1,472 views

Chú Giải Phi-líp 3:12-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Phi-líp 3:12-21
Mục Đích của Đời Sống Hiện Tại

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng chỉ {làm} có một điều {là} quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy trở nên những người bắt chước với tôi, và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi làm gương.

18 Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.

19 Sự cuối cùng của họ là sự hư mất; Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ; sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ; họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian.

20 Nhưng quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời; ấy là từ đó mà chúng ta trông đợi Đấng Giải Cứu mình, {là} Đức Chúa Jesus Christ,

21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.

 

 Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/83lpf2kiv2mmv56/9050031_Philip_3_12-21.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDgwNDUzODFf/9050031_Philip_3_12-21.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9050031-phi-lip-3_12-21

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8


Có lẽ không ai trong chúng ta không nghe đến tác phẩm “Sống Theo Đúng Mục Đích” của Rick Warren, thậm chí, có người đã từng đọc qua hoặc nghiền ngẫm cuốn sách đó [1]. Đó là một cuốn sách đứng đầu danh sách bán chạy nhất tại Mỹ trong suốt 90 tuần lễ. Sách được phát hành vào năm 2002 và đến năm 2007 thì tổng số bán lên đến hơn 30 triệu cuốn, chưa kể các bản dịch ra các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, trong suốt 40 chương của sách, không một chương nào mà không có ít nhất là một lỗi nghịch lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Quý ông bà anh chị em có thể đọc qua mấy bài phê bình về cuốn sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” trên khu mạng: www.biengiao.timhieutinlanh.net/ [2].

Thiên Chúa làm gì cũng có mục đích. Ngài tạo dựng nên loài người:

  • Để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất. (Sáng Thế Ký 1:26).

  • Để tìm một dòng dõi thánh giữa vòng loài người. (Ma-la-chi 2:15).

  • Để họ làm con của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 6:18).

Tiếc thay! Loài người đã phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa, vi phạm luật pháp của Ngài, và phải bị hư mất đời đời. Nhưng Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã ban ơn cứu rỗi cho loài người:

  • Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã nhập thế làm người, mang tên Jesus, chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá, gánh chịu hình phạt của tội lỗi thay cho loài người. Nhờ đó, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì được Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời tha thứ tội, Thiên Chúa trong hình thể loài người là Đức Chúa Jesus dùng máu của Ngài làm cho sạch tội, và Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, ngự vào thân thể của người ấy, ban cho người ấy thánh linh của Thiên Chúa, tức sự sống và năng lực của Thiên Chúa, để người ấy có thể sống thánh khiết và trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:48).

  • Những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa và hết lòng sống thánh khiết theo Lời của Thiên Chúa là Thánh Kinh, thì sẽ được ban cho sự sống đời đời, sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa, và sẽ được cùng Thiên Chúa cai trị cơ nghiệp của Ngài. Những người ấy trở nên dòng dõi thánh trong gia đình của Thiên Chúa, được gọi là người nhà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:19).

Sự cứu rỗi là việc làm của Thiên Chúa và là sự ban cho từ Thiên Chúa. Loài người không thể tự mình làm gì để được cứu rỗi. Nhưng sự tiếp nhận sự cứu rỗi là sự quyết định của loài người mà Thiên Chúa không hề ép buộc. Ngài có thể ban cho chúng ta nhiều cơ hội, giúp chúng ta hiểu rõ địa vị hư mất của mình và thúc giục chúng ta đến với sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta phải tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Vì sự cứu rỗi dựa trên một điều kiện duy nhất. Đó là chúng ta phải thật lòng ăn năn tội. Ăn năn tội tức là hối tiếc vì đã phạm tội, quyết tâm từ bỏ sự phạm tội, quay về vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Sau khi được cứu rỗi, tức là sau khi được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới và được ban cho thánh linh của Thiên Chúa, thì một người phải tiếp tục vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa cho đến khi ra khỏi thân thể xác thịt này hoặc cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Trong ngày đó, chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo mỗi việc làm của họ trong nếp sống mới (Khải Huyền 22:12).

Một người không cần làm gì để được cứu, mà chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng sau khi một người đã được cứu thì người ấy phải vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, để được tiếp tục ở trong sự cứu rỗi; và người ấy phải trung tín làm thành những việc lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho, thì mới được phần thưởng (Ê-phê-sô 2:10).

