2,642 views

Chú Giải I Phi-e-rơ: 3:21-22

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Phép Báp-tem Là Một Biểu Tượng
Thần Tính của Đấng Christ

21 Phép báp-tem bây giờ là hình thức tiêu biểu của sự ấy để cứu chúng ta – chứ không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt, nhưng là sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa – qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ,

22 là Đấng đã lên trời, ở bên phải Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực, đều vâng phục Ngài.

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/listen/yp9e1d38zcpte2r/906014_I_Phiero_3_21-22.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xMjIzODc5MTNf/906014_I_Phiero_3_21-22.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/906014-i-phiero-3-21-22?in=huynh-christian-timothy/sets/chu-giai-phi-e-ro-i-ii

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Chữ báp-tem được phiên âm từ tiếng Hy-lạp, có nghĩa là: ngâm hay nhúng chìm hoàn toàn một vật vào trong một chất lỏng. Báp-tem không có nghĩa là rửa mà chỉ có nghĩa là ngâm hay nhúng chìm hoàn toàn. Nếu là ngâm hay nhúng chìm bàn tay hoặc bàn chân vào một chất thuốc pha trong nước, thì gọi là báp-tem bàn tay hoặc bàn chân vào trong chất thuốc. Nếu là dìm toàn thân thể vào trong nước, thì gọi là báp-tem thân thể vào trong nước.

Thánh Kinh nói đến bảy loại phép báp-tem:

 • Phép báp-tem trong đám mây và trong biển của dân I-sơ-ra-ên.

 • Phép báp-tem ăn năn tội do Giăng Báp-tít làm cho dân I-sơ-ra-ên.

 • Phép báp-tem nhận chức vụ do Giăng Báp-tít làm cho Đức Chúa Jesus.

 • Phép báp-tem vào trong sự thương khó của Đấng Christ.

 • Phép báp-tem bằng thánh linh do Đức Chúa Jesus Christ làm ra cho Hội Thánh.

 • Phép báp-tem bằng nước trong Danh Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho những môn đồ Đấng Christ, do Đấng Christ truyền dạy.

 • Phép báp-tem bằng lửa do Đấng Christ sẽ làm cho những người ở ngoài Đấng Christ.

Phép báp-tem trong đám mây và trong biển của dân I-sơ-ra-ên.

Được nói đến trong I Cô-rinh-tô 10:1-2 mà dịch sát với nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh sẽ là:

Hỡi các anh em, tôi chẳng muốn rằng: Các anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển; được báp-tem trong mây và trong biển vào trong Môi-se;” (I Cô-rinh-tô 10:1-2).

Được báp-tem trong mây và trong biển vào trong Môi-se,” có nghĩa là: Dân I-sơ-ra-ên được nhúng chìm vào trong mây và vào trong biển để trở nên một với Môi-se.

Quan hệ giữa Môi-se với dân I-sơ-ra-ên là hình bóng cho quan hệ giữa Đấng Christ và những người tin nhận Ngài. Phép báp-tem trong mây và trong biển của dân Y-sơ-ra-ên là hình bóng cho phép báp-tem trong Thánh Linh và trong nước của tín đồ Đấng Christ:

 • Môi-se là hình bóng của Đấng Christ. Dân Y-sơ-ra-ên là hình bóng của những người tin nhận Đấng Christ. Xứ Ai-cập là hình bóng của thế gian tội lỗi. Pha-ra-ôn là hình bóng của Sa-tan thống trị thế gian. Môi-se giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đời nô lệ của xứ Ai-cập và tay Pha-ra-ôn là hình bóng Đấng Christ giải phóng những ai tin nhận Ngài ra khỏi đời nô-lệ của tội lỗi và quyền lực của Sa-tan.

 • Đi dưới đám mây (Dân Số Ký 10:34) là hình bóng của sự được báp-tem bằng Thánh Linh: Một đời sống mới đầy dẫy ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đi ngang qua biển là hình bóng của sự được báp-tem bằng nước (I Phi-e-rơ 3:20-21): Một đời sống cũ đã hoàn toàn chết đi và được phục sinh.

 • Dân I-sơ-ra-ên được báp-tem vào trong Môi-se để trở nên một với Môi-se, là thủ lãnh mà Đức Chúa Trời đã lập nên cho họ; và họ vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời do Môi-se truyền cho họ. Tín đồ Đấng Christ được báp-tem vào trong Đấng Christ để trở nên một với Ngài và vâng phục các điều răn của Ngài (Ê-phê-sô 5:23-24).

2. Phép báp-tem ăn năn tội do Giăng Báp-tít làm cho dân I-sơ-ra-ên.

“Giăng dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn để được tha tội…” (Lu-ca 3:3).

“Trước khi Đức Chúa Jesus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn cho cả dân I-sơ-ra-ên.” (Công-Vụ Các Sứ Đồ 13:24).

“Phao-lô nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đấng Christ Jesus.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:4).

