3,368 views

Chú Giải: Mác 9:38-41

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDAxMTg1Ml93UkFndA

Không có phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

“Giăng thưa với Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Jesus phán rằng: Đừng cấm làm gì; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh Ta làm phép lạ, vừa nói xấu Ta được. Bất cứ ai không nghịch lại Ta là thuộc về Ta. Còn ai nhân danh Ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu” (Mác 9:38-41).

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:13-23).

Share This:

Comments are closed.

3,368 views