Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2016

8,634 views

 

Năm 2016

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

 

Tháng 12/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/12/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 300.00 USD
01/12/2016 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
07/12/2016 Hoàng Thị Thanh, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
08/12/2016 Nguyễn Ngọc Tú, Việt Nam (800,000 đồng) 35.20 USD
08/12/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (500,000 đồng) 22.00 USD
09/12/2016 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam (700,000 đồng) 30.80 USD
13/12/2016 Một Con Dân Chúa tại Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
16/12/2016 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 132.00 USD
16/12/2016 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
21/12/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 200.00 USD
31/12/2016 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
31/12/2016 Nguyễn Anh Tài, USA 200.00 USD
Tổng Cộng 1,174.00 USD

 .

Tháng 11/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/11/2016 Vũ Triệu Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.50 USD
01/11/2016 Đặng Thái Học & Hoàng Thị Hồng (2 triệu đồng) 89.00 USD
04/11/2016 Thankfull 100.00 USD
07/11/2016 Nguyễn Ngọc Tú (1 triệu đồng) 44.50 USD
07/11/2016 Một Con Dân Chúa tại Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.50 USD
07/11/2016 Nguyễn Xuân Bắc (500 ngàn đồng) 22.25 USD
10/11/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 300.00 USD
16/11/2016 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
16/11/2016 Một Con Dân Chúa, Washington, USA 200.00 USD
16/11/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 200.00 USD
18/11/2016 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 133.50 USD
19/11/2016 Nguyễn Ngọc Khuê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.50 USD
24/11/2016 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.50 USD
26/11/2016  Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.00 USD
27/11/2016 Trần Hữu Tường, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.50 USD
Tổng Cộng 1,500.75 USD

 .

Tháng 10/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/10/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 300.00 USD
01/10/2016 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.41 USD
02/10/2016 Nguyễn Ngọc Tú, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.82 USD
07/10/2016 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.64 USD
09/10/2016 Nguyễn Thị Lan, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.82 USD
10/10/2016 Vũ Thị Thư, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.82 USD
11/10/2016 Một Con Dân Chúa tại Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.82 USD
11/10/2016 Trần Hữu Tường, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.82 USD
11/10/2016 Lê Minh Dương, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.41 USD
12/10/2016 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
13/10/2016 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam  (3 triệu đồng) 134.46 USD
24/10/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 200.00 USD
24/10/2016 Một Con Dân Chúa, Washington, USA 200.00 USD
28/10/2016 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.64 USD
28/10/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.82 USD
30/10/2016 Nguyễn Ngọc Quỳnh, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.41 USD
Tổng Cộng 1,405.07 USD

 .

 

Tháng 9/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
06/09/2016 Phạm Trịnh Minh Anh, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.58 USD
07/09/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
09/09/2016 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 133.80 USD
09/09/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 200.00 USD
10/09/2016 Trần Hữu Tường, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.60 USD
14/09/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam  (1triệu đồng) 44.60 USD
14/09/2016 Một Con Dân Chúa, Washington, USA 200.00 USD
14/09/2016 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
14/09/2016 Terry Vũ, Minnesota, USA 400.00 USD
20/09/2016 Nguyễn Anh Tài, Florida, USA 200.00 USD
Tổng Cộng 1,812.58 USD

 .

Tháng 8/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/08/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.85 USD
03/08/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 112.12 USD
03/08/2016 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.70 USD
04/08/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.85 USD
07/08/2016 Hoàng Chí Linh, USA 200.00 USD
12/08/2016 Một Con Dân Chúa, Washington, USA 200.00 USD
12/08/2016 Mai Thanh Sơn, USA $100.00 USD
12/08/2016 Phạm Trịnh Minh Anh, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.85 USD
15/08/2016 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.70 USD
16/08/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
20/08/2016 Huỳnh Văn Hân, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.70 USD
28/08/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 200.00 USD
Tổng Cộng 1,615.77 USD

 .

Tháng 7/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/07/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (600 ngàn đồng) 26.94 USD
06/07/2016 Phạm Trịnh Minh Anh, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 112.07 USD
13/07/2016 Huỳnh Thị Thu Thủy, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.60 USD
13/07/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
14/07/2016 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.30 USD
14/07/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 100.00 USA
14/07/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 200.00 USD
16/07/2016 Phan văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.20 USD
16/07/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.30 USD
Tổng Cộng 1,017.41 USD

 .

 

Tháng 6/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/06/2016 Mai Thanh Sơn, USA 100.00 USD
01/06/2016 Priscilla Trần, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.28 USD
03/06/2016 Nguyễn Văn Hào & Nguyễn Thu Trúc, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.56 USD
04/06/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.56 USD
04/06/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.28 USD
04/06/2016 Nguyễn Ngọc Quỳnh, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.28 USD
07/06/2016 Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Việt Nam 100.00 USD
13/06/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 111.40 USD
13/06/2016 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.56 USD
14/06/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
14/06/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 100.00 USD
19/06/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (600 ngàn đồng) 26.91 USD
20/06/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.56 USD
27/06/2016 Nguyễn Quốc Tuấn, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.28 USD
27/06/2016 Terry Vu, USA 200.00 USD
Tổng Cộng 1,305.67 USD

 .