Phép báp-tem mà những người I-sơ-ra-ên nghe và tin theo lời rao giảng của Giăng Báp-tít, thật lòng ăn năn tội, đến cùng ông và các môn đồ của ông để chịu dưới sông Giô-đanh là sự thanh tẩy thân thể trong dòng nước, để thể hiện sự quyết tâm muốn được thanh tẩy tấm lòng và đời sống tội lỗi. Phép báp-tem này chuẩn bị tấm lòng của những người biết ăn năn tội, muốn nhận được sự cứu rỗi sẽ đến từ Đấng Christ. Sự thanh tẩy bên trong chỉ có thể được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, sau khi một người ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Tất cả những người chịu phép báp-tem ăn năn tội của Giăng Báp-tít đều phải tin nhận sự cứu rỗi trong Đấng Christ, thì họ mới nhận được sự tha tội và sự làm cho sạch tội; rồi sau đó, họ được nhận thánh linh, tức quyền năng và sự sống của Đức Chúa Trời, và được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ.

3. Phép báp-tem nhận chức vụ do Giăng Báp-tít làm cho Đức Chúa Jesus.

Trong khi Giăng Báp-tít đang làm phép báp-tem ăn năn tội cho dân I-sơ-ra-ên thì Đức Chúa Jesus đến cùng ông, để được ông làm báp-tem. Điều này khiến cho Giăng Báp-tít ngỡ ngàng, vì ông nhận thức Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế đã được hứa trong Thánh Kinh. Ngài là Đấng vô tội và là Đấng phải chịu hy sinh như một chiên con, dùng làm sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời, để cất tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29). Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus yêu cầu Giăng Báp-tít cứ làm báp-tem cho Ngài; và Ngài dạy rằng, đó là một việc công bình nên làm. Chính lời phán của Đức Chúa Jesus cho chúng ta biết, phép báp-tem Ngài chịu bởi Giăng Báp-tít không phải là phép báp-tem ăn năn tội mà là phép báp-tem của sự công bình. Điều đó có nghĩa gì?

 • Hình ảnh Đức Chúa Jesus trầm mình dưới dòng nước của sông Giô-đanh tiêu biểu cho sự Ngài chết thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha. Đức Thánh Linh nhắc cho chúng ta nhớ sự tương quan giữa phép báp-tem bằng nước trong Đấng Christ và sự Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian tội lỗi trong cơn nước lụt (I Phi-e-rơ 3:20-21).

 • Hình ảnh Đức Chúa Jesus ra khỏi nước tiêu biểu cho sự phục sinh vinh hiển sau khi chết của Ngài: Sự chết không có quyền trên Ngài; Ngài đắc thắng và cầm quyền trên sự chết (Khải Huyền 1:18).

 • Hình ảnh Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu giáng đậu trên Đức Chúa Jesus tiêu biểu cho sự Đức Chúa Cha ban thần quyền, tức thánh linh, vô giới hạn (Giăng 3:34) trên Con Người xác thịt Jesus, để Ngài thi hành công vụ của đấng tiên tri, thầy tế lễ, và nhà vua; là ấn chứng Ngài là Đấng được xức dầu, tức Đấng Mê-si-a, tức Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh.

(Mê-si-a là tiếng Hê-bơ-rơ, Christ là tiếng Hy-lạp, cả hai đều có nghĩa: “Đấng được xức dầu,” nghĩa là được Đức Chúa Trời kêu gọi, biệt riêng, ban cho thánh linh để hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus được xức dầu để: (1) “giải bày Cha chúng ta” (Giăng 1:18) tức làm tiên tri; (2) dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:11-12) tức làm thầy tế lễ thượng phẩm; và (3) làm Vua của các vua, Chúa của các Chúa (Khải Huyền 17:14; 19:16) cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.)

Vì thế, phép báp-tem Đức Chúa Jesus chịu tại sông Giô-đanh là phép báp-tem vào trong chức vụ, vào trong thần quyền. Phép báp-tem đó không phải chỉ là phép báp-tem bằng nước mà còn là phép-báp-tem bằng thánh linh mà Đức Chúa Cha đã làm trên con người xác thịt Jesus, để Ngài trở thành “Đấng Christ.” Một người phải có đầy dẫy thần quyền thì mới có thể thi hành chức vụ Đức Chúa Trời giao phó. Trọng điểm trong các chức vụ của Đức Chúa Jesus là sự dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại, nhờ đó nhân loại được Đức Chúa Trời tha tội. Nhờ sự hy sinh của Đức Chúa Jesus mà sự những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì được tha tội là một sự công bình; vì tội lỗi đã bị hình phạt, thỏa mãn sự đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Jesus đã gánh thay hình phạt cho nhân loại thì bất cứ ai tin nhận sự chết thay của Ngài đều nhận được sự công bố sạch tội trước mặt Đức Chúa Trời.

