2,678 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 2:21-25

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Con Dân Chúa Được Kêu Gọi Đến Sự Chịu Khổ
và Theo Gương Chịu Khổ của Đấng Christ

21 Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.

22 Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá.

23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.

24 Chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh [Ê-sai 53:4-6].

25 Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Chăn Chiên và Đấng Giám Mục của linh hồn các anh chị em.

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Hoặc bấm vào đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào hai nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkwOF9VSWNacw
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xNTQ1MTkxMl9EVml3Uw

Là con dân Chúa chúng ta vừa phải chịu khổ những sự khổ chung của tất cả những người khác trong thế gian vì chúng ta đang sống trong một thế gian băng hoại, đầy tội lỗi; nhưng chúng ta còn phải chịu khổ vì thế gian ghét chúng ta và bách hại chúng ta. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã báo trước:

Con đã truyền lời Ngài cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Ngài cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Ngài gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.” (Giăng 17:14-16).

Và càng gần ngày cuối cùng chừng nào thì sự bách hại càng gia tăng chừng nấy (Ma-thi-ơ 24:9). Ngay tại Mỹ là quốc gia được toàn thế giới công nhận là đứng đầu về tự do dân chủ, được thiết lập bởi những con dân của Chúa, dựa trên đức tin vào Lời của Chúa, tuyên xưng đức tin nơi Chúa trên mỗi đồng tiền của mình, nay cũng đã ban hành nhiều điều luật bách hại con dân Chúa. Con dân Chúa không được cầu nguyện, không được đọc Thánh Kinh, không được nói đến Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời trong trường học; nhưng vừa qua, học sinh trung học đệ nhất cấp tại tiểu bang Tennessee phải học về “Năm Cột Trụ của Hồi Giáo,” phải viết khẩu hiệu: “Allah là Thiên Chúa Duy Nhất” [1], [2]!

Chúng ta thật sự đang sống trong những ngày cuối cùng và vì vậy, sự chịu khổ vì danh Chúa sẽ càng gia tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày có hơn 10 người bị giết vì danh Chúa và biết bao nhiêu người khác bị tra tấn, hãm hiếp, đánh đập, cướp đoạt tài sản và quyền tự do vì danh Chúa [3]! Hãy nhớ đến các anh chị em cùng đức tin với chúng ta đang chịu khổ vì danh Chúa mà cầu thay cho họ. Hãy học gương trung tín của họ. Hãy cậy ơn Chúa để đứng vững trước những cám dỗ, thử thách mà chúng ta đang đối diện. Bởi vì, không một con dân chân thật nào của Chúa mà không được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh Chúa.

21 Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.

Sự đó” tức là sự chịu khổ vì danh Chúa. Là con dân Chúa chúng ta được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ để sống đúng theo Lời Chúa. Tức là mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Thập tự giá tiêu biểu cho sự chịu sỉ nhục, chịu khổ, và chịu chết vì người mình yêu. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã chịu khổ vì chúng ta và là một tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta cần sống như Đức Chúa Jesus Christ đã sống: hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời qua sự vâng phục Thánh Kinh. Theo dấu chân Ngài tức là sống như Ngài đã sống.

22 Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá.

23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.

Chính bản thân của Đức Chúa Jesus Christ không hề làm ra tội. Ngay cả một lời nói dối cũng không có trong Ngài. Khi bị đối xử bất công, bị làm nhục Ngài cũng không hăm dọa. Từ ngữ được dịch là “hăm dọa” trong câu 23, trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là lên tiếng ngăn cấm hoặc phản ứng cách hung bạo. Đức Chúa Jesus Christ đã không lên tiếng ngăn cấm, cũng không phản ứng cách hung bạo những kẻ làm nhục Ngài, bách hại Ngài. Trái lại, Ngài cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ. Bởi vì, Ngài biết rõ, Ngài được kêu gọi đến sự đó.

