2,626 views

Chú Giải I Giăng: 906211_I Giăng 5:1-5

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tình Yêu Vâng Phục Là Bằng Chứng của Đức Tin

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTQyOF9udGRmTw

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống tất cả các bài Chú Giải I Giăng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-i-giang

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzUyNTU4N19uM0xvSg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

1 Ai tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đấng đã sinh ra, thì cũng yêu người đã được sinh ra bởi Ngài.

2 Chúng ta biết mình yêu con cái của Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài.

3 Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

4 vì bất cứ sự gì sinh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và này sự đắc thắng đã thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

5 Ai là người thắng hơn thế gian, chẳng phải là người tin rằng, Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời hay sao?


Chúng ta đã học từ trong Gia-cơ đoạn 2 là: Đức tin của chúng ta phải được thể hiện bằng hành động, nếu không thì chỉ là đức tin chết; và đức tin chết thì không cứu được ai. Qua I Giăng 5:1-5, chúng ta được học biết thế nào là sự thể hiện đức tin của chúng ta bằng hành động. Đó là: Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và hết lòng làm theo Lời Ngài. Dấu hiệu đầu tiên của sự chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và làm theo Lời Ngài, là sự chúng ta yêu các anh chị em trong Chúa bằng chính tình yêu của Chúa ở trong chúng ta.

Nhưng để có thể biết Đức Chúa Trời, yêu Đức Chúa Trời, và thuộc về Đức Chúa Trời thì trước hết, chúng ta phải hoàn toàn tin rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là công nhận thẩm quyền tiên tri, thầy tế lễ, và vua của Ngài.

Vì công nhận thẩm quyền tiên tri của Đức Chúa Jesus mà chúng ta tin nhận sự giãi bày của Ngài về Đức Chúa Trời.

Vì công nhận thẩm quyền thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus mà chúng ta tin nhận sự dâng tế lễ chuộc tội của Ngài cho toàn thể nhân loại.

Vì công nhận thẩm quyền vua của Đức Chúa Jesus mà chúng ta được ở trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Chính nhờ đức tin của chúng ta vào trong Đức Chúa Jesus dẫn đến sự chúng ta công nhận các chức vụ của Ngài, mà chúng ta được tái sinh bởi Đức Chúa Trời.

1 Ai tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đấng đã sinh ra, thì cũng yêu người đã được sinh ra bởi Ngài.

Tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, có nghĩa tin rằng Ngài là Đấng đã được Đức Chúa Trời hứa trong Thánh Kinh:

Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, để làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chính trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ làm nên sự ấy” (Ê-sai 9:5-6).

Và như vậy, tin rằng Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, như Thánh Kinh đã công bố:

Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Giăng 1:1).

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, thật như vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).

Ai không tin Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người thì không phải là người tin Đức Chúa Jesus.

Danh xưng Christ, như chúng ta đã biết, nói lên sự kiện Đức Chúa Jesus là tiên tri, thầy tế lễ, và vua của toàn thể nhân loại.

Người nào tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức tin nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người để làm tiên tri, thầy tế lễ, và vua cho toàn thể nhân loại, thì người ấy đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà chúng ta thấy, tất cả những ai chối bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus, chối bỏ thần tính và thân vị của Đức Thánh Linh, thì họ không hề được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Họ vẫn đang sống trong tội. Họ không có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ; và họ chỉ là công cụ của Sa-tan, rao giảng một tin lành giả mạo và rao giảng một một christ giả. Có người cho rằng, Ngôi Lời là một thần linh do Đức Chúa Trời tạo. Có người cho rằng Ngôi Lời là lời nói của Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh là thần khí của Đức Chúa Trời. Theo họ: Cả Ngôi Lời lẫn Đấng Thần Linh không có thân vị và không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là lời nói và năng lực của Thiên Chúa.

Một người được sinh bởi Đức Chúa Trời đương nhiên là một người đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người ấy đương nhiên yêu kính Chúa, biết ơn Chúa và người ấy đương nhiên yêu những ai thuộc về Chúa, tức là những người đã được Đức Chúa Trời sinh ra.