4. Phép báp-tem vào trong sự thương khó của Đấng Christ.

“Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn Ta làm gì cho? Thưa rằng: Khi Ngài được vinh quang, xin cho chúng tôi một ngồi bên phải, một bên trái. Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén Ta uống, và chịu được phép báp-tem Ta chịu chăng? Thưa rằng: Được! Đức Chúa Jesus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén Ta uống, và sẽ chịu phép báp-tem Ta chịu; nhưng về việc ngồi bên phải và bên trái Ta thì không phải tự Ta cho được: ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho.” (Mác 10:35-40)

“Có một phép báp-tem mà Ta phải chịu, Ta đau đớn biết bao, cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!” (Lu-ca 12:50)

Chén mà Đức Chúa Jesus uống là chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên nhân loại tội lỗi (Giăng 18:11; Ê-sai 53:10; Thi Thiên 75:8); nói cách khác, Ngài tiếp nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thay cho nhân loại. Phép báp-tem đi kèm theo chén thịnh nộ đó là phép báp-tem vào trong sự thương khó, sự chết. Thánh Kinh dùng hình ảnh của lửa và nước để gọi những sự đau thương, hoạn nạn (Thi Thiên 66:12; 69:1-2). Đức Chúa Jesus gọi sự kiện Ngài bước vào sự thương khó, sự chết trong tư cách là một tội nhân thay cho tất cả tội nhân bằng từ ngữ báp-tem, tức là bị nhúng chìm hoàn toàn vào trong tội lỗi và hậu quả của tội lỗi.

Đức Chúa Jesus đã vì nhân loại mà chịu khổ và chịu chết. Đức Chúa Trời muốn và kêu gọi chúng ta cũng sẵn lòng chịu khổ, chịu chết vì Đức Chúa Jesus; và Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể làm được điều đó: “Bởi Đấng Christ, Ngài ban ơn cho các anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như các anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi.” (Phi-líp 1:29-30). Không một tín đồ chân thật nào của Đấng Christ mà không chịu khổ vì Ngài. Sự chịu khổ đó được Phao-lô dùng chính đời sống đi theo Chúa và hầu việc Chúa của ông để minh họa cho các thánh đồ tại Phi-líp, và khích lệ Ti-mô-thê (II Ti-mô-thê 2:3). Sự chịu khổ đó được Phao-lô nhắc nhở cho các thánh đồ tại thành Lít-trơ, thành Y-cô-ni, và thành An-ti-ốt (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22). Sự chịu khổ đó được chính Đức Chúa Jesus Christ mời gọi những ai muốn theo Ngài: “Kế đó, Ngài phán với mọi người rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Lu-ca 9:23). Sự chịu khổ đó là nguồn của sự phước hạnh và khen thưởng từ thiên thượng (Ma-thi-ơ 5:11-12; I Phi-e-rơ 4:13).

5. Phép báp-tem bằng thánh linh do Đức Chúa Jesus Christ làm ra cho Hội Thánh.

Trước hết, chúng ta cần phân biệt hai danh từ: Đức Thánh Linh và thánh linh. Đức Thánh Linh là một thân vị trong ba thân vị của Thiên Chúa. Thánh linh là sự sống và quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện và ban cho bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta có Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự trong thân thể mình và chúng ta được đầy dẫy thánh linh, tức đầy dẫy sự sống và quyền năng của Thiên Chúa. Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, danh từ thánh linh đi một mình được dùng để chỉ về sự sống và quyền năng của Thiên Chúa; danh từ thánh linh có mạo từ đi kèm được dùng để chỉ về Đức Thánh Linh, Ngôi Ba Thiên Chúa. Trong các bản Thánh Kinh Việt ngữ, nhiều chỗ hai danh từ Đức Thánh Linh và thánh linh bị dùng lẫn lộn, làm cho câu văn bị tối nghĩa. Thí dụ trong Bản Dịch Truyền Thống:

Ma-thi-ơ 3:16 “Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.”

Trong nguyên ngữ Hy-lạp là: “Ngài thấy Đấng Thần Linh…”

Ê-phê-sô 5:18 “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Trong nguyên ngữ Hy-lạp là: “đổ đầy linh.”

Bản dịch 2016 đã hiệu đính như sau:

Ma-thi-ơ 3:16 “Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Đức Chúa Jesus ra khỏi nước. Bỗng nhiên các tầng trời mở ra, Ngài thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.”

Ê-phê-sô 5:18 “Đừng say rượu, vì rượu khiến cho luông tuồng; nhưng phải được đổ đầy linh.

Đức Chúa Jesus là Đấng làm báp-tem bằng thánh linh chứ không phải làm báp-tem bằng Đức Thánh Linh cho những ai tin nhận Ngài. Một người chỉ có thể có Đức Thánh Linh và đầy dẫy thánh linh chứ không thể đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một cái nhà có đầy dẫy điện vì có máy phát điện hoàn toàn khác với một cái nhà có đầy dẫy máy phát điện.

