1,029 views

Chú Giải Rô-ma 8:12-30

Roma_025 Đồng Kế Tự với Đấng Christ và Sự Vinh Quang Trong Tương Lai
(Rô-ma 8:12-30)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

12 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.

13 Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.

14 Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.

15 Vì các anh chị em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để lại sợ hãi; nhưng các anh chị em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó, chúng ta gọi: A-ba! Cha!

16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.

17 Và nếu {chúng ta} là con cái, thì {chúng ta} cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với {Ngài}.

18 Tôi tưởng rằng, những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng {so sánh} với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta.

19 Vì sự xao xuyến mong ngóng của muôn vật chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời.

20 Vì muôn vật đã bị làm cho phục sự hư không, chẳng phải tự ý, mà là bởi Đấng bắt chúng chịu phục, để mong rằng

21 chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hoại, mà vào trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng, cả muôn vật cùng than thở và cùng chịu khó nhọc cho đến ngày nay.

23 Không những {chúng}, mà chúng ta nữa, là những người có trái đầu mùa của Đấng Thần Linh. Chính chúng ta cũng than thở trong chúng ta, trông đợi sự làm con nuôi, {là} sự cứu chuộc thân thể của chúng ta.

24 Vì chúng ta được cứu {trong} sự trông cậy, nhưng sự trông cậy được nhìn thấy thì không phải là sự trông cậy. Vì điều mà một người nhìn thấy, thì sao {người ấy} còn trông cậy?

25 Nhưng nếu {chúng ta} trông cậy điều {chúng ta} không thấy, thì {chúng ta} bởi sự nhẫn nại mà chờ đợi.

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì {chúng ta} chẳng biết sự {chúng ta} phải xin như {chúng ta} cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở {mà chúng ta} không thể nói thành lời.

27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo {ý muốn} của Thiên Chúa.

28 Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích {của Ngài}.

29 Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

30 Và những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjYxMTgzMzBf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11625-chugiairoma-8_12-30-dongketuvoidangchristvasuvinhquangtrongtuonglai
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/675wu6kuihkbfc8/11625_ChuGiaiRoma_8_12-30_DongKeTuVoiDangChristVaSuVinhQuangTrongTuongLai.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Sự trông cậy hạnh phúc của con dân Chúa trong đời này, được ghi chép trong lá thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Tít mà chúng ta đã học đến, được chính Phao-lô giãi bày cách chi tiết trong phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài này. Trong Tít 2:11-13, Phao-lô đã viết:

Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người, dạy cho chúng ta rằng: Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này, chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Chúa Jesus Christ…” (Tít 2:11-13).

Sự trông cậy hạnh phúc hiện nay của mỗi chúng ta, những người đã thật lòng ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa, chính là sự mong chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, đem chúng ta ra khỏi thế gian, ban cho chúng ta một thân thể vinh quang, bất tử, như chính thân thể phục sinh của Ngài, và ban cho chúng ta quyền cùng Ngài cai trị Vương Quốc Trời.

Nhưng để có thể nhận được sự trông cậy hạnh phúc đó, thì chúng ta phải trung tín, vâng phục Chúa cho đến chết, hoặc cho đến khi Đấng Christ hiện ra, đem chúng ta vào thiên đàng. Trung tín, vâng phục Chúa tức là hết lòng sống theo Lời Chúa, không còn sống theo ý riêng, không còn chiều theo mọi ham muốn của thân thể xác thịt.

12 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.

Khi chúng ta mắc nợ ai đó thì chúng ta phải chiều theo sự đòi hỏi của chủ nợ, để trả nợ. Nhất là trong hoàn cảnh vì thiếu nợ mà trở thành nô lệ. Trước đây, khi chúng ta chưa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, chưa được cứu rỗi, thì chúng ta mắc nợ xác thịt, nên chúng ta phải sống theo sự đòi hỏi của xác thịt. Chúng ta mắc nợ xác thịt khi nhờ xác thịt mà chúng ta tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự hãnh diện, sự tự hào. Vì xác thịt đem lại cho chúng ta những niềm vui, những vinh dự, nên chúng ta phải phục vụ nó để trả nợ cho nó về những thú vui nó mang đến cho chúng ta. Phục vụ xác thịt tức là phải làm ra những gì xác thịt đòi hỏi, để cứ được hưởng niềm vui và sự vinh dự do xác thịt đem tới, như: gian dâm, dối trá, trộm cắp, lường gạt, lạm dụng người khác, hoặc bức hiếp người khác…

Khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ, được giải cứu khỏi tội lỗi thì chúng ta thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và xác thịt, mà trở nên mắc nợ Đấng Christ, Đấng cứu chuộc chúng ta. Vì thế, chúng ta không còn vì chính mình mà sống nữa, nhưng chúng ta sống vì Đấng Christ. Và Đấng Christ ban cho chúng ta sức mạnh để cai trị xác thịt của mình.

13 Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.

Sống theo xác thịt là nếp sống chiều theo những ham muốn của xác thịt mà phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì là nếp sống phạm các điều răn của Thiên Chúa nên hậu quả là sự chết. Bởi thần trí làm cho chết các việc của thân thể là bởi sự tri thức về Thiên Chúa và Lời của Ngài, bởi tình yêu và lòng biết ơn dành cho Ngài, và bởi sức mạnh Thiên Chúa ban cho trong tâm thần, mà chúng ta cai trị xác thịt, bắt nó phải phục tùng các điều răn của Thiên Chúa, không còn được phạm tội. Sự vâng theo các điều răn của Thiên Chúa dẫn đến sự sống đời đời, như lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 19:17.

Tất cả những việc làm nào không đúng với Lời Chúa đều là việc làm của xác thịt, là tội lỗi; và tiền công của tội lỗi là sự chết. Làm cho chết các việc của thân thể là không còn để cho xác thịt của chúng ta làm ra những gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa.

14 Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.

Thần trí của Thiên Chúa là sự hiểu biết trong tâm thần về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài. Một người chỉ có thể sống đẹp lòng Chúa khi người ấy sống theo sự hiểu biết của mình về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa. Chính sự hiểu biết ấy trong thần trí dắt dẫn họ trong nếp sống mỗi ngày. Nhờ thần trí mà họ biết điều gì có thể nghĩ đến, lời nào có thể nói ra, và việc gì có thể làm mà không phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Chỉ có những ai được ban cho địa vị làm con cái của Thiên Chúa thì mới có được thần trí của Thiên Chúa.

Thành ngữ “con cái của Thiên Chúa” hàm ý được dựng nên giống như Thiên Chúa (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10).

Thành ngữ “con cái của Đức Chúa Trời” hàm ý được quyền hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Cha và chữ “con cái” trong thành ngữ này là chữ “con trai” được dùng với nghĩa: Con được hưởng cơ nghiệp, khác với chữ “con gái” là con không được hưởng cơ nghiệp.

Tuy nhiên, trong II Cô-rinh-tô 6:18, thì Thánh Kinh dùng từ ngữ “con trai” và “con gái”:

Ta sẽ làm Cha của các ngươi, các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của Ta.”

Lời phán đó của Đức Chúa Trời hàm ý, dù là nam hay nữ, nếu hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời thì được làm con của Ngài, nhấn mạnh mối quan hệ cha con thân thiết trong gia đình.

15 Vì các anh chị em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để lại sợ hãi; nhưng các anh chị em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó, chúng ta gọi: A-ba! Cha!

Thần trí của nô lệ, sống trong sự sợ hãi, vâng phục ngoài ý muốn là thần trí của chúng ta khi chúng ta chưa được cứu ra khỏi tội lỗi. Khi ấy, tâm thần của chúng ta thông công với ma quỷ, bị ma quỷ cai trị, xui khiến chúng ta sống trong tội lỗi, phản nghịch Thiên Chúa.

Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì linh hồn chúng ta được dựng nên mới, không còn nhiễm tội, nhưng trở nên công bình và thánh sạch cách chân thật, giống như Thiên Chúa; tâm thần của chúng ta cũng được dựng nên mới với sự hiểu biết mới, đến từ Thiên Chúa:

Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới {trong} tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy.” (Cô-lô-se 3:8-10).

Thân thể xác thịt của chúng ta cũng được thánh hóa để trở thành đền thờ của Thiên Chúa và công cụ trong tay Thiên Chúa, làm ra những việc lành; cho đến khi nó được dựng nên mới trong ngày Đấng Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế. Và trên hết mọi sự là chúng ta được ban cho địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, với quyền được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài.

