3,376 views

Giấc Mơ và Khải Tượng

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxN19JaENzNw

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng đặc biệt trong năm 2015:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/baigiangdacbiet_2015

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài giảng viết đặc biệt trong năm 2015:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMzgwNzYxM191U0ZJMQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Ngày nay, trong Hội Thánh cũng như trong các giáo hội có hai khuynh hướng liên quan đến giấc mơ, còn gọi là chiêm bao, và khải tượng. Cả hai khuynh hướng đều cực đoan, quá khích, không đúng với Thánh Kinh. Đó là:

 • Khuynh hướng lạm dụng giấc mơ và khải tượng, biến thành mê tín dị đoan, trong các phong trào Ân Tứ, Ngũ Tuần, nói tiếng lạ, đặt tay té ngã [1].

 • Khuynh hướng không tin rằng ngày nay Thiên Chúa vẫn tương giao và phán dạy với con dân Chúa qua giấc mơ và khải tượng.

Khuynh hướng lạm dụng thường xuất hiện trong các giáo hội, còn khuynh hướng không tin thì xuất hiện trong Hội Thánh. Xin nhắc lại định nghĩa về Hội Thánh và các giáo hội cách tóm tắt như sau:

 • Hội Thánh là tập thể của tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Thánh Kinh.

 • Các giáo hội là các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa. Các giáo hội này có thể tự xưng là “hội thánh” nhưng thật ra, đó chỉ là những tổ chức tôn giáo do loài người lập ra. Xưa cũ và lâu đời nhất là Giáo Hội Công Giáo. Trong khoảng 500 năm trở lại đây là các giáo hội gọi là Cải Chính Giáo. Trong khoảng 300 năm trở lại đây là các giáo hội gọi là Tin Lành. Và trong khoảng 100 năm nay là các giáo hội gọi là Ân Tứ hoặc Ngũ Tuần cùng phong trào Cội Rễ Hê-bơ-rơ (Hebrew Roots).

Hội Thánh có mặt trong các giáo hội nhưng các giáo hội không bao giờ là Hội Thánh. Trái lại, sự hình thành và tổ chức của các giáo hội, cùng với nhiều sự dạy dỗ trong các giáo hội hoàn toàn sai nghịch Thánh Kinh. Xin đọc và nghe các bài giảng về Hội Thánh [2].

Khuynh hướng lạm dụng giấc mơ và khải tượng, biến thành mê tín dị đoan, phát triển mạnh trong vòng 100 năm qua vì được hổ trợ bởi các giáo lý sai nghịch Thánh Kinh, được các giáo sư giả và tiên tri giả giảng dạy trong các giáo hội Ân Tứ và Ngũ Tuần.

Khuynh hướng không tin rằng, ngày nay Thiên Chúa vẫn tương giao và phán dạy với con dân Chúa qua giấc mơ và khải tượng, thì chiếm ưu thế trong Hội Thánh của Chúa. Phần lớn những người có khuynh hướng này, là do dị ứng với sự quá khích của những người nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Cũng có những người vì chưa có nếp sống tương giao mật thiết với Chúa để được nghe Chúa phán dạy trực tiếp và ban cho các giấc mơ, khải tượng, thì không tin những gì mà chính bản thân của họ chưa kinh nghiệm. Thái độ không tin đó giúp cho họ không bị sa đà vào những sự mê tín dị đoan. Nhưng mặt khác, họ cũng bị mất đi một ơn phước lớn trong sự được kinh nghiệm Chúa qua giấc mơ và khải tượng. Là con dân Chúa, chúng ta luôn dùng Lời Chúa làm nền tảng để phán xét mọi việc. Nếu là những việc được dạy rõ trong Thánh Kinh thì chúng ta phải hết lòng tin và tìm kiếm ơn phước trong những việc ấy.

