848 views

Chú Giải Rô-ma 9:14-33

Roma_028 Uy Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời – Sự Vấp Phạm của Dân I-sơ-ra-ên
(Rô-ma 9:14-33)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? {Có} sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!

15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]

16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.

17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]

18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.

19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?

20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?

21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống {đất} mà làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?

22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, [sau khi] đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, {thì ai có thể nói gì?}

24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.

25 Như Ngài cũng đã phán trong {sách} Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta {là} dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]

26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ: Các ngươi chẳng phải là dân Ta! Tại nơi đó họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

27 Còn Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên: Dù số con cái I-sơ-ra-ên như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu. [Ê-sai 10:22-23]

28 Vì Ngài sẽ làm thành lời phán cách nhanh chóng trong sự công bình. Vì Chúa sẽ thi hành lời phán cách nhanh chóng trên đất. [Ê-sai 10:22-23]

29 Và như Ê-sai đã tiên tri: Nếu Chúa Vạn Quân chẳng để lại một hạt giống, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và bị làm cho giống như Gô-mô-rơ. [Ê-sai 1:9]

30 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Những dân ngoại chẳng tìm theo sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình {đến} bởi đức tin.

31 Còn dân I-sơ-ra-ên tìm theo luật pháp của sự công bình, thì không đạt {đến} luật pháp của sự công bình.

32 Tại sao? Tại chẳng bởi đức tin nhưng bởi những việc làm của luật pháp. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp chân,

33 như đã chép: Này, Ta để tại Si-ôn một hòn đá làm cho vấp chân và khối đá làm bẫy. Bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn. [Ê-sai 8:14-15; 28:16]

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjY3MTAxNjlf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11628_chu-giai-roma_9_14-33_uy-quyen-tuyet-doi-cua-duc-chua-troi
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/l8d505o260ua53o/11628_ChuGiaiRoma_9_14-33_UyQuyenTuyetDoiCuaDucChuaTroi.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

Đức Chúa Trời là Thiên Chúa nên uy quyền của Đức Chúa Trời đương nhiên là tuyệt đối. Đức Chúa Trời có uy quyền tuyệt đối có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản Ngài, hoặc điều khiển Ngài. Uy quyền của Đức Chúa Trời là tuyệt đối vì Ngài là toàn năng, toàn tri, và toàn tại; nghĩa là: Ngài làm được mọi sự, Ngài biết hết mọi sự, và Ngài hiện diện khắp nơi.

Tuy nhiên, uy quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời hoàn toàn dựa trên sự toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn chân, toàn thiện, và toàn mỹ của Ngài; nghĩa là: dựa trên sự yêu thương trọn vẹn, sự thánh khiết trọn vẹn, sự công chính trọn vẹn, sự chân thật trọn vẹn, sự thiện lành trọn vẹn, và sự đẹp đẽ trọn vẹn của Ngài.

Ngài có thể làm ra sự dữ để hình phạt những kẻ ác nhưng Ngài không làm ra sự ác.

Ta hình thành sự sáng và sáng tạo sự tối tăm. Ta làm ra sự bình an và sáng tạo sự dữ. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, làm mọi sự đó.” (Ê-sai 45:7).

Sự dữ là những sự đem lại đau đớn, buồn rầu, mất mát, thiệt hại nhưng không nhất thiết là sự ác, vì không nghịch lại bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Còn sự ác là bất cứ điều gì nghịch lại bản tính của Thiên Chúa.

Chúng ta cần phải hiểu và ghi nhớ rằng: Mỗi một sự Đức Chúa Trời làm ra là Ngài làm ra bởi uy quyền tuyệt đối của Ngài, bởi ý muốn của Ngài, và bởi năng lực của Ngài. Nhưng Ngài cũng ban cho loài người quyền tự do để chọn vâng phục Ngài hoặc chống nghịch Ngài.

Rô-ma 9:14-33 giúp cho chúng ta hiểu rõ về uy quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời, hiểu rõ sự tự do lựa chọn Ngài ban cho loài người, điển hình là sự lựa chọn của dân I-sơ-ra-ên. Đồng thời hiểu rõ Đức Chúa Trời thi hành uy quyền tuyệt đối của Ngài một cách công chính, vì Ngài là Thiện!

