Quỹ Điều Hành & Truyền Giáo 2016

2,911 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ này được dùng cho chi phí trong việc thuê mướn các servers, tên miền (domain names), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua CD, DVD, USB, microsandisk để sao chép các bài giảng, cước phí gửi CD, DVD, USB, microsandisk cùng các chi phí liên quan đến công tác truyền giáo.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2016

Tháng Mười Hai

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/12/2016 Tồn Quỹ từ 30/11/2016 3,234.40 USD
18,844,979 VND
05/12/2016 Phan Thị Diễm, Korea 1,000,000 VND 3,234.40 USD
19,844,979 VND
 08/12/2016 Một Con Dân Chúa, Việt Nam 5,000,000 VND 3,234.40 USD
24,844,979 VND
09/12/2016 Huỳnh Thị Thu Thủy, Việt Nam 1,000,000 VND 3,234.40 USD
25,844,979 VND
12/12/2016 Internet Service 12/2016 74.24 USD 3,160.16 USD
25,844,979 VND
12/12/2016 Thuê DreamHost Sever 12/2016 99.00 USD 3,061.16 USD
25,844,979 VND
13/12/2016 Mua điện thoại giúp con dân Chúa tại Đầm Dơi tham dự nhóm hiệp trên mạng 470,000 VND 3,061.16 USD
25,374,979 VND
13/12/2016 Đăng ký số điện thoại và dịch vụ điện thoại 120,000 VND 3,061.16 USD
25,254,979 VND
16/12/2016 Võ Thị Bích Ngọc, Colorado, USA 50.00 USD 3,111.16 USD
25,254,979 VND
17/12/2016 Chuyển 20,240,000 VND sang $891.63 USD 4,002.79 USD
5,014,979 VND

.

Tháng Mười Một

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/11/2016 Tồn Quỹ từ 31/10/2016 3,357.64 USD
17,834,979 VND
03/11/2016 Mua một thẻ nhớ
90,000 VND 3,357.64 USD
17,744,979 VND
05/11/2016 Thạch Thị Mến, Việt Nam
100,000 VND 3,357.64 USD
17,844,979 VND
16/11/2016 Võ Thị Bích Ngọc, Colorado, USA 50.00 USD 3,407.64 USD
17,844,979 VND
16/11/2016 Internet Service 11/2016 74.24 USD 3,333.40 USD
17,844,979 VND
16/11/2016 Thuê DreamHost Sever 11/2016 99.00 USD 3,234.40 USD
17,844,979 VND
19/11/2016 Nguyễn Thị Thu Trang, Việt Nam 500,000 VND 3,234.40 USD
18,344,979 VND
26/11/2016 Phan Văn Tấn và Đặng Thị Lệ, Việt Nam 500,000 VND 3,234.40 USD
18,844,979 VND

.

Tháng Mười

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/10/2016 Tồn Quỹ từ 30/09/2016 1,913.18 USD
45,238,320 VND
07/10/2016 Phan Văn Tấn và Đặng Thị Lệ, Việt Nam 500,000 VND 1,913.18 USD
45,738,320 VND
11/10/2016 Võ Thị Bích Ngọc, Colorado, USA 100.00 USD 2,013.18 USD
45,738,320 VND
11/10/2016 Internet Service 10/2016 74.24 USD 1,938.94 USD
45,738,320 VND
11/10/2016 Thuê DreamHost Sever 10/2016 99.00 USD 1,839.94 USD
45,738,320 VND
13/10/2016 Mua một cuốn Thánh Kinh 134,000 VND 1,839.94 USD
45,604,320 VND
23/10/2016 Leon Nguyễn, USA 300.00 USD 2,139.94 USD
45,604,320 VND
24/10/2016 Chuyển 27,159,341 VND sang $1,217.70 USD) 3,357.64 USD
18,444,979 VND
25/10/2016 Mua 1 máy nghe MP3 & 6 thẻ nhớ 590,000 VND 3,357.64 USD
17,854,979 VND
27/10/2016 Cước phí gửi 1 thẻ nhớ 20,000 VND 3,357.64 USD
17,834,979 VND

.