Không một con dân Chúa nào sau khi đọc Thánh Kinh mà không biết rằng, Thiên Chúa luôn dùng giấc mơ và khải tượng để phán bảo và dạy dỗ con dân Chúa. Nhưng có một sự hiểu lầm lớn, cho rằng, ngày nay, Chúa không còn dùng giấc mơ và khải tượng để phán dạy con dân Chúa. Tuy nhiên, Thánh Kinh chép rõ:

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy những khải tượng, và những người già cả sẽ mơ những giấc mơ. Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Đấng Thần Linh Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, chúng nó đều nói lời tiên tri.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17-18).

Từ ngữ “những ngày sau rốt” đó bao gồm suốt thời kỳ của Hội Thánh và Thời Đại Nạn. Những ngày sau rốt bắt đầu từ ngày Đấng Thần Linh giáng lâm trên Hội Thánh và ở lại trong lòng con dân Chúa, nhằm ngày Thứ Sáu, 30 tháng 5 năm 27 [3] và sẽ kết thúc trong ngày Đức Chúa Jesus Christ ném Sa-tan vào vực sâu, nhằm cuối của Thời Đại Nạn. Vì thế, trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh và cả trong bảy năm đại nạn, Chúa vẫn dùng giấc mơ và khải tượng để bày tỏ thánh ý của Ngài cho con dân của Ngài. Con dân Chúa, nam cũng như nữ, được đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa để nói tiên tri.

Ngay trong buổi đầu của Hội Thánh:

 • Chấp Sự Ê-tiên thấy khải tượng các tầng trời mở ra và Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Trời: “Nhưng người, được đầy dẫy Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55-56).

 • Sau-lơ, về sau trở thành Sứ Đồ Phao-lô, thấy khải tượng ánh sáng từ trời chiếu xuống trên ông và nghe tiếng Chúa phán với ông: “Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người ngã xuống đất, và nghe có tiếng phán với mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:3-4; 26:13-14).

 • Một môn đồ tại thành Đa-mách, tên là A-na-nia, nghe Chúa phán trong một khải tượng, bảo ông phải đến gặp Sau-lơ, đặt tay trên người Sau-lơ để Sau-lơ được sáng mắt lại, đồng thời, Sau-lơ cũng thấy khải tượng được A-na-nia đặt tay trên mình và ông được sáng mắt lại: “Tại Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đang cầu nguyện, và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:10-12).

 • Cọt-nây, một viên đội trưởng quân đội La-mã có lòng tin kính Chúa, thấy khải tượng một thiên sứ phán truyền cho mình: “Đang lúc ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây!” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:3).

 • Sứ Đồ Phi-e-rơ thấy khải tượng và nghe Chúa phán về các loài thú không tinh sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch: “Người thấy trời mở ra, và có vật gì giống như một bức khăn lớn, bốn góc được kéo lên, giáng xuống và sa đến đất: thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. Lại có tiếng phán với người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Nhưng Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì ô uế chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán với người lần thứ hai rằng: Bất cứ vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ xem là ô uế. Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thu lên trên trời.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:11-16).

 • Sứ Đồ Phao-lô thấy khải tượng người Ma-xê-đoan xin được cứu giúp: “Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:9).

 • Sứ Đồ Phao-lô thấy khải tượng về tầng trời thứ ba: “Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không được phép cho người nào nói ra.” (II Cô-rinh-tô 12:1-4).

Và quan trọng hơn hết là khải tượng về Kỳ Tận Thế Chúa ban cho sứ đồ Giăng, được ông ghi chép thành sách Khải Huyền.

Sau khi sách Khải Huyền được hoàn tất và đúc kết Thánh Kinh, thì con dân Chúa trong Hội Thánh vẫn tiếp tục được Chúa phán dạy qua giấc mơ và khải tượng, vì đó là điều Chúa đã phán qua môi miệng và ngòi bút của Tiên Tri Giô-ên từ hơn 2,900 năm trước và được Sứ Đồ Phi-e-rơ tuyên bố bắt đầu ứng nghiệm từ gần 2,000 năm qua: “Bọn trai trẻ sẽ thấy những khải tượng, và những người già cả sẽ mơ những giấc mơ.”

