Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2018

829 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ này được dùng cho chi phí trong việc thuê mướn các servers, tên miền (domain names), điều hành các trang web, mua nhu liệu và cách sách tham khảo, mua CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD để sao chép các bài giảng, cước phí gửi sách, CD, DVD, thanh USB, thẻ microSD cùng các chi phí liên quan đến công tác truyền giáo.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2018

 

Tháng 10/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/10/2018 Tồn Quỹ từ 30/09/2018     -156,21 USD
73.818.179 VND
10/10/2018 Nguyễn Thị Thu Trang, Saigon 500.000 VND   -156,21 USD
74.318.179 VND
10/10/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100,00 USD   -56,21 USD
74.318.179 VND
12/10/2018 Internet Service 10/2018   92,77 USD -148,98 USD
74.318.179 VND
12/10/2018 Dream Host Server Service 10/2018   99,00 USD -247,98 USD
74.318.179 VND
15/10/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 08/2018   105.000 VND -247,98 USD
74.213.179 VND
15/10/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 09/2018   100.000 VND -247,98 USD
74.113.179 VND

 

Tháng 09/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/09/2018 Tồn Quỹ từ 31/08/2018     -64,44 USD
71.818.179 VND
01/09/2018 Huỳnh Thị Anh, Saigon 1.500.000 VND   -64,44 USD
73.318.179 VND
10/09/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND   -64,44 USD
73.818.179 VND
13/09/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100 USD   35,56 USD
73.818.179 VND
13/09/2018 Internet Service 09/2018 92,77 USD   -57,21 USD
73.818.179 VND
13/09/2018 Dream Host Server Service 09/2018 99 USD   -156,21 USD
73.818.179 VND

 

Tháng 08/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/08/2018 Tồn Quỹ từ 31/07/2018     -5,44 USD
65.438.179 VND
07/08/2018 Nhận lại tiền tạm ứng từ Quỹ Tiếp trợ ông Huỳnh Văn Ba 2.900.000 VND   -5,44 USD
68.338.179 VND
08/08/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND   -5,44 USD
68.838.179 VND
12/08/2018 Internet Service 08/2018   92,77 USD -5,44 USD
68.838.179 VND
12/08/2018 Dream Host Server Service 08/2018   99,00 USD -104,44 USD
68.838.179 VND
12/08/2018 Open Drive Server 1 Service 08/2018 – 08/2019   60,00 USD -164,44 USD
68.838.179 VND
18/08/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100,00 USD   -64,44 USD
68.838.179 VND
24/08/2018 Nhận lại từ mục vụ Hải Dương 4.150.000 VND   -64,44 USD
72.988.179 VND
24/08/2018 Mua 10 loa nghe mp3   630,000 VND -64,44 USD
72.358.179 VND
24/08/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 07/2018   107,000 VND -64,44 USD
72.251.179 VND
24/08/2018 Mua 5 thẻ nhớ MicroSD 16GB   433,000 VND -64,44 USD
71.818.179 VND

 

Tháng 07/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/07/2018 Tồn Quỹ từ 30/06/2018   987.000 VND 86,33 USD
58.607.179 VND
01/07/2018 Tiếp trợ ông Huỳnh Văn Ba   2.000.000 VND 86,33 USD
56.607.179 VND
02/07/2018 Trần Quang Nguyễn 10.000.000 VND   86,33 USD
66.607.179 VND
03/07/2018 Chi phí thăm viếng và tặng quà cho ông Huỳnh Văn Ba   900.000 VND 86,33 USD
65.707.179 VND
10/07/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100,00 USD   186,33 USD
65.707.179 VND
10/07/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND   186,33 USD
66.207.179 VND
11/07/2018 Mua 06 thẻ nhớ MicroSD 16GB   653.000 VND 186,33 USD
65.554.179 VND
11/07/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 06/2018   116.000 VND 186,33 USD
65.438.179 VND
11/07/2018 Internet Service 07/2018   92,77 USD 93,56  USD
65.438.179 VND
11/07/2018 Dream Host Server Service 07/2018   99,00 USD -5,44 USD
65.438.179 VND

 

Tháng 06/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/06/2018 Tồn Quỹ từ 31/05/2018     178,10 USD
59.526.179 VND
06/06/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA  100,00 USD   278,10 USD
59.526.179 VND
07/06/2018 Mua nhu liệu làm sổ sách trên phone   99.000 VND 278,10 USD
59.427.179 VND
07/06/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 04/2018   124.000 VND 278,10 USD
59.303.179 VND
07/06/2018 Mua một loa nghe MP3   102.000 VND 278,10 USD
59.201.179 VND
07/06/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 05/2018   107.000 VND 278,10 USD
59.094.179 VND
15/06/2018 Internet Service 06/2018   92,77 USD 185,33 USD
59.094.179 VND
15/06/2018 Dream Host Server Service 06/2018   99,00 USD 86,33 USD
59.094.179 VND
21/06/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND   86,33 USD
59.594.179 VND
21/06/2018 Mua 10 thẻ nhớ   987.000 VND 86,33 USD
58.607.179 VND

 

