3,213 views

Chú Giải: Mác 16:14-20

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDAxMTg1Ml93UkFndA

Không có phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

Mác 16:14-20

14 Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.

15 Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.

16 Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt.

17 Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới;

18 bắt rắn trong tay; nếu uống chất độc gì, cũng chẳng bị hại; đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

19 Đức Chúa Jesus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

20 Về phần các môn đồ, thì đi rao giảng khắp mọi nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các phép lạ kèm theo mà làm cho Lời được vững lập. A-men!

Share This:

Comments are closed.

3,213 views