: Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa nhập thế làm người, mà chỉ là Thiên Chúa nhập vào một người mang tên là Jesus, khi người này chịu báp-tem tại sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít. Khi người này bị đóng đinh trên thập tự giá thì Thiên Chúa xuất ra khỏi thân thể đang chết của ông ta.

  • Tà thuyết dạy rằng: Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa nhập thế làm người, mà chỉ là một người tên Jesus được giác ngộ sự huyền nhiệm của thuyết tri thức luận, nên trở thành Thiên Chúa.

  • Tà thuyết dạy rằng: Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa nhập thế làm người, mà chỉ là Thiên Chúa hiện ra trong hình thể của một người, như cách các thiên sứ hiện ra. Hình thể ấy không có thật.

  • Tà thuyết dạy rằng: Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một thần linh do Đức Chúa Trời tạo ra, đã nhập thế làm người.

Cả bốn tà thuyết này đều phủ nhận lẽ thật: “Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người!”

Trong bài học trước, khi học về I Giăng 3:23 chúng ta đã học biết rằng: Tin vào danh của Đức Chúa Jesus Christ tức là tin vào thân vị và việc làm của Đức Chúa Jesus Christ. Danh “Jesus” có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Tin vào danh “Jesus” là tin vào thân vị của Đức Chúa Jesus Christ, tin rằng Ngài chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nhập thế làm người để cứu rỗi nhân loại. Tin vào danh “Christ” là tin vào sự rao giảng của Ngài, tin vào sự chết chuộc tội của Ngài, và tin vào vương quyền “Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa” của Ngài. Vì thế, lời dạy nào không công nhận Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa nhập thế làm người, không công nhận Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là Thiên Chúa, hoàn toàn là người, thì lời dạy ấy là tà thuyết.

Đức Chúa Jesus Christ đến trong xác thịt” có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi đã đến thế gian làm một người như mọi người.

Đó là lời công bố của Đấng Thần Linh, Thiên Chúa Ngôi Ba. Tất cả những ai thật lòng tuyên xưng đức tin về lẽ thật này, thì ấy là những người được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Họ tuyên xưng bởi thần trí, và thần trí của họ đến từ Đức Thánh Linh.

Thần linh nào công bố ngược lại lẽ thật trên đây. Thần linh nào không công nhận Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa nhập thế làm người, thì thần linh ấy không đến từ Đức Chúa Trời. Thần linh ấy là một thần linh chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những ai không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người thì đều nói như vậy theo sự sai khiến của các thần linh chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ. Bản thân của những người ấy trở thành những kẻ chống nghịch Đấng Christ!

4 Hỡi các con cái bé nhỏ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

Con dân chân thật của Chúa, tuyên xưng rằng: Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người, thì có Đấng Christ ở cùng và có năng lực chiến thắng của Đức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài đã tuyên bố:

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Và:

Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men” (Ma-thi-ơ 28:20)!

Kẻ ở trong thế gian tức là kẻ đang cầm quyền và hành động trong thế gian, nghịch lại Đấng Christ. Kẻ ấy chính là Sa-tan mà Thánh Kinh gọi là Đức Chúa Trời của đời này:

Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Đức Chúa Trời của đời này đã làm mù lòng họ, để cho họ không trông thấy sự vinh quang sáng chói của Tin Lành Đấng Christ. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 4:3-4).

Đấng ở trong mỗi con dân Chúa chính là Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng lớn hơn Sa-tan rất nhiều. Ngài sẽ hình phạt Sa-tan khi thời điểm đến. Thánh Kinh nói rõ, cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh đều ngự ở trong mỗi con dân Chúa:

  • Đức Con: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được” (Giăng 15:4).

  • Đức Cha và Đức Con: “Đức Chúa Jesus đáp rằng: Nếu ai yêu Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu người, Chúng Ta đều đến với người và ở trong người” (Giăng 14:23).

  • Đức Thánh Linh: “Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)? Và:

    “Anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19).

Thử hỏi, Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và yêu thương chúng ta, ở trong chúng ta, thì tại sao chúng ta lại sợ thế gian và ma quỷ? Chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy rằng, thà sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ thế gian và ma quỷ:

Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).

Chúng ta đã thắng ma quỷ vì Đấng thắng ma quỷ đang ở trong chúng ta. Có thể bởi sự cho phép của Thiên Chúa mà ma quỷ tạm thời làm khổ chúng ta về phần vật chất, về thân thể xác thịt, để chúng ta được rèn luyện về đức tin; nhưng ma quỷ không thể nào lấy đi được sự vui mừng, bình an trong tâm thần của chúng ta, nếu chúng ta thật sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa.

Kính thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Đức Chúa Jesus Christ!

Có ai đang bị thử thách về bệnh tật, sức khoẻ, tình cảm, nghề nghiệp, của cải, danh tiếng…? Xin hãy yên tâm dâng trình mọi nan đề và nhu cầu của mình lên Chúa:

Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ Jesus” (Phi-líp 4:6-7).

Khi chúng ta trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời là chúng ta đã giao phó mọi sự trong tay Ngài. Ngài có thể hoặc là tiếp trợ, giải cứu chúng ta, hoặc là thêm sức cho chúng ta vượt qua, hoặc là Ngài dùng cảnh ngộ đó để đem chúng ta ra khỏi cuộc đời này, vào trong cõi đời đời với Ngài. Chúng ta chỉ cần hết lòng tin cậy và tạ ơn Thiên Chúa. Bởi vì:

Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:31-33).

