5,568 views

Ý Chúa và Sự Lựa Chọn của Chúng Ta

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Nếu Đức Chúa Trời đã có một chương trình và mục đích cho mỗi một con dân Chúa, vậy thì, tại sao chúng ta không yên lặng chờ đợi ý Chúa sẽ tỏ ra cho chúng ta và chờ đợi Ngài làm cho hoàn thành ý muốn đó trên đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải cầu nguyện để biết Chúa muốn gì cho chúng ta?

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,991 views

Chú Giải: Mác 16:14-20

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDAxMTg1Ml93UkFndA

Không có phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

Mác 16:14-20

14 Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.

15 Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.

16 Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt.

17 Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới;

18 bắt rắn trong tay; nếu uống chất độc gì, cũng chẳng bị hại; đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

19 Đức Chúa Jesus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

20 Về phần các môn đồ, thì đi rao giảng khắp mọi nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các phép lạ kèm theo mà làm cho Lời được vững lập. A-men!

Share This:

3,127 views

Chú Giải: Mác 9:38-41

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDAxMTg1Ml93UkFndA

Không có phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

“Giăng thưa với Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Jesus phán rằng: Đừng cấm làm gì; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh Ta làm phép lạ, vừa nói xấu Ta được. Bất cứ ai không nghịch lại Ta là thuộc về Ta. Còn ai nhân danh Ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu” (Mác 9:38-41).

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:13-23).

Share This:

4,788 views

Đừng Dùng Tên của Mười Hai Con Giáp

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Đây là lời tâm tình đầu năm, không có phần bài viết

Phần âm thanh chỉ có 9 phút
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

“Ngươi hãy giữ hết mọi lời ta phán với ngươi. Chớ nhắc đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:13).

Chớ bắt chước các thói tục của chúng nó mà phục sự Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:4).

Share This:

5,715 views

Những Sự Nhân Từ và Những Sự Thương Cảm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Ấy là nhờ những sự nhân từ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà chúng ta chưa bị diệt.
Vì những sự thương cảm của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng.
Sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
(Ca Thương 3:22-23)

Dẫn nhập

Đối với con dân Chúa người Việt, Ca Thương 3:23 thường bị trích dẫn cách sai lạc ý nghĩa, vì cách dịch của Bản Truyền Thống. Bản Dịch Truyền Thống dịch là:

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm.”

Khiến cho người đọc hiểu: Mỗi buổi sáng là một sự tươi mới. Mỗi ngày là một sự bắt đầu mới. Nhưng thật ra, trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, thì câu 23 phải đi liền với câu 22. Và không phải mỗi buổi sáng tươi mới, mà là, những sự thương xót của Thiên Chúa luôn tươi mới vào mỗi buổi sáng. Bản Hiệu Đính 2012 đã dịch lại Ca Thương 3:22-23 như sau (www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible):

Ấy là nhờ những sự nhân từ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà chúng ta chưa bị diệt. Vì những sự thương cảm của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng. Sự thành tín Ngài là lớn lắm.”

Trong những ngày đầu xuân mới 2014 này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về những sự nhân từ, những sự thương xót, và sự thành tín của Chúa.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

5,439 views

Điều Răn, Luật Pháp, Giao Ước, Ân Điển

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/s/MV8zOTExNjM2OF8/DieuRanLuatPhapGiaoUocAnDien.pdf

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tải mp3 bài giảng này tại đây: https://od.lk/d/MV8xMTUxNzU3MjVf/10300_DieuRanLuatPhapGiaoUocAnDien.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tải mp3 bài giảng này tại đây: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10300-dieuranluatphapgiaouocandien?in=huynh-christian-timothy/sets/103_giaouocdieuranluatphap

Huỳnh Christian Timothy

Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta biết: Điều răn, luật pháp, giao ước, và ân điển của Thiên Chúa do các tiên tri và các sứ đồ của Thiên Chúa giải bày trong Thánh Kinh, là nền tảng cho sự sống của chúng ta:

“Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, cùng trong một thần trí. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người chung vương quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời; đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em được xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong tâm thần.” (Ê-phê-sô 2:18-22).

Điều răn của Thiên Chúa là ý muốn của Ngài đối với chúng ta. Điều răn bao gồm tất cả những gì Thiên Chúa muốn chúng ta tin và làm theo, để chúng ta trở nên trọn vẹn như Ngài (Ma-thi-ơ 5:48) và được vui hưởng trọn vẹn tình yêu của Ngài (Rô-ma 8:31-39). Có nhiều điều răn khác nhau, nhưng tất cả được tóm gọn trong Mười Điều Răn chính, như được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17. Nghĩa là, tất cả các điều răn của Thiên Chúa đều ra từ Mười Điều Răn chính đó.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,016 views

Thiên Chúa: 05_Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Huỳnh Christian Timothy

Các danh xưng: Chúa, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Chân Thần, Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, v.v., đều là các danh hiệu của Thiên Chúa hoặc các danh hiệu của các thân vị của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa có một tên riêng, do chính Thiên Chúa tự xưng. Tên riêng ấy nói lên thần tính của Thiên Chúa. Tên riêng của Thiên Chúa chỉ có một và được dùng chung cho cả ba thân vị của Thiên Chúa:

Vậy, hãy đi, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).

