7,120 views

Hỏi & Đáp: Sự Đuổi Quỷ

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va
hoặc:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/111_hoivadap

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDgyNjY5X29rUkp1

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Là con dân Chúa chúng ta biết và tin chắc về thẩm quyền dùng danh của Chúa để trừ quỷ, là thẩm quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta. Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong Mác 16:17, như sau:

Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Trong danh Ta họ sẽ đuổi những quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới.”

Trước khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì Ngài từng ban thẩm quyền trừ quỷ cho một số các môn đồ của Ngài. Nhưng sau khi Ngài phục sinh, thì thẩm quyền ấy đã được ban cho bất cứ ai tin nhận Tin Lành.

Tuy nhiên, có những lẽ thật về sự đuổi quỷ được nói đến trong Thánh Kinh mà chúng ta cần phải hiểu và ghi nhớ, để không làm sai sự dạy dỗ của Lời Chúa.

Ý Nghĩa của Từ Ngữ Đuổi Quỷ

Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ “đuổi quỷ.”

  • Đuổi: Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “ekballō,” phiên âm /ếch-bá-lồ/, gồm các nghĩa sau đây: Đuổi ra, đuổi đi nơi khác. Đuổi ra khỏi thế gian. Đuổi ra khỏi xã hội. Sự đuổi này là đuổi bằng thẩm quyền và sức mạnh, kẻ bị đuổi không thể chống lại [1].

  • Quỷ: Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “daimonion,” phiên âm /đai-mó-ni-on/, được Thánh Kinh dùng để gọi những tà linh. Những tà linh vốn là các thiên sứ do Thiên Chúa dựng nên, nhưng phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa, bị đuổi ra khỏi thiên đàng, còn gọi là ma quỷ [2].

Như vậy, đuổi quỷ tức là đuổi tà linh ra khỏi một nơi nào đó, như một căn nhà, hoặc ra khỏi thân thể của một người hay một đồ vật bị tà linh ám nhập.

Tư Cách và Thẩm Quyền

Người đuổi quỷ phải là một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Mệnh đề “những người tin” là chỉ về những người tin Tin Lành, như đã đề cập trong Mác 16:15:

Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”

Tin Tin Lành tức là tin và làm theo những gì Tin Lành công bố. Những gì Tin Lành công bố đã được ghi chép đầy đủ trong bốn sách Tin Lành của Thánh Kinh; và được đúc kết trong ba phương diện: Ăn năn tội; tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ; và không tiếp tục sống trong tội.

1. Ăn năn tội: “Kỳ đã trọn, Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành” (Mác 1:15)!

2. Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ: “Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ, phán rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì này là máu Ta, máu của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Ma-thi-ơ 26:27-28).

3. Không tiếp tục sống trong tội: “Hãy đi! Đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:13)!

Một người đáp ứng đủ ba điều kiện nêu trên mới thật sự là một người tin nhận Tin Lành, và đương nhiên có thẩm quyền dùng danh Chúa để đuổi quỷ. Một người không đáp ứng đủ ba điều kiện trên đây vẫn có thể giả vờ dùng danh Chúa để đuổi quỷ. Chẳng qua, đó là một trò lường gạt của chính ma quỷ. Đó không phải là sự đuổi quỷ thật, mà là sự ma quỷ mạo danh Chúa để lường gạt người ta gia nhập vào các giáo hội đã bị ma quỷ khống chế. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy rất là rõ ràng, về sự có những kẻ nhân danh Chúa đuổi quỷ mà Chúa không biết họ bao giờ, và Chúa gọi họ là những kẻ làm gian ác. Ma-thi-ơ 7:15-23 chép:

15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?

17 Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu.

18 Cây tốt chẳng sinh ra trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh ra trái tốt.

19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

21 Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!

Ngoài sự tin Tin Lành, một người còn phải có đủ đức tin vào thẩm quyền Chúa ban cho mình và có sự tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, thì mới có thể đuổi được quỷ. Trong Ma-thi-ơ 17:14-21 đã ghi lại sự kiện, vì ít đức tin, vì thiếu sự cầu nguyện và kiêng ăn mà các môn đồ của Chúa đã không đuổi được quỷ:

14 Khi Đức Chúa Jesus và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quỳ trước mặt Ngài,

15 mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và ngã xuống nước.