Phép báp-tem bằng nước mà Giăng Báp-tít làm cho dân I-sơ-ra-ên là để cho họ thể hiện lòng ăn năn. Phép báp-tem bằng thánh linh do Đấng Christ làm cho những người tin nhận Ngài là để cho họ nhận lãnh quyền năng của Thiên Chúa, (tức sự ban cho Thánh Linh, tức “được Đức Chúa Trời xức dầu”). Thánh Kinh khẳng định, chính Đấng Christ làm báp-tem bằng thánh linh cho tín đồ của Ngài. Người được báp-tem bằng thánh linh thì được Đức Thánh Linh giáng trên và ngự trong thân thể mình (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8; 8:16; 10:44; 11:15; 19:6; I Cô-rinh-tô 6:19; Ga-la-ti 4:6).

Kế tiếp, chúng ta cần nhận thức rằng: Phép báp-tem bằng thánh linh được Đấng Christ làm chung cho cả Hội Thánh không phải làm riêng cho từng cá nhân (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-10). Kể từ đó, hễ bất cứ ai tin nhận Đấng Christ thì liền được kết hợp vào trong Hội Thánh của Chúa. Một khi đã được kết hợp vào trong Hội Thánh của Chúa thì đương nhiên ở trong thân thể của Đấng Christ, đương nhiên được nhúng vào trong thánh linh của Chúa, đương nhiên được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể mà không cần phải cầu xin Chúa làm báp-tem bằng thánh linh. Sự kiện Đấng Christ làm báp-tem bằng thánh linh cho Hội Thánh được Thánh Kinh ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-10. Hội Thánh được thành lập khi Đức Thánh Linh giáng lâm, ngự vào lòng những người tin nhận Đấng Christ. Hội Thánh được thành lập từ trong dân I-sơ-ra-ên. Hội Thánh được Đấng Christ báp-tem bằng thánh linh một cách tập thể trong ngày được thành lập. Kể từ đó trở đi, bất cứ ai tin nhận Đấng Christ, nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh để chịu báp-tem thì liền được tiếp nhận Đức Thánh Linh và thánh linh.

Không một ai ngoài Đức Chúa Jesus Christ có thẩm quyền làm báp-tem bằng thánh linh. Tất cả những kẻ tự xưng rằng, họ có thể làm báp-tem bằng thánh linh cho người khác, đều là những kẻ nói dối, bản thân họ không có sự cứu rỗi, không có Đức Thánh Linh ngự trong họ, nên họ mới phạm thượng như vậy. Con dân Chúa cần tránh xa những kẻ “nói tiếng lạ” và khoe rằng họ có thể làm báp-tem bằng thánh linh cho người khác. Họ là công cụ do Sa-tan dùng để lường gạt những người thiếu hiểu biết Lời Chúa.

Đầy dẫy thánh linh là một mệnh lệnh (Ê-phê-sô 5:18). Đức Thánh Linh ra lệnh cho chúng ta không được say rượu và hãy đầy dẫy linh của Ngài. Ngài ra lệnh cho chúng ta đầy dẫy linh của Ngài vì Ngài đã bước vào đời sống của chúng ta, ngự trong thân thể của chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:19), ban cho chúng ta các ân tứ và năng lực của Thiên Chúa tùy theo ý Ngài – không phải tùy theo ý chúng ta (I Cô-rinh-tô 12:11). Phần của chúng ta là mở lòng ra đón nhận cho thật đầy dẫy chứ chúng ta không cần phải van xin, nài nỉ, kêu gào, hoặc tìm kiếm. Chúng ta chỉ có thể đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa khi chúng ta không còn “yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian” (I Giăng 2:15). Một tấm lòng “yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian” là một tấm lòng đang say men của cuộc đời không thể nào đầy dẫy linh của Thiên Chúa.

Trong Thánh Kinh chỉ có một lần duy nhất Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ của Ngài rằng: “Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban thánh linh cho những người xin Ngài sao?” (Lu-ca 11:13). Đây là trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm, các môn đồ cần có quyền năng của Đức Thánh Linh để sống đạo và giảng đạo thì có thể cầu xin. Nhưng sau khi Đức Thánh Linh đã giáng lâm, ngự trong thân thể của người tin Chúa, và thánh linh đã được ban cho Hội Thánh cách dư dật, thì người tin Chúa không cần phải tìm kiếm hay cầu xin nữa, mà chỉ cần mở lòng ra đón nhận một cách đầy dẫy.

6. Phép báp-tem bằng lửa do Đấng Christ sẽ làm cho những người ở ngoài Đấng Christ.

“Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa.” (Ma-thi-ơ 3:11).

“… Phần ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa.” (Lu-ca 3:16).

Phép báp-tem bằng lửa là một đề tài tranh cãi giữa các nhà thần học. Một số cho rằng phép báp-tem bằng lửa là sự thánh hóa đời sống của người tin Chúa. Một số khác cho rằng tín đồ của Chúa được thánh hóa bởi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 17:17) còn phép báp-tem bằng lửa dành cho những ai không tin nhận Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sự giảng giải nào là đúng? Cách duy nhất là chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của một câu nói trong bối cảnh của toàn câu chuyện, và chúng ta phải để cho Thánh Kinh giải thích Thánh Kinh.

