4,782 views

Danh Xưng Mục Sư và Reverend

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Huỳnh Christian Timothy

Kính thưa quý con dân Chúa:

Trong Hội Thánh của Chúa, mỗi một con dân Chúa đều là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, có bổn phận và trách nhiệm hầu việc Chúa. Vì thế, mỗi người cũng đều là tôi tớ Chúa. Dầu vậy, Chúa có đặt ra một số công tác hầu việc Chúa với chức vụ trong Hội Thánh.

Tôi là một người được Chúa kêu gọi và ban cho chức vụ rao giảng Lời Chúa, chăm sóc những con chiên của Ngài. Nếu xét về phương diện chức vụ, thì hiện tại tôi là một trưởng lão, một người chăn, một người giảng và dạy Lời Chúa (gọi theo tiếng Anh là: elder, pastor, preacher and teacher).

Người Việt Nam chúng ta rất tôn trọng những người hầu việc Chúa trong chức vụ, và có thói quen gọi người hầu việc Chúa trong chức vụ bằng chức vụ của họ. Điều đó không có gì sai. Tuy nhiên, theo Thánh Kinh, chúng ta thấy con dân Chúa trong Hội Thánh lúc ban đầu ít khi gọi những người hầu việc Chúa trong chức vụ bằng chức vụ của họ, mà chỉ gọi bằng tên. Chỉ khi nào cần thiết nhấn mạnh đến vai trò của một người trong chức vụ, thì Thánh Kinh mới nhắc đến chức vụ của người ấy. Những người có chức vụ khi trò chuyện với các anh chị em khác trong Hội Thánh, cũng không mỗi câu tự xưng ra chức vụ của mình, mà chỉ xưng “tôi.” Chỉ mỗi khi viết một thư tín gửi cho các Hội Thánh, thì các sứ đồ mới tự xưng về chức vụ của mình, khi mở đầu lá thư, để cho người nhận thư biết, nội dung của lá thư được viết trong thẩm quyền của một sứ đồ.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,530 views

Tóm Lược Lịch Sử Loài Người Theo Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Trích từ Tác Phẩm “Kỳ Tận Thế”

Trong chương này, chúng tôi tổng hợp các dữ kiện trong Thánh Kinh, đối chiếu với các chi tiết của thế giới sử để trình bày biên niên sử loài người từ khi sáng thế cho đến khi dân I-sơ-ra-ên được hình thành, và biên niên sử của dân I-sơ-ra-ên từ khi được hình thành cho đến hiện tại. Dân I-sơ-ra-ên đã được Thiên Chúa chọn để hoàn thành chương trình và ý muốn của Ngài dành cho nhân loại. Dân I-sơ-ra-ên, vì thế, đã trở nên “chiếc đồng hồ lịch sử của nhân loại,” nghĩa là, nhìn vào dân I-sơ-ra-ên sẽ biết được khi nào thì kỳ tận thế sẽ đến.

Từ khi dân I-sơ-ra-ên chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của nhân loại, tức là chối bỏ sự cứu rỗi của Thiên Chúa, vào năm 27, thì Thiên Chúa tạm ngưng chương trình của Ngài đối với dân I-sơ-ra-ên và tiến hành sự cứu rỗi trong các dân tộc khác. Sứ Đồ Phao-lô đã tiên tri từ hơn 1900 năm trước: “Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em tự cho mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân I-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; vậy thì, cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự vô Đạo ra khỏi Gia-cốp; Ấy là sự giao ước mà Ta sẽ lập với họ, khi Ta xóa tội lỗi họ rồi” (Rô-ma 11:24-27).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,592 views

Những Lẽ Thật về Sự Cầu Thay

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timoth
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Trong Hội Thánh của Chúa, mỗi một con dân Chúa là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, bất kể người đó là ai, ở trong tầng lớp xã hội nào, thuộc về dân tộc nào, phái tính nào:

“Tại đây không còn phân biệt người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự” (Cô-lô-se 3:11).

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ngài, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9)

“Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài, cho đến đời đời. A-men!” (Khải Huyền 1:6).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,516 views

Mục Đích và Điều Kiện Cầu Thay

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 ghi lại lời tuyên xưng rất là tuyệt vời của Sứ Đồ Phi-e-rơ:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Đấng có sự cứu rỗi chính là Đức Giê-hô-va, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Con. Danh duy nhất ban cho loài người để loài người nhờ đó mà được cứu là danh JESUS!