Chữ “danh” được dùng dưới hình thức số ít, tức là chỉ có một tên, dùng chung cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong chương này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa tên riêng của Thiên Chúa qua sự giải bày của Thánh Kinh.

Ta Sẽ Đang Đã Là Đấng “Ta Sẽ Đang Đã Thực Hữu”

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,456 views

Thiên Chúa: 04_Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

 

Huỳnh Christian Timothy

Ba Thân Vị của Một Thiên Chúa

Có một số người nhận rằng mình là con dân Chúa nhưng họ phủ nhận giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi.” Bởi vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa thực thể và thân vị. Họ không hiểu rằng, một thực thể có thể chỉ có một thân vị, như các thực thể thiên sứ, nhưng một thực thể cũng có thể có nhiều thân vị, như thực thể Thiên Chúa và thực thể loài người.

Giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” dạy rằng, chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh!

Những người chống đối giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” đưa ra một số câu Thánh Kinh để bảo vệ cho ý tưởng Thiên Chúa chỉ có một thân vị. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc kỷ các câu Thánh Kinh ấy, thì thấy rằng, Lời Chúa dạy chỉ có một thực thể Thiên Chúa nhưng Lời Chúa không hề dạy rằng, Thiên Chúa chỉ có một thân vị! Trái lại, Thánh Kinh qua nhiều câu, đã khẳng định rằng: Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,143 views

Thiên Chúa: 03_Ê-lô-him

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Không Cần Chứng Minh về Sự Thực Hữu của Thiên Chúa

Giả sử, chúng ta đang đi dạo trong một công viên, nhìn thấy một họa sĩ đang vẽ tranh. Chúng ta dừng lại, ngắm nhìn những nét vẽ sống động của họa sĩ. Giả sử, họa sĩ ngõ ý trao tặng bức tranh cho chúng ta. Chúng ta vui mừng tiếp nhận bức tranh, cám ơn họa sĩ và xin được làm quen để học vẽ từ họa sĩ. Như vậy, chúng ta có đòi hỏi họa sĩ hay ai khác phải chứng minh rằng, họa sĩ có thật và là tác giả của bức tranh mà chúng ta đang cầm trên tay hay không? Tương tự như vậy, Thiên Chúa cũng không cần phải chứng minh với loài người sự thực hữu của Ngài.

Thánh Kinh mở đầu bằng câu:

“Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất” (Sáng Thế Ký 1:1).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,190 views

Thiên Chúa: 02_Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Trước khi luận tiếp về Thiên Chúa, chúng ta cần tìm hiểu một số điểm căn bản về Thánh Kinh. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất giải bày về Thiên Chúa, về chương trình và ý định của Ngài dành cho nhân loại. Thánh Kinh ghi lại mọi lời phán của Thiên Chúa được Ngài phán truyền trực tiếp hoặc thần cảm qua các tiên tri và các sứ đồ của Ngài, hoặc do chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Con phán trực tiếp với loài người, khi Ngài nhập thế làm người.

Từ ngữ “Thánh Kinh,” thường được gọi là “Kinh Thánh,” là một từ Hán Việt. Thánh là một tính từ, có nghĩa là thiêng liêng; kinh là một danh từ, có nghĩa là sách. Theo văn phạm của Hán Việt thì tính từ được đặt trước danh từ. Không hiểu vì lý do gì, khi Thánh Kinh được dịch sang tiếng Việt thì được các dịch giả và các giáo hội gọi là “Kinh Thánh” thay vì gọi là “Thánh Kinh.” Phải chăng, điều đó nằm trong thánh ý của Đức Chúa Trời, hàm ý rằng, bản dịch Thánh Kinh Việt Ngữ cần phải được hiệu đính hoặc dịch lại, khi Hội Thánh của Chúa giữa lòng dân tộc Việt được phát triển theo thời gian, có những con dân Chúa người Việt hết lòng yêu mến lẽ thật của Thánh Kinh, hết lòng vâng theo lẽ thật của Thánh Kinh, được Ngài ban ơn cho để làm công tác phiên dịch Thánh Kinh?