Bối cảnh của câu chuyện là: Trong khi Giăng Báp-tít đang rao giảng về sự ăn năn tội và làm phép báp-tem về sự ăn năn tội cho những người I-sơ-ra-ên bên bờ sông Giô-đanh, thì có “nhiều người thuộc phái Pha-ri-si và phái Sa-đu-xê đến chịu phép báp-tem” (Ma-thi-ơ 3:7).

Phái Pha-ri-si là những người I-sơ-ra-ên thuộc về hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo, tức là những thầy thông giáo, là những người phụ trách việc dạy luật và giảng luật, sao chép Thánh Kinh, và một số các thầy tế lễ thời bấy giờ. Phái Pha-ri-si phát sinh trong khoảng thời gian 165 năm trước khi Đức Chúa Jesus giáng sinh. Danh xưng Pha-ri-si có nghĩa là “phân rẽ” và có lẽ những người này có ý nói rằng, họ tự phân rẽ ra khỏi các sự ô uế, tội lỗi, và thế gian, để biệt riêng mình thi hành các việc thánh như: sao chép Thánh Kinh, giảng giải Thánh Kinh, và tế lễ Đức Chúa Trời. Buổi ban đầu, những người Pha-ri-si rất có thành ý, họ sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không dung nạp hay thỏa hiệp với các nền văn hóa thế tục; nhưng cho đến thời của Đức Chúa Jesus, thì sự tham danh, tham lợi đã biến họ thành những kẻ giả hình (Ma-thi-ơ 23). Một đặc điểm khác nữa của những người Pha-ri-si là họ áp đặt những luật lệ không có trong Thánh Kinh lên dân sự. Những luật lệ này phát xuất từ sự suy diễn Thánh Kinh theo ý riêng của họ, mà Đức Chúa Jesus gọi là “truyền khẩu” của loài người (Ma-thi-ơ 15:3, 6; Mác 7:8, 9, 13), và được Phao-lô nhắc lại trong Cô-lô-se 2:8.

Phái Sa-đu-xê là những thầy tế lễ thuộc dòng Xa-đốc (I Các Vua 2:35) và những ai có cảm tình với dòng Xa-đốc. Không ai biết rõ từ ngữ Sa-đu-xê có nghĩa gì. Giám Mục Epithnius (310-403) cho rằng, từ ngữ Sa-đu-xê ra từ chữ “sadiq” của tiếng Hê-bơ-rơ và có nghĩa là “công chính.” Phái Sa-đu-xê xuất hiện trước phái Pha-ri-si khoảng 60 năm. Đặc điểm của người Sa-đu-xê là không tin có sự sống lại và đời sau (Ma-thi-ơ 22:23; Công Vụ Các Sứ Đồ 23:8). Người Sa-đu-xê không chấp nhận các luật lệ do người Pha-ri-si lập ra. Người Sa-đu-xê chỉ chấp nhận những luật lệ có ghi chép trong Thánh Kinh mà thôi. Đức Chúa Jesus lên án người Sa-đu-xê chung với người Pha-ri-si là “dòng dõi hung ác, gian dâm” (Ma-thi-ơ 16:4).

Giăng Báp-tít mở đầu câu chuyện bằng cách gọi những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đang có mặt trong đám đông, nghe ông giảng, là “dòng dõi rắn lục” (Ma-thi-ơ 3:7); trong khi ông tiếp nhận những người bày tỏ lòng ăn năn bằng cách làm báp-tem cho họ và khuyên họ: “Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn” (Ma-thi-ơ 3:5). Kế tiếp, Giăng Báp-tít cảnh cáo:

“Bây giờ, cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, (nghĩa là không kết quả xứng đáng với sự ăn năn, nghĩa là không dứt khoát từ bỏ nếp sống tội lỗi để sống một nếp sống thánh khiết đẹp lòng Chúa), thì sẽ phải đốn và chụm.” (Ma-thi-ơ 3:10).

Sau khi Giăng Báp-tít:

(1) gọi đích danh tình trạng tội lỗi của họ,

(2) tiếp nhận sự ăn năn của họ,

(3) khuyên họ kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và

(4) cảnh cáo họ về hậu quả của sự không kết quả xứng đáng hoặc của sự không ăn năn,

Giăng Báp-tít giới thiệu Đấng Christ và những gì Đấng Christ sẽ làm cho họ (bao gồm những người kết quả và những người không kết quả):

“Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa.” (Ma-thi-ơ 3:11).

Theo văn mạch, chúng ta thấy: Đức Chúa Jesus sẽ làm báp-tem bằng thánh linh cho những cây “sanh trái tốt,” là những người “kết quả xứng đáng với sự ăn năn;” và làm báp-tem bằng lửa cho những cây “không sanh trái tốt,” là những người không ăn năn hoặc không kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Giăng Báp-tít giải thích ý nghĩa của báp-tem bằng thánh linh và báp-tem bằng lửa trong câu kế tiếp:

“Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Ma-thi-ơ 3:12).

