Quỹ Phát Hành Văn Phẩm 2018

406 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Quỹ Phát Hành Văn Phẩm chi phí cho việc phát hành sách:

  • Chân Giả Luận
  • Kỳ Tận Thế
  • Thánh Kinh Bản Dịch Ngôi Lời
  • Và các sách giải kinh, bồi linh

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

Thu Chi Năm 2018

Ngày Diễn Giải Thu Chi Tồn
01/01/2018 Tồn Quỹ từ 31/12/2017     13,497,700 VND
5,000.00 USD
200.00 AU
13/02/2018 Chuyển sang Quỹ Truyền Giáo   13,497,700 VND 5,000.00 USD
200.00 AU

Xem thu chi năm 2017 và các năm trước: http://timhieuthanhkinh.net/quy-phat-hanh-van-pham-2017/

Share This:

406 views