Tháng Chín

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/09/2016 Tồn Quỹ từ 31/08/2016 1,763.02 USD
41,568,320 VN
05/09/2016 Trần Mỹ Thiện & Lê Văn Dũng, Pháp (250.00 Euro) 267.92 USD 2,030.94 USD
41,568,320 VND
09/09/2016 Mua một máy nghe MP3 160,000 VND 2,030.94 USD
41,408,320 VND
10/09/2016 Huỳnh Văn Thơ, Việt Nam 1,000,000 VND 2,030.94 USD
42,568,320 VND
14/09/2016 Terry Vũ, Minnesota, USA 100.00 USD 2,130.94 USD
42,408,320 VND
14/09/2016 Võ Thị Bích Ngọc, Colorado, USA 50.00 USD 2,180.94 USD
42,408,320 VND
17/09/2016 Internet Service 09/2016 74.24 USD 2,106.70 USD
42,408,320 VND
17/09/2016 Thuê DreamHost Sever 09/2016 99.00 USD 2,007.70 USD
42,408,320 VND
17/09/2016 Domain names 20.40 USD 1,987.30 USD
42,408,320 VND
17/09/2016 Paltalk 09/2016 – 09/2017 39.95 USD 1,947.35 USD
42,408,320 VND
20/09/2016 Cước phí gửi sách 34.17 USD 1,913.18 USD
42,408,320 VND
26/09/2016 Một con dân Chúa tại Quảng nam, Việt Nam 3,000,000 VND 1,913.18 USD
45,408,320 VND
27/09/2016 Mua một máy nghe MP3 170,000 VND 1,913.18 USD
45,238,320 VND

Tháng Tám

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/08/2016 Tồn Quỹ từ 31/07/2016 2,019.59 USD
39,556,320 VND
02/08/2016 Cước phí gửi sách 73,000 VND 2,019.59 USD
39,483,320 VND
11/08/2016 Internet Service 08/2016 74.24 USD 1,945.35 USD
39,483,320 VN
11/08/2016 Thuê DreamHost Sever 08/2016
99.00 USD 1,846.35 USD
39,483,320 VN
11/08/2016 Domain names 13.95 USD 1,832.40 USD
39,483,320 VN
20/08/2016 Huỳnh Tấn Phúc, Việt Nam 200,000 VND 1,832.40 USD
39,683,320 VN
20/08/2016 Huỳnh Văn Hân, Việt Nam 2,000,000 VND 1,832.40 USD
41,683,320 VN
28/08/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 50.00 USD 1,882.40 USD
41,683,320 VN
28/08/2016 Mua hard disk mới cho computer Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 119.38 USD 1,763.02 USD
41,683,320 VN
31/08/2016 Mua một cuốn Thánh Kinh 115,000 VND 1,763.02 USD
41,568,320 VN

.

 

Tháng Bảy

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/07/2016 Tồn Quỹ từ 30/06/2016 2,142.83 USD
30,665,320 VNDD
09/07/2016 Internet Service 07/2016 74.24 USD 2,068.59 USD
30,835,320 VND
13/07/2016 Thuê DreamHost Sever 07/2016
99.00 USD 1,969.59 USD
30,835,320 VND
13/07/2016 Huỳnh Thị Thu Thủy, Việt Nam
800,000 VND 1,969.59 USD
31,635,320 VND
13/07/2016 Nguyễn Thị Thu Trang, Việt Nam 500,000 VND 1,969.59 USD
32,135,320 VND
14/07/2016 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam 400,000 VND 1,969.59 USD
32,535,320 VND
 14/07/2016  Võ Thị Bích Ngọc, USA 50.00 USD 2,019.59 USD
32,535,320 VND
16/07/2016 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam 500,000 VND 2,019.59 USD
33,035,320 VND
17/07/2016 Mua một máy nghe MP3 180,000 VND 2,019.59 USD
32,685,320 VND
27/07/2016 Một con dân Chúa, Việt Nam 7,000,000 VND 2,019.59 USD
39,685,320 VND
29/07/2016 Mua một cuốn Thánh Kinh tặng tín hữu 129,000 VND 2,019.59 USD
39,556,320 VND

.

