4,020 views

Người Lính Giỏi của Đức Chúa Jesus Christ

Huỳnh Christian Timothy

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.”
(II Ti-mô-thê 2:3)

Đây là bài giảng ứng khẩu nên không có bài viết. Dưới đây là những câu Thánh Kinh được dùng trong bài giảng:

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:40-41

40 Thời kiều ngụ của dân I-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm.

41 Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Dân Số Ký 14:33-34

33 Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong bốn mươi năm, và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi, cho đến chừng nào thây của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng.

34 Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã tuyệt giao các ngươi.

35 Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã phán: Ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch lại ta; chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này.

Giô-suê 1:8-9

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước. 9 Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ khiếp sợ; vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Các Quan Xét 3:1-2

1 Này là các dân tộc mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để còn lại, để dùng chúng nó thử thách người I-sơ-ra-ên nào chưa từng thấy những chiến trận Ca-na-an.

2 Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân I-sơ-ra-ên, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước.

Ê-phê-sô 6:10-18

10 Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và máu, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,

15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.

16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đấng Thần Linh, là Lời Thiên Chúa.

18 Trong tinh thần, luôn làm đủ mọi thứ cầu nguyện và khẩn xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và khần xin cho hết thảy các thánh đồ.

Rô-ma 8:16-39

16 Chính Đấng Thần Linh cùng với tâm thần chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.

17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Thiên Chúa và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, để cho cũng được vinh quang với Ngài.

18 Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh quang sẽ đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.

19 Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.

20 Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, mà là bởi cớ Đấng bắt phục.

21 Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, để dự phần trong sự tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay;

23 không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.

24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm gì?

25 Nhưng nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhẫn nại.

26 Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, để cho Con này được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.

34 Ai sẽ lên án họ sao? Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.

37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.

38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc sẽ đến, quyền phép,

39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, là Chúa chúng ta.

Phi-líp 4:6

Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với anh em là như vậy.

Thi Thiên 46:10

Hãy yên lặng và biết rằng ta là Thiên Chúa; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.

Giê-rê-mi 31:16

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hãy im lặng tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng; chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Huỳnh Christian Timothy
13/09/2014

Share This:

Comments are closed.

4,020 views