Tháng 05/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/05/2018 Tồn Quỹ từ 30/04/2018     504,87 USD
58.526.179 VND
06/05/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA  100,00 USD   604,87 USD
58.526.179 VND
07/05/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon 500.000 VND   504,87 USD
59.026.179 VND
10/05/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000 VND   504,87 USD
59.526.179 VND
12/05/2018 Internet Service 05/2018   92,77 USD 412,10 USD
59.526.179 VND
12/05/2018 Dream Host Server Service 05/2018   99,00 USD 313,10 USD
59.526.179 VND
25/05/2018 Sound Cloud Server Service 05/2018 – 05/2019   135,00 USD 178,10 USD
59.526.179 VND

 

Tháng 04/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/04/2018 Tồn Quỹ từ 31/03/2018     -95,75 USD
60.472.179 VND
02/04/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA  100,00 USD   32,54 USD
60.472.179 VND
02/04/2018 Phan Văn Thẳng, Kiêng Giang 25,00 USD   57,54 USD
60.472.179 VND
07/04/2018 Internet Service 04/2018   92,77 USD -35,23 USD
60.472.179 VND
12/04/2018 Toeung Manixab, Thụy Sĩ 800,00 USD   764,77 USD
60.472.179 VND
14/04/2018 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Móng Cái 500.000 VND   764,77 USD
60.972.179 VND
14/04/2018 Paltalk (04/2018 – 04/2019)   47,95 USD 716,82 USD
60.972.179 VND
14/04/2018 Dream Host Server Service 03/2018 & 04/2018     518,82 USD
60.972.179 VND
15/04/2018 Huỳnh Thị Thu Thủy, Saigon 500.000 VND   518,82 USD
61.472.179 VND
16/04/2018 Domain name   13,95 USD 504,87 USD
61.472.179 VND
28/04/2018 Chi phí mục vụ Kiên Giang và Cao Lãnh   500.000 VND 504,87 USD
60.972.179 VND
28/04/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 02 – 03/2018   210.000 VND 504,87 USD
60.762.179 VND
28/04/2018 Mua 06 thẻ nhớ MicroSD 16GB   780.000 VND 504,87 USD
59.343.179 VND
28/04/2018 Mua 6 máy nghe MP3   627.000 VND 504,87 USD
58.716.179 VND
28/04/2018 Chi phí mục vụ Cao Lãnh   190.000 VND 504,87 USD
58.526.179 VND

 

Tháng 03/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/03/2018 Tồn Quỹ từ 28/02/2018     25,31 USD
60.686.179 VND
04/03/2018 Internet Service 03/2018    92,77 USD -67,46 USD
60.686.179 VND
10/03/2018 Chi phí điện thoại cho Hội Thánh tại Đầm Dơi 01/2018   105.000 VND -67,46 USD
60.581.179 VND
10/03/2018 Mua 3 thẻ nhớ MicroSD 16GB   309.000 VND -67,46 USD
60.272.179 VND
10/03/2018 Mua một thùng chứa nước làm báp-tem cho Hội Thánh tại Saigon   300.000 VND -67,46 USD
59.972.179 VND
22/03/2018 Phan Văn Thẳng, Kiên Giang 25,00 USD   -42,46 USD
59.972.179 VND
22/03/2018 Thuê Server MediaFire (03/2018 – 03/2019)   53,29 USD -95,75 USD
59.972.179 VND
31/03/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 500.000 VND   -95,75 USD
60.472.179 VND

 

Tháng 02/2018        
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/02/2018 Tồn Quỹ từ 31/01/2018     72.88 USD
45,299,479 VND
07/02/2018 Chi phí điện thoại 12/2017 cho Hội Thánh tại Đầm Dơi    111,000 VND 72.88 USD
45,188,479 VND
07/02/2018 Bán máy sang CD/DVD  2,000,000 VND   72.88 USD
47,188,479 VND
11/02/2018 Dream Host Server Service 02/2018   99.00 USD -26.12 USD
47,188,479 VND
11/02/2018 Internet Service 02/2018   92.77 USD -118.89 USD
47,188,479 VND
13/02/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   -18.89 USD
47,188,479 VND
13/02/2018 Chuyển từ Quỹ Văn Phẩm sang 13,497,700   -18.89 USD
60,686,179 VND
14/02/2018 Domain name  

13.95 USD

-32.84 USD
60,686,179 VND
22/02/2018 Domain name  

41.85 USD

-74.69 USD
60,686,179 VND
26/02/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD

 

25.31 USD
60,686,179 VND

 

Tháng 01/2018
Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2018 Tồn Quỹ từ 31/12/2017     192.55 USD
45,299,479 VND
08/01/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD   292.55 USD
45,299,479 VND
11/01/2018 Internet Service 01/2018   92.77 USD 199.78 USD
45,299,479 VND
11/01/2018 Dream Host Server Service 01/2018   99.00 USD 100.78 USD
45,299,479 VND
11/01/2018 Domain names   27.90 USD 72.88 USD
45,299,479 VND

 

Quỹ Điều Hành và Truyền Giáo 2017: http://timhieuthanhkinh.net/quy-dieu-hanh-va-truyen-giao-2017/

 

Share This:

829 views