4,004 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 1:10-12

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Sự Cứu Rỗi Đã Được Tiên Tri Trong Cựu Ước

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Hoặc bấm vào nối mạng dưới đây để nghe từ SoundCloud bài số 906003:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

 

10 Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm kiếm và suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển sẽ đến với các anh chị em;

11 là tìm kiếm cho biết sự gì và thời kỳ nào mà tâm thần của Đấng Christ đã bày tỏ trong họ, mà làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh quang sẽ theo sau.

12 Các đấng ấy đã được tỏ cho biết, chẳng phải vì họ, nhưng vì chúng ta mà họ đã truyền ra những sự đó, là những sự hiện nay đã rao cho các anh chị em, bởi những người giảng Tin Lành cho các anh chị em trong Thánh Linh được ban cho từ trời. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

Sau khi Đức Chúa Jesus Christ phục sinh từ trong những kẻ chết, Ngài đã hiện ra với hai môn đồ trên đường họ đi từ Giê-ru-sa-lem về làng Em-ma-út; và Ngài:

…bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh.” (Lu-ca 24:27).

Vì thế, chúng ta biết chắc là cả Thánh Kinh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều chỉ về Đức Chúa Jesus Christ và sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua cái chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá.

Bắt đầu từ Môi-se có nghĩa là bắt đầu từ năm sách đầu tiên của Thánh Kinh do Môi-se ghi chép. Ngay từ trong Sáng Thế Ký, sự kiện Thiên Chúa lấy da thú kết thành áo mặc cho loài người, sau khi loài người phạm tội, bị mất đi sự vinh quang mà Thiên Chúa đã ban cho họ, nói đến ý nghĩa của sự chuộc tội đòi hỏi sự hy sinh của một mạng sống. Lời tiên tri của Thiên Chúa, do chính Thiên Chúa trực tiếp phán truyền cho Sa-tan, về sự Thiên Chúa Ngôi Lời sẽ nhập thế làm người qua dòng dõi người nữ để dày đạp Sa-tan đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký 3:15.

Vì thế, mấy câu Sứ Đồ Phi-e-rơ viết ra trên đây chính là sự thần cảm của Đức Thánh Linh để nhắc cho Hội Thánh nhớ nội dung chính của toàn bộ Thánh Kinh.

Chúng ta đã rất quen thuộc với câu Thánh Kinh Giăng 3:16, nhưng chúng ta cần phải ý thức rằng, Giăng 3:16 chính là câu tóm lược nội dung của toàn bộ Thánh Kinh:

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

Cựu Ước tiên tri về sự cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện khi thời điểm mà Ngài ấn định sẽ đến. Tân Ước ghi lại kết quả của sự cứu rỗi ấy và tiên tri về mục đích đời đời của Thiên Chúa dành cho loài người được ứng nghiệm trong trời mới đất mới. Qua mấy câu Thánh Kinh trên đây trong I Phi-e-rơ 1:10-12 mà chúng ta biết rằng, các tiên tri của Chúa từ ngàn xưa đã có lòng tìm kiếm và suy xét về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà họ được Đấng Thần Linh thần cảm cho họ tiên tri.

10 Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm kiếm và suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển sẽ đến với các anh chị em;

Về sự cứu rỗi đó” tức là về sự cứu rỗi chúng ta ra khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục vì những tội lỗi mà chúng ta làm ra, tức là sự trông cậy sống như đã được trình bày từ câu 3 đến câu 9.

Các đấng tiên tri đã tìm kiếm và suy xét về sự cứu rỗi ấy khi họ được Đấng Thần Linh thần cảm cho họ nói tiên tri hoặc cho họ thấy khải tượng về sự cứu rỗi ấy. Có lẽ Áp-ra-ham là tiên tri đầu tiên (Sáng Thế Ký 20:7), từ trước thời Cựu Ước, đã được nhìn thấy khải tượng về sự cứu rỗi. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã xác nhận khải tượng của Áp-ra-ham:

Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã vui mừng nhìn thấy ngày của Ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ.” (Giăng 8:56).

