1,081 views

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như {xảy ra} với các anh chị em vậy.

2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không {sống} vô luật pháp giữa các anh chị em.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.

9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

10 Khi chúng tôi ở với các anh chị em, chúng tôi đã truyền cho các anh chị em rằng: Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.

11 Vì chúng tôi nghe có mấy kẻ sống vô luật pháp giữa vòng các anh chị em, chẳng làm việc gì cả, ngoại trừ những việc vô ích.

12 Với những kẻ như vậy, chúng tôi bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, truyền và khuyên rằng, họ phải im lặng mà làm việc, ăn bánh của chính mình.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chớ mệt nhọc {về sự} làm lành.

14 Nếu như có ai không vâng theo lời của chúng tôi trong thư này, thì {các anh chị em} hãy ghi lấy, chớ thân cận với kẻ ấy, để kẻ ấy xấu hổ.

15 Tuy vậy, chớ xem người ấy như kẻ thù, nhưng hãy răn bảo như anh chị em cùng Cha.

16 Nguyện chính Chúa của sự bình an luôn ban sự bình an cho các anh chị em trong mọi cảnh ngộ! Chúa ở với hết thảy các anh chị em!

17 Lời chào của Phao-lô, chính tay tôi {viết}, ấy là dấu ký trong mỗi lá thư tôi viết như vậy.

18 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNTcwODQ2ODBf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9053030-ii-te-sa-lo-ni-ca-3_1-18
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/847230vv5br8v57/9053030_II_Tesalonica_3_1-18.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8
MediaFire:  https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

Trong bài trước, chúng ta đã học biết bảy lẽ thật về những người được yêu bởi Chúa, là bảy điều Chúa làm ra cho họ. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về bảy điều những người được yêu bởi Chúa làm ra cho Chúa. Nói cách khác, là nếp sống mỗi ngày của những người được yêu bởi Chúa.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như {xảy ra} với các anh chị em vậy.

2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Điều thứ nhất: Cầu thay cho những người chuyên việc rao giảng Tin Lành. Mặc dù rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa, khiến cho họ trở nên những môn đồ của Chúa, là bổn phận của mỗi con dân Chúa (Ma-thi-ơ 28:18-20), nhưng Chúa có kêu gọi một số người trong Hội Thánh chuyên làm công việc rao giảng Tin Lành (Ê-phê-sô 4:11). Trong Thánh Kinh, những người ấy được gọi là sứ đồ và người giảng Tin Lành. Sứ đồ thì vừa giảng Tin Lành vừa gây dựng Hội Thánh địa phương, nhưng người giảng Tin Lành thì không nhất thiết phải dự phần trong công việc gây dựng Hội Thánh địa phương. Ngày nay, chúng ta quen gọi họ là những giáo sĩ và những nhà truyền giáo.

Những người chuyên việc rao giảng Tin Lành khiến cho Lời Chúa được rao truyền cho muôn dân, khiến cho Lời Chúa được nhận biết, tin cậy, và tôn quý giữa muôn dân. Họ phải đối diện với những khó khăn, gian khổ, kể cả sự bách hại đức tin trong khi làm công việc rao giảng Tin Lành. Lời tâm sự của Phao-lô với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã tóm gọn những sự gian khổ của những người chuyên việc rao giảng Tin Lành:

II Cô-rinh-tô 11:23-29

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Vâng! Tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là người hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều khi tôi gần phải bị chết;

24 năm lần bị người Do-thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục;

25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm.

26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với những anh chị em cùng Cha giả dối;

27 chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói và khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.

28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối sao? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt sao?

Không phải mọi người trong thế gian đều tin nhận Tin Lành. Thực tế, số người thật lòng tin nhận Tin Lành và sống theo Lời Chúa thì rất ít; vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất lại có nhiều kẻ vào, còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống thì có ít người tìm gặp (Ma-thi-ơ 7:13-14). Thậm chí, trong số những người đã tin nhận Tin Lành, đã được báp-tem vào trong Hội Thánh, cũng vẫn có nhiều người quay về sống trong tội, để rồi trở thành những kẻ giả hình trong Hội Thánh, mà Phao-lô gọi là những “anh chị em cùng Cha giả dối”, những kẻ có nếp sống thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ (Phi-líp 3:18).