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,018 views

Thiên Chúa: 01_Khái Niệm và Đức Tin

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Khái Niệm về Thiên Chúa

Khái niệm là kết quả của sự cảm nhận và suy nghĩ về một điều gì. Loài người có những khái niệm khác nhau về Thiên Chúa. Khái niệm đúng về Thiên Chúa là khái niệm cho rằng: Thiên Chúa là một thực thể cao siêu tuyệt đối, có các thân vị, tự có và có đến mãi mãi; là Đấng Tạo Hóa sáng tạo, bảo tồn, và cai trị muôn loài vạn vật, mà loài người là tạo vật cao cấp hơn hết, có khả năng nhận thức và tương giao với Thiên Chúa. Khái niệm này được chính Thiên Chúa khai triển qua Lời của Ngài và được ghi chép trong Thánh Kinh. Từ đó, các giáo lý về Thiên Chúa được hình thành.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,069 views

Thiên Chúa: 00_Lời Nói Đầu

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Kính thưa quý bạn đọc,

Có thể nói, trong sâu kín mỗi một người đều có tín ngưỡng về một Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, là Đấng tạo ra và cai trị muôn loài vạn vật, định sẵn số phận cho muôn loài vạn vật, và là Đấng duy nhất có quyền ban ơn hoặc giáng họa. Tín ngưỡng ấy không phải ngẫu nhiên mà loài người có được. Tín ngưỡng ấy chính là đức tin mà Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối đã ban cho loài người, khi Ngài dựng nên loài người.

Vì sự không vâng phục của loài người đối với Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối mà mối tương giao giữa loài người với Ngài bị cắt đứt; từ đó, sự nhận thức của loài người về Ngài bị mai một. Cho đến một lúc, loài người vì bất lực và khiếp sợ trước thiên nhiên, trước sự quấy phá của các tà thần mà nảy sinh lòng sùng bái các tà thần và các tạo vật khác. Từ đó, xã hội loài người phát sinh sự thờ lạy các tà thần, những hình tượng của các tà thần, các ý tưởng triết học, các sở thích của xác thịt, các loại côn trùng, điểu, thú… hoặc thờ lạy lẫn nhau; và cũng từ đó, đủ loại tôn giáo phát sinh!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,455 views

Lượng Đức Tin và Đức Tin Sống Động

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQzNzQ4X21VZ21G

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Đức Tin
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=300

Lượng Đức Tin

Thánh Kinh còn dùng một từ ngữ nữa để nói về mức độ của đức tin, từ ngữ đó được Thánh Kinh Việt Ngữ, Bản Dịch Truyền Thống, dịch là “lượng.” Danh từ “lượng” trong tiếng Việt có nghĩa là “sức chứa được.” Rô-ma 12:3 chép:

Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3).

Tôi suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của câu Thánh Kinh này. Trước hết, Phao-lô nói rõ, những gì ông nói với Hội Thánh tiếp theo đó là ông nói theo ơn Chúa đã ban cho ông. Điều đó có nghĩa là, ông nói theo sự soi sáng của Chúa và nói trong thẩm quyền của Chúa. Nói cách khác, ông sắp sửa truyền đạt cho Hội Thánh một mệnh lệnh đến từ chính Chúa, chứ không phải là ý riêng của ông. Mệnh lệnh đó là: Mỗi con dân Chúa không được suy nghĩ vượt hơn mức độ đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người, tùy theo sức đón nhận của từng người.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,510 views

Tâm Tình Ca

Nhạc & Lời: Nguyễn Ngọc
Germany

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bản nhạc này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MzEwNzk1X2plSFp3

 

Share This:

3,672 views

Mức Độ của Đức Tin

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQzNzQ4X21VZ21G

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Đức Tin
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=300

Đức tin là một trong hai yếu tố để tôi nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu tôi thật lòng ăn năn tội nhưng không có đức tin nơi Chúa, thì tôi vẫn không được cứu (gương của Sứ Đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt).

Đời sống mới trong Chúa của tôi bắt đầu bằng đức tin trong Đấng Christ và tăng trưởng bởi đức tin trong Đấng Chrit (Hê-bơ-rơ 12:2). Đức tin đem lại cho tôi tri thức về Thiên Chúa, về Lời của Đức Chúa Trời, khiến cho tôi được cứu rỗi, được dựng nên mới, được thánh hóa; và đức tin trở thành chứng cớ vững chắc trong tôi cho mọi điều đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong Thánh Kinh.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

10,758 views

Giáo Sư Giả và Tà Giáo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://od.lk/s/MV8xMjI3MDI1OThf/11432_GiaoSuGiaVaTaGiao.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI3Mjhf/11432_GiaoSuGiaVaTaGiao.mp3

Hoặc bấm vào đây để nghe và tải xuống từ Soundcloud

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam
01/01/2014

Giáo Sư Giả Dấy Lên Trong Hội Thánh

Trong buổi Phao-lô từ giả Hội Thánh của Chúa tại thành Ê-phê-sô, để đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chịu sự bắt bớ vì danh Chúa, ông đã tha thiết kêu gọi các trưởng lão tại Ê-phê-sô: Hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy chiên của Chúa, mà Đức Thánh Linh đã lập họ làm những người chăm sóc. Phần đầu lời kêu gọi của ông đã được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-30 như sau:

28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa và Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình

29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu;

30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người dấy lên, nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.