Hai con chim sẻ chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và nếu không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất” (Ma-thi-ơ 10:29).

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).

Vậy những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín” (I Phi-e-rơ 4:19).

Làm sao biết rằng chúng ta đang chịu khổ theo ý muốn của Chúa? Đó là khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa, mà chúng ta vẫn gặp tai ương, hoạn nạn, bệnh tật, đói kém, và bị bách hại vì danh Chúa. Chắc chắn là Sứ Đồ Phao-lô luôn biết dâng trình các nan đề và nhu cầu của ông lên Chúa; nhưng ông vẫn trải qua những cảnh ngộ sau đây:

Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều khi tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ” (II Cô-rinh-tô 11:23-27).

Chúng ta hãy học theo gương của ông Gióp. Ngày xưa, ông Gióp gánh chịu tai ương, hoạn nạn do ma quỷ gây ra, mà ông không có được lời hứa về sự giải cứu của Chúa, cũng không biết được, đó là điều ma quỷ làm ra để khiến ông mất đức tin nơi Chúa. Thế nhưng, ông vẫn không hề mất đức tin nơi Chúa. Ông không hề phạm tội trong sự thử thách kinh hoàng mà ma quỷ đã làm ra trên ông. Trái lại, ông nói:

Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì… Dẫu Chúa có giết ta, ta vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài!” (Gióp 13:13, 15).

Ngày nay, chúng ta có sự hiểu biết lớn về tình yêu và sự thành tín của Chúa, có lời kêu gọi của Chúa khích lệ chúng ta, lại có Chúa hiện diện trong chúng ta thì chúng ta sao lại không thể thắng thế gian và ma quỷ? Nếu Chúa không giải cứu chúng ta mà để chúng ta phải đi qua những sự khó khăn, hoạn nạn, thì chúng ta hãy vững lòng tạ ơn Chúa và bám chặt vào Lời Hằng Sống của Ngài:

Hỡi những người yêu dấu! Khi anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì anh chị em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:12-13).

Khi thân thể của chúng ta bệnh tật, đau yếu triền miên mà Chúa không chữa lành, nhưng chúng ta vẫn bình an, vui sống mỗi ngày với lòng biết ơn Chúa, vì tin rằng mọi sự hiệp lại có ích cho chúng ta. Thì chính đó đã là cơ hội Chúa ban cho chúng ta chịu khổ vì danh Ngài.

5 Họ thuộc về thế gian, cho nên, họ nói sự thuộc về thế gian, và thế gian nghe họ.

Chữ “họ” trong câu này là chỉ về những tiên tri giả, những kẻ chống nghịch Đấng Christ. Những kẻ ấy thuộc về thế gian nên nói sự thuộc về thế gian, là sự nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa. “Thế gian nghe họ” có nghĩa là những ai không thuộc về Chúa, nhưng thuộc về thế gian, thì sẽ nghe theo họ và nói theo họ. Trong thế gian này, có biết bao nhiêu là những kẻ xưng nhận mình là con dân Chúa, mỗi Chủ Nhật đến nhà thờ ngồi nghe các tiên tri giả giảng những điều nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa, và lớn tiếng a-men với lời giảng của các tiên tri giả! Trên các trang mạng xã hội, biết bao nhiêu người tự xưng là tín đồ Đấng Christ nhưng thích và a-men những phát biểu của các tiên tri giả. Tất cả những người đó, tưởng rằng họ thuộc về Chúa, nhưng thật ra, họ chưa bao giờ thật lòng ăn năn tội, họ vẫn đang sống trong tội, chưa được tái sinh, chưa được cứu rỗi, không có thần trí đến từ Đức Thánh Linh, nên họ không có năng lực để nhận biết các tiên tri giả.

6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Bởi đó, chúng ta biết Thần Lẽ Thật và thần sai lầm.

Cảm tạ Chúa. Nguyên tắc căn bản nhất để nhận biết tiên tri giả, tín đồ giả là sự một người không nghe chúng ta. Chính sự một người không nghe chúng ta mà chúng ta nhận biết người ấy không thuộc về Đức Chúa Trời. Trong người ấy chỉ có thần linh của sự sai lầm, đến từ Sa-tan và các tà linh của nó.

Vậy, chúng ta hãy cẩn thận, làm theo lời Chúa phán dạy: “Chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết các đấng thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng?” Đừng nghe ai rao giảng Lời Chúa thì tin ngay rằng, người ấy là tiên tri đến từ Chúa. Đừng thấy một trang mạng xã hội nào nói về Chúa thì bấm vào thích (like) và a-men! Đừng thấy một trang mạng truyền giáo nào cũng cho rằng đó là mục vụ đến từ Chúa. Đừng nghe bất cứ lời kêu gọi dâng hiến nào nhân danh Chúa, thì cũng dâng hiến tiền bạc, công sức, và thời gian.

Điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ, đó là: Chúng ta đã thắng thế gian vì Đấng thắng thế gian đang ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thua, là tại vì chúng ta chưa thật lòng sống cho Chúa hoặc chưa hoàn toàn tin cậy nơi Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
17/01/2015

Ghi Chú

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4151

 

 

Share This:

Comments are closed.

2,691 views