Điều này khiến cho chúng ta nhớ rằng, Thánh Kinh gọi Áp-ra-ham là bạn của Thiên Chúa (Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23); mà đã là bạn của Thiên Chúa thì Ngài không giấu điều mà Ngài sẽ làm ra:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Lẽ nào Ta giấu Áp-ra-ham điều gì Ta sẽ làm sao?” (Sáng Thế Ký 18:17).

Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.” (Giăng 15:15).

Mặc dầu Thánh Kinh không nói rõ cho chúng ta biết là Áp-ra-ham đã nhìn thấy khải tượng về sự cứu rỗi khi nào, nhưng rất hợp lý để cho chúng ta nghĩ rằng, ông đã nhìn thấy khải tượng ấy trong ngày thiên sứ của Thiên Chúa cản ông giết chết I-sác làm sinh tế dâng lên Thiên Chúa, thay vào đó, ông giết một con chiên đã được Thiên Chúa sắm sẵn, và ông gọi Thiên Chúa bằng danh hiệu: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Sắm Sẵn” (Sáng Thế Ký 22).

Từ sự kiện ông sẵn lòng hy sinh đứa con yêu dấu của mình để bày tỏ tình yêu và lòng tôn kính của ông đối với Thiên Chúa, đến sự kiện Thiên Chúa sắm sẵn một con chiên để chết thế cho con của ông, chắc chắn Áp-ra-ham đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người và sự chuộc tội để cứu nhân loại mà Thiên Chúa sẽ thực hiện hơn 2000 năm sau đó.

Sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá, thân xác của Ngài nằm yên trong lòng đất ba ngày ba đêm. Trong suốt thời gian ấy, tâm thần và linh hồn của Ngài đã đi vào âm phủ để công bố Tin Lành cho các thánh đồ thời Cựu Ước, thời trước Cựu Ước, và công bố sự đắc thắng của Tin Lành trước các tà linh bị giam trong vực sâu không đáy, là những thiên sứ phạm tội, muốn làm băng hoại dòng dõi loài người như đã được ghi chép trong Sáng Thế Ký 6.

Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống. Bởi [tâm thần] ấy, Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít, là tám linh hồn, được cứu qua nước.” (I Phi-e-rơ 3:18-20).

Chính trong ba ngày ba đêm ấy mà các thánh đồ trong âm phủ được nghe giảng Tin Lành và được nhìn thấy Đấng Cứu Rỗi. Sau đó, thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ phục sinh và Ngài dẫn đưa linh hồn các thánh đồ vào trong thiên đàng. Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô ghi lại sự kiện ấy trong Ê-phê-sô 4:8-10 như sau:

Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người [Thi Thiên 68:18]. Những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.”

Các tiên tri thời Cựu Ước đã tìm kiếm và suy xét về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho nhân loại để hiểu vào thời kỳ nào Đấng Cứu Rỗi sẽ đến và hoàn thành công cuộc cứu rỗi; sự cứu rỗi sẽ được thể hiện như thế nào?

11 là tìm kiếm cho biết sự gì và thời kỳ nào mà tâm thần của Đấng Christ đã bày tỏ trong họ, mà làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh quang sẽ theo sau.

Chính Thiên Chúa Ngôi Lời đã bày tỏ cho các tiên tri biết những lẽ mầu nhiệm về ơn cứu rỗi. “Tâm thần của Đấng Christ” chính là bản thể Thiên Chúa ở trong con người xác thịt tên là Jesus. Mỗi một chúng ta là một linh hồn có thân thể xác thịt ra từ cha mẹ loài người và thân thể thiêng liêng ra từ hơi sống của Thiên Chúa; nhưng thân thể xác thịt con người mang tên Jesus được Đức Chúa Trời, qua năng lực của Đức Thánh Linh, tạo thành trong lòng trinh nữ Ma-ri, thì mang bản thể và thân vị của Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa mang lấy xác thịt loài người. Trước khi Ngài nhập thế làm người, chính Ngài đã bày tỏ trong tâm thần các tiên tri về sự sinh ra, sự chịu khổ, sự chịu chết, và sự sống lại của Ngài để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại.