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,314 views

Hình và Tượng Trong Hội Thánh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Kính thưa Hội Thánh.

Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi các sự hiện thấy trong những năm qua. Hôm nay, tôi xin làm chứng lại trước Hội Thánh các sự hiện thấy, liên quan đến cái gọi là “hình Chúa” và hình tượng của con rồng.

Hình Chúa”

Trước hết, tôi xin nói về cái gọi là “hình Chúa!”

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

2,922 views

Hội Thánh Phải Ăn Năn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Kính chào Hội Thánh.

Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho tôi cơ hội được chia sẻ với Hội Thánh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với Hội Thánh một sứ điệp tôi đã nhận được từ nơi Chúa. Đó là: “Hội Thánh phải ăn năn!”

Nguyện xin Đức Thánh Linh chạm vào lòng của mỗi một con dân Chúa khi họ nghe sứ điệp này, để thấy được tội lỗi của mình mà ăn năn trước Chúa.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

3,754 views

Christmas: Sự Thật về Christmas

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTIxMTM2X2pxblRW

Huỳnh Christian Timothy

“Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người!”
(Mác 7:8)

Dẫn nhập

Hàng năm, vào tháng 12, con dân Chúa khắp nơi tưng bừng tổ chức lễ Giáng Sinh. Giáng Sinh là nói tắt của “Chúa Giáng Sinh.” Khi nói đến hai chữ Giáng Sinh thì mọi người biết ngay là nói đến sự kiện Con Một của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ giáng thế, chịu sinh ra làm người để chết thay cho nhân loại tội lỗi. Nhờ sự chết thay của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời tha tội và làm cho sạch tội những ai tin nhận sự chết thay của Ngài. Nhờ được tha tội, được làm cho sạch tội mà người tin nhận Chúa được ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được sự sống đời đời, và được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12, 3:16, Khải Huyền 21:7). Ý nghĩa của sự kiện Chúa Giáng Sinh là như vậy.

Tuy nhiên, lễ kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh không được Thánh Kinh dạy bảo và cũng không được Hội Thánh lúc ban đầu tổ chức. Thậm chí, nhà thần học Origen vào năm 245 đã bài bác sự kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh. Ông cho rằng Thánh Kinh chỉ đề cập đến sự ăn mừng sinh nhật của những kẻ có tội, như: Pha-ra-ôn và Hê-rốt (Sáng Thế Ký 40:20; Ma-thi-ơ 14:6). Theo Origen, thánh đồ của Chúa không nên ăn mừng sinh nhật [1]. Dù vậy, đến đầu thế kỷ thứ tư, lễ mừng sinh nhật Thần Mặt Trời của dân La-mã đã xâm nhập vào Giáo Hội Công Giáo, biến dạng thành Christmas và được giải thích là Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Christmas đã đem theo với nó tất cả những huyền thoại và nghi thức tế thần của ngoại giáo vào trong Hội Thánh. Theo dòng thời gian, càng ngày càng có nhiều huyền thoại và tập tục của ngoại giáo hội nhập vào Christmas. Cho đến nay, Christmas đương nhiên được công nhận là Lễ Mừng Sinh Nhật Chúa và đã trở thành một lễ lớn được nhiều giáo phái trong các Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống, Cải Chánh, Tin Lành, và ngay cả Phật Giáo tổ chức.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,079 views

Easter: Huyền Thoại về Easter

Huỳnh Christian Timothy

Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:28-32

28 Hãy giữ và nghe các điều này mà ta dặn bảo ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi.
29 Khi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến để đuổi đi khỏi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi, và được ở trong xứ chúng nó,
30 thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi rơi vào bẫy, bắt chước chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc này phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa.
31 Ngươi chớ phục sự Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi như vậy, vì mọi điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình: đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa, để cúng thờ các thần mình.
32 Các ngươi hãy cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn bảo các ngươi: chớ thêm hay là bớt gì hết.

