1,546 views

Chú Giải Rô-ma 6:15-23

Roma_021 Làm Nô lệ cho Sự Công Bình
(Rô-ma 6:15-23)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết về bản hiệu đính trong phần ghi chú ở cuối bài này.

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Không thể như vậy!

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm những nô lệ vào trong sự vâng phục sự gì, thì các anh chị em là những nô lệ của sự mà mình vâng phục, hoặc {nô lệ} của tội lỗi {để} vào trong sự chết, hoặc {nô lệ} của sự vâng phục {để} vào trong sự công bình sao?

17 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, các anh chị em từng là những nô lệ cho tội lỗi nhưng trong lòng các anh chị em đã vâng phục khuôn khổ của giáo lý mà các anh chị em đã được giao vào đó.

18 Vậy, các anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi; các anh chị em đã trở nên những nô lệ của sự công bình.

19 Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công bình cho sự thánh khiết cũng thế ấy.

20 Khi các anh chị em là những nô lệ cho tội lỗi thì các anh chị em được tự do khỏi sự công bình. [Ở ngoài khuôn khổ của sự công bình.]

21 Thế nhưng các anh chị em đã được kết quả gì trong những điều mà giờ đây các anh chị em hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết?

22 Nhưng bây giờ đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên những nô lệ của Đức Chúa Trời rồi, thì các anh chị em được kết quả cho sự thánh khiết, và sự cuối cùng là sự sống đời đời.

23 Vì tiền công của tội lỗi {là} sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời {là} sự sống đời đời trong Đức Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjQ1NjgxMDVf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11621-chugiairoma_6_15-23
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/chsd20c0lqavmcg/11621_ChuGiaiRoma_6_15-23_LamNoLeChoSuCongBinh.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Vào thời của Phao-lô, theo luật pháp của đế quốc La-mã, nô lệ là tài sản của chủ và hoàn toàn không có nhân quyền. Phần lớn nô lệ là những tù binh hoặc công dân của các quốc gia bị thua trận, bị quân đội của bên thắng trận bắt về, đem bán trong các chợ mua bán nô lệ. Một số nô lệ là nạn nhân bị cướp biển bắt cóc từ nơi làng xóm của họ. Một số khác là những người bị cha mẹ bán hoặc tự bán mình làm nô lệ để có tiền giúp cho gia đình.

Nô lệ thời ấy thường bị chủ đối xử khắc nghiệt, bị buộc làm việc quá sức, bị lạm dụng tính dục, bị ép làm điếm, bị đánh đập dã man, có thể bị cáo tội và bị giết chết mà không qua thủ tục của tòa án. Riêng những nô lệ có học thức, được giao cho những việc như: thư ký ghi chép sổ sách, quản gia, người dạy học cho con cái của chủ… thì đời sống được dễ chịu hơn, vì được chủ xem trọng và tin cậy.

Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô dùng từ ngữ nô lệ để nói đến tính cách lệ thuộc vào tội lỗi của một người khi chưa được cứu rỗi bởi Tin Lành, và tính cách lệ thuộc vào sự công bình của một người sau khi được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi.

15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Không thể như vậy!

“Vậy thì sao” có nghĩa là: Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên chúng ta và chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển, như câu 14 đã khẳng định, thì chúng ta sẽ làm gì?

 • Tội lỗi sẽ không cai trị chúng ta, có nghĩa là: Chúng ta đã được tự do khỏi tội lỗi, tội lỗi không còn ép chúng ta phải làm ra tội.
 • Chúng ta không ở dưới luật pháp, có nghĩa là: Chúng ta không còn bị luật pháp của Thiên Chúa hình phạt về những tội lỗi mà chúng ta vi phạm.
 • Chúng ta ở dưới ân điển, có nghĩa là: Chúng ta được tha tội vì Đức Chúa Jesus Christ đã gánh lấy hình phạt của sự phạm tội thay cho chúng ta.