Chúng ta cần nhớ kỷ điều này: Một người được Đức Chúa Trời sinh ra là một người đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Dấu chứng cho sự một người đã được sinh bởi Đức Chúa Trời là người ấy không còn sống trong tội, nhưng hết lòng yêu kính và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Chính sự không còn sống trong tội là dấu hiệu của sự thật lòng ăn năn tội; đồng thời cũng là dấu hiệu của sự đã được sinh bởi Đức Chúa Trời.

Còn người nào vẫn đang sống trong tội, thì người ấy chưa thật lòng ăn năn tội; mà chưa thật lòng ăn năn tội thì không thể nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không thể được sinh bởi Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta không dựa vào sự kiện một người tuyên xưng đức tin nơi Chúa, chịu báp-tem, nhóm hiệp thờ phượng Chúa với Hội Thánh để cho rằng người ấy đã thật lòng ăn năn tội và đã được sinh bởi Đức Chúa Trời, để nhận người ấy là anh chị em trong Chúa với chúng ta. Mà chúng ta phải dựa vào nếp sống thánh khiết của người ấy, là nếp sống hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, bằng lòng trả mọi giá để không vi phạm các điều răn của Chúa.

2 Chúng ta biết mình yêu con cái của Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài.

Đại danh từ “chúng ta” bao gồm tất cả con dân chân thật của Chúa. Hễ là con dân chân thật của Chúa thì đương nhiên yêu Chúa trên tất cả mọi sự và hết lòng vâng giữ các điều răn của Ngài. Thi Thiên 119 nói lên tâm tình của một con dân chân thật của Chúa đối với các điều răn và luật pháp của Chúa. Chúng ta cần đọc Thi Thiên 119 để dùng đó làm tấm gương soi chiếu tấm lòng của chúng ta, xem chúng ta tôn kính các điều răn và luật pháp của Chúa ở mức độ nào.

Điều khiến cho chúng tôi giận và vô cùng ghê tởm là những kẻ xưng mình là người chăn bầy của Chúa nhưng lại ngang nhiên tuyên bố: “Con dân Chúa thời Tân Ước không cần phải vâng giữ Mười Điều Răn!” Điều khiến cho chúng tôi vô cùng đau lòng là có nhiều người mang danh là con dân Chúa nhưng lại tin theo lời tuyên bố nghịch lại Thánh Kinh như vậy. Lời Chúa chép rõ:

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài ở gần; Các điều răn của Ngài là chân thật. Cứ theo các lời chứng của Ngài, tôi đã biết từ lâu rằng: Ngài đã lập chúng cho đến đời đời.” (Thi Thiên 119:151-152).

Chịu cắt bì chẳng là gì, không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 7:19).

Thế nhưng, biết bao nhiêu người đã chọn nghe theo sự giảng dạy tà giáo của các giáo hội, của các giáo sư giả hơn là tin và làm theo Lời Chúa. Vì thế, họ đã ngang nhiên bỏ đi điều răn thứ tư của Mười Điều Răn, không cần biết rằng, trong suốt cả Thánh Kinh, điều răn về sự tôn thánh ngày Sa-bát của Thiên Chúa được nói đến nhiều nhất trong số Mười Điều Răn. Nếu họ thật lòng tin Chúa, yêu Chúa, thì họ đã ngồi lại tra xét Lời Chúa để thấy Chúa đã nhấn mạnh đến sự giữ ngày Sa-bát như thế nào.

3 Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

4 vì bất cứ sự gì sinh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và này sự đắc thắng đã thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

Nhóm chữ: “tình yêu của Đức Chúa Trời” được dùng trong câu 3 có nghĩa là: Chúng ta yêu Đức Chúa Trời bằng tình yêu của Ngài tuôn đổ trong chúng ta. Chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời bằng tình yêu băng hoại và giới hạn của loài người, mà chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời bằng chính tình yêu của Ngài đã tuôn đổ trong chúng ta, khi Ngài tái sinh chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ.