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? {Có} sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!

Chữ “vậy” ở đầu câu là chỉ về sự kiện Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp hơn Ê-sau, Ngài chọn ban phước cho Gia-cốp, để ông trở thành tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, thay vì Ê-sau. Câu hỏi được đặt ra là: Khi Đức Chúa Trời chọn yêu người này hơn người kia, ban phước cho người này nhiều hơn người kia thì Ngài có công bình hay không? Để trả lời câu hỏi, chúng ta cần phải xác định ý nghĩa của sự công bình.

Theo từ điển thì công bình là có phẩm chất và có hành động đúng với đạo đức, mà đạo đức là sự chọn đúng bỏ sai, chọn tốt bỏ xấu, chọn thiện bỏ ác, và làm tròn bổn phận của mình đối với mọi người theo tiêu chuẩn được công nhận bởi xã hội. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của xã hội này có thể khác với hoặc nghịch lại tiêu chuẩn của xã hội khác. Điển hình là sự kết hôn giữa những người đồng phái tính, có xã hội cho phép, như xã hội Mỹ; nhưng có xã hội cho là vô đạo đức, như xã hội các nước Hồi Giáo. Vì thế, muốn xét xem việc làm của Đức Chúa Trời có công bình hay không thì chúng ta phải dùng chính tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời là: có phẩm chất và có hành động không nghịch lại bản tính của Thiên Chúa.

Mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi lời phán của Ngài, và mọi việc làm của Ngài, kể cả khi Ngài làm ra những sự dữ để hình phạt những kẻ ác cũng đều không nghịch lại bản tính của Ngài, nên tất cả ý muốn, lời phán, và việc làm của Đức Chúa Trời đều đương nhiên là công bình. Không thể nào có sự Đức Chúa Trời không công bình!

15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]

Sự Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì Ngài thương xót và muốn làm ra sự thương xót cho ai thì Ngài làm hoàn toàn là quyền tự do của Ngài và không nghịch lại bản tính của Ngài, nên đó là ý muốn và việc làm công bình. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên mọi người, nên Ngài có toàn quyền đối xử với mọi người theo ý muốn của Ngài. Giả sử một người thuê mướn mười người làm việc cho mình và tùy ý giao việc cho mỗi người khác nhau, có việc nặng, có việc nhẹ, có việc sang, có việc hèn… Thì có phải vì người chủ giao việc khác nhau cho mỗi người tôi tớ mà người chủ không công bình hay không? Và giả sử người chủ chọn vài người trong số mười người ấy làm con nuôi của mình thì có phải là người chủ bất công với những người còn lại hay không? Câu chuyện ngụ ngôn về vương quốc Trời được ghi lại trong Ma-thi-ơ 20:1-16 đã cho chúng ta thấy rõ, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai và làm ra sự thương xót cho ai hoàn toàn là quyền tự do, và là việc làm công chính của Ngài.

16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Chúng ta vẫn thường nài xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cũng ghi lại những lời cầu nguyện được thần cảm, xin Đức Chúa Trời ban ơn thương xót, điển hình là Thi Thiên 51. Tuy nhiên, đó là sự nài xin của chúng ta khi chúng ta nhận biết mình không xứng đáng với tình yêu của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là sự Đấng Thần Linh thần cảm những người đã được Đức Chúa Trời yêu, để họ dâng lời nài xin sự thương xót của Ngài, khi họ phạm tội, cần sự tha thứ của Ngài. Chính vì chúng ta cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khi Ngài tỏ sự thương xót cho chúng ta, thì chúng ta nhận biết mình được Đức Chúa Trời thương xót.

Điều đó không có nghĩa vì chúng ta cầu xin mà chúng ta được Đức Chúa Trời thương xót, mà chỉ vì Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta nên Đấng Thần Linh cảm động lòng chúng ta, khiến chúng ta cầu xin sự thương xót của Ngài. Chúng ta cũng chẳng có thể làm ra được điều gì cho Đức Chúa Trời, để Ngài ban ơn thương xót cho chúng ta. Mọi việc chúng ta làm đẹp ý Đức Chúa Trời đều sẽ được Ngài ban thưởng, nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là chỉ bởi vì Ngài đã chọn thương xót chúng ta.

