Quỹ Phát Hành Văn Phẩm 2018

629 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ Phát Hành Văn Phẩm chi phí cho việc phát hành sách:

  • Chân Giả Luận
  • Kỳ Tận Thế
  • Thánh Kinh Bản Dịch Ngôi Lời
  • Và các sách giải kinh, bồi linh

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2018

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2018 Tồn Quỹ từ 31/12/2017     13.497.700 VND
5.000 USD
200 AUD
13/02/2018 Chuyển sang Quỹ Truyền Giáo   13.497.700 VND 5.000 USD
200 AUD
29/10/2018 Chuyển $800 USD sang VND 18.640.000 VND 800 USD 4.200 USD
18.640.000 VND
29/10/2018 Chuyển $200 AUD sang VND 3.243.296 VND 200 AUD 4.200 USD
21.883.296 VND
29/10/2018 Chuyển từ Quỹ Truyền Giáo sang 13.497.700 VND   4.200 USD
35.380.996 VND

Xem thu chi năm 2017 và các năm trước: http://timhieuthanhkinh.net/quy-phat-hanh-van-pham-2017/

Share This:

629 views