Chúng ta là con nuôi của Đức Chúa Trời vì chúng ta không có cùng một bản thể với Ngài. Bản thể của Ngài là bản thể của Thiên Chúa, Đấng Tự Có và Có Mãi. Bản thể của chúng ta là bản thể loài người, là loài được dựng nên. Về phương diện pháp lý thì con nuôi cũng có quyền hưởng thừa kế như con ruột.

Không phải chúng ta chỉ nhận được địa vị làm con nuôi, mà Đức Thánh Linh còn ban cho chúng ta sự tri thức về việc chúng ta là con cái được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta mạnh dạn gọi Đức Chúa Trời là A-ba! Có nghĩa là “Cha!”

Danh từ a-ba trong tiếng A-ra-mai là một danh từ được trẻ con dùng, để gọi cha của mình một cách thân thiết và tin tưởng. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã chọn dùng danh từ này để gọi Đức Chúa Trời, trong khi Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, gọi là a-ba thì thân mật hơn gọi là cha.

16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.

Nếu không bởi chính Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, xác chứng trong tâm thần của chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, thì chúng ta khó mà mở miệng gọi Đức Chúa Trời là “Cha!” Cũng chính Đấng Thần Linh giúp cho chúng ta hiểu rằng, được làm con cái của Đức Chúa Trời chính là được làm con cái của Thiên Chúa, không phải chỉ vì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, mà còn là, bởi vì sự tái sinh của chúng ta khiến cho chúng ta trở nên giống như Thiên Chúa. Nói cách khác: Được làm con cái của Đức Chúa Trời nói lên quyền lợi mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Được làm con cái của Thiên Chúa nói lên phẩm chất của chúng ta giống như phẩm chất của Thiên Chúa.

17 Và nếu {chúng ta} là con cái, thì {chúng ta} cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với {Ngài}.

Vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa cho nên chúng ta đương nhiên là những người được kế tự cơ nghiệp của Thiên Chúa. Chẳng những chúng ta được kế tự cơ nghiệp của Thiên Chúa là công trình sáng tạo của Thiên Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh, bao gồm trời cũ đất cũ trong thời kỳ ngàn năm bình an cho đến trời mới đất mới trong Vương Quốc Đời Đời; mà chúng ta còn kế tự phẩm chất của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ được mãi mãi giống như Thiên Chúa trong sự công bình và thánh sạch chân thật, chúng ta sẽ được mãi mãi vui hưởng tình yêu của Ngài cho đến đời đời.

Cách thức chúng ta kế tự cơ nghiệp và phẩm chất của Thiên Chúa là chúng ta đồng kế tự với Đấng Christ. Có nghĩa là: Thiên Chúa đã trở nên người như chúng ta để giúp cho chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa và được biết làm thế nào để cai trị cơ nghiệp của Thiên Chúa, làm thế nào để vui hưởng tình yêu của Thiên Chúa.

Để có thể nhận lấy cơ nghiệp của Thiên Chúa thì ngay trong lúc này đây, chúng ta cũng phải đồng chịu khổ với Đấng Christ, bởi sự vâng phục Ngài và sống theo Ngài. Chỉ khi chúng ta cùng chịu khổ với Ngài vì Vương Quốc Trời, thì chúng ta mới được cùng vinh quang với Ngài trong Vương Quốc Trời.

18 Tôi tưởng rằng, những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng {so sánh} với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta.

Sự đau đớn của thời hiện tại là sự đau đớn mà mỗi con dân Chúa phải gánh chịu, khi còn sống trong thân thể xác thịt đang chết này. Đó là sự đau đớn khi bị bách hại đức tin, khi thà vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, chứ không phạm tội để thỏa mãn các ham muốn lẫn các nhu cầu của xác thịt. Nhưng sự vinh quang sắp đến, được tỏ ra trong chúng ta, là kết quả từ sự đau đớn của thời hiện tại, vượt trội hơn mọi sự vinh quang mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc đời này, đến nỗi sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng để đem ra so sánh với sự vinh quang sẽ đến.

