2,982 views

Nghe mp3 Bài Giảng Mỗi Tuần

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

17/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/


10/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/giac-mo-den-tu-chua-cach-nhan-biet/

03/02/2018 Chú Giải Rô-ma 05-1-11 
Roma_018 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-0501-11/

 
27/01/2018 Chú Giải Rô-ma 04:13-25 

Roma_017 Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-04_13-25/

20/01/2018 Chú Giải Rô-ma 04:01-12 
Roma_016 Áp-ra-ham Được Đức Chúa Trời Xưng Công Bình bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-04_01-12/

13/01/2018 Bài Giảng 2018 
Tổng Thống Donal Trump: Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tong-thong-donal-trump-an-dien-cuoi-cung-cho-nuoc-my/

13/01/2018 Bài Giảng 2018 
Giấc Mơ Đến Từ Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/giac-mo-den-tu-chua/

06/01/2018 Bài Giảng 2018
Thần Trí và Tiếng Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/than-tri-va-tieng-chua/

30/12/2017 Bài Giảng 2017
Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế – Phần 2

Đọc Bài Giảng: http://kytanthe.net/?p=587

23/12/2017 Chú Giải Tít 3:1-15
Những Sự Dạy Dỗ cho Người Mới Tin Chúa (2)

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-3_1-15/

16/12/2017 Chú Giải Tít 2:1-15
Những Sự Dạy Dỗ cho Người Mới Tin Chúa (1)

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-2_1-15/

09/12/2017 Chú Giải Tít 1:1-16
Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương
Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-1_1-16/

02/12/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 4:1-22
Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-4_1-22/

25/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 3:1-17
Những Thời Kỳ Khó Khăn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-3_1-17/

18/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 2:14-26
Hãy Tránh Sự Tranh Luận Vô Ích
và Sự Ham Muốn Bất Chính

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_14-26/

11/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 2:1-13
Người Lính Giỏi của Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_1-13/

04/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 1:1-18
Chớ Hổ Thẹn Làm Chứng về Chúa
Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ vì Tin Lành

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-1_1-18/

28/10/2017 Kỳ Tận Thế
Như Trong Những Ngày của Nô-ê

Đọc Bài Giảng: http://kytanthe.net/?p=569

21/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 6:11-21
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-6_11-21/

14/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 6:1-10
Bổn Phận của Tôi Tớ
Giáo Sư Giả
Lòng Tham Tiền

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-6_1-10/

07/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 5:17-25
Về Những Trưởng Lão
Sự Đặt Tay

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-5_17-25/

30/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 5:1-16
Về Những Đàn Bà Góa Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-5_1-16/

23/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 4:1-16
Bổn Phận của Giám Mục

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-4_1-16/

16/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 3:1-16
Tư Cách của Giám Mục và Chấp Sự
Sự Mầu Nhiệm của Sự Tin Kính

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-3_1-16/

09/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 2:1-15
Sự Tương Giao với Chúa,
Đấng Trung Bảo,
Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-2_1-15/

02/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 1:12-20
Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-1_12-20/

26/08/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 1:1-11
Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the_1_1-11/

12/08/2017 Bài Giảng 2017
Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017
http://www.timhieutinlanh.net/nhat-thuc-toan-phan-nam-2017/

12/08/2017 Bài Giảng 2017
Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017
http://www.timhieutinlanh.net/nhat-thuc-toan-phan-nam-2017/

05/08/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-3_1-18/

29/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17
Những Người Được Yêu Bởi Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-213-17/

22/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

15/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Hai Số Phận Được Tiền Định
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-1_1-12/

08/07/2017 Bài Giảng 2017
Hậu Quả của Sự Phạm Tội
http://www.timhieutinlanh.net/hau-qua-cua-su-pham-toi/

01/07/2017 Bài Giảng 2017
Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa
http://www.timhieutinlanh.net/vi-su-vinh-quang-cua-thien-chua/

24/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_12-28/

17/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Con của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_1-11/

10/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_13-18/

10/06/2017
Ngày Chúa Đến Đã Gần
http://www.timhieutinlanh.net/ngay-chua-den-da-gan/

03/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_1-12/

27/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-31-13/

20/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành
Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-213-20/

13/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

06/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-1_1-10/

29/04/2017 Bài Giảng 2017
Chú Giải Lu-ca 19:12-27 Ngụ Ngôn về Các Nén Bạc
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-lu-ca-19_12-27/

22/04/2017 Bài Giảng 2017
Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế
http://kytanthe.net/?p=525

15/04/2017 Bài Giảng 2017
Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ
Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

http://www.timhieutinlanh.net/loi-cau-nguyen-cua-duc-chua-jesus-christ/

15/04/2017Bài Giảng 2017
Thời Điểm của Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/thoi-diem-cua-le-phuc-sinh-va-le-ngu-tuan/

08/04/2017 Chú Giải Cô-lô-se 4:2-18
Nếp Sống Mới Tỉnh Thức Cầu Nguyện và Cư Xử Khôn Sáng
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-4_2-18/

01/04/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:18 – 4:1
Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_18-4_1/

.

25/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17
Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_12-17/

25/03/2017 Bài Giảng Dành Cho Thiếu Nhi
Sự Nói Dối
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/su-noi-doi/

18/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11
Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_1-11/

11/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23
Các Điều Luật Hình Bóng
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_16-23/

04/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:8-15
Thần Tính của Đấng Christ
Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ Là Trọn vẹn

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_8-15/

25/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:1-7
Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_1-7/

18/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29
Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_21-29/

11/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:15-20
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa Thành Người
Đấng Làm Đầu Trong Mọi Sự
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_15-20/

04/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:1-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_1-14/


28/01/2017 Năm Mới Thử Thách Mới
http://www.timhieutinlanh.net/nam-moi-thu-thach-moi/

21/01/2017 Những Ngày Sau Cùng
http://kytanthe.net/?p=491

14/01/2017 Hành Trình Hướng Đến Quê Hương Vĩnh Cửu
http://www.timhieutinlanh.net/hanh-trinh-huong-den-que-huong-vinh-cuu/

07/01/2017 Sự Thực Hữu của Chúng Ta
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/su-thuc-huu-cua-chung-ta/

07/01/2017 Ngụ Ngôn: Nhà Vua và Người Ăn Xin (Sự Hối Tiếc Muộn Màng)
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/nha-vua-va-nguoi-an-xin/

31/12/2016 Làm Mới Sự Trông Cậy hạnh Phúc
http://www.timhieutinlanh.net/lam-moi-su-trong-cay-hanh-phuc/

 

 

Share This:

Comments are closed.

2,982 views