16 Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.

17 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhẫn nại với các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho Ta.

18 Rồi Đức Chúa Jesus quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.

19 Môn đồ đến gần Đức Chúa Jesus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được?

20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.

21 Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn, thì chẳng trừ nó được.

Qua phân đoạn Thánh Kinh trên đây thì chúng ta nhận thấy, có những loại quỷ dữ, chuyên hành hạ thân thể xác thịt của người bị chúng nhập. Với loại quỷ dữ như vậy thì con dân Chúa cần có sự kiêng ăn, cầu nguyện trước khi thực hiện việc đuổi quỷ. Trong khi đuổi quỷ, phải tin chắc nơi thẩm quyền Chúa đã ban mà ra lệnh cho quỷ.

Thẩm quyền để đuổi quỷ do chính Đức Chúa Jesus Christ ban cho con dân của Ngài và là danh của Ngài. Thẩm quyền đuổi quỷ không đến từ một người nào hay một tổ chức giáo hội nào. Chỉ có danh của Đức Chúa Jesus Christ và một mình danh của Đức Chúa Jesus Christ được dùng để đuổi quỷ. Bất cứ một sự thêm nào, như dùng một cuốn Thánh Kinh, một cây thập tự giá, một tấm hình gọi là “hình Chúa…” đều là sai trái và phạm tội, vì đã không tin rằng: Chỉ một mình danh của Đức Chúa Jesus Christ có năng lực để đuổi quỷ. Phân đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-18 dạy cho chúng ta biết, thế nào là dùng danh Chúa để đuổi quỷ:

16 Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó.

17 Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho chúng ta Đạo Cứu Rỗi.

18 Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xoay lại nói với quỷ rằng: Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền ngươi ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi.

Chúng ta thấy, Phao-lô chỉ ra lệnh: “Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền ngươi ra khỏi người đàn bà này.”

Chúng ta chỉ cần truyền lệnh cho tà linh tương tự như Phao-lô. Chúng ta cũng có thể nói thêm: “a-men” sau khi truyền lệnh. Chữ “a-men” theo sau lệnh đuổi quỷ có nghĩa là: “Việc phải xảy ra y như đã truyền.” Thí dụ, người bị quỷ nhập tên là Nguyễn Văn A, thì chúng ta có thể truyền lệnh:

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền cho các tà linh phải ra khỏi thân thể của Nguyễn Văn A. A-men!”

Nếu là đuổi quỷ ra khỏi một căn nhà thì chúng ta có thể nói:

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền cho các tà linh phải ra khỏi căn nhà này. A-men!”

Sau đó, chúng ta cầu nguyện cảm tạ Chúa, và giảng Tin Lành cho người vừa được cứu khỏi quyền lực của quỷ. Chúng ta khuyên người ấy phải hết lòng tin cậy Chúa, thờ phượng Ngài, nếu không, quỷ sẽ trở lại làm khổ người ấy nhiều hơn.

Khi Gặp Quỷ Dữ

Sẽ có những lúc chúng ta gặp loại quỷ dữ mà ngay lần đầu tiên chúng ta truyền lệnh cho nó, nó sẽ không chịu ra khỏi người nó nhập, còn hù dọa chúng ta. Chúng ta có thể lập lại lệnh truyền đến lần thứ ba. Nếu quỷ vẫn không chịu ra khỏi, thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa sai các thiên sứ của Ngài đem tà linh ngoan cố ấy giam vào vực sâu không đáy. Chúng ta có thể thưa với Chúa như sau:

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng ban quyền mở và buộc cho Hội Thánh. Giờ này, con cầu xin Ngài sai các thiên sứ đánh đuổi các tà linh ra khỏi người này, và giam chúng vào trong vực sâu nơi âm phủ. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!”

Tiếp liền theo đó, chúng ta truyền cho các tà linh:

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền cho các tà linh phải ra khỏi thân thể của người này. A-men!”

