4,779 views

Nghe mp3 Bài Giảng Mỗi Tuần (2018)

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây để nghe; và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

22/12/2018 Chú Giải Hê-bơ-rơ 01:01-14
Thần Tính của Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-he-bo-ro-0101-14-than-tinh-cua-dang-christ/

15/12/2018 Chú Giải Hê-bơ-rơ 
Giới Thiệu Thư Hê-bơ-rơ

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-he-bo-ro-gioi-thieu-thu-he-bo-ro/

08/12/2018 Bài Giảng Trong Năm 2018
Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hay-cu-o-lai-trong-hoi-thanh/

08/12/2018 Hỏi & Đáp:
Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa – Danh Xưng Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hoi-dap-quan-he-nam-nu-sa-bat-lam-chung-thu-tinh-nhan-tao-noi-dua/

01/12/2018 Chú Giải Nhã Ca
Tình Dục Trong Nhã Ca

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-tinh-duc-trong-nha-ca/

24/11/2018 Bài Giảng Trong Năm 2018
Thi Thiên 100: Bài Ca Cảm Tạ

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/thi-thien-100-bai-ca-cam-ta/

17/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 8:5-14
Hai Mặt của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-08_05-14/

10/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 7:10-8:4
Tình Yêu Không Thay Đổi

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-7_10-08_04/

03/11/2018 Tuổi Dậy Thì 
10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-10-tinh-yeu-nam-nu-va-tinh-duc/

03/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 7:1-9 
Hương Vị của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-07_01-09/

27/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
09 Tình Yêu và Lòng Ghen

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-09-tinh-yeu-va-long-ghen/

27/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 6:4-13 
Giá Trị của Su-la-mít

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-06_04-13/

20/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-08-bat-nat-va-bi-bat-nat/

20/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 5:9-6:3 
Nhớ Người Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-05_09-06_03/

13/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-07-ap-luc-cua-su-cam-do-pham-ta-dam/

13/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 5:2-8 
Một Khoảnh Khắc Thiếu Quyết Định

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-05_02-08/

06/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-06-ap-luc-cua-ban-be-va-ap-luc-cua-du-luan/

06/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 4:1-5:1 
Đêm Tân Hôn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-04_01-05_01/

29/09/2018 Tuổi Dậy Thì
05 Sự Vâng Phục Các Quyền

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-05-su-vang-phuc-cac-quyen/

29/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 3:6-11 
Cảnh Rước Dâu
Phong Tục Kết Hôn của Dân I-sơ-ra-ên

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-03_06-11/

22/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
04  Làm Chủ Tâm Trạng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-04-lam-chu-tam-trang/

22/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 2:8 – 3:5 
Mùa Xuân của Tình Yêu – Nỗi Lo Trong Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-02_08-03_05/

15/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
03  Hiện Tại và Tương Lai

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-03-hien-tai-va-tuong-lai/

15/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 1:9 – 2:7 
Ngôn Ngữ của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-01_09-02_07/

08/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
02  Nỗi Buồn Không Tên

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tdt_02-noi-buon-khong-ten/

08/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 1:1-8 
Tình Yêu của Su-la-mít Dành cho Sa-lô-môn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-01_01-08/

01/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tdt_01-tam-ly-tam-ly-hoc-va-loi-chua/

01/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 
Lời Giới Thiệu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-01-loi-gioi-thieu/

25/08/2018 Chú Giải Rô-ma 16:17-27 
Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-16_17-27/

18/08/2018 Chú Giải Rô-ma 16:1-16 
Các Lời Chào Thăm

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-16_1-16/

 

11/08/2018 Chú Giải Rô-ma 15:22-33 
Các Dự Định của Phao-lô

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_22-33/

04/08/2018 Chú Giải Rô-ma 15:14-21 
Phao-lô, Sứ Đồ của Các Dân Ngoại

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_14-21/

28/07/2018 Chú Giải Rô-ma 15:8-13 
Các Dân Ngoại Có Sự Trông Cậy nơi Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_8-13/

21/07/2018 Chú Giải Rô-ma 15:1-7 
Gương của Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_1-7/

14/07/2018 Chú Giải Rô-ma 14:13-23 
Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-14_13-23/

07/07/2018 Chú Giải Rô-ma 14:1-12 
Đức Tin Yếu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-14_1-12/

 
30/06/2018 Chú Giải Rô-ma 13:8-14 
Luật Pháp Thể Hiện Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-13_8-14/

24/06/2018 Bài Giảng Năm 2018
Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/duc-tin-noi-thien-chua-chien-thang-su-chet/

23/06/2018 Chú Giải Rô-ma 13:2-7 
Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền – Phần Hai