Trong câu 29, Phao-lô nói đến sự bách hại dữ dội của Sa-tan từ bên ngoài, như sự bách hại của chính quyền La-mã thời bấy giờ. Sự bách hại của thế gian rất là khủng khiếp, được tóm gọn trong Hê-bơ-rơ 11:36-37 như sau: → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,654 views

Khẩn Xin, Cầu Nguyện, Kêu Van, Tạ Ơn cho Mọi Người

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam
01/01/2014

I Ti-mô-thê 2:1-4

1 Vậy, ta dặn rằng, trước hết mọi sự, phải có sự khẩn xin, sự cầu nguyện, sự kêu van, và sự tạ ơn cho mọi người,

2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời bình tịnh và yên ổn trong mọi sự nhân đức và thành thật.

3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta,

4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

Ta dặn rằng: Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê. Đức Thánh Linh căn dặn chúng ta.

Sau khi nhắc cho Ti-mô-thê nhớ tình trạng các giáo sư giả đang lũng đoạn Hội Thánh của Chúa tại Ê-phê-sô và cảm tạ Chúa về sự thương xót của Ngài đối với ông, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy đứng vững trong đức tin mà đánh trận tốt lành. Đánh trận ở đây là đánh trận với các giáo sư giả và thế lực của Sa-tan ở đàng sau các giáo sư giả ấy. Đánh trận để bảo vệ chính bản thân mình và bầy chiên của Chúa.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,930 views

Chớ Kêu Trời Vô Cớ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam
01/01/2014

“Ngươi chớ lấy danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi mà làm ra vô ích,
vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy các danh Ngài mà làm ra vô ích.”
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7)

Điều Răn Thứ Ba

Làm người phải biết giữ lời,

Nói gì cho đúng, đừng chơi nói đùa,

Đừng dùng Danh Chúa tranh đua,

Kêu lời oán trách theo mùa trong năm!

Đang khi nói chuyện lằm bằm,

Vui cười quá mức, hãy cầm lại ngay!

Đừng cho lời xấu ra ngoài,

Mà kêu Danh Chúa, làm sai Lời Ngài!

Giê-hô-va, chẳng thích ai,

Làm chơi Danh Thánh Chúa Ngài trên Cao!

Ngài yêu dân Chúa dạt dào,

Nhưng không chấp nhận, người nào ba loa!

Tiểu Minh Ngọc

Kính chào Hội Thánh.

Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta có cơ hội nhóm hiệp trong ngày đầu năm, để cùng nhau thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Cầu xin Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho Hội Thánh và phù hộ Hội Thánh! Nguyện Đức Thánh Linh ở cùng tôi trong khi tôi chia sẻ với Hội Thánh, sứ điệp mà tôi đã nhận được từ nơi Chúa.

Kính thưa Hội Thánh.

Có một hôm, trong khi tôi đang cầu nguyện cùng Chúa, nài xin sự nhân từ, thương xót, tha thứ của Chúa cho dân tộc Việt Nam. Tôi trình dâng lên Chúa dân tộc Việt Nam với nỗi đau đớn, xót xa của mình, khi nhìn thấy biết bao nhiêu linh hồn người Việt Nam còn đang sống trong sự tối tăm, đau khổ, đang đi vào cõi chết đời đời mỗi ngày, vì họ chưa biết Chúa, chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Thì tôi nghe có tiếng phán bên tai rằng: → Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,196 views

Hội Thánh: 18 Môn Đồ Hóa Muôn Dân

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa là bổn phận của mỗi môn đồ. Công tác ấy nằm trong lệnh truyền sau đây của Đức Chúa Jesus Christ:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa bao gồm ba bước, và bắt đầu bởi sự giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa, mục đích, và cách thức rao giảng Tin Lành. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bước còn lại. Đó là: Báp-tem những người tin nhận Tin Lành vào trong danh của Thiên Chúa; và dạy cho họ tất cả những điều Chúa đã truyền cho chúng ta.

Báp-tem Tân Tín Hữu vào Trong Danh của Thiên Chúa

Trong chương nói về Lễ Báp-tem chúng ta đã tìm hiểu các chi tiết liên quan đến Lễ Báp-tem. Trong chương này, chúng ta chỉ tóm lược các nét chính dưới đây:

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,464 views

Hội Thánh: 17 Giảng Tin Lành

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Là con dân Chúa, không ai không biết mấy câu Thánh Kinh sau đây:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

“Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt” (Mác 16:15-16).

Thế nhưng, làm thế nào để khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa? Và giảng Tin Lành như thế nào?

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,464 views