Ngày nay, mỗi con dân Chúa đều được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh Chúa như Đức Chúa Jesus Christ đã được kêu gọi đến sự chịu khổ vì chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy bước đi theo dấu chân của Đức Chúa Jesus Christ, hãy phó mình cho Đấng xử đoán công bình là Đức Chúa Trời.

24 Chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh [Ê-sai 53:4-6].

Hai câu cuối cùng của I Phi-e-rơ đoạn 2 nhắc cho chúng ta nhớ rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã làm gì cho chúng ta. Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ có nghĩa là Ngài đã công khai, tình nguyện gánh lấy hậu quả của tội lỗi là sự sỉ nhục, sự đau đớn, và sự chết thay cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi không còn có quyền bắt chúng ta phải làm ra những việc nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa và chúng ta không còn bị án phạt vì bất cứ tội lỗi nào của mình:

Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” (Rô-ma 7:23-25).

Cho nên, hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus; vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2).

Nếu chúng ta thật sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta hoàn toàn thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, vì Đức Chúa Jesus Christ đã giải phóng chúng ta. Khi chúng ta thật lòng ăn năn và tuyên xưng đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta đã đặt bản ngã tội lỗi của chúng ta vào trong Ngài và để cho bản ngã ấy bị đóng đinh trên thập tự giá qua thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ. Rồi chúng ta cùng sống lại với Đức Chúa Jesus Christ thành một con người mới, “tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật… là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết, theo hình ảnh Đấng dựng nên người ấy.” (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10). Tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng tôi đọc lại những lời sau đây của Đức Thánh Linh trong Rô-ma 6:1-18, để hiểu một cách thông suốt I Phi-e-rơ 2:24:

1 Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi, để cho ân điển được dư dật chăng?

2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?

3 Hay là, anh chị em chẳng biết rằng, hết thảy chúng ta đều đã chịu báp-tem trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu báp-tem trong sự chết Ngài sao?

4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp-tem trong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng bước đi trong đời mới thế ấy.

5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau:

6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa.

7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.

8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài,

9 bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.

10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.

11 Vậy, anh chị em cũng hãy coi mình chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của anh chị em, và chớ chiều theo những sự tham muốn của nó.

13 Cũng chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh chị em cho Đức Chúa Trời, như sống từ trong sự chết, và dâng các chi thể anh chị em cho Đức Chúa Trời như là các đồ dùng về sự công bình.

14 Vì tội lỗi sẽ không có quyền cai trị trên anh chị em; bởi anh chị em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.

15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!

16 Anh chị em chẳng biết rằng, nếu anh chị em đã nộp mình làm nô lệ để vâng phục kẻ nào, thì là nô lệ của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao?

17 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh chị em làm tôi mọi tội lỗi, thì trong lòng đã vâng phục khuôn khổ giáo lý đã truyền cho anh chị em.

18 Vậy, anh chị em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên nô lệ của sự công bình rồi.

Cũng nhờ những lằn roi đánh trên thân thể của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta được thoát khỏi mọi bệnh tật nào là hậu quả của tội lỗi. Lời Chúa trong Gia-cơ 5:15-16 dạy rằng:

Và sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người dậy; nếu người đã phạm tội, những tội ấy cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, để cho các anh em được lành bệnh. Lòng sốt sắng khẩn xin của người công bình, thật có linh nghiệm nhiều.”

Có nghĩa là, nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, xưng tội với Chúa trước Hội Thánh, và được Hội Thánh cầu nguyện cho thì mọi bệnh tật trong chúng ta sẽ được chữa lành, vì thân thể của Đức Chúa Jesus Christ đã chịu đòn vì mọi tội lỗi của chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn, xưng tội và được Hội Thánh cầu nguyện trong đức tin, mà chúng ta vẫn không được chữa lành, thì phải hiểu rằng, tật bệnh ấy không phải vì chúng ta phạm tội mà là sự tấn công của Sa-tan trên thân thể của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã cho phép, như ngày xưa Ngài đã cho phép Sa-tan gieo chứng lở lói trên thân thể của ông Gióp và gieo một tật bệnh nào đó như cái dằm xóc vào da thịt của Sứ Đồ Phao-lô. Chúng ta hãy đứng dậy, vui mừng cảm tạ Chúa, rao truyền danh Chúa cho mọi người, vì biết rằng, Chúa ban cho chúng ta cơ hội chịu khổ vì danh Chúa; và trên hết là đồng chịu khổ với Đức Chúa Jesus Christ:

Hỡi những người yêu dấu! Khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn.” (I Phi-e-rơ 4:12-13).

