Quỹ Phát Hành Văn Phẩm 2017

388 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ Phát Hành Văn Phẩm chi phí cho việc phát hành sách “Chân Giả Luận,” sách “Kỳ Tận Thế,” “Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012,” “Thánh Kinh Bản Dịch Ngôi Lời,” và các sách giải kinh, bồi linh, làm chứng.

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2017

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2017 Tồn Quỹ từ 31/12/2016     13,497,700 VND
2,500.00 USD
200.00 AUD
08/08/2017 Chuyển từ Quỹ Truyền Giáo 2,500.00 USD   13,497,700 VND
5,000.00 USD
200.00 AU

Xem thu chi năm 2016 và các năm trước: http://timhieuthanhkinh.net/quy-phat-hanh-van-pham-2016/

Share This:

388 views