3,745 views

Điều Kiện Để Nhận Sự Sống Đời Đời

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF


Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

“Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn (Ma-thi-ơ 19:16-17).

Đoạn âm thanh 14 phút 27 giây này là một lời giải kinh và làm chứng kinh nghiệm cá nhân sẽ ảnh hưởng quan trọng đến sự hiểu biết và quyết định của bạn về sự sống đời đời.

Đây là phần trích ra từ bài giảng giải kinh “Kỳ Tận Thế: Chú Giải Sách Khải Huyền 2:12-17 – Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo,” http://kytanthe.net/?p=129.

Kính mong quý bạn đọc giới thiệu và phổ biến thật sâu rộng giữa lòng dân tộc Việt Nam.

 

Share This:

Comments are closed.

3,745 views