Báp-tem bằng Thánh Linh là báp-tem vào trong Hội Thánh, vào trong chính Đấng Christ như lúa được gom vào kho. Báp-tem bằng lửa là bị loại trừ, bị thiêu đốt trong “lửa chẳng hề tắt” của hỏa ngục. Chính Đức Chúa Jesus xác định những kẻ chối bỏ Ngài sẽ bị “muối bằng lửa” (Mác 9:49). Hình ảnh báp-tem bằng lửa và muối bằng lửa hoàn toàn giống nhau, là hình ảnh của sự bị đoán phạt! Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị báp-tem bằng lửa (Sáng Thế Ký 19:24-25). Trời cũ và đất cũ này một ngày kia sẽ bị báp-tem bằng lửa (II Phi-e-rơ 3:7, 10-12).

Người thật lòng tin nhận Đấng Christ, từ bỏ tội, lập tức được báp-tem bằng thánh linh vào trong Đấng Christ ngay trong đời này. Người không chịu từ bỏ tội, dù tin hay không tin Đấng Christ, sẽ bị báp-tem bằng lửa hoặc muối bằng lửa chẳng hề tắt trong đời sau.

Thánh Kinh nói đến việc con dân Chúa được báp-tem bằng Thánh Linh nhưng không một chỗ nào nói con dân Chúa bị báp-tem bằng lửa. Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, khoảng 120 môn đồ của Chúa được báp-tem bằng Thánh Linh, nhưng không một chỗ nào đề cập đến việc các môn đồ của Chúa nhận báp-tem bằng lửa. Nhiều người chỉ ra Công Vụ Các Sứ Đồ 2:3 để cho rằng, các môn đồ của Chúa đã được báp-tem bằng lửa cùng lúc với báp-tem bằng thánh linh. Tuy nhiên, Thánh Kinh nói rõ là: “lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa, hiện ra, đậu trên mỗi người.” Vì thế, lý luận này không đứng vững:

 • Thứ nhất là: trạng từ “như” cho thấy các lưỡi đó không phải “bằng” lửa.

 • Thứ nhì là: “lưỡi rời rạc từng cái một… đậu trên mỗi người” khác với mỗi người bị nhúng chìm (báp-tem) vào trong lửa!

Ngoài ra, Công Vụ Các Sứ Đồ 1:5 chỉ nói đến lời phán dặn của Đức Chúa Jesus Christ cho các môn đồ về sự họ sẽ nhận được sự báp-tem bằng thánh linh, không hề nói đến họ sẽ nhận sự báp-tem bằng lửa:

Bởi vì Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng thánh linh.”

Ý tưởng Đấng Christ làm báp-tem bằng lửa cho những ai tin nhận Ngài là sự diễn giải lời giảng của Giăng Báp-tít ngoài văn mạch của bài giảng, đồng thời nghịch lại với lẽ thật của Lời Chúa được trình bày rõ ràng trong Mác 9:4; Khải Huyền 20:9-15; 21:8.

Bị ném vào trong “hồ lửa” là hình ảnh sinh động nhất của từ ngữ “báp-tem bằng lửa!” và chỉ có những ai ở ngoài Đấng Christ mới bị ném vào trong hồ lửa!

Phép báp-tem bằng nước trong Danh Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho những môn đồ Đấng Christ, do Đấng Christ truyền dạy.

I Phi-e-rơ 3:21-22 nói đến ý nghĩa chính của phép báp-tem bằng nước do Đức Chúa Jesus Christ truyền cho Hội Thánh (Ma-thi-ơ 28:19), là phép báp-tem mang nhiều ý nghĩa và là hình thức tiêu biểu cho sự kiện: Những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời tha tội, được cứu khỏi quyền lực và sự hình phạt của tội lỗi, được ban cho một giao ước mới, sống một đời mới trong năng lực của Thiên Chúa.

Đức Thánh Linh đã dùng I Phi-e-rơ 3:21-22 để dạy cho Hội Thánh biết rằng:

 • Đức Chúa Trời là thánh khiết nên Ngài không chấp nhận bất cứ một sự phạm tội nào.

 • Đức Chúa Trời là công chính nên Ngài phải hình phạt tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Trời thi hành án phạt trên cả thế gian, khi tội lỗi đã lên đến mức sắp sửa hủy diệt dòng giống của loài người, bằng cách dùng một cơn lụt lớn toàn cầu.

 • Đức Chúa Trời là tình yêu nên Ngài tha thứ và bảo vệ những ai tin cậy và vâng phục Ngài. Trong cơn lụt lớn, Ngài đã bởi chiếc tàu cứu gia đình Nô-ê, tám người, gồm vợ chồng Nô-ê và vợ chồng ba con trai của ông như thế nào, thì Ngài cũng bởi Đấng Christ cứu những ai tin nhận Tin Lành như thế ấy.

Phép báp-tem bằng nước do Giăng Báp-tít làm ra cho những người có lòng ăn năn tội tiêu biểu cho sự làm sạch con người bên trong, qua hình thức làm sạch con người bên ngoài. Phép báp-tem bằng nước theo lệnh truyền của Đức Chúa Jesus Christ cho những ai tin nhận Ngài tiêu biểu cho:

 • Tội lỗi bị hình phạt bằng sự chết.

