3,269 views

Hội Thánh: 11 Sự Nhóm Hiệp và Sự Dâng Hiến

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Sự Thờ Phượng Chúa

Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết: Mỗi môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ là một đền thờ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh đang ngự trong mỗi con dân của Ngài:

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19)?

Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, nên sự thờ phượng Thiên Chúa là sự kiện liên tục trong đời sống của chúng ta. Từng ý nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta đều xứng đáng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, thì chúng ta đang thờ phượng Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta. Đó là sự thờ phượng cá nhân.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,919 views

Hội Thánh: 10 Hội Thánh tại Địa Phương

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Theo Thánh Kinh, Hội Thánh được thành lập tại Giê-ru-sa-lem và được Đức Chúa Jesus Christ báp-tem bằng Thánh Linh trong một ngày Lễ Ngũ Tuần, liền theo sự phục sinh và thăng thiên của Đức Chúa Jesus Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 2). Hôm ấy nhằm Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 (tháng Sivan) năm 3787, theo Lịch Do-thái; và là Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 27, theo lịch La-mã (Julian) [1]. Lúc bấy giờ, có khoảng 120 nam nữ môn đồ, bao gồm các sứ đồ.

Ngay trong ngày đầu tiên Hội Thánh được thành lập, qua lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, có khoảng ba ngàn người tin nhận Tin Lành và được thêm vào Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41). Sau phép lạ chữa lành một người bị què từ khi được sinh ra và bài giảng thứ nhì của Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì số người tin Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã lên đến khoảng năm ngàn người (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:4). Tiếp theo là sự bắt bớ lớn từ phía Do-thái Giáo, khiến cho con dân Chúa phải ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, tản lạc đi khắp nơi, dẫn đến sự kiện Tin Lành được rao giảng khắp nơi (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:4).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,995 views

Hội Thánh: 09 Các Ân Tứ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Trong tiếng Hán Việt, “ân” là ơn, “tứ” là sự ban cho từ nhà vua; “ân tứ” tức là ơn vua ban cho. Từ ngữ này rất thích hợp để gọi những ơn mà Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh, ban cho con dân của Ngài. Từ ngữ “ân tứ” được dùng để dịch chữ “χάρισμα,” /kha-ris-ma/ [1] của tiếng Hy-lạp. Trong nguyên ngữ, từ ngữ này có nghĩa là ơn được Thiên Chúa ban cho bởi ân điển của Ngài, chứ không phải bởi công đức của người nhận. (“Ân điển” trong tiếng Hán Việt có nghĩa là: ơn vua ban cho thần dân trong ngày đại lễ của quốc gia, khi dùng trong Thánh Kinh thì có nghĩa là sự thương xót và các phước của Đức Chúa Trời ban cho những kẻ không xứng đáng).

Ân tứ là những đức tính và tài năng đến từ Đức Thánh Linh, mà không cần học tập, là điều mà trước khi tin Chúa chúng ta không có nhưng sau khi tin Chúa chúng ta tự nhiên có được.

Trong thế gian, có những hiện tượng mà chúng ta gọi là thiên tài bẩm sinh, nghĩa là tài năng do Trời ban cho ngay từ khi được sinh ra đời, chứ không phải do tập luyện. Trong ý nghĩa rộng, thì thiên tài cũng chính là ân tứ, tức ơn ban cho của Đức Chúa Trời; nhưng thiên tài không phải là ân tứ được Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Có thể nói, thiên tài là dấu hiệu cho loài người nhận biết sự thực hữu và khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa; và thiên tài được ban cho bất cứ ai. Còn ân tứ là đức tính và năng lực đặc biệt, chỉ được ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,911 views

Hội Thánh: 08 Chức Vụ Chấp Sự và Các Chức Vụ Khác

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chức vụ chấp sự trong Hội Thánh, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số chức vụ khác, như đã được kể ra trong I Cô-rinh-tô 12:28-30:

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là người dạy, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là người dạy sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói các ngoại ngữ sao? Cả thảy đều thông giải các ngoại ngữ sao?”

Ngoài các chức vụ: sứ đồ, tiên tri, người dạy, người chăn và giám mục (cai quản) mà chúng ta đã tìm hiểu trong các chương trước thì còn lại các chức vụ sau đây:

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,915 views

Hội Thánh: 07 Chức Vụ Trưởng Lão

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Thánh Kinh Tân Ước có khi dùng các danh từ “trưởng lão,” “giám mục,” và “người chăn” tương tự nhau, mặc dù mỗi từ ngữ có một nghĩa riêng.

Ê-phê-sô 4:11 cho biết chức vụ chăn bầy được Chúa ban cho một số người:

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 cho biết trưởng lão tức là giám mục và có nhiệm vụ chăn Hội Thánh của Chúa:

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa và Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình.”

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,919 views

Hội Thánh: 06 Chức Vụ Chăn Bầy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là người dạy, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” (I Cô-rinh-tô 12:28).

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy” (Ê-phê-sô 4:11).