Có phải vì vậy mà chúng ta tha hồ phạm tội? Đức Thánh Linh phán rõ ràng: “Không thể như vậy!”

Trong thực tế, có rất nhiều người thản nhiên lạm dụng tình yêu và ân điển của Chúa! Họ tin nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi, mà vẫn cứ sống trong tội, vì nghĩ rằng Chúa luôn luôn gánh thay cho họ hình phạt của sự phạm tội. Họ không nghĩ rằng, mỗi lần họ trở lại phạm tội, dù chỉ là một lời nói dối, dù chỉ là một sự vui thích tà dâm trong tư tưởng, thì họ đã một lần nữa tự mình đóng đinh Đấng Christ, làm cho Ngài bị sỉ nhục cách công khai (Hê-bơ-rơ 6:6).

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm những nô lệ vào trong sự vâng phục sự gì, thì các anh chị em là những nô lệ của sự mà mình vâng phục, hoặc {nô lệ} của tội lỗi {để} vào trong sự chết, hoặc {nô lệ} của sự vâng phục {để} vào trong sự công bình sao?

Khi một người đã được cứu khỏi sức mạnh của tội lỗi mà trở lại phạm tội, thì người ấy tự nộp mình trở lại làm nô lệ cho tội lỗi. Người nộp mình làm nô lệ cho tội lỗi thì đương nhiên vâng phục tội lỗi và bị tội lỗi khống chế, sẽ cứ tiếp tục phạm tội. Tội lỗi bắt đầu từ trong tư tưởng. Tư tưởng muốn phạm tội dẫn đến lời nói và hành động phạm tội. Khi tội lỗi đã thể hiện thành lời nói và hành động thì sự phạm tội đã trọn, lập tức sinh ra sự chết (Gia-cơ 1:15).

Khi một người đã được cứu khỏi sức mạnh của tội lỗi, nộp mình vào sự vâng phục Lời Chúa, thì người ấy luôn kết quả công bình. Người ấy luôn suy tưởng đến những gì đẹp lòng Chúa, luôn nói và làm những gì đẹp lòng Chúa. Tất cả mọi sự đẹp lòng Chúa là những sự công bình.

17 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, các anh chị em từng là những nô lệ cho tội lỗi nhưng trong lòng các anh chị em đã vâng phục khuôn khổ của giáo lý mà các anh chị em đã được giao vào đó.

Không một ai trong chúng ta mà không từng là nô lệ của tội lỗi. Nô lệ của tội lỗi là bị sức mạnh của tội lỗi khống chế, ép buộc chúng ta phải làm ra những sự tội lỗi, cho dù có lúc chúng ta không muốn phạm tội. Nhưng kể từ khi chúng ta tin nhận Tin Lành, được cứu thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi, được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, và được Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh của Ngài trong chúng ta thì chúng ta được tự do đối với tội lỗi. Tội lỗi không thể ép chúng ta phạm tội, mà nếu như chúng ta phạm tội thì là vì chúng ta muốn phạm tội và quyết định phạm tội. Nhưng ngay khi chúng ta vừa phạm tội trở lại thì tội lỗi lại có toàn quyền trên chúng ta, trừ khi chúng ta lập tức hết lòng ăn năn, xưng tội với Chúa, để được Ngài tha thứ và làm cho chúng ta được sạch tội.

“Khuôn khổ của giáo lý” là những nguyên tắc, những mẫu mực, những tiêu chuẩn của Lời Chúa được giảng dạy cho chúng ta. Từ ngữ “giao vào” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: Giao vào tận tay. Chúng ta được Đức Thánh Linh giao chúng ta vào trong những lẽ thật của Lời Chúa, để chúng ta được hiểu biết và thấm nhuần mọi ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta, hiểu biết những tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống theo.

Khi chúng ta vâng phục Lời Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ trở lại phạm tội và tội lỗi mãi mãi không có quyền trên chúng ta.