 • Người tin Chúa được cứu ra khỏi sự hình phạt.

Nước dùng làm báp-tem tiêu biểu cho cơn lụt lớn ngày xưa được Đức Chúa Trời dùng làm phương tiện để hình phạt thế gian.

Sự báp-tem một người vào trong nước, tức là dìm hoàn toàn thân thể của người ấy vào trong nước, tiêu biểu cho sự bản ngã tội lỗi của người ấy đã chết bởi hình phạt của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Thánh Kinh cho biết chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, cùng bị chôn với Ngài, nên sự bị dìm vào trong nước tiêu biểu cho sự chết hoàn toàn bản ngã tội lỗi của người chịu báp-tem:

Rô-ma 6:1-6

1 Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi, để cho ân điển được dư dật chăng?

2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?

3 Hay là, anh chị em chẳng biết rằng, hết thảy chúng ta đều đã chịu báp-tem trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu báp-tem trong sự chết Ngài sao?

4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp-tem trong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng bước đi trong đời mới thế ấy.

5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau:

6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa.

Sự ra khỏi nước sau khi được báp-tem tiêu biểu cho sự đồng sống lại với Đấng Christ.

Vì thế, phép báp-tem bằng nước do Đức Chúa Jesus Christ truyền dạy không phải là một hình thức tẩy uế như phép báp-tem do Giăng Báp-tít làm cho người I-sơ-ra-ên, không phải là “bí tích rửa tội” như Giáo Hội Công Giáo dạy, cũng không phải là “bí tích tái sinh” như một vài giáo phái Ngũ Tuần dạy, mà là “sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa – qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ…” Phép báp-tem “không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt,” thì làm sao có thể là sự rửa tội để cất đi sự ô uế của tâm thần và linh hồn? Làm sao có thể có năng lực để tái sinh?

Sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa – qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ…” có nghĩa là: Khi một người được nghe giảng Tin Lành, được Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi của mình, người ấy thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì lương tâm của người ấy được Đức Thánh Linh đổi mới (Thi Thiên 51:10), để người ấy tuyên xưng đức tin của mình vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, gọi Đức Chúa Trời là Cha!

Sự đáp ứng ấy có thể xảy ra được là nhờ vào sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì bản ngã đã chết của họ được sống lại ở trong Đấng Christ, thành một bản ngã mới, giống như Đấng Christ, để sống một đời sống mới có năng lực vâng phục Đức Chúa Trời.

Chúng ta để ý giới từ “qua” được dùng trong mệnh đề: “qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ,” cũng chính là giới từ “qua” được dùng trong I Phi-e-rơ 3:20, để nói đến sự gia đình Nô-ê: “được cứu qua nước.”

Gia đình Nô-ê phải trải qua cơn nước lụt, trải qua sự hình phạt của Đức Chúa Trời giáng trên thế gian, nhưng nhờ ở trong tàu nên thoát chết. Phần cơ nghiệp Đức Chúa Trời giao vào trong tay của Nô-ê cũng được thoát khỏi sự hủy diệt.

Trong sự cứu rỗi: Chiếc tàu cứu gia đình Nô-ê là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ; gia đình Nô-ê là hình bóng của Hội Thánh. Mọi tội nhân đều phải đi qua sự hình phạt của Đức Chúa Trời vì mọi người đều đã phạm tội; nhưng những ai ở trong Đức Chúa Jesus Christ thì được cứu, dù họ phải đi xuyên qua hình phạt, đi xuyên qua sự chết. Cơ nghiệp Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ cũng sẽ tồn tại với họ:

Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi rằng, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời và không vào sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” (Giăng 5:24).

Chúng ta biết rằng, mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, vì chúng ta yêu các anh em mình. Còn ai chẳng yêu các anh em mình thì ở lại trong sự chết.” (I Giăng 3:14).

Khi người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ vâng theo mệnh lệnh của Ngài, chịu báp-tem bằng nước vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, thì chính Đức Chúa Jesus Christ làm báp-tem bằng thánh linh cho người ấy. Nên nhớ, chỉ một mình Đức Chúa Jesus Christ là Đấng làm báp-tem bằng thánh linh cho những ai tin nhận Ngài (Giăng 1:33; Công Vụ Các Sứ Đồ 1:5; 11:6). Các hiện tượng gọi là “báp-tem bằng thánh linh” qua hình thức “đặt tay té ngã” trong các phong trào Ân Tứ, Ngũ Tuần đều là sự lừa dối đến từ Sa-tan.

Sự báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa bao gồm các ý nghĩa như đã được trình bày trong bài “Báp-tem vào Trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa” mà chúng tôi xin trích lại nơi đây (http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=438):

 • Chúng ta bị báp-tem vào trong sự Đức Cha đoán phạt tội lỗi trên thân thể xác thịt của Đức Con; nhưng chúng ta cũng được nhúng chìm vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời.