Theo I Cô-rinh-tô 12:28 thì chức vụ thứ ba Đức Chúa Trời lập ra trong Hội Thánh, là chức vụ giảng dạy Lời Chúa. Còn Ê-phê-sô 4:11 thì nói rằng, có những người được Đức Chúa Jesus Christ cho “làm người chăn và người dạy.” Theo văn phạm thì mệnh đề “làm người chăn và người dạy,” là nói đến cùng một người nhưng làm hai công việc khác nhau: công việc chăn bầy và công việc dạy Đạo. Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về nhiệm vụ dạy Đạo cho người chưa biết Chúa, tức là nhiệm vụ rao giảng Tin Lành, và nhiệm vụ dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự dạy Đạo của một người chăn bầy.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,911 views

Hội Thánh: 05 Chức Vụ Dạy Đạo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Chức vụ dạy Đạo là chức vụ thứ ba trong Hội Thánh, do Đức Chúa Trời lập ra và do Đức Chúa Jesus Christ ban cho một số con dân Chúa.

Sự thành lập và ban cho chức vụ dạy Đạo được đề cập trong I Cô-rinh-tô 12:28 và Ê-phê-sô 4:11. Chức vụ này được Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “thầy giáo” và “giáo sư.”

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. (I Cô-rinh-tô 12:28).

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,998 views

Hội Thánh: 04 Chức Vụ Tiên Tri

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Tiên tri” là một danh từ Hán Việt. Tiên là trước. Tri là biết. Tiên tri là biết trước. Người tiên tri là người biết trước một việc sẽ xảy ra. Nói tiên tri là nói trước về một việc sẽ xảy ra. Trong các ngoại giáo và các tục mê tín dị đoan, đều có những người xưng là tiên tri và nói tiên tri theo nghĩa như vậy.

Từ ngữ “tiên tri” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh là “nabiy’,” /na-vi/ [1], trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “prophētēs,” /pro-phế-tết/ [2]. Từ ngữ này, khi được dùng để nói đến các tiên tri Thời Cựu Ước hay chức vụ tiên tri trong Hội Thánh, thì có nghĩa là: “Phát ngôn viên của Đức Chúa Trời,” tức là người rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác. Tiên tri của Chúa:

  • Rao và giảng Lời của Chúa. Rao là lập lại, giảng là giải thích. Tiên tri của Chúa rao giảng cho người chưa biết Chúa để họ biết Ngài và tin nhận Ngài. Tiên tri của Chúa rao giảng cho con dân Chúa để họ nhớ, hiểu và sống theo Lời Chúa, được vui mừng và được an ủi bởi Lời Chúa.

  • Trong sự rao và giảng Lời Chúa, bao gồm sự công bố những điều Chúa sẽ làm trong tương lai, mà phần lớn đã được ghi chép trong sách Khải Huyền. Hiện nay, tiên tri của Chúa nhấn mạnh đến sự Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và sự Chúa sẽ phán xét toàn thế gian trong Kỳ Đại Nạn.

  • Cáo trách con dân Chúa về sự phạm tội và kêu gọi con dân Chúa ăn năn tội.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,115 views

Hội Thánh: 03 Các Chức Vụ – Chức Vụ Sứ Đồ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Hội Thánh là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ trong sự tương giao với Thiên Chúa, là đền thờ của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng Thiên Chúa, là công cụ của Đức Thánh Linh để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, Hội Thánh là một tổ chức do chính Đức Chúa Jesus Christ lập ra theo thánh ý của Đức Chúa Trời, bởi năng lực của Đức Thánh Linh.

Là một tổ chức, Hội Thánh được điều khiển bởi chính Đức Chúa Jesus Christ. Thánh Kinh đã nhiều lần khẳng định, Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. Trong khi đó, các giáo hội mang danh Chúa ngang nhiên đưa những người cầm đầu của giáo hội vào trong địa vị đứng đầu Hội Thánh, khi họ gọi giáo hội của họ là “hội thánh” mà lại đặt ra các chức vị: giáo hoàng, hội trưởng, giáo trưởng, chủ tịch… Thánh Kinh không bao giờ nói đến những chức vị như thế. Thánh Kinh ghi rõ, Chúa lập ra các chức vụ trong Hội Thánh nhưng Thánh Kinh không hề dạy rằng các chức vụ ấy được kèm theo chức vị.

Một Số Từ Ngữ Liên Quan đến Chữ “Chức”

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,170 views

Hội Thánh: 02 Nền Tảng và Thiên Chức

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Nền Tảng của Hội Thánh

Thánh Kinh giải bày cho chúng ta biết, nguồn gốc, tên gọi, và ý nghĩa của Hội Thánh một cách rõ ràng. Thánh Kinh còn cho chúng ta biết, Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ thiết lập như thế nào và được Ngài ban cho những thiên chức nào. Thánh Kinh gọi Hội Thánh là công dân thuộc vương quốc của Đức Chúa Trời, là gia đình của Đức Chúa Trời, và là đền thờ của Đức Chúa Trời. Gia đình ấy, đền thờ ấy được xây dựng trên Lời của Đức Chúa Trời, là Lời được rao truyền bởi các tiên tri, các sứ đồ, trên chính Đức Chúa Jesus Christ và trong chính Ngài. Ê-phê-sô 2:19-21 chép:

“Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời, đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà, Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em được cùng nhau xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong tâm thần.”

Trước khi có dân I-sơ-ra-ên, trước khi có Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã lập những ai tin nhận và vâng phục Ngài làm những thánh đồ, khiến họ nên một dân thánh, tức là, một dân thuộc riêng về Ngài, và họ sẽ là công dân trong vương quốc của Ngài. I Phi-e-rơ 3:5-6 cho chúng ta biết, bà Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham, là một trong các nữ thánh đồ! Hội Thánh cũng là công dân trong vương quốc của các thánh đồ: “anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ.”

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,170 views