17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]

Song song với câu chuyện ngụ ngôn về vương quốc Trời trong Ma-thi-ơ 20:1-16 là câu chuyện có thật về Pha-ra-ôn của xứ Ê-díp-tô vào thời Môi-se, được chép lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký từ đoạn 5 đến đoạn 14. Đức Chúa Trời ban cho Pha-ra-ôn nhiều cơ hội để vâng phục Ngài, nhưng Pha-ra-ôn cứng lòng nên Đức Chúa Trời đã làm cho ông cứng lòng càng hơn, để ông cứ tiếp tục chống nghịch Ngài, để Ngài giáng hình phạt xuống trên ông cùng đất nước Ê-díp-tô, tỏ ra uy quyền của Thiên Chúa là trên hết mọi uy quyền.

Đức Chúa Trời biết trước Pha-ra-ôn sẽ cứng lòng nhưng ngài vẫn cho phép Pha-ra-ôn được sinh ra, được sống, và cầm quyền cai trị dân Ê-díp-tô, để khi đến thời điểm, thì qua sự cứng lòng của Pha-ra-ôn mà chương trình và ý định của Ngài được hoàn thành.

18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.

Khi chúng ta đối chiếu Rô-ma 9:15-18 với một số câu khác trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy dường như có sự mâu thuẫn. Bởi vì các câu Thánh Kinh khác cho thấy dường như sự thương xót của Đức Chúa Trời đáp ứng lại thái độ, việc làm của chúng ta:

Đối với người {có lòng} thương xót, Ngài sẽ tỏ chính mình Ngài cách thương xót. Đối với người trọn vẹn mạnh dạn, Ngài sẽ tỏ chính mình Ngài cách trọn vẹn.” (II Sa-mu-ên 22:26).

Đối với người {có lòng} thương xót, Ngài sẽ tỏ chính mình Ngài cách thương xót. Đối với người trọn vẹn công chính, Ngài sẽ tỏ chính mình Ngài cách trọn vẹn.” (Thi Thiên 18:25).

Như một người cha thương xót con cái mình, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương xót những ai kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 103:13).

Phước cho những ai {có lòng} thương xót, vì họ sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Tuy nhiên, điều đó chỉ có nghĩa là:

  • Đức Chúa Trời chọn thương xót những ai có lòng thương xót và kính sợ Ngài.

  • Hoặc: Đức Chúa Trời chọn không thương xót những ai không có lòng thương xót và không kính sợ Ngài.

Nhưng không có nghĩa là: Phải có lòng thương xót và kính sợ Đức Chúa Trời thì mới được Ngài thương xót. Vì trong thực tế, Đức Chúa Trời chọn thương xót ngay cả những người vốn không có lòng thương xót, cũng không kính sợ Ngài, mà chúng ta là những người thuộc về số những người như vậy. Bởi vì:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thiện {đối với} muôn loài. Sự thương xót của Ngài {giáng} trên mọi công việc của Ngài.” (Thi Thiên 145:9).

Sự thương xót của Đức Chúa Trời giáng trên mọi công việc của Ngài mà muôn vật, trong đó có chúng ta, đều là việc do Ngài làm ra. Nói cách khác, Đức Chúa Trời có quyền thương xót ai thì thương xót nhưng Ngài đã chọn thương xót tất cả muôn loài. Riêng đối với loài người chúng ta, chỉ khi một người tự ý chọn tiếp tục chống nghịch Đức Chúa Trời, không chịu ăn năn tội, sau khi Ngài đã ban cho họ nhiều cơ hội, thì Đức Chúa Trời mới để cho người ấy đi vào sự hư mất. Trong một số trường hợp, như trường hợp của Pha-ra-ôn thời Môi-se và sau này là trường hợp của AntiChrist, thời đại nạn, Ngài làm cứng lòng những kẻ phản nghịch Ngài để qua sự phản nghịch của họ, Ngài hoàn thành chương trình và ý định của Ngài. Sự Đức Chúa Trời làm cứng lòng một người chỉ có nghĩa đơn giản là Ngài không còn cho họ cơ hội để ăn năn, Ngài để mặc họ sống theo ý muốn của họ. Dù vậy, sự thương xót của Ngài trên họ vẫn còn, khi Ngài nhốt họ vào trong hỏa ngục, như chúng ta đã học về Tình yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời trong Rô-ma 8:31-39 [1].