Những người không tin Chúa hay những người tin Chúa mà giả hình đều vô lý và độc ác, sẵn sàng làm hại những người rao giảng Tin Lành, làm nổi bật nếp sống tội lỗi của họ. Vô lý là không theo lẽ phải; độc ác là vui thích trong sự làm khổ người khác, trong sự hại người để thủ lợi hoặc để thỏa mãn những tham muốn của mình. Con dân Chúa có bổn phận cầu thay cho những người chuyên việc rao giảng Tin Lành, dù chúng ta có quen biết họ hay không quen biết họ, xin Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi những kẻ vô lý và độc ác. Đồng thời, chúng ta cũng xin Đức Chúa Trời ban ơn, thêm sức, mở đường, và chu cấp cho họ trong mọi sự, để họ thuận tiện trong công việc rao giảng Tin Lành.

Sau cùng” là sau khi nói về số phận đời đời của những người thuộc về Chúa lẫn những người không thuộc về Chúa, tiên tri về sự bỏ đạo trong Hội Thánh và sự AntiChrist được tỏ ra phải xảy ra trước khi Chúa đến, nói rõ Chúa làm gì cho những người được yêu bởi Chúa, thì Phao-lô muốn đúc kết lá thư bằng lời nhắc nhở con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về nếp sống của những người được yêu bởi Chúa.

Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như {xảy ra} với các anh chị em vậy”: Có nghĩa là Lời Chúa được rao giảng cho nhiều người khác; khi họ tin nhận Lời Chúa thì họ sẽ sống theo Lời Chúa, làm cho Lời Chúa được tôn vinh, giống như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã làm vậy.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Những kẻ vô lý và độc ác không chỉ bách hại những người chuyên việc rao giảng Tin Lành, mà bách hại luôn những ai tin nhận Tin Lành và sống theo Tin Lành. Nhưng Chúa sẽ giữ đúng mọi lời hứa của Ngài, ban ơn, thêm sức cho con dân Chúa được đứng vững trong đức tin, và cứu họ khỏi kẻ dữ. Danh từ kẻ dữ trong câu này hàm ý chỉ về Sa-tan vì được dùng với số ít, tương tự như trong Ê-phê-sô 6:16. Dù con dân Chúa có thể bị hành hạ và giết chết bởi những kẻ vô lý và độc ác trong thế gian, nhưng Sa-tan sẽ không bao giờ hại được linh hồn của họ. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy cho những ai thuộc về Ngài rằng:

Ta nói với các ngươi, những bạn hữu của Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không làm gì được nữa. Nhưng Ta sẽ chỉ cho các ngươi Đấng mà các ngươi nên sợ. Hãy sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền ném vào trong hỏa ngục! Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ngài.” (Lu-ca 12:4-5).

Ngày nay, có nhiều người mang danh là con dân Chúa nhưng lại sợ những người thân trong gia đình, sợ bạn bè, hoặc sợ chủ của mình hơn là sợ Chúa. Họ sẵn sàng chiều theo ý muốn của những người ấy để nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Thánh Kinh gọi những người như vậy là những kẻ hèn nhát, và khẳng định số phận của họ sẽ là ở trong hỏa ngục (Khải Huyền 21:8).

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Điều thứ nhì: Vâng phục những người giảng dạy Lời Chúa cho mình. Khi con dân Chúa nghe giảng dạy Lời Chúa và tra xét trong Thánh Kinh, thấy lời giảng đúng với Thánh Kinh, thì có bổn phận phải vâng theo lời giảng ấy. Tất cả những lời giảng dạy đúng với Thánh Kinh chính là những lời Đức Thánh Linh đã qua môi miệng của những người rao giảng để dạy dỗ con dân Chúa. Không vâng theo những lời rao giảng đúng Thánh Kinh tức là không vâng phục Chúa. Ngoài ra, khi những người chăn, trưởng lão chân thật, sống đúng theo Lời Chúa, truyền bảo cho con dân Chúa làm một điều gì, nếu điều ấy không sai nghịch Thánh Kinh, thì con dân Chúa cũng phải vâng theo.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Động từ “hướng” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là dẫn dắt, lèo lái, hướng dẫn, dẹp đi các trở ngại trên đường đi, để giúp cho đi đúng hướng. Con dân Chúa sẽ được chính Chúa hướng lòng của họ vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ.