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-13_2-7/

16/06/2018 Chú Giải Rô-ma 13:1 
Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền – Phần Một

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-13_1/

09/06/2018 Chú Giải Rô-ma 12:9-21 
Tình Yêu Trong Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-12_9-21/

02/06/2018 Chú Giải Rô-ma 12:1-8 
Sự Dâng Thân Thể Lên Đức Chúa Trời
Hội Thánh Là Một và Các Ân Tứ Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-12_1-8/

26/05/2018 Chú Giải Rô-ma 11:25-36 
Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-roma-11_25-36/

19/05/2018 Chú Giải Rô-ma 11:11-24 
Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-11_11-24/

12/05/2018 Chú Giải Rô-ma 11:1-10 
Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên 

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-11_1-10/

05/05/2018 Chú Giải Rô-ma 10:1-21 
Sự Công Bình bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-10_1-21/

05/05/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/07-phong-tranh-bi-xam-hai-tinh-duc/

28/04/2018 Chú Giải Rô-ma 9:14-33 
Uy Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-9_14-33/

28/04/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
06 Vệ Sinh Thân Thể

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/06-ve-sinh-than-the/

21/04/2018 Chú Giải Rô-ma 9:1-13 
Hội Thánh Là Dân I-sơ-ra-ên Thuộc Linh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-91-13/

21/04/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/05-bao-quy-dau-va-mang-trinh/

14/04/2018 Chú Giải Rô-ma 8:31-39 
Tình Yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_31-39/

15/04/2018 Hôn Nhân 
Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/hon-nhan-bay-dieu-co-ban-trong-doi-song-vo-chong/

07/04/2018 Chú Giải Rô-ma 8:12-30 
Đồng Kế Tự với Đấng Christ và Sự Vinh Quang Trong Tương Lai

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_12-30/

07/04/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/04-kinh-nguyet-va-huyet-trang/

31/03/2018 Chú Giải Rô-ma 8:1-11 
Sống Theo Thần Trí

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_1-11/

31/03/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/03-su-xuat-tinh-va-mong-dam/

24/03/2018 Chú Giải Rô-ma 7:7-25 
Luật Thiện và Luật Ác

Đọc Bài Giảng:  http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-7_7-25/

24/03/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
02 Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/tdtd_02-bo-phan-sinh-duc-va-tuoi-day-thi/

17/03/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/tdtd_01-dinh-nghia-tinh-duc-tinh-duc-va-ta-dam/

17/03/2018 Chú Giải Rô-ma 7:1-6 
Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-7_1-6/

10/03/2018 Chú Giải Rô-ma 6:15-23 
Làm Nô Lệ cho Sự Công Bình

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-6_15-23/

03/03/2018 Chú Giải Rô-ma 6:1-14 
Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-6_1-14/

24/02/2018 Chú Giải Rô-ma 5:12-21 
Sự Chết Trong A-đam và Sự Sống Trong Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-5_12-21/

17/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/

10/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/giac-mo-den-tu-chua-cach-nhan-biet/

03/02/2018 Chú Giải Rô-ma 05-1-11 
Roma_018 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-0501-11/

 
27/01/2018 Chú Giải Rô-ma 04:13-25 

Roma_017 Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-04_13-25/

20/01/2018 Chú Giải Rô-ma 04:01-12 
Roma_016 Áp-ra-ham Được Đức Chúa Trời Xưng Công Bình bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-04_01-12/

13/01/2018 Bài Giảng 2018 
Tổng Thống Donal Trump: Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tong-thong-donal-trump-an-dien-cuoi-cung-cho-nuoc-my/

13/01/2018 Bài Giảng 2018 
Giấc Mơ Đến Từ Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/giac-mo-den-tu-chua/

06/01/2018 Bài Giảng 2018
Thần Trí và Tiếng Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/than-tri-va-tieng-chua/

30/12/2017 Bài Giảng 2017
Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế – Phần 2

Đọc Bài Giảng: http://kytanthe.net/?p=587

23/12/2017 Chú Giải Tít 3:1-15
Những Sự Dạy Dỗ cho Người Mới Tin Chúa (2)

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-3_1-15/

16/12/2017 Chú Giải Tít 2:1-15
Những Sự Dạy Dỗ cho Người Mới Tin Chúa (1)

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-2_1-15/

09/12/2017 Chú Giải Tít 1:1-16
Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương
Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-1_1-16/

02/12/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 4:1-22
Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-4_1-22/

25/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 3:1-17
Những Thời Kỳ Khó Khăn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-3_1-17/

18/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 2:14-26
Hãy Tránh Sự Tranh Luận Vô Ích
và Sự Ham Muốn Bất Chính

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_14-26/

11/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 2:1-13
Người Lính Giỏi của Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_1-13/