Vì thế, những lời tiên tri của các tiên tri cũng chính là lời chứng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thành lập chứng cớ cho những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chính vì lời chứng được thành lập trước khi sự kiện được xảy ra, mà chúng ta và ngay cả các thiên sứ nhận biết được sự toàn năng, toàn tri, và sự thành tín của Thiên Chúa.

Điều quan trọng vô cùng là: Chính vì Đức Chúa Jesus Christ đã làm ứng nghiệm toàn bộ 456 lời tiên tri về Đấng Cứu Rỗi được chép trong Cựu Ước [1] mà chúng ta biết chắc chắn: Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để mang lại sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.

Vai trò chứng nhân của các tiên tri vô cùng độc đáo và quan trọng cho sự ấn chứng: Con người mang tên Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá vào một buổi chiều Lễ Vượt Qua cách nay gần 2000 năm, chính là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại.

Phép xác xuất là phép tính xem có bao nhiêu cơ hội một sự việc có thể xảy ra. Thí dụ, nếu chúng ta tung một đồng tiền có một mặt hình và một mặt chữ lên không, thì có 50% cơ hội là đồng tiền sẽ rơi xuống đất với mặt hình ngửa lên và 50% cơ hội là đồng tiền sẽ rơi xuống đất với mặt chữ ngửa lên. Nếu có một người tìm cách để làm ứng nghiệm chỉ tám lời tiên tri về Đấng Cứu Rỗi, thì người ấy có thể thành công với tỷ số 1017 (số một kèm theo 17 số không đàng sau, tức là một trăm triệu tỷ). Để minh họa cho ý tưởng này, chúng ta hãy tưởng tượng ra có 1017 đồng penny của Mỹ được trải đều trên toàn lãnh thổ của tiểu bang Texas (696,200 km2 so sánh với diện tích của Việt Nam là 325,361 km2) với độ dày khoảng 1/3 mét. Trong số đó có một đồng penny được đánh dấu. Thế rồi, chúng ta yêu cầu một người đi khắp lãnh thổ Texas, mắt bị bịt lại, chỉ được cúi xuống nhặt lên một lần mà nhặt trúng ngay đồng penny đã được đánh dấu. Tỷ số thành công của người ấy là 1/100.000.000.000.000.000. Nói cách khác, trong một trăm triệu tỷ lần người ấy cuối xuống nhặt lên một đồng penny, thì chỉ có một lần người ấy nhặt trúng đồng penny đã được đánh dấu.

Thế nhưng, Đức Chúa Jesus Christ không chỉ làm ứng nghiệm tám lời tiên tri, mà Ngài làm ứng nghiệm tất cả 456 lời tiên tri về Đấng Cứu Rỗi. Nói cách khác, đức tin của chúng ta vào trong Đức Chúa Jesus Christ KHÔNG THỂ NÀO SAI TRẬT! Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Toàn bộ Thánh Kinh là nói về Ngài và sự cứu rỗi mà Ngài đã làm ra cho chúng ta.

12 Các đấng ấy đã được tỏ cho biết, chẳng phải vì họ, nhưng vì chúng ta mà họ đã truyền ra những sự đó, là những sự hiện nay đã rao cho các anh chị em, bởi những người giảng Tin Lành cho các anh chị em trong Thánh Linh được ban cho từ trời. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

Ngay khi các tiên tri công bố và ghi chép lại các lời tiên tri về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, họ đều biết rằng, Đấng Cứu Rỗi sẽ không hiện ra trong thời điểm của họ. Họ biết rằng, mọi lời tiên tri của họ sẽ ứng nghiệm trong các thế hệ sắp tới, các thế hệ của thời cuối cùng.

Sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đã được rao cho loài người trong thời kỳ của Hội Thánh, từ khi Hội Thánh được thành lập vào ngày Lễ Ngũ Tuần năm 27 cho đến ngày nay. Gần 2000 năm đã trôi qua, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại được rao giảng khắp đất bởi những người rao giảng Tin Lành và được rao giảng trong năng lực của Thiên Chúa, tức là thánh linh ban cho từ trời.

Đáng tiếc là ngay từ buổi đầu của Hội Thánh, đã có những người rao giảng Tin Lành không phải bởi thánh linh nhưng bởi năng lực và sự khôn ngoan của xác thịt mà Phao-lô gọi là: giảng vì lòng ganh tỵ (Phi-líp 1:15), vì muốn được nổi tiếng là một người đầy ơn của Chúa! Ngày nay thì còn có những kẻ làm công việc “giảng Tin Lành để trục lợi!” Nếu những người như vậy rao giảng Tin Lành chân thật thì vẫn có người được cứu khi nghe giảng, nhưng phần của người giảng thì sẽ bị bỏ.

Tất cả những ai có tấm lòng chân thật tìm kiếm Chúa thì sẽ được Ngài dẫn vào mọi lẽ thật của Thánh Kinh, bất kể họ được nghe biết về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài trong hoàn cảnh nào, bất kể là do ai rao truyền Tin Lành cho họ. Vì thế, trong các giáo hội, kể cả giáo hội Công Giáo, vẫn có những con dân chân thật của Chúa. Chính những con dân chân thật của Chúa tạo thành Hội Thánh thật của Chúa.

Có một điều mầu nhiệm được Sứ Đồ Phi-e-rơ nêu lên ở cuối câu 12 là: “Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.” Tức là: các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy và hiểu rõ sự ứng nghiệm các lời tiên tri về sự Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại. Động từ được dịch là “xem thấu” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là “cúi xuống nhìn một cách chăm chú để tìm hiểu;” và có nghĩa bóng là: “xét nghiệm!”

Khi các thiên sứ phạm tội thì họ bị hư mất đời đời mà không hề có cơ hội để ăn năn như loài người. Có lẽ, vì họ được nhìn thấy Ba Ngôi Thiên Chúa, được ở trong thiên đàng, mà vẫn phạm tội thì không có tế lễ chuộc tội dành cho họ. Đó cũng là điều sẽ xảy ra cho những người đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà lại quay về sống trong tội:

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Chính vì thế mà các thiên sứ không thể nào tự mình kinh nghiệm ơn cứu rỗi. Các thiên sứ có thể nhìn thấy sự ứng nghiệm các lời tiên tri về ơn cứu rỗi, nhìn thấy ơn cứu rỗi biến đổi những tội nhân thành những thánh đồ như thế nào, và có thể hiểu được ý nghĩa cùng năng lực của sự cứu rỗi; nhưng các thiên sứ không bao giờ kinh nghiệm được niềm vui của những người được cứu.

Từ bao ngàn năm qua, ngay từ khi loài người sa ngã, phạm tội, các thiên sứ đã ước ao được nhìn thấy sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời sẽ làm ra cho nhân loại. Họ muốn học biết điều mầu nhiệm và lạ lùng còn hơn cả công trình sáng tạo các tầng trời và đất của Thiên Chúa. Bởi vì, để sáng tạo các tầng trời và đất, Thiên Chúa chỉ cần phán ra ý định của Ngài; nhưng để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi, Thiên Chúa phải nhập thế làm người để chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết!

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của chúng ta, về sự cứu rỗi mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta từ trước khi sáng thế:

Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài.” (Ê-phê-sô 1:4).

Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ luôn ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta làm được mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta (Phi-líp 4:13; Ê-phê-sô 2:10). Nguyện Đức Thánh Linh luôn dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13), để chúng ta được trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn (Ma-thi-ơ 5:48). A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
08/08/2015

Ghi Chú

[1] http://biblehub.com/library/edersheim/the_life_and_times_of_jesus_the_messiah/appendix_ix_list_of_old.htm

 

Share This:

Comments are closed.

4,004 views