Tháng Sáu

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/06/2016 Tồn Quỹ từ 31/05/2016 2,227.37 USD
34,027,320 VND
03/06/2016 Tiếp trợ gia đình một con dân Chúa về Lễ An Táng
3,000,000 VND
2,227.37 USD
31,027,320 VND
09/06/2016 Cước phí gửi 100 cuốn Các Điều Răn của Thiên Chúa ra Hà Nội 197,000 VND 2,227.37 USD
30,830,320 VND
09/06/2016 Điều chỉnh số tiền được bớt khi mua thẻ nhớ ngày 15/05/2016 5,000 VND 2,227.37 USD
30,835,320 VND
09/06/2016 Internet Service 06/2016 74.24 USD 2,153.13 USD
30,835,320 VND
09/06/2016 Trần Mỹ Thiện & Lê Văn Dũng, Pháp (200.00 Euro) 219.75 USD 2,372.88 USD
30,835,320 VND
14/06/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 50.00 USD 2,422.88 USD
30,835,320 VND
14/06/2016 Cước phí gửi sách, DVD, thẻ nhớ 74.80 USD 2,348.08 USD
30,835,320 VND
14/06/2016  Mua 4 16GB SDHC thẻ nhớ 42.78 USD 2,305.30 USD
30,835,320 VND
14/06/2016 Thuê DreamHost Sever 06/2016 & Domain name
120.90 USD 2,184.40 USD
30,835,320 VND
14/06/2016 Mua 10 16GB microSD HC memory card 41.57 USD 2,142.83 USD
30,835,320 VND
24/06/2016 Mua một máy nghe MP3 170,000 VND 2,142.83 USD
30,665,320 VND

.

Tháng Năm

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/05/2016 Tồn Quỹ từ 30/04/2016 -538.78 USD
101,096,400 VND
08/05/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA
50.00 USD -488.78 USD
101,096,400 VND
10/05/2016 Phan Văn Tấn và Đặng Thị Lệ 500,000 VND -488.78 USD
101,596,400 VND
11/05/2016 Internet Service 05/2016 63.35 USD -552.13 USD
101,596,400 VND
11/05/2016 Thuê DreamHost Sever 05/2016 99.00 USD -651.13 USD
101,596,400 VND
15/05/2016 Mua 1 máy nghe MP3 160,000 VND -651.13 USD
101,436,400 VND
15/05/2016 Mua 5 thẻ nhớ 8GB 195,000 VND -651.13 USD
101,241,400 VND
15/05/2016 Mua 1 thẻ nhớ 16GB 100,000 VND -651.13 USD
101,141,400 VND
26/05/2016 Chuyển 67,114,080 VND sang $3000 USD 3,000 USD 67,114,080 VND 2,348.87 USD
34,027,320 VND
31/05/2016 Thuê SoundCloud Server (25/05/2016 -24/05/2017 121.50 USD 2,227.37 USD
34,027,320 VND

Tháng Tư

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/04/2016 Tồn Quỹ từ 31/03/2016 -926.07 USD
89,596,400 VND
01/04/2016 Vũ Minh, USA
400.00 USD -526.07 USD
89,596,400 VND
04/04/2016 Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Việt Nam (2 triệu đồng) -526.07 USD
91,596,400 VND
04/04/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 50.00 USD -476.07 USD
91,596,400 VND
09/04/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada (6 triệu đồng) 6,000,000 VND -476.07 USD
97,596,400 VND
09/04/2016 Huỳnh Văn Hân, Việt Nam 1,000,000 VND -476.07 USD
98,596,400 VND
11/04/2016 Internet Service 04/2016 63.71 USD -539.78 USD
98,596,400 VND
11/04/2016 Thuê DreamHost Sever 04/2016 99.00 USD -638.78 USD
98,596,400 VND
14/04/2016 Một Gia Đình Con Dân Chúa Ở Calgary, Canada 100.00 USD -538.78 USD
98,596,400 VND
19/04/2016 Huỳnh Thị Anh, Việt Nam 2,000,000 VND -538.78 USD
100,596,400 VND
20/04/2016 Nguyễn Thị Thu Trang, Việt Nam 500,000 VND -538.78 USD
101,096,400 VND

.