Là con dân Chúa, mục đích đời sống hiện tại của chúng ta trước hết là sống sao cho cứ luôn được ở trong Đấng Christ, tức là luôn ở trong sự cứu rỗi, để không bị chặt bỏ và ném ra ngoài (Giăng 15:2-7); kế tiếp là sống sao cho có thể nhận được “giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus”.

Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phao-lô để kêu gọi và khích lệ con dân Chúa sống theo đúng mục đích Thiên Chúa đã đặt ra cho con dân Chúa, và Ngài dùng chính Sứ Đồ Phao-lô làm gương mẫu cho chúng ta.

12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi.

Phao-lô chưa đạt được sự sống lại của thân thể xác thịt, như ông đã đề cập trong câu 11. Ông cũng chưa trở nên trọn vẹn như Cha ở trên trời theo lời kêu gọi của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 5:48. Nhưng ông đang sống một cách tích cực để một ngày kia, ông sẽ được sống lại từ trong kẻ chết, sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, được hiệp một với Đấng Christ và trở nên trọn vẹn như chính Đức Chúa Trời là trọn vẹn.

Sự chạy mà Phao-lô nói đến là nếp sống mới tích cực trong Đấng Christ mà ông dùng hình ảnh một cuộc chạy đua trong đại hội thể thao Olympic của Người Hy-lạp để minh họa. Chiếm lấy tức là gắng hết sức và trả giá để có được. Đấng Christ đã chiếm lấy Phao-lô bằng sự từ bỏ hình thể Thiên Chúa, mặc lấy hình thể loài người, chịu khổ và chịu chết vì tất cả tội lỗi của Phao-lô. Thì Phao-lô cũng từ bỏ tất cả để ông có thể chiếm lấy Đấng Christ. Mục đích của đời sống mới cũng chính là Đấng Christ:

Thế thì, vì chúng ta cũng được bao quanh bởi những chứng nhân như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhẫn nại mà chạy cuộc đua đã bày ra trước chúng ta. Hãy nhìn vào Đức Chúa Jesus, là Đấng dẫn đầu và Đấng kết thúc của đức tin, Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục, và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:1-2).

Bởi vì, trong Đấng Christ chúng ta có được sự sống lại, sự sống đời đời, sự cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và sự trọn vẹn, nên một với Thiên Chúa.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, về phần tôi, tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được; nhưng chỉ {làm} có một điều {là} quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước.

Một lần nữa, Phao-lô nhấn mạnh sự kiện ông không hề cho rằng ông đã chiếm được mục đích của nếp sống mới trong Đấng Christ. Ông xác nhận rằng, ông chỉ biết quên đi những sự ông đã từ bỏ: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống (Giăng 2:16); gắng sức sống nếp sống mới trong Đấng Christ: vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông, để chiếm được giải thưởng.

14 Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus là sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, sự được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ, và sự được đời đời cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Sự kêu gọi trên cao là sự kêu gọi từ thiên đàng, do chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời kêu gọi, do Thiên Chúa trong thân vị loài người là Đức Chúa Jesus Christ loan báo trong ngôn ngữ của loài người, và do Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh giúp cho loài người hiểu được sự kêu gọi ấy. Đó là sự kêu gọi loài người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, sống trung tín với Thiên Chúa sau khi được cứu, để nhận lấy phần thưởng đời đời từ Thiên Chúa.

Cách dùng danh xưng “Đấng Christ Jesus” nhấn mạnh đến sự kiện: Lời kêu gọi của Đức Chúa Trời được loan truyền bởi Đức Chúa Jesus trong chức vụ tiên tri, được hiện thực bởi sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trong chức vụ thầy tế lễ, dâng chính mạng sống mình làm giá chuộc tội cho loài người, và phần thưởng cho những ai sống trung tín được ban ra bởi Đức Chúa Jesus trong chức vụ Vua của Các Vua – Chúa của Các Chúa.

15 Vậy nên, những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có cùng ý tưởng đó; và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mạc khải cho các anh chị em.