Trong khi đuổi quỷ, chúng ta luôn đứng đối diện với người bị quỷ nhập, buộc người ấy nhìn thẳng vào mắt chúng ta. Khi cầu nguyện và khi truyền lệnh, chúng ta cũng luôn nhìn thẳng vào mắt của người bị quỷ nhập. Tuyệt đối, không đặt tay trên người bị quỷ nhập.

Kiêng Ăn Cầu Nguyện

Sự kiêng ăn cầu nguyện tự nó không đem lại năng lực gì cho việc đuổi quỷ. Sự kiêng ăn giúp cho chúng ta không bận tâm đến điều gì khác, ngay cả việc ăn, ngoài sự tương giao với Chúa. Sự cầu nguyện giúp cho chúng ta có thời gian tra xét lại chính mình, xưng tội mình nếu có, và xin Chúa tha cả những tội mà chúng ta không biết. Có như vậy, chúng ta mới không bị ma quỷ kiện cáo và mới thi hành được thẩm quyền Chúa đã ban cho chúng ta. Sự cầu nguyện còn là thời gian để chúng ta cầu thay cho người bị quỷ ám, xin Chúa thương xót, tha tội cho người ấy, và cứu người ấy ra khỏi quyền lực của ma quỷ, để người ấy có cơ hội tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Trong khi kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta còn có cơ hội được Chúa bày tỏ những điều mà chúng ta cần biết, liên quan đến việc đuổi quỷ.

Thời gian kiêng ăn cầu nguyện cho việc đuổi quỷ có thể là từ sáng đến tối, khoảng từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Chúng ta chọn khoảng thời gian này, vì đó là khoảng thời gian các thầy tế lễ hầu việc Chúa trong sự dâng các của lễ. Mỗi con dân Chúa là một thầy tế lễ, hầu việc Đức Chúa Trời qua thân thể mình là đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể kiêng ăn từ 6 giờ chiều hiện tại cho đến 6 giờ chiều hôm sau, trọn một đêm và một ngày. Trong thời gian kiêng ăn chúng ta có thể uống nước lọc hoặc nước nấu chín. Tránh dùng các thức uống khác, có thể gây khó chịu cho bao tử không có thức ăn.

Vì là kiêng ăn cầu nguyện nên phần lớn thời gian chúng ta sẽ không làm gì khác hơn là cầu nguyện, tức là thưa chuyện với Chúa. Trong suốt thời gian kiêng ăn cầu nguyện, hạn chế cả việc đọc Thánh Kinh, nghe thánh ca; nhưng vẫn để Thánh Kinh bên cạnh, phòng khi Chúa phán dạy chúng ta điều gì đó, mà chúng ta cần tra xem trong Thánh Kinh. Có thể nghe hay hát một bài thánh ca, hoặc đọc một đoạn Thánh Kinh giữa các lời cầu nguyện.

Trước khi kiêng ăn, chúng ta nên tắm rửa, thay quần áo; và chuẩn bị sẵn nước uống bên mình. Chúng ta có thể kiêng ăn cầu nguyện trong phòng riêng, hoặc đến một nơi thanh vắng, nhưng an toàn. Chúng ta có thể kiêng ăn cầu nguyện một mình hoặc với người khác trong Hội Thánh. Nhưng tránh nói chuyện với nhau, mà chuyên tâm tương giao với Chúa.

Tư Thế Cầu Nguyện

Có thể luân phiên qua các tư thế sau:

1. Quỳ gối bên cạnh giường, đặt hay tay trên giường; có thể úp mặt vào hai lòng bàn tay.

2. Ngồi xếp bằng trên giường hay trên sàn nhà, hoặc ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi hoặc để trên bàn.

3. Nằm dài, sấp mình trên giường hay trên sàn nhà; có thể úp mặt vào hai lòng bàn tay.

Khi cảm thấy buồn ngủ có thể đi tắm cho tỉnh ngủ, rồi trở lại cầu nguyện.