18 Vậy, các anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi; các anh chị em đã trở nên những nô lệ của sự công bình.

Được giải thoát khỏi tội lỗi có nghĩa là được làm cho sạch bản tính ưa thích phạm tội, được ban cho năng lực của Thiên Chúa để thắng mọi sự cám dỗ của tội lỗi.

Thiên Chúa là sự công bình. Trở nên nô lệ của sự công bình có nghĩa là tình nguyện vâng phục Thiên Chúa một cách trọn vẹn như nô lệ vâng phục chủ. Người làm nô lệ cho sự công bình không thể không làm ra những sự công bình.

Chúa không buộc chúng ta phải làm nô lệ cho Ngài, nhưng mỗi người trong chúng ta cam lòng tình nguyện làm nô lệ cho Chúa; vì chỉ khi nô lệ cho Chúa thì chúng ta mới kinh nghiệm trọn vẹn tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Từ ngữ “nô lệ” khi được dùng để chỉ mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa thì không còn mang ý nghĩa bị hành hạ, lạm dụng, phải sống trong đau khổ, mà chỉ có nghĩa là chúng ta vâng phục Chúa cách trọn vẹn như nô lệ vâng phục chủ. Vì mọi ý muốn của Chúa dành cho chúng ta là tốt lành, nên khi chúng ta vâng phục Ngài trọn vẹn thì chúng ta mới kinh nghiệm được trọn vẹn sự tốt lành của Thiên Chúa:

Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để các anh chị em kinh nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 12:2).

Tâm trí được đổi mới là tâm trí tin cậy Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa, tâm trí ưa thích Lời Chúa, ưa thích các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, ghét tội lỗi và luôn tránh xa mọi sự cám dỗ. Nhờ đó, chúng ta kinh nghiệm được sự bình an, thỏa lòng, và hạnh phúc của một người hoàn toàn vâng phục Chúa.

Nhiều người tin Chúa nhưng không vâng phục Chúa. Nhiều người tin Chúa nhưng vẫn chọn phạm tội, chọn không vâng giữ các điều răn của Chúa. Chính vì thế mà đức tin của họ bị chết và họ bị trật phần ân điển. Phần đã định cho họ được Đức Thánh Linh nói trước qua Sứ Đồ Phi-e-rơ:

Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu {chúng ta là} Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Mỗi người chúng ta nên thường xuyên nhớ đến ngụ ngôn gieo giống trong Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:3-20; Lu-ca 8:5-15, để biết rằng, trong số những người tin Chúa và được báp-tem vào Hội Thánh, sẽ có những người lui đi trong đức tin và sự kết thúc của họ còn tệ hơn là sự kết thúc của người không tin Chúa. Vì họ sẽ bị hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa. Những người không tin Chúa chỉ bị hình phạt về những sự họ vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, nhưng những người tin Chúa rồi mà còn quay về sống trong tội và bị hư mất vì không kịp ăn năn hoặc không thể ăn năn, thì còn phạm thêm tội tiếp tục đóng đinh Đấng Christ thêm nhiều lần qua mỗi lần họ tái phạm tội, phạm thêm tội giày đạp máu thánh của Đấng Christ, và phạm thêm tội khinh thường Đức Thánh Linh. Đó là những tội trọng mà những người chưa tin Chúa không thể nào phạm.

19 Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công bình cho sự thánh khiết cũng thế ấy.

Trong thực tế, việc một người bị làm nô lệ cho tội lỗi hoàn toàn khác với việc một người được Đức Chúa Trời cứu rỗi và ban cho địa vị làm con của Ngài. Nhưng Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, muốn dùng hình ảnh một người nô lệ để nhấn mạnh đến sự một người nên tự nguyện hết lòng, hết sức vâng phục Thiên Chúa và phụng sự Thiên Chúa như một nô lệ vâng phục chủ và phục vụ chủ. Trong khi nô lệ không được chủ đối xử tốt mà vẫn phải hoàn toàn vâng phục chủ và tận sức phục vụ chủ, thì người đã được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi, ban cho quyền làm con của Ngài, được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, thì sao lại không hết lòng vâng phục Ngài và phụng sự Ngài?