Sự vinh quang được tỏ ra trong chúng ta có nghĩa là: Chính chúng ta biến thành sự vinh quang của Thiên Chúa. Các thiên sứ và muôn loài thọ tạo khác nhờ nhìn vào chúng ta mà thấy được sự sáng chói của tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Họ có thể nhìn vào đâu, ngoài chúng ta, để có thể thấy được tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa thể hiện qua sự đối với loài người vô cùng ngỗ nghịch như chúng ta, mà Ngài vẫn nhận chúng ta làm con kế tự của Ngài? Họ có thể nhìn vào đâu, ngoài chúng ta, để có thể nhìn thấy sự công bình của Thiên Chúa đã tuyệt đối như thế nào, khi toàn bộ tội lỗi của chúng ta đã bị hình phạt trong xác thịt của Đấng Christ? Và họ có thể nhìn vào đâu để thấy sự thánh khiết tuyệt đối của Thiên Chúa có năng lực thánh hóa chúng ta, khiến chúng ta trở nên thánh khiết như chính Thiên Chúa?

19 Vì sự xao xuyến mong ngóng của muôn vật chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời.

Từ ngữ muôn vật được dùng trong câu này, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là danh từ dùng để chỉ chung công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì sự phạm tội của các thiên sứ và loài người, hai loài tạo vật thượng đẳng, được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do, mà các loài thọ tạo khác bị họa lây. Dù Thánh Kinh không nói đến, nhưng phải chăng, cả vũ trụ bao la kia đã bị rủa sả vì sự phạm tội của các thiên sứ? Riêng trên đất này, Thánh Kinh đã nói rõ, đất bị rủa sả vì sự phạm tội của loài người, vì đất và muôn vật trên đất là cơ nghiệp Thiên Chúa ban cho loài người trong thế giới vật chất.

Muôn vật xao xuyến mong ngóng, chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời là vì trong ngày ấy, muôn vật sẽ được phục hồi, trở lại tốt đẹp như buổi đầu của sự sáng tạo.

20 Vì muôn vật đã bị làm cho phục sự hư không, chẳng phải tự ý, mà là bởi Đấng bắt chúng chịu phục, để mong rằng

21 chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hoại, mà vào trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời.

Sự thật là muôn vật không phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Nhưng vì muôn vật ở dưới quyền của loài người mà khi loài người phạm tội, bị mất phước, bị hình phạt, thì muôn vật cũng bị hoạ lây. Chính Thiên Chúa giáng sự rủa sả xuống trên đất, và vì thế, mọi sinh vật mà sự sống lệ thuộc vào đất đều bị ảnh hưởng bởi sự rủa sả ấy. Từ đó, đau khổ và sự chết xảy ra cho muôn vật.

Phục cho sự hư không tức là phải ở dưới quyền của sự chết. Sự chết chấm dứt sự sống của muôn vật, vì thế, sự chết được gọi là sự hư không. Ngày mà sự vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời được tỏ ra thì cũng là ngày muôn vật được phục hồi. Đó là ngày Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập trên đất.

22 Vì chúng ta biết rằng, cả muôn vật cùng than thở và cùng chịu khó nhọc cho đến ngày nay.

23 Không những {chúng}, mà chúng ta nữa, là những người có trái đầu mùa của Đấng Thần Linh. Chính chúng ta cũng than thở trong chúng ta, trông đợi sự làm con nuôi, {là} sự cứu chuộc thân thể của chúng ta.

Không phải chỉ muôn vật cùng than thở và chịu khó nhọc từ ngày tội lỗi vào trong thế gian cho đến nay, mà chính chúng ta là những người đã được cứu chuộc, đã được dựng nên mới linh hồn và tâm thần, cũng phải than thở và chịu khó nhọc trong thân thể xác thịt hiện tại. Vì chúng ta vẫn còn đang chịu khổ trong thân thể xác thịt này.

Chúng ta đang mong chờ sự thân thể xác thịt của chúng ta cũng được dựng nên mới, được cứu chuộc ra khỏi sự già yếu, bệnh tật, và sự chết, để trở thành siêu nhiên, vinh quang, bất tử.

Trái đầu mùa của Đấng Thần Linh chính là thánh linh ngài ban cho chúng ta ngay trong thân thể xác thịt này với mọi ân tứ của Ngài, để chúng ta ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn, và có đủ các ơn để hầu việc Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau, mà Hê-bơ-rơ 6:4-5 gọi là “nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về thánh linh, đã nếm Lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau…”

24 Vì chúng ta được cứu {trong} sự trông cậy, nhưng sự trông cậy được nhìn thấy thì không phải là sự trông cậy. Vì điều mà một người nhìn thấy, thì sao {người ấy} còn trông cậy?