Mục Đích và Đối Tượng

Mục đích của sự đuổi quỷ, trước hết là để giải cứu người bị quỷ nhập ra khỏi quyền lực của quỷ; kế tiếp là để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Không bao giờ mục đích của sự đuổi quỷ là để khoe khoang cá nhân của người làm việc đuổi quỷ, hoặc để tôn vinh một tổ chức giáo hội nào.

Đối tượng của sự đuổi quỷ trước hết là người bị quỷ nhập. Có ba loại người bị quỷ nhập: (1) Người tự cho phép quỷ nhập vào mình vì thông công với quỷ; (2) Người bị quỷ ngang nhiên bức hiếp, ám nhập; (3) Con dân Chúa phạm tội. Kế tiếp là nhà cửa, đồ vật bị quỷ nhập.

Đối tượng 1: Người tự cho phép quỷ nhập vào mình thường là một người thờ lạy tà thần, mê tín dị đoan, tin cậy và thực hành các loại thần chú, bùa phép. Cũng có khi là người lúc còn bé đã bị cha mẹ bán cho tà thần, lớn lên theo cha mẹ mà tin vào tà thần, bùa phép. Đối với loại này, chúng ta yêu cầu họ khước từ ma quỷ và chịu tin nhận Chúa, rồi chúng ta mới có thể nhân danh Chúa để đuổi quỷ cho họ. Nếu họ không chịu khước từ ma quỷ, không chịu tin nhận Chúa thì sự đuổi quỷ không có hiệu lực. Một trong các đặc điểm của những người uống nhiều bùa hay bị thư ếm là bụng bị phình to.

Đối tượng 2: Người bị người khác thuê các thầy bùa thư ếm nên ma quỷ ngang nhiên khống chế, xâm nhập; hoặc trẻ con bị cha mẹ dâng cúng cho tà thần nên tâm tính bất thường, ngỗ nghịch. Đối với loại này, chúng ta có quyền nhân danh Chúa để đuổi quỷ mà không cần sự đồng ý của người bị quỷ nhập. Nhưng sau khi được đuổi quỷ mà người ấy không chịu tin nhận Chúa, thì quỷ sẽ trở lại và đem theo nhiều quỷ khác, nhập vào người ấy. Thánh Kinh, sách Lu-ca 11:23-26, chép:

23 Bất cứ ai không theo Ta, thì nghịch lại Ta, ai không hiệp lại với Ta, thì tan lạc.

24 Khi tà linh đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi.

25 Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế,

26 đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy sự sau cùng của người này lại khốn khổ hơn lúc trước.

Đối tượng 3: Con dân Chúa phạm tội nên bị quỷ nhập. Đây là trường hợp người đã tin nhận Chúa nhưng lại thờ lạy hình tượng, thờ lạy tà thần; làm các hủ tục mê tín dị đoan, như: cúng sao giải hạn, xem bói, xem tử vi, cầu hồn, cầu cơ, ngồi đồng, uống bùa, đeo bùa, chuộc ngải… hoặc phạm tà dâm với một người bị quỷ nhập. Đối với loại này, người bị quỷ nhập phải ăn năn, xưng tội với Chúa, rồi chúng ta mới có thể nhân danh Chúa để đuổi quỷ cho người ấy. Sau đó, người ấy cũng phải tự mình nhân danh Chúa mà đuổi quỷ.

Đối tượng 4: Nhà cửa, đồ vật bị quỷ nhập. Những nơi có bàn thờ tà thần, những nơi chứa các hình tượng, tài liệu mê tín dị đoan, thì luôn luôn có sự hiện diện của các tà linh. Các tà linh khao khát sự tôn kính, thờ lạy của loài người. Nếu là con dân Chúa sống trong một căn nhà có hình tượng hoặc có bàn thờ tà thần, như trường hợp một người con tin Chúa sống chung nhà với cha mẹ chưa tin Chúa. Dù người con không có quyền dẹp bỏ các hình tượng và bàn thờ tà thần, nhưng người con có thẩm quyền nhân danh Chúa để đuổi các tà linh, không cho chúng vào trong nhà quấy phá, khi người con có mặt. Tà linh cũng có thể quấy phá máy móc, xe cộ, các vật dụng trong nhà… Con dân Chúa có thẩm quyền nhân danh Chúa để đuổi chúng. Nhưng nếu con dân Chúa là chủ nhà, thì trước hết phải nhân danh Chúa đem các hình tượng, tranh ảnh, kể cả những hình gọi là “hình Chúa,” sách vở, tài liệu liên quan đến bùa phép, bói toán, tử vi, mê tín dị đoan… đốt bỏ hoặc đập vỡ, xé nát, rồi ném vào thùng rác; đập bỏ và dẹp các bàn thờ tà thần; rồi mới có thể nhân danh Chúa mà đuổi quỷ ra khỏi căn nhà của mình.