Con dân chân thật của Chúa được gọi là những người trọn vẹn vì họ đã thật lòng ăn năn tội, từ bỏ sự phạm tội, được tha tội và làm cho sạch tội. Đây là sự trọn vẹn về tấm lòng đầu phục Chúa, tha thiết sống thánh khiết theo Lời Chúa, không phải là sự trọn vẹn trong sự cứu rỗi như được đề cập trong câu 12; bởi vì thân thể xác thịt của chúng ta chưa được phục sinh, chưa được biến hóa, vẫn còn có thể nhiễm tội, khi chúng ta thiếu hiểu biết hoặc yếu đuối nhất thời trước cám dỗ và thử thách.

Chúng ta không trọn vẹn vì chúng ta vẫn còn có thể phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời kể chúng ta là trọn vẹn, vì mọi tội lỗi của chúng ta đều được hình phạt trên thân thể của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai lạm dụng tình yêu của Đức Chúa Trời, máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, và sự khoan nhẫn cáo trách của Đức Thánh Linh, mà cứ tiếp tục cố ý phạm tội thì sẽ đến một lúc Đức Chúa Jesus Christ mửa người ấy ra (Khải Huyền 3:16), và người ấy sẽ bị hư mất đời đời (Hê-bơ-rơ 6:4-8; 10:26-29).

Mệnh đề: “Những người trọn vẹn trong chúng ta…” hàm ý trong chúng ta, tức là trong Hội Thánh, cũng có những người không trọn vẹn. Những người không trọn vẹn là những người không thật lòng ăn năn tội, chưa chịu từ bỏ tội, vẫn còn ưa thích tội.

Có cùng ý tưởng đó” tức là có cùng một ý tưởng với Phao-lô: Quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước. Nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

Nếu chúng ta là con dân chân thật của Chúa, thì cho dù chúng ta mới vừa tin nhận Tin Lành, chưa trưởng thành thuộc linh đủ, để có cùng một mục đích sống như Phao-lô, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mở mắt thuộc linh của chúng ta để chúng ta nhận biết.

16 Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý.

Hãy bước đi tức là hãy sống. Mức độ trưởng thành thuộc linh của mỗi người mỗi khác, tùy thuộc vào lòng sốt sắng ăn nuốt Lời Chúa, thực hành Lời Chúa, và sự mật thiết trong mối tương giao với Chúa. Nhưng chỉ có một tiêu chuẩn và một ý tưởng cho mục đích đời sống của con dân Chúa.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy trở nên những người bắt chước với tôi, và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi làm gương.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy cùng ông bắt chước Đấng Christ và nhìn ngắm những người có nếp sống bắt chước Đấng Christ. Nhóm chữ “những người bắt chước với tôi” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là: những người cùng tôi làm ra sự bắt chước. Sự bắt chước được nói đến ở đây là sự bắt chước Đấng Christ, như Phao-lô viết rõ trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô:

Hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ vậy!” (I Cô-rinh-tô 11:1).

Động từ “nhắm vào” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là: nhìn chăm chăm vào. Con dân Chúa vừa trở nên những người bắt chước Đấng Christ như Phao-lô mà còn nhìn vào những người có nếp sống bắt chước Đấng Christ để được khích lệ và học hỏi lẫn nhau. Nếp sống của mỗi con dân Chúa phải là gương sáng cho lẫn nhau và cho những người chưa thuộc về Chúa.

18 Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.

19 Sự cuối cùng của họ là sự hư mất; Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ; sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ; họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian.

Thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ là gì? Chúng ta đã biết, thập tự giá của Đấng Christ tiêu biểu cho sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi của nhân loại, để Ngài cứu chuộc nhân loại ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Như vậy, thù nghịch thập tự giá tức là thù nghịch sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

Ai là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ? Người thế gian không tin Chúa đương nhiên có nếp sống tội lỗi, trái điều răn, nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng họ không phải là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Bởi vì họ không hiểu biết, không tin nhận sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Chỉ có những ai hiểu và tin ý nghĩa sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá mới có thể trở thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài. Vì thế, chỉ có Sa-tan, những thiên sứ phạm tội, và những tín đồ của Chúa mới là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sa-tan và những thiên sứ phạm tội hiểu rất rõ và tin tuyệt đối ý nghĩa sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, cho nên, chúng nỗ lực, tìm đủ mọi cách để biến các tín đồ của Chúa thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài. Những tín đồ của Chúa là những người đã được nghe rao giảng, đã được học biết về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa, và đã tin nhận sự chết của Chúa trên thập tự giá để được cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Người tín đồ nào của Chúa sống một nếp sống như người thế gian không tin Chúa thì người ấy trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.