Tình yêu của Đức Chúa Trời tiếp tục ban thêm cho chúng ta cơ hội ăn năn mỗi khi chúng ta lỡ phạm tội. Sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ tiếp tục chờ đợi chúng ta trở nên hoàn toàn giống như Ngài, thay vì mửa chúng ta ra ngay, mỗi khi chúng ta lỡ phạm tội. Khi lòng của chúng ta hướng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và sự nhẫn nại của Đấng Christ thì chúng ta hiểu biết sâu đậm tình yêu và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với chúng ta, mà chúng ta được mạnh mẽ để cậy ơn Chúa, dùng các vũ khí Chúa ban, mà thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách, không còn phạm tội nữa.

Khi lòng của chúng ta hướng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và sự nhẫn nại của Đấng Christ thì chúng ta cũng sẽ biết yêu như Đức Chúa Trời và biết nhẫn nại như Đấng Christ. Nhờ đó, chúng ta có thể yêu anh chị em cùng Cha của mình như Chúa yêu mình, và nhẫn nại trước những sự yếu đuối, thiếu sót, lầm lỡ của anh chị em mình. Nhẫn nại là kiên trì chịu đựng mọi áp lực để hoàn thành mục đích. Mục đích của chúng ta là giúp anh chị em cùng Cha của mình phấn đấu như mình, để đạt đến sự trọn vẹn trong Đấng Christ như chính mình.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Điều thứ ba: Dứt thông công với bất cứ ai ở trong Hội Thánh mà vẫn sống trong tội. Có hai hình thức sống trong tội. Hình thức thứ nhất là phạm tội mà không chịu ăn năn, sau khi đã được Hội Thánh khuyên bảo. Hình thức thứ nhì là cứ phạm tội, ăn năn, rồi lại tái phạm cùng một thứ tội. Cả hai đều là những người sống vô luật pháp, tức là sống mà không vâng giữ luật pháp của Chúa. Rõ ràng, họ ưa thích sự ô uế, tội lỗi hơn là ưa thích sự thánh khiết và luật pháp của Chúa. Họ không vâng theo những lời dạy dỗ của Chúa truyền cho họ qua môi miệng của những người Chúa giao cho công việc giảng dạy Lời Chúa. Con dân Chúa phải dứt thông công với bất cứ ai ở trong Hội Thánh mà vẫn sống trong tội.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không {sống} vô luật pháp giữa các anh chị em.

Điều thứ tư: Noi gương những người giảng dạy Lời Chúa cho mình. Con dân Chúa khi nhìn thấy những người rao giảng Lời Chúa cho mình sống thánh khiết theo Lời Chúa thì đương nhiên biết rằng, mình phải noi theo gương của những người ấy. Đó là sự biết do chính Chúa đặt để trong họ, là tri thức của thần trí, tức là sự hiểu biết Chúa ban cho trong tâm thần.

Người không sống vô luật pháp là người vâng giữ mọi luật pháp của Chúa và bất cứ luật pháp nào của loài người mà không nghịch lại luật pháp của Chúa.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.

9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê trong khi rao giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thì đã tự mưu sinh, nuôi sống bản thân của họ, chứ không để cho nhu cầu vật chất của họ trở thành gánh nặng của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Phao-lô nói rõ, không phải là ông và các bạn của ông không có quyền nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa, nhưng ông và các bạn của ông chọn làm gương cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong việc mỗi người phải siêng năng làm việc để kiếm sống.

Phải chăng, tất cả những ai chuyên tâm rao giảng Tin Lành thì cũng đều theo gương Phao-lô, tự làm việc kiếm sống, không nhận sự tiếp trợ của Hội Thánh? Không phải vậy, mà tùy từng trường hợp, hoàn cảnh của mỗi người. Vì Lời Chúa đã dạy rõ:

Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4] Hay là Ngài cũng nói câu đó về chúng ta? Vì bởi chúng ta mà có chép rằng: Ai cày ruộng thì cày {trong} sự trông cậy và ai đạp lúa {trong} sự trông cậy thì lãnh phần của mình trong sự trông cậy. Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em, thì có phải là việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?” (I Cô-rinh-tô 9:9-11).

Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy của cải mình cho người dạy. [Được dạy về cách sống theo Lời của Chúa.]” (Ga-la-ti 6:6).

Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]” (I Ti-mô-thê 5:18).

Bản thân của Phao-lô cũng nhận sự tiếp trợ của Hội Thánh tại Phi-líp và Ma-xê-đoan.

10 Khi chúng tôi ở với các anh chị em, chúng tôi đã truyền cho các anh chị em rằng: Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.

Điều thứ năm: Siêng năng làm việc để tự nuôi sống bản thân. Có hai hậu quả của sự phạm tội mà thân thể xác thịt của loài người phải gánh chịu, đó là sự phải làm việc khó nhọc để nuôi sống bản thân và sự chết:

Ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19).

Ngay từ buổi ban đầu của Hội Thánh đã có những người đến với Hội Thánh chỉ để lợi dụng về vật chất. Họ không muốn tự mình làm lụng khó nhọc để kiếm sống, mà chỉ muốn sống bám vào Hội Thánh. Khi Phao-lô ở với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông đã nghe biết có những người như vậy và Phao-lô đã lên tiếng cảnh cáo rằng, ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn.

11 Vì chúng tôi nghe có mấy kẻ sống vô luật pháp giữa vòng các anh chị em, chẳng làm việc gì cả, ngoại trừ những việc vô ích.

12 Với những kẻ như vậy, chúng tôi bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, truyền và khuyên rằng, họ phải im lặng mà làm việc, ăn bánh của chính mình.

Nay, Phao-lô nghe biết rằng, vẫn có những người không chịu làm việc kiếm sống, không sống theo Lời Chúa, mà chỉ làm ra những việc vô ích trong Hội Thánh, và ăn bám Hội Thánh ở giữa con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Vì thế, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ông truyền lệnh cho họ và khuyên họ phải im lặng, đừng xen vào việc của những người khác, và phải tự làm việc để nuôi mình.

Những việc vô ích theo nghĩa trong tiếng Hy-lạp là những việc xen vào việc của người khác, làm trở ngại người khác.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chớ mệt nhọc {về sự} làm lành.

Điều thứ sáu: Chớ mệt nhọc về sự làm những việc lành. Con dân Chúa được Chúa cứu chuộc ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, được dựng nên mới trong Đấng Christ, để làm ra những việc lành, khiến thân thể mình trở thành đồ dùng để làm ra những việc công bình cho Đức Chúa Trời. Vì thế, làm lành là công việc của con dân Chúa.

Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi; nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như sống từ trong những kẻ chết, và {trình dâng} các chi thể của các anh chị em {như} các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:13).

Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20).

Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.” (Ê-phê-sô 2:10).

Mỗi một việc lành tức là việc công bình mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, nếu chúng ta hoàn tất thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng là kết quả của những việc lành của chúng ta:

Chớ mệt nhọc về sự làm lành; vì nếu chúng ta không chậm trễ, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9).

Phần thưởng đó, vừa là quyền đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ, vừa là sự vinh quang của thân thể mới của chúng ta trong ngày chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ trong Lễ Cưới Chiên Con (Khải Huyền 19:8).

14 Nếu như có ai không vâng theo lời của chúng tôi trong thư này, thì {các anh chị em} hãy ghi lấy, chớ thân cận với kẻ ấy, để kẻ ấy xấu hổ.

15 Tuy vậy, chớ xem người ấy như kẻ thù, nhưng hãy răn bảo như anh chị em cùng Cha.

Điều thứ bảy: Giữ khoảng cách và răn bảo người không vâng theo lời của những người giảng dạy Lời Chúa. Trong Hội Thánh thường có những người cho rằng họ hiểu biết Lời Chúa hơn người khác và không muốn học hỏi, tiếp nhận sự giảng dạy Lời Chúa từ người khác. Con dân Chúa cần phải giữ khoảng cách, tức là không thân cận, với những người đó, bằng cách không ngồi lại nghe họ giảng giải về Lời Chúa, không thảo luận về Lời Chúa với họ, không giao tiếp thân mật với họ. Trái lại, khuyên họ phải hạ mình, vâng phục sự giảng dạy của những người Chúa đã ban cho chức vụ giảng dạy trong Hội Thánh. Nếu sau nhiều lần khuyên bảo mà người có lỗi không chịu sửa đổi thì Hội Thánh phải dứt thông công.