Con dân Chúa không nên treo các loại lịch xem ngày tốt xấu; các hình ảnh long, lân, phượng; các hình ảnh phước, lộc, thọ; các hình ảnh của các giáo chủ tôn giáo. Con dân Chúa cũng không nên mang vào nhà các hình ảnh đền, đình, chùa, miếu; các hình ảnh khiêu dâm; các hình ảnh ma quỷ, quái vật; các hình ảnh liên quan đến các ban nhạc Rock.

Khi Nào Mới Đuổi Quỷ

Ngày nay, có nhiều người nhân danh Chúa làm việc đuổi quỷ, và kêu gọi ai bị quỷ nhập hãy đến với họ để được đuổi quỷ. Tuy nhiên, Thánh Kinh không hề dạy con dân Chúa đi tìm người bị quỷ nhập để đuổi quỷ. Thánh Kinh cũng không dạy con dân Chúa gặp bất cứ ai bị quỷ nhập thì cũng đuổi quỷ.

Trong sự kiện Phao-lô đuổi quỷ cho một cô gái mà chúng ta đã nhắc đến trên đây, chúng ta thấy:

  • Trong nhiều ngày cô gái bị quỷ nhập này đi theo Phao-lô và các bạn của ông, nhưng Phao-lô và các bạn của ông không một ai nhân danh Chúa đuổi quỷ cho cô. Lý do: Cô gái hoặc người nhà cô gái không kêu cầu sự đuổi quỷ.

  • Khi Phao-lô thấy tà linh mượn cô gái này để kêu la, làm phiền việc giảng Tin Lành của ông và các bạn của ông, thì Phao-lô mới đuổi quỷ. Vậy, mục đích của Phao-lô là đuổi tà linh, không cho nó quấy rầy sự giảng Tin Lành của ông và các bạn của ông, không phải vì muốn chữa lành cho cô gái. Có thể, sau khi Phao-lô rời khỏi đó thì tà linh sẽ nhập lại vào cô gái ấy, nếu cô ta không tin nhận Chúa.

Vậy, không bao giờ chúng ta nghe nói ai đó bị quỷ nhập thì tìm đến để đuổi quỷ. Không bao giờ chúng ta tự ý đuổi quỷ cho một người mà không có sự cầu xin của người ấy hay người nhà của người ấy. Trừ khi, quỷ mượn thân thể xác thịt của người ấy quấy rầy chúng ta. Trừ khi, chính Chúa phán bảo chúng ta hãy đuổi quỷ cho người ấy.

Thêm một điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ: Tà linh nhập vào cô gái đã dùng miệng cô gái để công bố lẽ thật về Phao-lô và các bạn của ông: “Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho chúng ta Đạo Cứu Rỗi.” Nhưng Phao-lô đã đuổi con quỷ đó đi, không cho nó tiếp tục “công bố lẽ thật.” Bởi vì, dù là công bố lẽ thật nhưng không bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, thì chỉ là sự quấy phá, cản trở công việc của Hội Thánh mà thôi.

Nguyện Đức Thánh Linh ban cho chúng ta có đức tin vững chắc vào trong thẩm quyền đuổi quỷ, mà Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng trong việc đuổi quỷ. Nguyện mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
20/12/2014
Ghi Chú

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1544

[2] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=1140

Xin đọc và nghe thêm các bài sau đây:

Share This:

Comments are closed.

7,120 views