Đáng buồn thay! Phần lớn những người được Đức Chúa Trời tái sinh và ban cho địa vị làm con của Ngài, đã ngỗ nghịch với Ngài. Họ yêu bản thân họ và những thú vui của tội lỗi hơn là yêu Chúa. Bảy Hội Thánh được nói đến trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 là hình ảnh tiêu biểu cho những sự phạm tội ở trong Hội Thánh, tiêu biểu cho sự bất trung của nhiều người đối với Chúa, sau khi họ đã được báp-tem vào trong Hội Thánh. Trong bảy Hội Thánh chỉ có Hội Thánh tại Si-miệc-nơ, vì ở trong tình trạng bị Sa-tan bách hại cách khốc liệt nên lo chuyên tâm chống trả, và Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi, dù nhỏ bé, ít năng lực, nhưng trung tín với Chúa, là hai Hội Thánh được Chúa an ủi và không bị Ngài quở trách. Năm Hội Thánh còn lại thì phạm các tội như sau:

 • Hội Thánh tại Ê-phê-sô nguội lạnh tình yêu dành cho Chúa, phụng sự Chúa vì bổn phận thay vì tình yêu.
 • Hội Thánh tại Bẹt-găm cho phép nhiều tà giáo được rao giảng trong Hội Thánh.
 • Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ hội nhập văn hóa của thế gian vào trong Hội Thánh mà phạm tà dâm và thờ lạy hình tượng.
 • Hội Thánh tại Sạc-đe chỉ có hình thức mà không có sự sống, thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa bằng hình thức mà thôi.
 • Hội Thánh tại Lao-đi-xê chạy theo sự giàu có vật chất và danh tiếng trong thế gian mà trở nên hâm hẩm.

Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi đã thật sự xem mình là nô lệ của Đức Chúa Trời hay chưa?

20 Khi các anh chị em là những nô lệ cho tội lỗi thì các anh chị em được tự do khỏi sự công bình. [Ở ngoài khuôn khổ của sự công bình.]

21 Thế nhưng các anh chị em đã được kết quả gì trong những điều mà giờ đây các anh chị em hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết?

Khi chúng ta đang sống trong tội và nô lệ cho tội lỗi thì chúng ta tự do phạm tội theo ý muốn của mình, bất chấp các tiêu chuẩn của sự công bình. Được tự do khỏi sự công bình là được ở ngoài khuôn khổ, tiêu chuẩn của sự công bình, tùy ý phạm tội, nhưng không có nghĩa là được tự do đối với sự công bình. Vì tội nhân vẫn sẽ bị sự công bình phán xét.

Đời sống tội lỗi chỉ đem lại đau buồn, tuyệt vọng, và hổ thẹn cho chính mình và cho những người bị tội lỗi của mình ảnh hưởng đến. Cuối cùng là sự chết đời đời trong hỏa ngục.

22 Nhưng bây giờ đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên những nô lệ của Đức Chúa Trời rồi, thì các anh chị em được kết quả cho sự thánh khiết, và sự cuối cùng là sự sống đời đời.

Khi một người thật sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì người ấy hoàn toàn được giải cứu khỏi hậu quả của tội lỗi, khỏi sức mạnh của tội lỗi. Người ấy được Đức Chúa Trời sinh ra, tức là được dựng nên mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và thánh sạch chân thật. Người ấy được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của người ấy, dẫn dắt và ban cho năng lực của Thiên Chúa, là thánh linh, để sống một đời sống mới thánh khiết, vui mừng, bình an, kết nhiều quả lành trong Đấng Christ, tức là trong Hội Thánh. Sự cuối cùng của người ấy sau khi ra khỏi thế gian là sự sống đời đời hạnh phúc trong Vương Quốc Trời.