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là: “Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và những người già cả sẽ có chiêm bao.” Nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là: “Bọn trai trẻ sẽ thấy những khải tượng, và những người già cả sẽ mơ những giấc mơ.” Hai danh từ “khải tượng” và “giấc mơ” đều được dùng với hình thức số nhiều.

Dĩ nhiên, những khải tượng và những giấc mơ được nói đến ở đây, phải là đến từ nơi Chúa để bày tỏ thánh ý của Ngài cho con dân của Ngài trong từng thời đại, trong từng khúc quanh của lịch sử.

Hơn hai năm trước đây, Mỹ Linh đã có những giấc mơ về sự nỗi dậy của lực lượng cuồng tín ISIS. Cô nhìn thấy rõ trang phục màu đen của họ, và thấy những cảnh giết người tàn bạo của họ đối với con dân Chúa. Mặc dầu nhiều lần Mỹ Linh thuật lại các giấc mơ ấy cho tôi nghe, tôi chỉ đoán đó là cảnh trạng sẽ xảy ra trong Kỳ Đại Nạn. Giờ đây, khi đối chiếu những điều Mỹ Linh nhìn thấy trong các giấc mơ với những tin tức và hình ảnh thời sự, chúng tôi biết rằng, Chúa đã ban cho Mỹ Linh các giấc mơ về sự nỗi lên của lực lượng khủng bố cuồng tín Hồi Giáo ISIS (Islamic State of Iraq and Syria – Quốc Gia Hồi Giáo của I-rắc và Sy-ri-a) [4]. Sự ban cho này là để ấn chứng Chúa đang ở cùng Mỹ Linh và Ngài thật sự dùng Mỹ Linh vào công tác kêu gọi Hội Thánh phải ăn năn. Sự ấn chứng này là dành riêng cho Mỹ Linh, để cô biết rằng, những sự cô nhìn thấy trong các giấc mơ và khải tượng là đến từ Chúa.

Khải tượng là sự nhìn thấy một cảnh trạng đang khi vẫn còn thức, vẫn ý thức được những điều khác đang xảy ra chung quanh mình trong thế giới vật chất, và biết rõ mình đang thức. Những sự nghe, thấy, sờ chạm, cảm xúc trong khải tượng cũng tương tự như trong giấc mơ. Thời gian vật lý là vô nghĩa trong khải tượng. Bởi vì, có thể chỉ trong vài giây đồng hồ, một người có thể nhìn thấy khải tượng những sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian dài. Đây cũng là một điều huyền nhiệm.

Một số người cho rằng, các giấc mơ và khải tượng chẳng qua chỉ là hoạt động sinh lý của bộ não. Điều đó đúng một phần, nhưng chính Thánh Kinh nhiều lần khẳng định Thiên Chúa dùng giấc mơ và khải tượng để phán dạy con dân Chúa. Và Thiên Chúa khẳng định Ngài vẫn ban cho con dân Chúa những giấc mơ và những khải tượng trong những ngày sau rốt này. Nếu chúng ta ngoan cố, quy kết tất cả các giấc mơ và khải tượng đều chỉ là hoạt động sinh lý của bộ não dựa trên những thông tin chúng ta tiếp nhận mỗi ngày trong cuộc sống, cùng với lòng mơ ước hay sợ hãi của chúng ta về một điều gì đó, thì chúng ta đã xem thường một ơn phước và phương tiện Chúa dùng để tương giao với chúng ta. Dĩ nhiên, có rất nhiều giấc mơ và khải tượng do Ma Quỷ hoặc tâm trí của loài người tạo ra; nhưng không thể vì thế mà chúng ta bác bỏ những giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa.