Lý do khiến cho một người trở nên như vậy là sự kiêu ngạo. Những người như vậy mà không ăn năn thì sẽ bị tà linh nhập vào, biến họ thành công cụ rao giảng tà giáo.

Sự hiểu biết Lời Chúa của mỗi người mỗi khác, tùy thuộc vào tấm lòng yêu kính Chúa, vâng phục Chúa, khao khát Lời Chúa, hoàn cảnh cuộc sống, chức vụ Chúa ban cho… Và mỗi người trong Hội Thánh phải học tập lẫn nhau. Dù là một người Chúa ban cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh thì cũng phải khiêm nhường, học Lời Chúa từ một trẻ thơ hay những người kém khôn sáng nhất trong Hội Thánh. Vì theo Ma-thi-ơ 11:25 Đức Chúa Trời tỏ bày những sự mầu nhiệm của Lời Chúa cho họ. Danh từ “trẻ thơ” trong Ma-thi-ơ 11:25 được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa bóng là những người kém khôn sáng.

Lúc đó, Đức Chúa Jesus đáp lời và phán: Hỡi Cha! Chúa của trời đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này với những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho những trẻ thơ.” (Ma-thi-ơ 11:25).

Chính vì thế mà Đức Thánh Linh truyền mệnh lệnh này trong Hội Thánh:

Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì {nên} làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài ca, có lời giảng dạy, có lời ngoại ngữ, có sự mạc khải, có sự thông giải ngoại ngữ? Hãy làm tất cả để được gây dựng.” (I Cô-rinh-tô 14:26).

Tuy nhiên, Lời Chúa là một, không hề có sự mâu thuẫn trong Lời Chúa, vì thế không thể có sự hiểu Lời Chúa mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu có sự hiểu mâu thuẫn lẫn nhau thì một trong hai phải là sự hiểu sai.

Thật ra, một người chỉ cần thật lòng yêu kính Chúa, khao khát Lời Chúa, hạ mình khiêm nhường học hỏi Lời Chúa từ mọi người, thì sẽ không bao giờ hiểu sai Lời Chúa. Vì Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật ngự trong người ấy sẽ dẫn người ấy vào trong mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Có ba trường hợp khiến cho một người hiểu sai Lời Chúa:

  • Một người kiêu ngạo, muốn tỏ ra mình hiểu biết Lời Chúa hơn người khác. Khi có lòng kiêu ngạo như vậy thì không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, mà chỉ có sự xúi giục của ma quỷ, khiến cho người ấy hiểu sai Lời Chúa, tưởng rằng mình khám phá được sự sâu nhiệm của Lời Chúa.

  • Một người đang sống trong tội, không chịu ăn năn tội thì không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, mà chỉ có sự xúi giục của ma quỷ, khiến cho người ấy hiểu sai Lời Chúa để lý luận, bảo vệ sự phạm tội của mình.

  • Một người dựa vào cảm xúc của xác thịt, suy nghĩ theo tiêu chuẩn đạo đức của thế gian, có khuynh hướng áp đặt tiêu chuẩn của mình, của thế gian vào Lời Chúa, thì sẽ in trí là mình đúng, mà không còn nhạy bén trước lẽ thật của Lời Chúa. Người ấy chỉ tìm xem chỗ nào trong Lời Chúa có thể chứng minh ý tưởng của mình là đúng, thay vì tìm xem chỗ nào trong Lời Chúa chứng minh ý tưởng của mình là sai.