19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?

Phao-lô đưa ra một câu hỏi giả định. Ông giả định rằng, sau khi đọc những lời ông đã viết về quyền tự do lựa chọn và hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được ông tóm gọn trong một câu: “Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn”, thì sẽ có người nêu thắc mắc với ông. Người ấy sẽ cho rằng, nếu mọi sự nằm trong uy quyền và ý muốn của Đức Chúa Trời thì không ai có thể chống lại Ngài. Mà nếu một người không thể chống lại Đức Chúa Trời thì sao Đức Chúa Trời lại có thể quở trách người ấy?

Tuy nhiên, người đặt câu hỏi như vậy đã hiểu sai về quyền tự do lựa chọn và trách nhiệm kèm theo mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Đức Chúa Trời ban cho loài người quyền tự do lựa chọn để sống công chính theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa hoặc tự do lựa chọn sống theo ý riêng, nghịch lại tiêu chuẩn công chính của Thiên Chúa. Nếu loài người chọn sống công chính thì sẽ được mãi mãi làm con cái của Đức Chúa Trời và sống hạnh phúc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu loài người chọn sống theo ý riêng, nghịch lại tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì sẽ gánh lấy hình phạt theo luật pháp của Đức Chúa Trời.

Thực tế, hết thảy loài người đều đã chọn sống theo ý riêng và đều ở dưới sự hình phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà mọi người đều có cơ hội ăn năn tội, tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, để được phục hồi địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và được sống hạnh phúc trong vương quốc của Ngài. Chỉ những ai tự ý chọn không ăn năn tội, không vâng phục Đức Chúa Trời thì mới tiếp tục ở lại trong địa vị bị hư mất, và phải gánh lấy mọi hình phạt cho mỗi tội lỗi của họ.

Đức Chúa Trời thật có quyền thương xót ai Ngài muốn, nhưng ngài đã chọn thương xót tất cả mọi người. Đức Chúa Trời thật có quyền chọn làm cứng lòng ai Ngài muốn, nhưng Ngài chỉ chọn làm cứng lòng những người sẽ không bao giờ chịu vâng phục Ngài. Vì thế, Ngài toàn quyền quở trách và hình phạt tất cả những ai đã tự ý chọn không vâng phục Ngài.

Tuy nhiên, Phao-lô đã đưa ra câu trả lời khẳng định uy quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời, một uy quyền không có ai, không có điều gì có thể chi phối:

20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?

21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống {đất} mà làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?

Theo cách nói của Phao-lô trong hai câu trên đây, giả sử như Đức Chúa Trời dựng nên một số người để làm khổ họ trong đời này và khiến họ bị hư mất đời đời trong đời sau, thì họ cũng không thể oán trách Đức Chúa Trời. Vì điều đó thuộc uy quyền của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không phải là thiện, nếu Đức Chúa Trời không phải là tình yêu, thì điều ấy có thể xảy ra. Nhưng vì Đức Chúa Trời là thiện, Đức Chúa Trời là tình yêu nên Ngài không bao giờ chọn làm điều ác. Không bao giờ có chuyện Đức Chúa Trời tạo ra một số người, định cho họ phải làm ra những việc chống nghịch Ngài, rồi hình phạt họ vì họ đã làm ra những việc ấy. Thánh Kinh nói rõ:

Chớ có ai bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào tác động đến Ngài, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình.” (Gia-cơ 1:13-14).

Đức Chúa Trời cũng không tạo ra sự ác. Sự ác là bất cứ điều gì nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là thiện nên bất cứ sự gì nghịch lại Đức Chúa Trời thì ấy là sự ác. Đức Chúa Trời ban quyền tự do lựa chọn cho các thiên sứ và loài người. Khi các thiên sứ và loài người dùng quyền tự do ấy để chọn không vâng phục Đức Chúa Trời thì sự ác hình thành.