Giả sử như, có một người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi, được bác sĩ điều trị nhưng vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Người đó là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ, vì đã làm vô hiệu hóa sự điều trị của bác sĩ. Nếu người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi không tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ, vẫn tiếp tục hút thuốc lá, thì anh ta sẽ chết vì ung thư nhưng anh ta không phải là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ.

Sự kiện trong Hội Thánh có nhiều người có cách ăn ở như những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ đã được Phao-lô nói đến nhiều lần cho con dân Chúa khắp nơi, không riêng gì con dân Chúa tại Phi-líp. Nhưng khi ông lập lại một lần nữa trong thư viết cho Hội Thánh tại Phi-líp thì ông vẫn không cầm được nước mắt. Ông khóc vì máu thánh của Đấng Christ bị xúc phạm và ông khóc vì sự hư mất của những người đã một lần tin nhận Tin Lành.

Ngày nay, trong Hội Thánh vẫn có những kẻ nhởn nhơ sống trong tội, lợi dụng ân điển của Thiên Chúa và lòng tốt của con dân Chúa. Danh từ “bụng” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa bóng là bản ngã xác thịt. Những kẻ sống theo bản ngã xác thịt đương nhiên tôn bản ngã xác thịt của mình làm Đức Chúa Trời. Những điều tội lỗi, đáng hổ thẹn lại được họ xem là vinh quang. Mục đích đời sống của họ là đạt cho được tất cả những gì trong thế gian thỏa mãn được sự vui thú của xác thịt, sự tham lam của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống. Tâm trí của họ hoàn toàn hướng về những sự thuộc về thế gian.

20 Nhưng quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời; ấy là từ đó mà chúng ta trông đợi Đấng Giải Cứu mình, {là} Đức Chúa Jesus Christ,

Những kẻ đã tin nhận Tin Lành mà tham muốn và sống cho những sự thuộc về thế gian thì chính họ cũng thuộc về thế gian, tức là những công dân của thế gian. Họ sẽ bị hình phạt chung với thế gian. Con dân Chúa là công dân của Vương Quốc Trời. Vương Quốc Trời ra từ thiên đàng, bao gồm các tầng trời và đất. Một ngày kia, Đấng Giải Cứu của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến, để đem chúng ta ra khỏi thế gian này.

21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.

Trong ngày phước hạnh ấy, sự cứu rỗi của chúng ta được hoàn thành cách trọn vẹn, vì thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được phục sinh hoặc được biến hóa, trở thành vinh quang, bất tử, và không còn bao giờ nhiễm tội. Trong thư gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ Đồ Phao-lô đã viết một cách chi tiết hơn:

Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho các anh chị em: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả đều sẽ biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì sự hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và sự hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào sự hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, sự hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.” (I Cô-rinh-tô 15:51-54).

Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà rao bảo cho các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18).

Chính sự tác động bởi sức toàn năng của Đức Chúa Jesus Christ vào trong các hạt vật chất đã từng kết hiệp để tạo ra thân thể xác thịt của chúng ta, khiến cho thân thể đã tan rã thành bụi đất sẽ phục sinh, hoặc thân thể già yếu, bệnh tật đang sống sẽ được biến hóa thành một thân thể xác thịt vinh quang, không nhiễm tội, và sống đời đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể đọc trọn I Cô-rinh-tô 15 để hiểu biết rõ hơn về sự sống lại của thân thể xác thịt.

Nguyện Đức Thánh Linh luôn dẫn chúng ta vào trong sự thông hiểu Lời Chúa, để chúng ta luôn sống trong lẽ thật và hy vọng trong lẽ thật. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ sớm trở lại để đem chúng ta ra khỏi thế gian này, ban cho chúng ta sự sống lại và sự sống đời đời. Nguyện thánh ý của Đức Chúa Trời sớm hoàn thành trên đất để chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ và dự phần cai trị cơ nghiệp của Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
10/12/2016

Ghi Chú:

[1] Trong nguyên tác Anh ngữ là: “The Purpose Driven Life”.

[2] http://biengiao.timhieutinlanh.net/?cat=34

 

Share This:

Comments are closed.

1,472 views