Chính tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong chúng ta khiến cho chúng ta yêu chuộng các điều răn của Ngài và hết lòng vâng giữ. Vì thế, sự chúng ta vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời thật sự ở trong chúng ta và thể hiện sự chúng ta yêu Ngài.

Các điều răn của Đức Chúa Trời là nặng nề đối với những ai không thuộc về Ngài, vì họ bị sức mạnh của tội lỗi điều khiển; họ không thể nào vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, cho dù tâm trí của họ suy phục sự công bình và thánh khiết của các điều răn. Sứ Đồ Phao-lô đã trình bày rõ lẽ thật này trong Rô-ma 7:14-23:

14 Chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.

16 Nhưng nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.

17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.

18 Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;

19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.

20 Nếu như tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.

21 Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.

22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng;

23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

Chỉ có con dân chân thật của Chúa mới có thể tự nhiên làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời một cách dễ dàng, vì họ đã được Đức Chúa Jesus giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi:

Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi đã lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi” (Rô-ma 7:24-25).

Đối với con dân chân thật của Chúa thì các điều răn của Đức Chúa Trời là niềm vui, là hạnh phúc, là sự thông sáng và sức mạnh, như tác giả Thi Thiên 119 đã ca ngợi.

Khi chúng ta thật lòng tin Chúa thì chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời và thế gian không thể thắng được chúng ta, thậm chí, các cửa của âm phủ, tức là mọi hình thức của sự chết, cũng không thể thắng được chúng ta, không thể làm cho chúng ta khiếp sợ, vì chúng ta thuộc về Hội Thánh của Chúa:

Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).

Điều khiến cho chúng ta thắng được thế gian, chính là đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, được tác động bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hiểu và tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Khi chúng ta hiểu và tin, rồi thể hiện đức tin bằng hành động ăn năn, thì chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, và được Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta, tức là được tái sinh bởi Ba Ngôi Thiên Chúa. Sau đó, chính Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, biến thân thể của chúng ta thành đền thờ của Thiên Chúa, thành đồ dùng làm ra những sự công bình cho Đức Chúa Trời, và ban cho chúng ta năng lực vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

Nói cách khác, chính đức tin của chúng ta khiến cho chúng ta được dựng nên mới, được thuộc về Đức Chúa Trời, và đắc thắng thế gian.

5 Ai là người thắng hơn thế gian, chẳng phải là người tin rằng, Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời hay sao?

Người thắng hơn thế gian là con dân chân thật của Chúa, không bị nô lệ cho thế gian. Thế gian có thể tạm thời bách hại con dân Chúa về mặt thuộc thể, nhưng con dân Chúa vẫn thắng thế gian vì con dân Chúa không làm theo ý của thế gian, mà làm theo ý của Đức Chúa Trời. Sự con dân Chúa không làm theo ý của thế gian nhưng làm theo ý của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự con dân Chúa vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Con dân Chúa vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời không phải vì bị ép buộc mà vì họ thật sự ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nên Đức Chúa Trời đã tái sinh họ và tuôn đổ tình yêu của Ngài trong họ, khiến họ yêu kính Ngài, biết ơn Ngài, và tôn quý các điều răn của Ngài. Vì thế, họ sẵn sàng chịu khổ, chịu nhục, chịu chết để vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Họ yêu Đức Chúa Trời và yêu các điều răn của Ngài hơn tất cả những gì thuộc về họ. Họ là những người hoàn toàn tin nhận Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời. Mà tin Đức Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời tức là tin Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, trong một thân thể xác thịt đã được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Chứng cớ đức tin chân thật của một người vào Thiên Chúa là: Người ấy vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và yêu các anh chị em trong Chúa bằng chính tình yêu của Chúa. Chứng cớ ấy giúp cho chúng ta phân biệt con dân chân thật của Chúa và những con sói đội lốt chiên.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
31/01/2015

 

Share This:

Comments are closed.

2,626 views