Minh Hoạ: Dược sĩ chế tạo ra các loại thuốc trị bệnh khác nhau. Dược sĩ không chế tạo ra thuốc độc để giết người. Thuốc độc hình thành khi bệnh nhân không vâng lời dược sĩ, dùng chung hai hay nhiều loại thuốc có dược tính kỵ nhau, hoặc khi bệnh nhân dùng thuốc quá liều chỉ định.

22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, [sau khi] đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, {thì ai có thể nói gì?}

Hai câu trên đã tỏ rõ: Sự thương xót cùng với lòng khoan nhẫn của Đức Chúa Trời đã được ban cho những kẻ chống nghịch Ngài, trước khi Ngài hình phạt họ. Sự thương xót cùng với lòng khoan nhẫn của Đức Chúa Trời cũng được ban cho những người biết ăn năn tội và tin nhận sự thương xót của Ngài, là những người được Ngài định sẵn cho một tương lai vinh quang trong vương quốc đời đời của Ngài. Họ sẽ đời đời vui hưởng và phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là: tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa.

24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.

25 Như Ngài cũng đã phán trong {sách} Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta {là} dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]

26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ: Các ngươi chẳng phải là dân Ta! Tại nơi đó họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Chữ “chúng ta” trong câu 24 là chỉ chung tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, dạy cho chúng ta biết, lời tiên tri trong thời Cựu Ước được ghi lại bởi Tiên Tri Ô-sê không phải chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên mà còn cho mọi dân tộc khác. Chính vì vậy mà dân I-sơ-ra-ên được gọi là con đầu lòng của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22).

Hội Thánh là dân thánh của Đức Chúa Trời là con hưởng cơ nghiệp của Thiên Chúa Hằng Sống, được Đức Chúa Trời yêu dấu. Chúng ta là những chi thể trong Hội Thánh. Vì thế, mỗi chúng ta đều là con yêu dấu của Đức Chúa Trời và được Ngài ban cho cơ nghiệp đời đời trong vương quốc của Ngài. Cơ nghiệp lớn nhất là được sống an vui trong hạnh phúc với Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời.

27 Còn Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên: Dù số con cái I-sơ-ra-ên như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu. [Ê-sai 10:22-23]

Đức Chúa Trời đã tiền định về dân I-sơ-ra-ên. Dù Ngài làm thành lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham về việc khiến cho dân I-sơ-ra-ên được đông như cát biển, nhưng vì sự phạm tội của I-sơ-ra-ên mà Ngài cũng sẽ hình phạt họ cách nghiêm khắc. Trong bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế, tất cả những người I-sơ-ra-ên chọn sống theo ý riêng, chống nghịch Thiên Chúa, sẽ bị hư mất đời đời. Con số đó là lớn. Chỉ một phần nhỏ còn sót lại của dân I-sơ-ra-ên, là những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, thật lòng vâng giữ các điều răn của Ngài, sẽ được Đức Chúa Trời đem vào đồng vắng để lánh nạn AntiChrist (Khải Huyền 12:6). Những người I-sơ-ra-ên còn ở lại trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên sẽ bị quân đội của AntiChrist tiêu diệt.

28 Vì Ngài sẽ làm thành lời phán cách nhanh chóng trong sự công bình. Vì Chúa sẽ thi hành lời phán cách nhanh chóng trên đất. [Ê-sai 10:22-23]

29 Và như Ê-sai đã tiên tri: Nếu Chúa Vạn Quân chẳng để lại một hạt giống, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và bị làm cho giống như Gô-mô-rơ. [Ê-sai 1:9]

Lời phán sẽ được Đức Chúa Trời hoàn thành cách nhanh chóng là lời phán về sự hình phạt dân I-sơ-ra-ên và toàn thế gian vào Kỳ Tận Thế.

Đức Chúa Trời sẽ dùng quân lực của AntiChrist để đánh phạt những người I-sơ-ra-ên cứng lòng, không vâng phục Ngài, như Ngài đã từng dùng các đế quốc A-si-ri và Ba-by-lôn để đánh phạt họ trong thời Cựu Ước. Ngoại trừ một số ít người I-sơ-ra-ên biết kính sợ Thiên Chúa sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ khỏi sự bách hại của AntiChrist, khỏi các tai nạn, và được vào trong Vương Quốc Ngàn Năm.