25 Nhưng nếu {chúng ta} trông cậy điều {chúng ta} không thấy, thì {chúng ta} bởi sự nhẫn nại mà chờ đợi.

Được cứu trong sự trông cậy là được cứu nhờ tin vào lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Thánh Kinh. Điển hình là lời hứa trong Giăng 3:16 mà chúng ta đã quá quen thuộc:

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

Chúng ta đã tin vào con một của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, nhưng chúng ta chưa nhận được cũng chưa nhìn thấy sự sống đời đời. Chúng ta vẫn đang trông đợi sự sống đời đời, và chúng ta phải sống trung tín cho đến chết trong sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, trong sự tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta mới nhận được sự sống đời đời.

Cách duy nhất để chúng ta có thể trông cậy điều chúng ta không nhìn thấy là chờ đợi một cách nhẫn nại. Chờ đợi một cách nhẫn nại là yên tâm và vui mừng, chờ đợi với lòng phấn khởi, vì biết chắc điều mình trông cậy sẽ đến đúng thời điểm Chúa định.

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì {chúng ta} chẳng biết sự {chúng ta} phải xin như {chúng ta} cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở {mà chúng ta} không thể nói thành lời.

Chính vì chúng ta sống bằng đức tin, trông cậy sự cứu rỗi được hoàn thành cho thân thể xác thịt của chúng ta, là điều mình chưa nhìn thấy, mà Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã ngự trong thân thể chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Sự yếu đuối được nói đến trong câu này là sự yếu đuối của thân thể xác thịt, như Đức Chúa Jesus Christ đã từng nói với các sứ đồ của Ngài:

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ! Tâm thần thật muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41; đối chiếu Mác 14:38).

Thiên Chúa ngự trong thân thể của chúng ta được gọi là Đức Thánh Linh, để phân biệt với tà linh và tâm thần của chúng ta. Nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thân thể của chúng ta mà thân thể của chúng ta được thánh hóa, và trở thành đền thờ của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Trong bảy mục vụ Đức Thánh Linh làm ra cho con dân Chúa [1], có mục vụ cầu thay cho chúng ta, vì có những điều chúng ta không biết là chúng ta cần, và có những điều mà chúng ta không thể diễn đạt thành lời nói, để tự mình cầu xin với Đức Chúa Trời.

27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo {ý muốn} của Thiên Chúa.

Đấng dò xét những tấm lòng được nói đến ở đây là chỉ về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ hay Đức Thánh Linh không thể dò xét tấm lòng của loài người. Vì khả năng dò xét những tấm lòng là đặc tính của Thiên Chúa. Nếu Đức Thánh Linh không thể dò xét tấm lòng của chúng ta, thì làm sao Ngài biết những sự chúng ta không thể nói nên lời mà cầu thay cho chúng ta? Trong Khải Huyền 2:23 ghi lại lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, xác nhận Ngài là Đấng dò xét tấm lòng của loài người. Giê-rê-mi 17:10 cho chúng ta biết, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng “dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.”

Đức Chúa Trời đương nhiên biết ý tưởng của Đấng Thần Linh trong sự Đấng Thần Linh cầu thay cho chúng ta. Vì cũng như Đấng Thần Linh, Đức Chúa Trời thấy rõ những điều chúng ta không biết là chúng ta cần, và có những điều mà chúng ta không thể diễn đạt thành lời nói, để tự mình cầu xin với Ngài.

28 Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích {của Ngài}.

Chúng ta thường trích dẫn câu này để tự an ủi và an ủi lẫn nhau, khi nghịch cảnh đến trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta tin rằng, nếu không có sự cho phép của Chúa thì nghịch cảnh không thể xảy đến. Mà nếu đã là sự cho phép của Chúa thì dù là nghịch cảnh, cũng là sự có ích cho chúng ta, như trường hợp của Giô-sép, của Gióp. Tuy nhiên, còn một điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Đó là, tất cả những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến với chúng ta đều là ở trong chương trình, ý định của Chúa dành cho chúng ta; và chúng ta cần phải trải qua những nghịch cảnh ấy, để chúng ta có thể trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ, như câu 29 đã nói rõ.