 

Tháng 5/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/05/2016 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
01/05/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.43 USD
04/05/2016 Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.72 USD
04/05/2016 Mai Thanh Sơn, USA 100.00 USD
08/05/2016 Võ Thị Ngọc Bích, USA 100.00USD
10/05/2016 Phan Văn Tấn và Đặng Thị Lệ, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.92 USD
10/05/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
11/05/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 112.40 USD
11/05/2016 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.92 USD
20/05/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (1 triệu đồng) $44.96 USD
21/05/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.48 USD
21/05/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.48 USD
Tổng Cộng 1,139.17 USD

 . .mmmmmmmmm

Tháng 4/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/04/2016 Mai Thanh Sơn, USA 100.00 USD
02/04/2016 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.43 USD
04/04/2016 Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.72 USD
04/04/2016 Thu Hoa Thi Harris, USA 100.00 USD
04/04/2016 Võ Thị Ngọc Bích, USA 100.00 USD
04/04/2016 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
09/04/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada (4 triệu đồng) 180.00 USD
11/04/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 112.16 USD
11/04/2016 Nguyễn Xuân Bắc, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.43 USD
12/04/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
12/04/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
13/04/2016 Nguyễn Ngọc Tú, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
14/04/2016 Một Gia Đình Con Dân Chúa Ở Calgary, Canada 200.00 YSD
20/04/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
20/04/2016 Nguyễn Thị Thu Trang (500 ngàn đồng) 22.43 USD
26/04/2016 Trương Thị Ngọc Hương, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
29/04/2016 Priscilla Trần, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.43 USD
29/04/2016 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Việt Nam 100.00 USD
29/04/2016 Nguyễn Anh Tài, USA 1,053.00 USD
Tổng Cộng 2,748.90 USD

 .

Tháng 3/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/03/2016 Mai Thanh Sơn, USA 100.00 USD
03/03/2016 Priscilla Trần, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.42 USD
04/03/2016 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Việt Nam 70.00 USD
07/03/2016 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.84 USD
08/03/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.84 USD
14/03/2016 Thu Hoa Thi Harris, USA 100.00 USD
14/03/2016 Võ Thị Ngọc Bích, USA 100.00 USD
14/03/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 112.15 USD
14/03/2016 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.72 USD
17/03/2016 Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.72 USD
17/03/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
22/03/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
28/03/2016 Trương Thị Ngọc Hương, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
30/03/2016 Priscilla Trần, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.42 USD
Tổng Cộng 1,285.83 USD

 .

 

Tháng 2/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/02/2016 Một Gia Đình Con Dân Chúa Ở Calgary, Canada 200.00 USD
02/02/2016 Priscilla Trần, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.50 USD
02/02/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (2 triệu đồng) 90.00 USD
03/02/2016 Mai Thanh Sơn, USA 100.00 USD
03/02/2016 Hoàng Công Khanh & Dương Kim Hưng, USA 200.00 USD
04/02/2016 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 45.00 USD
04/02/2016 Nguyễn Ngọc Tú, Việt Nam (800 ngàn đồng) 35.97 USD
08/02/2016 Võ Thị Bích Ngọc, USA 100.00 USD
10/02/2016 Văn Thu Nga, Việt Nam 100.00 USD
15/02/2016 Nguyễn Thị Nhung, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.49 USD
19/02/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada (3 triệu đồng) 134.19 USD
20/02/2016 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.73 USD
22/02/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 111.70 USD
23/02/2016 Trương Thị Ngọc Hương (1 triệu đồng) 44.86 USD
24/02/2016 Vũ Thị Thư & Bùi Mạnh Cường, Việt Nam (2 triệu 500 ngàn đồng) 111.70 USD
29/02/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.86 USD
29/02/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
Tổng Cộng 1,853.00 USD

 .

 

Tháng 1/2016
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/01/2016 Nguyễn Ngọc Tú, Việt Nam (800 ngàn đồng) 35.57 USD
07/01/2016 Vũ Triệu Hùng, Việt Nam (1 triệu đồng) 45.16 USD
07/01/2016 Nguyễn Thị Lan, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.58 USD
07/01/2016 Một con dân Chúa ở Florida, USA 300.00 USD
12/01/2016 Nguyễn Thị Mơ, Việt Nam  (2 triệu 500 ngàn đồng) 111.44 USD
13/01/2016 Võ Thị Ngọc Bích, USA 100.00 USD
13/01/2016 Mai T Sơn, USA 100.00 USD
14/01/2016 Trương Thế Hồng & Trần Thanh Xuân, Việt Nam (2 triệu đồng) 89.14 USD
19/01/2016 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Canada 200.00 USD
22/01/2016 Nguyễn Thái Lê, Việt Nam  (1 triệu đồng) 45.22 USD
22/01/2016 Đặng Thiên Tứ, Việt Nam  (700 ngàn đồng) 31.67 USD
26/01/2016 Nguyễn Văn Hào & Nguyễn Thu Trúc, Việt Nam (1 triệu đồng) 45.22 USD
30/01/2016 Gia Đình Một Con Dân Chúa ở Calgary, Canada 200.00 USD
30/01/2016 Christ’s Disciple_1, 2, và 3, Canada 400.00 USD
30/01/2016 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.50 USD
30/01/2016 Trương Thị Ngọc Hương, Việt Nam (1 triệu đồng) 45.00 USD
Tổng Cộng 1,793.50 USD

 .

Năm 2015: http://timhieuthanhkinh.net/quy-tiep-tro-gia-dinh-nguoi-chan-2015/

 

 

Share This:

8,634 views