Đức Chúa Trời sẽ giáng các tai nạn khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người xuống trên toàn thế gian, kể cả việc thả các tà linh ra khỏi vực sâu trong âm phủ, để chúng tấn công những người không thuộc về Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm trên đất để bắt Sa-tan nhốt vào vực sâu trong âm phủ, ném AntiChrist và tiên tri của AntiChrist vào hỏa ngục, và tiêu diệt tất cả những ai theo AntiChrist [2].

30 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Những dân ngoại chẳng tìm theo sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình {đến} bởi đức tin.

31 Còn dân I-sơ-ra-ên tìm theo luật pháp của sự công bình, thì không đạt {đến} luật pháp của sự công bình.

Những dân ngoại là những dân không phải là dân tộc I-sơ-ra-ên. Họ không được phước lớn như dân I-sơ-ra-ên là được trực tiếp kinh nghiệm những sự giải cứu Đức Chúa Trời làm ra cho dân tộc họ. Họ không có những tiên tri của Đức Chúa Trời phán truyền Lời Chúa cho họ. Họ không có các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời ghi thành chữ viết cho họ. Thế nhưng, khi Tin Lành rao giảng cho họ, thì họ vui mừng tin nhận. Chính vì thế mà họ được Đức Chúa Trời xưng họ là công bình.

Những dân ngoại không hề tìm cách vâng theo các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng họ công nhận họ đã vi phạm các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, đồng thời họ ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, mọi tội lỗi của họ được Đức Chúa Trời tha thứ, bản chất tội của họ được máu của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch, và thân thể xác thịt yếu đuối của họ đã được Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh, khiến cho họ trở thành một người mới trong Đức Chúa Jesus Christ, công bình và thánh sạch cách chân thật như Thiên Chúa (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10).

Trong khi đó, dân I-sơ-ra-ên hãnh diện mình là dân được chọn của Đức Chúa Trời, có được những tiên tri của Đức Chúa Trời giảng dạy, có được Lời Chúa chép thành chữ là Thánh Kinh… thế nhưng, không một người nào trong dân I-sơ-ra-ên có thể đạt đến sự công bình nhờ vào sự vâng giữ các điều răn và luật pháp. Vì một lẽ hiển nhiên, không một người nào có thể giữ trọn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23; 5:12). Và chỉ cần vi phạm một điều trong các điều răn và luật pháp thì cũng bị xem là vi phạm tất cả (Gia-cơ 2:10).

Nhiều người có thể giữ trọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời về phần hình thức bên ngoài, nhưng trong lòng thì vi phạm. Mà Đức Chúa Trời thì không xét bề ngoài, nhưng xét nơi tấm lòng của mỗi người (I Sa-mu-ên 16:7).

32 Tại sao? Tại chẳng bởi đức tin nhưng bởi những việc làm của luật pháp. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp chân,

33 như đã chép: Này, Ta để tại Si-ôn một hòn đá làm cho vấp chân và khối đá làm bẫy. Bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn. [Ê-sai 8:14-15; 28:16]

Thành Giê-ru-sa-lem được xây dựng trên núi Si-ôn. Vì thế, Si-ôn còn được tiêu biểu cho dân tộc và đất nước I-sơ-ra-ên.

Hòn đá làm cho vấp chân là danh từ dùng để chỉ những hòn đá nhô mình ra khỏi mặt đường, khiến cho người đi đường nếu không để ý, sẽ bị vấp chân và té ngã. Khối đá làm bẫy là danh từ dùng để chỉ một khối đá được dùng làm bẫy, sập đè lên con mồi. Cả hai danh từ này được dùng để chỉ về Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Chúa Jesus Christ đã đến giữa lòng đất nước và dân tộc I-sơ-ra-ên để làm đá góc nhà, xây dựng nhà của Đức Chúa Trời là Hội Thánh, mà những ai tin nhận Ngài là những khối đá được dùng để xây nên nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng đối với những ai không tin nhận Ngài thì Đức Chúa Jesus Christ trở thành hòn đá làm cho vấp chân và khối đá làm bẫy.