Nghịch cảnh là tai họa đối với những ai không thuộc về Chúa, không yêu Chúa. Nhưng đối với những ai thuộc về Chúa và yêu Chúa thì mọi sự xảy ra trong đời sống của họ, đều liên kết với nhau để giúp ích họ, khiến cho họ đạt đến mục đích mà Đức Chúa Trời đã định cho họ. Cũng chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã khuyên bảo con dân Chúa:

Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.” (Phi-líp 4:6-7).

Và:

Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Vì thế, thái độ của chúng ta khi đối diện với nghịch cảnh phải là không hốt hoảng, không sợ hãi, không than van, không oán trách… mà lập tức dâng lời tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho phép nghịch cảnh xảy ra để làm ích lợi cho mình. Rồi chúng ta xin Chúa giúp mình hiểu ý nghĩa của sự việc, và thêm sức cho mình chịu đựng, mở đường cho mình ra khỏi. Chúng ta phải đến với Chúa trước để tạ ơn Chúa và dâng trình sự việc lên Ngài, rồi mới thông báo cho Hội Thánh, để các anh chị em cùng cảm tạ Chúa và cầu thay cho chúng ta, và nếu cần thì tiếp trợ chúng ta bằng mọi cách. Khi sự việc đã qua, chúng ta đúc kết những sự mình học hỏi được, để một lần nữa dâng lời cảm tạ Chúa, đồng thời cám ơn các anh chị em trong Hội Thánh đã cầu thay, đã tiếp trợ chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh, và chia sẻ với họ những điều chúng ta đã học được qua nghịch cảnh.

29 Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với mỗi một chúng ta là khiến cho chúng ta được hoàn toàn giống như Đức Chúa Jesus Christ. Giống trong sự hoàn toàn thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa để yêu như Thiên Chúa yêu. Giống trong sự hoàn toàn công bình không bao giờ vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Giống trong sự thánh khiết, không thể chấp nhận bất cứ một sự ô uế hoặc tội lỗi nào. Từ ngữ “hình ảnh” được dùng trong câu này, theo nghĩa bóng là phẩm chất thuộc linh. Khi Đức Chúa Jesus Christ bước đi trên đất trong thân xác loài người, Ngài yêu thương, công chính, và thánh khiết như thế nào, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta được giống như Ngài thế ấy. Còn về nghĩa đen của từ ngữ “hình ảnh” thì chúng ta sẽ có một thân thể xác thịt được dựng nên mới, thánh sạch, không nhiễm tội, không hề chết, không bị giới hạn bởi các định luật vật lý của thế giới vật chất, giống như thân thể phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

Từ ngữ “đã biết trước” được dùng trong câu này chỉ về sự Đức Chúa Trời đã biết trước những ai sẽ vui mừng tiếp nhận Tin Lành, là ơn cứu rỗi của Ngài, ngay từ khi họ chưa được sinh ra. Từ ngữ “đã định sẵn” có nghĩa là “tiền định”, nhưng không có nghĩa là Đức Chúa Trời ép buộc một người phải tin Ngài và sống theo ý muốn của Ngài, cho dù người ấy không muốn như vậy. Mà là, vì Đức Chúa Trời đã biết trước người ấy sẽ vui mừng tin nhận Tin Lành, nên Ngài đã sắp xếp sẵn những gì mà Ngài sẽ làm cho người ấy, là những sự mà người ấy sẽ vui mừng tiếp nhận với lòng biết ơn.

Về phương diện thần tính, Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng tạo dựng nên muôn loài, như Giăng 1:1-3 đã khẳng định:

Vào lúc ban đầu hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu Ngài hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.”

Về phương diện nhân tính, Đức Chúa Jesus Christ là người đầu tiên được Đức Chúa Trời sinh ra, để làm đầu tất cả những ai sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh. Vì thế, từ danh xưng “con một” khi thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra bằng phép lạ trong lòng trinh nữ Ma-ri, đã đổi thành danh xưng “con đầu lòng” khi Hội Thánh được thành lập, nhiều người được Đức Chúa Trời tái sinh, vì thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Như đã chép:

Ta sẽ làm Cha của các ngươi, các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của Ta. Chúa Toàn Năng phán.” (II Cô-rinh-tô 6:18).

Vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:26).

Cũng trong địa vị con đầu lòng của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jesus Christ là Đầu của Hội Thánh. Đấng đứng đầu những ai đã được tái sinh bởi Đức Chúa Trời. Riêng về Hội Thánh đối với các con dân khác của Chúa trong mọi thời đại, thì những người trong Hội Thánh được Thánh Kinh gọi là “Hội Thánh của những con đầu lòng”, như đã chép trong Hê-bơ-rơ 12:23. Bởi vì những con dân Chúa trong Hội Thánh là những người được tái sinh trước tất cả những con dân Chúa trong các thời đại khác.

  • Thời Hội Thánh bắt đầu từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần của năm 27 và kéo dài cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

  • Thời trước Cựu Ước, từ A-đam cho đến khi luật pháp của Đức Chúa Trời được ban hành thành chữ viết tại núi Si-na-i vào năm 1446 TCN [2].

  • Thời Cựu Ước, từ khi luật pháp được ban hành thành chữ viết cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ dùng máu của Ngài để lập ra Tân Ước vào năm 27.

  • Thời Đại Nạn, còn gọi là Kỳ Tận Thế, từ khi Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cho đến khi Đấng Christ tái lâm trên đất để tiêu diệt mọi thế lực chống nghịch Thiên Chúa.

  • Thời Vương Quốc Ngàn Năm, từ khi Đấng Christ phục hồi muôn vật, thiết lập vương quốc của Ngài trên đất, cho đến khi trận chiến cuối cùng giữa Sa-tan và Đấng Christ xảy ra (Khải Huyền 20:7-10).

Bởi sự thương xót lớn của Chúa mà chúng ta được dự phần trong Hội Thánh của Chúa, được kết hiệp làm một với Ngài, được đồng trị với Ngài. Cảm tạ Chúa! Xin đừng ai vì một chút tự ái không đúng, một chút kiêu ngạo, một chút ham muốn bất chính của xác thịt mà quay về sống trong tội, để rồi bị trật phần ân điển.

30 Và những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Đức Chúa Trời đã biết trước rằng, đến một thời điểm trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ hết lòng đáp lại sự kêu gọi của Ngài, để nhận lãnh những sự tốt lành mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta. Điều lạ lùng trong câu 29 và 30 là, các động từ: biết trước, định sẵn, gọi, xưng công bình, làm cho vinh hiển đều được dùng với thì quá khứ bất định có tính chỉ định [3]. Nghĩa là các việc làm ấy của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được Ngài thật sự làm ra từ khi chúng ta chưa biết Ngài.

Những gì cần thiết phải làm để chúng ta có thể trở nên giống như Đấng Christ, được hiệp một với Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ, và được cùng Đấng Christ sống đời đời bên Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời, đều đã được Đức Chúa Trời làm ra. Chúng ta chỉ cần tin nhận và vâng phục Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ trở nên giống như Đấng Christ và nhận được mọi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngay trong thân thể xác thịt hiện tại này của chúng ta, chúng ta đã nhận lãnh sự vinh quang của Thiên Chúa, khi Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Vì thế mà chúng ta trở thành những sự sáng của thế gian, chiếu sáng tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa cho muôn loài.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho mỗi một chúng ta hiểu rõ sự vinh quang trong Đấng Christ của chúng ta, là điều chúng ta đã được ban cho ngay trong khi còn ở trong thân thể xác thịt này. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển cho chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa, không bởi sức riêng của chúng ta, mà bởi sức toàn năng của Ngài. Nguyện Đức Chúa Trời cứ mãi là Cha của chúng ta và mãi bao phủ chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
07/04/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Khi Cha Đến Bên Con”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/khi-cha-den-ben-con/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] Xin đọc bài “021 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:4-8” tại đây: http://kytanthe.net/?p=114

[2] http://kytanthe.net/?p=40

[3] Trong tiếng Hy-lạp, động từ có hình thức thời quá khứ bất định + thể chủ động + thức chỉ định, được dùng để khẳng định một hành động thật sự đã do chủ từ làm ra vào một lúc nào đó trong quá khứ.

Share This:

Comments are closed.

1,029 views