Tháng Ba

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/03/2016 Tồn Quỹ từ 29/02/2016 -573.13 USD
89,176,400 VND
03/03/2016 Priscilla Trần, Việt Nam 500,000 VND -573.13 USD
89,676,400 VND
14/03/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 50.00 USD -523.13 USD
89,676,400 VND
14/03/2016 Thuê DreamHost Sever 02/2016 & 03/2016
198.00 USD -721.13 USD
89,676,400 VND
14/03/2016 Internet Service 02/2016 & 03/2016 115.80 USD -836.93 USD
89,676,400 VND
14/03/2016 Domain names 35.85 USD -872.78 USD
89,676,400 VND
17/03/2016 Thuê MediaFire Server 03/2016 – 03/2017 53.29 USD -926.07 USD
89,676,400 VND
19/03/2016 Cước phí gửi 1 thẻ nhớ và 9 sách CĐRCTC 80,000 VND -926.07 USD
89,596,400 VND

.

Tháng Hai

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/02/2016 Tồn Quỹ từ 31/01/2016 -723.13 USD
89,363,400 VND
03/02/2016 Hoàng Công Khanh & Dương Kim Hưng, USA
100.00 USD -623.13 USD
89,363,400 VND
08/02/2016 Võ Thị Ngọc Bích, USA 50.00 USD -573.13 USD
89,363,400 VND
15/02/2016 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam 200,000 VND -573.13 USD
89,563,400 VND
18/02/2016 Cước phí gửi 100 cuốn “CĐRCTC” ra Hà Nội 197,000 VND -573.13 USD
89,366,400 VND
19/02/2016 Mua 5 thẻ nhớ micro SD 190,000 VND -573.13 USD
89,176,400 VND

.

Tháng Một

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2016 Tồn Quỹ từ 31/12/2015 -756.23 USD
92,594,400 VND
01/01/2016 Thuê OpenDrive Server 2 (01/2016 – 01/2017) 60.00 USD -816.23 USD
92,594,400 VND
07/01/2016 Một con dân Chúa ở Florida, USA 100.00 USD -716.23 USD
92,594,400 VND
07/01/2016 Internet Service 57.90 USD -774.13 USD
92,594,400 VND
07/01/2016 Thuê DreamHost Sever 01/2016 99.00 USD -873.13 USD
92,594,400 VND
12/01/2016 Mua hai cuốn Thánh Kinh 310,000 VND -873.13 USD
92,284,400 VND
12/01/2016 Mua 1 máy nghe mp3 160,000 VND -873.13 USD
92,124,400 VND
13/01/2016 Võ Thị Ngọc Bích, USA 50.00 USD -823.13 USD
92,124,400 VND
14/01/2016 Cước phí gửi Hội Thánh tại Cà Mau: Thánh Kinh, sách, máy nghe mp3 36,000 VND -823.13 USD
92,088,400 VND
16/01/2016 Chuyển sang Quỹ Thiếu Nhi 1,500,000 VND -823.13 USD
90,588,400 VND
19/01/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 100.00 USD -723.13 USD
90,588,400 VND
22/01/2016 Mua vật liệu đóng gói để gửi hàng 115,000 VND -723.13 USD
90,473,400 VND
24/01/2016 Cước phí gửi 400 cuốn “CĐRCTC” ra Hà Nội 790,000 VND -723.13 USD
89,683,400 VND
29/01/2016 Mua hai máy nghe MP3 320,000 VND -723.13 USD
89,363,400 VND

Xin xem các hóa đơn tại đây:
https://od.lk/fl/MV8xNzQ2MDM2MV8


Năm 2015: http://timhieuthanhkinh.net/quy-dieu-hanh-va-truyen-giao-2015/

Share This:

2,911 views