I Phi-e-rơ 2:1-8

1 Vậy, các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ganh ghét, và sự vu khống;

2 như những trẻ con mới được sinh ra, hãy thèm muốn sữa thật của Lời, để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên!

3 Nếu vậy, các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào;

4 Hãy đến với Ngài, là khối đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa,

5 và các anh chị em cũng như những khối đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, để dâng những của tế lễ thiêng liêng, đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

6 Vì vậy, trong Thánh Kinh có chép rằng: Này, Ta đặt tại Si-ôn một khối đá, một khối đá góc nhà đã được chọn và quý báu. Ai tin Ngài sẽ không bị xấu hổ. [Ê-sai 28:16]

7 Vậy nên, cho các anh chị em là những người đã tin, thì là đá quý; nhưng cho những kẻ không tin, thì khối đá đã bị thợ xây nhà loại ra, trở nên đá góc nhà [Thi Thiên 118:22],

8 là đá gây cho vấp váp, là vầng đá làm cho sa ngã. Họ bị vấp vì Lời, bởi sự không tin, không vâng phục; và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. [Ê-sai 8:14]

Dân I-sơ-ra-ên đã chọn cậy nơi sức riêng của mình để vâng giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, là điều mà không ai có thể đạt đến mức trọn vẹn. Khi Đức Chúa Jesus Christ đến với họ, rao giảng Tin Lành về sự ăn năn để được tha tội, thì họ không tin lời giảng của Ngài, chế nhạo Ngài, bách hại Ngài, và sau cùng là mượn tay người La-mã để giết chết Ngài. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ đã trở thành hòn đá khiến cho họ bị vấp chân trên lối đi, trở thành khối đá làm bẫy, sập đè họ.

Cuộc đời là đường đi. Sự vấp ngã trên đường đi là sự phạm tội trong cuộc sống. Khi Đức Chúa Jesus Christ rao giảng Tin Lành, những người I-sơ-ra-ên không tin Ngài, chế nhạo Ngài, bách hại Ngài là họ phạm tội. Vì thế mà Đức Chúa Jesus Christ được ví như hòn đá làm cho họ bị vấp chân.

Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Những người I-sơ-ra-ên không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ sẽ phải ra trước tòa phán xét của Ngài và nhận lãnh hình phạt bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Vì thế mà Đức Chúa Jesus Christ được ví như khối đá làm bẫy, sập đè họ.

Đức Chúa Trời đã tiền định cho những người không tin nhận Ngài, dù họ là người I-sơ-ra-ên hay thuộc bất cứ dân tộc nào, sự bị hủy diệt và bị hư mất đời đời. Nhưng mỗi một người trong họ hoàn toàn được tự do trong sự lựa chọn sống theo ý riêng của mình, nghịch lại Thiên Chúa. Đối với mỗi một người chọn đi vào sự hư mất đời đời Đức Chúa Trời đều thương xót và khoan nhẫn ban cho họ nhiều cơ hội để ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

Chúng ta có thể nói: Đức Chúa Trời đã tiền định sự bình an và hạnh phúc đời đời cho những ai vâng phục Ngài. Đức Chúa Trời đã tiền định sự đau khổ và hư mất đời đời trong hỏa ngục cho những ai chống nghịch Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã ban quyền tự do lựa chọn cho mỗi người: Lựa chọn vâng phục Ngài để được bình an hạnh phúc đời đời hoặc lựa chọn chống nghịch Ngài để chịu đau khổ và hư mất đời đời.

Chúng tôi mong rằng, sẽ không có một người nào sau khi đọc hoặc nghe bài giảng này mà lại chọn không vâng phục Đức Chúa Trời, để rồi phải đi vào sự đau khổ và hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần. Nguyện quý ông bà anh chị em không vì mắc mưu của ma quỷ, phạm tội, mà bị trật phần ân điển.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
28/04/2018

Chú Thích

A. Karaoke Thánh Ca: “Người Ơi! Hãy Về Bên Jesus!”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/nguoi-oi-hay-ve-ben-jesus/

B. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_31-39/

[2] http://kytanthe.net/?p=280

Share This:

Comments are closed.

848 views