Bất cứ bệnh tật nào trong thân thể xác thịt của chúng ta mà không được Chúa chữa lành, thì đó là sự thử thách Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, chính Ngài sẽ ban ân điển cho chúng ta để chúng ta được mạnh mẽ, chịu đựng với lòng vui mừng và biết ơn (II Cô-rinh-tô 12:9).

25 Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Chăn Chiên và Đấng Giám Mục của linh hồn các anh chị em.

Khi chúng ta nhận biết lẽ thật được nêu ra trong I Phi-e-rơ 2:25 thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, cho dù có phải trải qua bất cứ cảnh ngộ nào trong cuộc sống. Bởi vì, chính Đức Chúa Jesus Christ, Đấng yêu thương chúng ta đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài (Khải Huyền 1:6), cũng chính là Đấng chăn giữ chúng ta và cai trị chúng ta (Vua của các Vua và Chúa của các Chúa). Ngài chính là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu được nói đến trong Thi Thiên 23.

Trước đây, chúng ta như những con chiên đi lạc; nhưng giờ đây, trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta như những con chiên được cho ăn đúng giờ, được chăm sóc, được bảo vệ; và những người được Chúa giao cho công việc chăn dắt chúng ta, cũng được chính Chúa chăn dắt họ và xem xét công tác chăn bầy của họ. Họ được chính Chúa nắm trong bàn tay của Ngài (Khải Huyền 1:16). Vì thế, chúng ta phải tôn trọng, biết ơn, và vâng phục họ:

Hãy vâng lời những người dắt dẫn anh em và chịu phục họ, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, để cho các người ấy được vui mừng làm xong chức vụ mình, mà không phàn nàn, vì [sự phàn nàn] ấy là điều chẳng ích lợi gì cho anh em.” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Dĩ nhiên, chúng ta cần phải phân biệt ai là người chăn thật đến từ Chúa, ai là người chăn thuê đến từ các tổ chức giáo hội, và ai là kẻ trộm (Giăng 10).

Từ ngữ “người chăn” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ lẫn Hy-lạp đều dùng để gọi người cho gia súc ăn, chăm sóc chúng, và bảo vệ chúng. Từ ngữ “giám mục” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là: người có bổn phận và trách nhiệm xem xét việc làm của những người khác. Khi được dùng trong quan hệ xã hội thì có thể dịch là “đốc công” hay “giám đốc.” Khi được dùng trong Hội Thánh thì được dịch là “giám mục.” Giám là xem xét. Mục là công việc chăn dắt. Vì thế, “giám mục” có nghĩa là xem xét công việc chăn bầy của những người chăn trong Hội Thánh. Chức vụ “giám mục” trong Hội Thánh là chức vụ đứng đầu các trưởng lão.

Đức Chúa Jesus Christ là Người Chăn Hiền Lành của Hội Thánh và cũng là Đấng đứng đầu những người chăn trong Hội Thánh, tức là Đấng Giám Mục của Hội Thánh. Ngài đã chịu khổ vì chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta hãy theo gương chịu khổ của Ngài để vì Ngài mà chịu khổ. Cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội và vinh dự được chịu khổ vì Ngài.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
26/09/2015

Ghi Chú

[1] http://dailycaller.com/2015/09/05/public-school-parents-angry-after-middle-schoolers-instructed-to-write-allah-is-the-only-god/

[2] https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_C%E1%BB%99t_tr%E1%BB%A5_c%E1%BB%A7a_H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o

[3] http://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/

 

Share This:

Comments are closed.

2,678 views