Quỹ Phát Hành Văn Phẩm 2015

2,332 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ Phát Hành Văn Phẩm chi phí cho việc phát hành sách “Chân Giả Luận,” sách “Kỳ Tận Thế,” “Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012,” “Thánh Kinh Bản Dịch Ngôi Lời,” và các sách giải kinh, bồi linh, làm chứng.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2015

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2015 Tồn Quỹ 31/12/2015 130.00 USD
64,120,000 VND
02/01/2015 Thu Hoa Harris, USA 50.00 USD 180.00 USD
64,120,000 VND
10/01/2015 In 2000 cuốn “Đến Nơi Sáng Láng Lạ Lùng” 17,600,000 VND 180.00 USD
46,520,000 VND
20/01/2015 Phạm Kim Phương. USA 50.00 USD 230.00 USD
46,520,000 VND
26/01/2015 In 2000 cuốn “Đến Nơi Sáng Láng Lạ Lùng” 16,000,000 VND 230.00 USD
30,520,000 VND
10/02/2015 Nguyễn Minh Tâm & Nguyễn Thị Cẩm Tú, Canada 50.00 USD 280.00 USD
30,520,000 VND
10/02/2015 Ẩn danh_1, Việt Nam 1,500,000 VND 280.00 USD
32,020,000 VND
10/02/2015 Nhà in bớt ấn phí 800,000 VND 280.00 USD
32,820,000 VND
12/02/2015 Chuyển sang Quỹ Truyền Giáo 800,000 VND 280.00 USD
32,020,000 VND
28/02/2015 Một Con dân Chúa, Việt Nam 53,000 VND 280.00 USD
32,073,000 VND
31/03/2015 Gửi 300 cuốn “Đến Nơi Sáng Láng lạ Lùng” sang Mỹ 3,020,000 VND 280.00 USD
29,053,000 VND
31/03/2015 Đổi $280 USD sang 6,015,000 VND 35,068,000 VND
17/04/2015 Chuyển $900 USD từ Quỹ Thiếu Nhi sang 19,430,000 VND 54,498,000 VND
04/05/2015 Gửi Chân Giả Luận ra Đà Nẵng 75,000 VND 54,423,000 VND
19/06/2015 Gửi 70 cuốn Chân Giả Luận và 300 cuốn Đến Nơi sáng Láng Lạ Lùng sang Mỹ 4,465,000 VND 49,958,000 VND
25/06/2015 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam 300,000 VND 50,258,000 VND
29/06/2015 Trần Công Đức, Việt Nam 500,000 VND 50,758,000 VND
29/06/2015 Gửi 100 Chân Giả Luận đến Canada 1,291,000 VND 49,467,000 VND
10/07/2015 In 2000 cuốn Chân Giả Luận 19,600,000 VND 29,867,000 VND
01/09/2015 Một Con Dân Chúa, Việt Nam 25,000,000 VND 54,867,000 VND
24/09/2015 Huỳnh Nhung, USA 100.00 USD 54,867,000 VND
100.00 USD
03/10/2015 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam 2,000,000 VND 56,867,000 VND
100.00 USD
03/10/2015 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam 2,000,000 VND 58,867,000 VND
100.00 USD
12/10/2015 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam 500,000 VND 59,367,000 VND
100.00 USD
13/10/2015 Ẩn danh _1, Việt Nam (3 triệu 500 ngàn đồng) 3,500,000VND 62,867,000 VND
100.00 USD
01/11/2015 Phạm Kim Phương, USA 50.00 USD 62,867,000 VND
150.00 USD
03/11/2015 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam 250,000 VND 63,117,000 VND
150.00 USD
18/11/2015 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam 1,000,000 VND 64,117,000 VND
150.00 USD
30/11/2015 Võ Ngọc Bích, USA 100.00 USD 64,117,000 VND
250.00 USD
02/12/2015 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam 200,000 VND 64,317,000 VND
250.00 USD
07/12/2015 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam 1,000,000 VND 65,317,000 VND
250.00 USD
17/12/2015 Nguyễn Hà Ngân, Việt Nam 1,000,000 VND 66,317,000 VND
250.00 USD
23/12/2015 Nguyễn Lạc Quân, Australia 200.00 AUD 66,317,000 VND
250.00 USD
200.00 AUD

Xem thu chi các năm trước: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=217

Share This:

2,332 views