2,946 views

Chú Giải Phi-lê-môn: 905700_Giới Thiệu

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzQxNzE5NV92S1lCSQ

 

Thư Phi-lê-môn là một thư tín trong số các thư do Sứ Đồ Phao-lô viết, và là một thư ngắn như các thư II Giăng, III Giăng, và Giu-đe. Thư Phi-lê-môn chỉ có 25 câu nên không được chia thành đoạn.

Người Viết

Người viết thư xưng tên là Phao-lô, tức là Sứ Đồ Phao-lô. Phần tiểu sử của Phao-lô đã được chúng tôi trình bày trong bài giới thiệu thư Rô-ma [1].

Thời Gian Viết

Có lẽ thư Phi-lê-môn được viết cùng thời gian với các thư Ê-phê-sô và Cô-lô-se, tức là vào khoảng năm 60, trong thời gian Phao-lô bị tù lần thứ nhất tại La-mã (Công Vụ Các Sứ Đồ 28:16-31). Ngay trong lời mở đầu lá thư, ông đã nói đến sự ông là một tù nhân của Đức Chúa Jesus Christ.

Người Nhận

Người nhận thư Phi-lê-môn là một tín hữu tên là Phi-lê-môn, sống tại thành Cô-lô-se, và là chủ của một người nô lệ đã ăn cắp và bỏ trốn.

Chủ Đề

Trong Chúa, mọi người phải yêu thương, tha thứ lẫn nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho Hội Thánh.

Mục Đích

Hàn gắn lại mối quan hệ đã vỡ giữa một tín đồ của Chúa và người nô lệ có lỗi, nhưng đã tin nhận Chúa.

Câu Gốc

Có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi” (Câu 15)!

Nội Dung

Phao-lô nài xin giùm cho Ô-nê-sim, người nô lệ có lỗi, đã sẵn lòng quay lại với chủ cũ. Ông xin Phi-lê-môn hãy tha thứ và nhận lại Ô-nê-sim như một anh em trong Chúa. Phao-lô sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm đền bù cho Phi-lê-môn những thiệt hại mà Ô-nê-sim đã làm ra.

Bố Cục

I. Lời chào thăm (câu 1-3)

II. Đức tin và đức tính của Phi-lê-môn (câu 4-7)

III. Lời nài xin giùm Ô-nê-sim (câu 8-21)

IV. Lời nhờ cậy và chúc phước (câu 22-25)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

15/11/2014

 

Ghi Chú

[1] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=26

Share This:

Comments are closed.

2,946 views