23 Vì tiền công của tội lỗi {là} sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời {là} sự sống đời đời trong Đức Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Tiền công là công giá trả cho sự làm việc, phục vụ của một người. Người phục vụ cho tội lỗi, làm ra những việc làm tội lỗi, nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời thì sẽ nhận được sự chết đời đời trong hỏa ngục.

Đang khi tất cả mọi người đều ở trong tình trạng bị chết đời đời trong hỏa ngục, vì mọi người đều đã phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã vì lòng thương xót của Ngài mà ban cho loài người cơ hội được thoát khỏi sự chết đời đời. Sự ban cho đó được gọi là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Ân điển là ơn ban cho bởi sự thương xót của người ban ơn chứ không phải vì người nhận ơn làm gì xứng đáng để được ban cho. Sự chết đời đời là sự đời đời thực hữu nhưng xa cách mặt Thiên Chúa, xa cách ơn cứu chuộc của Ngài. Ngược lại với sự chết đời đời là sự sống đời đời. Sự sống đời đời là thực hữu đời đời trong hạnh phúc bên cạnh Thiên Chúa, trong vương quốc của Ngài.

Ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người, dẫn đến sự sống đời đời, không phải là ơn ban cho “vô điều kiện” như một số giáo sư giả và tiên tri giả rao giảng trong các giáo hội mang danh Chúa. Muốn nhận được ơn ấy thì phải hội đủ ba điều kiện:

 • Xưng nhận rằng mình là một tội nhân đối với Đức Chúa Trời, vì đã phạm Mười Điều Răn của Ngài.
 • Thật lòng ăn năn tội, tức là thật lòng hối tiếc vì đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và quyết tâm không trở lại phạm tội.
 • Hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

Nếu có ai không công nhận mình là một tội nhân vì đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy cùng lúc cho rằng, Đức Chúa Trời nói dối; vì Đức Chúa Trời phán cách rõ ràng: “Mọi người đều đã phạm tội! (Rô-ma 3:23; 5:12).

Nếu có ai công nhận mình là một tội nhân nhưng không ăn năn tội, mà vẫn ưa thích sự phạm tội, thì người ấy không thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.

Nếu có ai nhận biết mình là một tội nhân và thật lòng ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội, nhưng lại không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, muốn dùng những việc làm lành của mình để bù lại những sự phạm tội của mình, thì người ấy cũng không thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.

Một người sau khi nhận ân điển của Đức Chúa Trời phải tiếp tục ở lại trong Đức Chúa Jesus Christ, như nhánh ô-li-ve hoang được tháp vào gốc ô-li-ve thuần tính, thì mới được tiếp tục ở trong sự sống đời đời. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ là ở trong Hội Thánh của Ngài, vì Hội Thánh là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, mỗi người trong Hội Thánh là một chi thể thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Người tự tách mình ra khỏi Hội Thánh là cùng lúc tự tách mình ra khỏi Đấng Christ, là tự tách mình ra khỏi sự sống đời đời. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ còn là ở trong sự cứu chuộc của Ngài, bằng cách luôn tin nhận sự chết thay của Ngài. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ còn là ở trong tất cả mọi lời phán dạy của Ngài, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Và sau cùng, ở trong Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là sống như Ngài đã sống: Vâng giữ trọn vẹn mọi điều răn và luật pháp của Thiên Chúa (I Giăng 2:6).

Nguyện mỗi chúng ta thật sự đặt mình làm tôi tớ của Đức Chúa Trời và kết nhiều quả lành cho Vương Quốc Trời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
10/03/2018

Chú Thích

Karaoke Thánh Ca: “Từ Khi Có Chúa”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/tu-khi-co-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

Share This:

Comments are closed.

1,546 views