Chúa đặt để trong Hội Thánh những người giảng dạy Lời Chúa để giúp Hội Thánh phân biệt sự hiểu nào là không đúng. Người giảng dạy Lời Chúa sẽ bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, dùng chính Lời Chúa giải thích Lời Chúa, để giúp Hội Thánh hiểu đúng Lời Chúa. Vì thế, những ai không vâng theo sự giảng dạy của những người giảng dạy Lời Chúa thì người ấy đã lên mình kiêu ngạo, chống lại thẩm quyền Chúa đặt để trong Hội Thánh, chống lại lẽ thật của Lời Chúa, chống lại sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Nội dung của thư II Tê-sa-lô-ni-ca là lời tiên tri về sự bỏ đạo trong Hội Thánh, sự AntiChrist được tỏ ra, sự đến của Đấng Christ, những điều Thiên Chúa làm cho con dân của Ngài, và bổn phận, tư cách của con dân chân thật của Chúa. Đó là những điều quan trọng đối với Hội Thánh. Vì thế, nếu có ai không vâng theo nội dung của thư II Tê-sa-lô-ni-ca thì Hội Thánh phải có thái độ nghiêm khắc với người ấy, giúp người ấy hiểu và tiếp nhận lẽ thật của Lời Chúa, nhưng không xem người ấy là kẻ thù. Xem như kẻ thù có nghĩa là xem như người ấy là công cụ của Sa-tan, dùng để đánh phá Hội Thánh.

Nhưng nếu một người vẫn cố chấp, không chịu vâng giữ Lời Chúa, thì sau vài lần khuyên bảo, Hội Thánh phải dứt thông công người ấy, xem người ấy như một người không tin Chúa, và là một người không tin Chúa vô cùng gian ác, như những người thu thuế Do-thái trong thời của Đức Chúa Jesus Christ. Vì họ đã biết Chúa mà lại cố chấp, chối bỏ lẽ thật của Lời Chúa.

16 Nguyện chính Chúa của sự bình an luôn ban sự bình an cho các anh chị em trong mọi cảnh ngộ! Chúa ở với hết thảy các anh chị em!

Sự bình an đến từ Chúa của sự bình an là sự bình an thật và còn lại đời đời, khác với sự bình an tạm bợ của thế gian (Giăng 14:27). Sự bình an của thế gian chỉ có trong thuận cảnh, dựa vào tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khoẻ tốt, sự khôn sáng, học thức, tiền bạc, địa vị, quyền thế… Chỉ cần mất đi một trong các thứ ấy là sự bình an của thế gian tan biến. Nhưng sự bình an đến từ Chúa của sự bình an chỉ dựa vào đức tin của con dân Chúa. Ngày nào con dân Chúa còn tin Chúa thì ngày ấy con dân Chúa có sự bình an của Ngài bao phủ, cho dù là ở trong bất cứ cảnh ngộ nào, thậm chí, khi phải đối diện với bệnh tật và sự chết. Vì bởi đức tin mà con dân Chúa nhận biết rằng: Thiên Chúa Toàn Năng, Yêu Thương luôn ở với họ, cùng họ đi qua mọi cảnh ngộ trong cuộc sống, và không có một sự cám dỗ hay thử thách nào quá sức chịu đựng của họ. Họ được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh Chúa. Sự chịu khổ của họ trong đời này là sự họ dự phần trong sự vinh quang của Đấng Christ trong đời sau.

17 Lời chào của Phao-lô, chính tay tôi {viết}, ấy là dấu ký trong mỗi lá thư tôi viết như vậy.

Có lẽ thư II Tê-sa-lô-ni-ca do Phao-lô đọc cho Ti-mô-thê ghi chép. Và câu 17 của đoạn 3 được chính tay của Phao-lô viết, theo thói quen của ông, như là dấu ký, xác chứng nội dung của thư là do ông đọc ra cho người khác viết. Lý do Phao-lô không tự mình viết các thư tín có lẽ là vì thị lực của ông kém.

18 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là ân điển dùng máu của Ngài làm cho Hội Thánh được sạch tội, đặt Hội Thánh vào trong chức vụ thầy tế lễ và vua, ban thêm ơn và sức cho Hội Thánh, để khiến Hội Thánh được nên mạnh mẽ, hoàn thành mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Hội Thánh (Khải Huyền 1:5-6; Phi-líp 4:13; II Cô-rinh-tô 12:9).

Chúng tôi cũng xin dùng II Tê-sa-lô-ni-ca 3:18 để kết thúc loạt bài học về thư II Tê-sa-lô-ni-ca: Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy mỗi một chúng ta! A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
05/08/2017

Ghi Chú

Karaoke: “Đời Đời Kính Yêu Đấng Thiên Chúa Tình Yêu”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-doi-doi-yeu-kinh-dang-thien-chua-tinh-yeu/

 

Share This:

Comments are closed.

1,081 views