Lễ kỷ niệm Chúa phục sinh thường được gọi là “Easter” trong tiếng Anh. Danh từ Easter không hề được dùng trong Thánh Kinh, và cũng không liên quan gì đến sự thương khó, sự chết, hay sự sống lại của Đấng Christ. Tất cả các học giả về Thánh Kinh đều công nhận là danh từ Easter xuất xứ từ ngoại giáo, và là tên của một nữ thần. Vì vậy, con dân Chúa không nên dùng danh từ Easter để gọi lễ kỷ niệm Chúa phục sinh. Trong tiếng Việt, chúng ta có danh từ “Lễ Phục Sinh” rất là gợi cảm và đầy ý nghĩa.

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,962 views

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF
hoặc
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMjAxMjA0MF9lQm1ldg

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy


Kính thưa quý bạn đọc:

Bài này đã được viết vào ngày 31.7.2010, sau đó, đã được hiệu đính hai lần. Trong khi biên soạn tác phẩm “Kỳ Tận Thế,” chúng tôi thu thập được nhiều dữ kiện lịch sử chính xác hơn, cho nên, chúng tôi đã làm công việc hiệu đính lần thứ ba vào ngày 23.12.2012, để giúp quý con dân Chúa có được một tài liệu tham khảo thật chính xác.

Hôm nay, 4.3.2013, chúng tôi tiến hành công việc hiệu đính lần thứ tư bài viết này, sắp xếp lại hình thức, bố cục và thêm hình minh họa, giúp cho bài viết được mạch lạc và rõ ràng hơn. Qua đó, mong rằng quý con dân Chúa sẽ nhận thức được lẽ thật lịch sử về ngày Chúa chết và ngày Chúa phục sinh, mà bỏ đi thói quen kỷ niệm sự thương khó và sự phục sinh của Chúa vào mỗi Thứ Sáu và Chủ Nhật đầu tiên sau tiết xuân phân. Thay vào đó, là kỷ niệm sự thương khó của Chúa vào mỗi ngày Lễ Vượt Qua, nhằm ngày 14 tháng Giêng Lịch Do-thái, và kỷ niệm sự phục sinh của Chúa vào mỗi ngày thứ ba của Lễ Bánh Không Men, nhằm ngày 17 tháng Giêng Lịch Do-thái.

Dẫn Nhập

Hơn 200 năm đầu của lịch sử Hội Thánh, trước khi bị ngoại giáo xâm nhập, dẫn đến việc hình thành Công Giáo [1] với tất cả những giáo lý sai lầm của nó, thì Hội Thánh không hề kỷ niệm sự giáng sinh, sự thương khó hay là sự phục sinh của Chúa. Hội Thánh chỉ biết và thực hiện hai nghi thức do chính Chúa truyền dạy: Lễ Bẻ Bánh, tức Tiệc Thánh, để nhớ đến Chúa, và Lễ Báp-tem để người mới tin Chúa công khai xưng nhận đức tin, gia nhập vào Hội Thánh [2].

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,147 views

Xét Đoán Lấy Mình

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTkzX0Jic2dl

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Mỗi khi dự Tiệc Thánh, chúng ta thường nghe đọc I Cô-rinh-tô 11:23-32. Trong đó, câu 31 dạy rằng: “Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán.”

Sự chúng ta, những con dân Chúa, xét đoán lấy mình không phải chỉ được thực hiện mỗi khi chúng ta dự Tiệc Thánh, mà phải là điều chúng ta làm ra mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta không tự xét đoán để ăn năn và xưng tội với Chúa, thì chúng ta sẽ bị Ngài xét đoán và sửa phạt.

Mỗi con dân Chúa được gọi là thánh đồ, không phải vì họ không còn phạm tội, mà vì họ được Ngài thánh hóa. Họ hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa và hết lòng sống theo Lời Chúa, để không phạm các điều răn của Ngài (Giăng 17:17). Họ không cố tình tìm kiếm cơ hội phạm tội, không vui thú trong sự phạm tội. Nếu có khi nào vì yếu đuối hoặc vì thiếu hiểu biết mà phạm tội, thì họ lập tức ăn năn và xưng tội với Chúa, để được Ngài tha tội và làm cho sạch tội (I Giăng 1:9). Mọi tội lỗi của họ được rửa sạch bởi máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ (Khải Huyền 1:6).

→ Bấm vào đây để đọc tiếp…

Share This:

4,147 views