04/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 1:1-18
Chớ Hổ Thẹn Làm Chứng về Chúa
Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ vì Tin Lành

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-1_1-18/

28/10/2017 Kỳ Tận Thế
Như Trong Những Ngày của Nô-ê

Đọc Bài Giảng: http://kytanthe.net/?p=569

21/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 6:11-21
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-6_11-21/

14/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 6:1-10
Bổn Phận của Tôi Tớ
Giáo Sư Giả
Lòng Tham Tiền

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-6_1-10/

07/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 5:17-25
Về Những Trưởng Lão
Sự Đặt Tay

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-5_17-25/

30/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 5:1-16
Về Những Đàn Bà Góa Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-5_1-16/

23/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 4:1-16
Bổn Phận của Giám Mục

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-4_1-16/

16/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 3:1-16
Tư Cách của Giám Mục và Chấp Sự
Sự Mầu Nhiệm của Sự Tin Kính

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-3_1-16/

09/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 2:1-15
Sự Tương Giao với Chúa,
Đấng Trung Bảo,
Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-2_1-15/

02/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 1:12-20
Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-1_12-20/

26/08/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 1:1-11
Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the_1_1-11/

12/08/2017 Bài Giảng 2017
Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017
http://www.timhieutinlanh.net/nhat-thuc-toan-phan-nam-2017/

12/08/2017 Bài Giảng 2017
Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017
http://www.timhieutinlanh.net/nhat-thuc-toan-phan-nam-2017/

05/08/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-3_1-18/

29/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17
Những Người Được Yêu Bởi Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-213-17/

22/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

15/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Hai Số Phận Được Tiền Định
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-1_1-12/

08/07/2017 Bài Giảng 2017
Hậu Quả của Sự Phạm Tội
http://www.timhieutinlanh.net/hau-qua-cua-su-pham-toi/

01/07/2017 Bài Giảng 2017
Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa
http://www.timhieutinlanh.net/vi-su-vinh-quang-cua-thien-chua/

24/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_12-28/

17/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Con của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_1-11/

10/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_13-18/

10/06/2017
Ngày Chúa Đến Đã Gần
http://www.timhieutinlanh.net/ngay-chua-den-da-gan/

03/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_1-12/

27/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-31-13/

20/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành
Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-213-20/

13/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

06/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-1_1-10/

29/04/2017 Bài Giảng 2017
Chú Giải Lu-ca 19:12-27 Ngụ Ngôn về Các Nén Bạc
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-lu-ca-19_12-27/

22/04/2017 Bài Giảng 2017
Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế
http://kytanthe.net/?p=525

15/04/2017 Bài Giảng 2017
Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ
Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

http://www.timhieutinlanh.net/loi-cau-nguyen-cua-duc-chua-jesus-christ/

15/04/2017Bài Giảng 2017
Thời Điểm của Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/thoi-diem-cua-le-phuc-sinh-va-le-ngu-tuan/

08/04/2017 Chú Giải Cô-lô-se 4:2-18
Nếp Sống Mới Tỉnh Thức Cầu Nguyện và Cư Xử Khôn Sáng
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-4_2-18/

01/04/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:18 – 4:1
Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_18-4_1/

.

25/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17
Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_12-17/

25/03/2017 Bài Giảng Dành Cho Thiếu Nhi
Sự Nói Dối
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/su-noi-doi/

18/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11
Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_1-11/

11/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23
Các Điều Luật Hình Bóng
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_16-23/

04/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:8-15
Thần Tính của Đấng Christ
Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ Là Trọn vẹn

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_8-15/

25/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:1-7
Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_1-7/

18/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29
Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_21-29/

11/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:15-20
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa Thành Người
Đấng Làm Đầu Trong Mọi Sự
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_15-20/

04/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:1-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_1-14/


28/01/2017 Năm Mới Thử Thách Mới
http://www.timhieutinlanh.net/nam-moi-thu-thach-moi/

21/01/2017 Những Ngày Sau Cùng
http://kytanthe.net/?p=491

14/01/2017 Hành Trình Hướng Đến Quê Hương Vĩnh Cửu
http://www.timhieutinlanh.net/hanh-trinh-huong-den-que-huong-vinh-cuu/

07/01/2017 Sự Thực Hữu của Chúng Ta
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/su-thuc-huu-cua-chung-ta/

07/01/2017 Ngụ Ngôn: Nhà Vua và Người Ăn Xin (Sự Hối Tiếc Muộn Màng)
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/nha-vua-va-nguoi-an-xin/

31/12/2016 Làm Mới Sự Trông Cậy hạnh Phúc
http://www.timhieutinlanh.net/lam-moi-su-trong-cay-hanh-phuc/

 

 

Share This:

Comments are closed.

4,779 views