Trước hết, chúng ta phải xét xem người có giấc mơ hoặc thấy khải tượng có phải là một người thật sự kính sợ Chúa và vâng giữ Lời Chúa hay không. Kế tiếp, chúng ta xét xem các giấc mơ hoặc khải tượng ấy có gì trái nghịch với lẽ thật của Thánh Kinh hay không. Sau cùng, nếu là những giấc mơ và những khải tượng về một biến cố trong tương lai, thì chúng ta phải chờ xem sự ứng nghiệm của chúng để kết luận rằng, chúng thật đến từ Chúa.

Có một điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ: Ma Quỷ có thể tạo ra các khải tượng giả để lừa gạt loài người, như các ảo giác của những người ngồi thiền, hoặc những đồng bóng nhìn thấy khải tượng hình ảnh của những người chết. Nhưng Ma Quỷ không thể biết chính xác những việc sẽ xảy ra trong tương lai như Thiên Chúa. Ma Quỷ, và ngay cả loài người có thể dựa vào quá khứ và hiện tại để tiên đoán một số điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng Ma Quỷ và tâm trí của loài người không thể tạo ra các khải tượng về các chi tiết có thật của những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Mỗi con dân chân thật của Chúa đều có Thiên Chúa ngự trong thân thể và thân thể họ là đền thờ của Thiên Chúa. Ma Quỷ không thể nào tạo ra những giấc mơ hay khải tượng giả cho con dân chân thật của Chúa. Chúa dùng các giấc mơ và khải tượng để ban ơn và dạy dỗ con dân chân thật của Ngài, là những người thật lòng kính sợ Ngài, vâng theo Lời Ngài. Trái lại, Ma Quỷ sẽ tạo ra các giấc mơ và khải tượng giả để lừa gạt những người mang danh là con dân Chúa nhưng vẫn sống theo xác thịt, ham muốn những sự thuộc về thế gian hơn là những sự thuộc về vương quốc Trời. Nhìn vào nếp sống của họ mà chúng ta nhận biết các gấc mơ và khải tượng họ nhân danh Chúa nói ra, chỉ là những sản phẩm của Ma Quỷ.

Dĩ nhiên, không phải hễ ai hết lòng kính sợ Chúa và vâng phục Chúa thì đều được Chúa ban cho các giấc mơ và khải tượng. Cũng như, có một số con dân Chúa dầu yếu đuối trong đức tin, vẫn được Chúa ban cho các giấc mơ và khải tượng để cảnh cáo họ hoặc khích lệ họ.

Điều chúng ta cần ghi nhớ là: Cả hai khuynh hướng, (1) lạm dụng giấc mơ và khải tượng, hoặc (2) không công nhận ngày nay Chúa vẫn phán dạy con dân Chúa qua giấc mơ và khải tượng, đều không đúng. Trái lại, chúng ta lắng nghe các anh chị em trong Hội Thánh nói về những giấc mơ và khải tượng của họ, dựa vào Lời Chúa và nếp sống Đạo của họ để tìm hiểu xem những điều đó có phải đến từ nơi Chúa hay không? Chúng ta luôn cầu xin Chúa chớ để cho những giấc mơ và khải tượng không thuộc về Chúa đến với chúng ta. Sau cùng là chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta được hiểu các giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa.

Đối với những người lạm dụng giấc mơ và khải tượng, chúng ta cậy ơn Chúa dẫn họ quay về với lẽ thật; giúp họ biết dựa vào lẽ thật của Lời Chúa, thay vì dựa vào những cảm xúc của xác thịt và tin vào những điều nghịch lại Lời Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

06/06/2015

Ghi Chú:

[1] “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã:” http://www.mediafire.com/view/?qybump59sds007y

[2] http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

[3] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

[4] http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o_Iraq_v%C3%A0_Levant

 

 

Share This:

Comments are closed.

3,376 views