 • Chúng ta bị báp-tem vào trong sự chết của Đức Con để đồng chết với Ngài cái bản ngã xác thịt tội lỗi; nhưng chúng ta cũng được nhúng chìm trong sự sống lại vinh quang và trong sự sống đời đời của Ngài; cũng là được nhúng chìm trong sự công chính của Ngài để cùng ngồi trên ngai phán xét với Ngài.

 • Chúng ta được nhúng chìm vào trong năng lực của Thiên Chúa là thánh linh ra từ Đức Thánh Linh, vì chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, thánh hóa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, an ủi chúng ta, cáo trách chúng ta, cầu thay cho chúng ta, và ban ân tứ cho chúng ta. Chúng ta được nhúng chìm trong sự thánh khiết của Thiên Chúa để thuộc riêng về Ngài.

Những ai cho rằng, ngày nay con dân Chúa chỉ cần chịu báp-tem trong danh của Đức Chúa Jesus, thì họ đã hiểu sai Lời Chúa và tự chuốc lấy sự mất phước cho mình.

Thứ nhất: Họ sẽ không được nhúng chìm trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ nhì: Họ sẽ không được báp-tem bằng thánh linh. Thậm chí, họ sẽ không có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ. Vì thế, không bao lâu họ sẽ mất đức tin và sẽ đắm chìm trở lại trong nếp sống tội.

Những ai trước đây tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi, chịu báp-tem trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, nay nghe theo tà giáo, làm báp-tem lại trong danh của Đức Chúa Jesus, thì họ cũng tự chuốc lấy sự hư mất như những kẻ giảng dạy tà giáo cho họ.

Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn danh Chúa (Thi Thiên 138:2). Vì thế, ai khinh thường Lời Chúa, bỏ đi sự hiểu biết Lời Chúa, thì sẽ bị diệt.

Thần Tính của Đấng Christ

I Phi-e-rơ 3:22 nói đến thần tính của Đức Chúa Jesus Christ.

Ngôi Lời là Thiên Chúa như Giăng 1:1 đã công bố. Thân thể xác thịt của Ngôi Lời do Ma-ri sinh ra hoàn toàn là loài người, thuộc về dòng dõi người nữ (Sáng Thế Ký 3:15), được chính Ngài công nhận khi Ngài tự xưng là: “Con của Loài Người,” được dịch gọn thành “Con Người!” Thân thể xác thịt ấy được Đức Chúa Trời thai dựng hay sinh ra trong lòng Ma-ri, nên thân thể xác thịt ấy cũng được gọi là “Con của Đức Chúa Trời” như A-đam được gọi là “con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 3:38).

Tuy nhiên, trong thân thể xác thịt ấy là tâm thần (hình thể thiêng liêng) và linh hồn (bản ngã) của Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, vì chính Thánh Kinh xác nhận “Ngôi Lời” đã trở nên xác thịt:

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài: là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha, đầy ơn và lẽ thật.” (Giăng 1:14).

Vì thế, con người Đức Chúa Jesus vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là người như I Ti-mô-thê 3:16 đã khẳng định:

Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển.” (Dịch sát nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh).

Dù đang khi thân thể xác thịt của Ngôi Lời thi hành mục vụ giãi bày Đức Chúa Trời cho nhân loại và chết thay cho nhân loại, thì Ngài từ bỏ mọi vinh quang của Thiên Chúa (Phi-líp 2:6-8); Ngài không làm ra những việc toàn năng, toàn tri, toàn tại trong tư cách Thiên Chúa, nhưng thần tính vẫn ở trong thân thể xác thịt ấy.

Thân thể xác thịt ấy sau khi phục sinh “đã lên trời, ở bên phải Đức Chúa Trời” như Ngôi Lời vốn có từ ban đầu và ở cùng Đức Chúa Trời (Giăng 1:1). Sau khi thân thể xác thịt ấy phục sinh, thì thân thể xác thịt ấy hoàn toàn hành động theo thần tính: Sự phán xét bởi thân thể xác thịt ấy là sự phán xét của Thiên Chúa; sự ban phát sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài và trung tín đến chết là sự ban phát của Thiên Chúa; sự cai trị trên toàn thể loài thọ tạo, từ thuộc thể đến thuộc linh của thân thể xác thịt ấy là sự cai trị của Thiên Chúa, qua danh hiệu Vua của Các Vua Chúa của Các Chúa, là danh hiệu chỉ có thể dùng cho Thiên Chúa. Thật vậy: “Các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực, đều vâng phục Ngài.”

Tiếc thay, trong vòng vài năm gần đây, tà giáo phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, phủ nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh lan truyền trong Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam, làm cho nhiều con dân Chúa thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, đức tin còn non kém bị dẫn dụ đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Những kẻ rao giảng tà giáo sẽ gánh trách nhiệm về việc làm của họ; nhưng những người nghe họ và tin tà giáo do họ rao giảng cũng phải tự gánh trách nhiệm về việc tin theo tà giáo của mình. Cả hai đều sẽ bị diệt vì thiếu sự hiểu biết, vì bác bỏ lẽ thật của Lời Chúa, như “kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:14).

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/11/2015

Share This:

Comments are closed.

2,642 views