Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2017

3,216 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài. Ngài đã dùng quý con dân Chúa tiếp trợ cho cuộc sống vật chất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cảm động và biết ơn quý con dân Chúa đã yêu thương, chia xẻ sự sống vật chất với chúng tôi qua sự dâng hiến vào Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn. Chính nhờ đó mà chúng tôi có nhiều thời gian và được chuyên tâm trong việc truyền rao Tin Lành, giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa. Tấm lòng và sự hy sinh của quý ông bà anh chị em chắc chắc là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa; và mỗi người đều dự phần trong sự hầu việc Chúa với chúng tôi. Nguyện ân điển và bình an từ Thiên Chúa bao phủ tất cả chúng ta, giữ gìn chúng ta không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem chúng ta vào trong thiên đàng cùng với mọi thành quả sự hầu việc Chúa của chúng ta. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Năm 2017

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

 

Tháng 12/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
04/12/2017 Lê Mộng Kiều Thu (500 ngàn đồng) 22.00 USD
04/12/2017 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
05/12/2017 Hội Thánh tại Saigon (600 ngàn đồng) 26.41 USD
06/12/2017 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hưng Yên (3 triệu đồng) 132.00 USD
10/12/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
11/12/2017 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 132.00 USD
11/12/2017 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1 triệu đồng) 44.00 USD
11/12/2017 Gia Đình Một Con Dân Chúa, miền bắc (1 triệu đồng) 44.00 USD
11/12/2017 Christian_01, Christian 02, và Christian_03, Toronto, Canada 300.00 USD
16/12/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu đồng) 44.00 USD
16/12/2017 Hội Thánh tại Châu Đức (1 triệu đồng) 44.00 USD
16/12/2017 Gia Đình Saigon (1 triệu 500 ngàn đồng) 66.00 USD
16/12/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
Tổng Cộng 1,118.41 USD

 

Tháng 11/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/11/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu đồng) 44.05 USD
02/11/2017 Nguyễn Ngọc Tú & Trần Thị Thu Hương, Saigon (2 triệu đồng) 88.10 USD
02/11/2017 Nguyễn Quốc Tuấn, Saigon (500 ngàn đồng) 22.02 USD
07/11/2017 Terry Vũ, Texas, USA 333.90 USD
07/11/2017 Hội Thánh tại Saigon (600 ngàn đồng) 26.42 USD
08/11/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
08/11/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
15/11/2017 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 132.15 USD
18/11/2017 Một Con Dân Chúa, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.15 USD
18/11/2017 Hội Thánh tại Châu Đức (1 triệu đồng) 44.05 USD
22/11/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
22/11/2017 Christian_01, Christian 02, và Christian_03, Toronto, Canada 300.00 USD
22/11/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
25/11/2017 Huỳnh Thị Thu Thủy, Vĩnh Long (1 triệu đồng) 44.05 USD
Tổng Cộng 1,588.89 USD

 

 

Tháng 10/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
09/10/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
10/10/2017 Hội Thánh tại Saigon (500 ngàn đồng) 22.00 USD
11/10/2017 Christian_01, Christian 02, và Christian_03, Toronto, Canada 300.00 USD
12/10/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
13/10/2017 Một Con Dân Chúa ở Saigon (2 triệu đồng) 88.00 USD
16/10/2017 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 132.00 USD
18/10/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa (500 ngàn đồng) 22.00 USD
28/10/2017 Phạm Kim Phương, California, USA 200.00 USD
28/10/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công (2 triệu đồng) 88.10 USD
28/10/2017 Huỳnh Văn Thơ, Đồng Nai (2 triệu đồng) 88.10 USD
28/10/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu đồng) 44.05 USD
28/10/2017 Hội Thánh tại Châu Đức (1 triệu đồng) 44.05 USD
Tổng Cộng

1,228.30 USD

 

Tháng 09/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
06/09/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
09/09/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
09/09/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.00 USD
12/09/2017 Một Con Dân Chúa ở Lâm Đồng, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
12/09/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa (500 ngàn đồng) 22.00 USD
12/09/2017 Vũ Thị Thanh Hảo, Osaka, Nhật (10.289.000 đồng) 452.72 USD
13/09/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.00 USD
16/09/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon, Việt Nam  (1 triệu đồng) 44.00 USD
25/09/2017 Terry Vũ, Texas, USA 200.00 USD
25/09/2017 Christian_01 & Christian_02, Toronto, Canada 200.00 USD
26/09/2017 Phạm Kim Phương, California, USA 200.00 USD
27/09/2017 Hội Thánh tại Saigon (600 ngàn đồng) 26.40 USD
30/09/2017 Hội Thánh tại Châu Đức (1 triệu đồng) 44.00 USD
Tổng Cộng 1,653.12 USD

 

Tháng 08/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
04/08/2017 Terry Vũ, Texas, USA 200.00 USD
04/08/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Đà Nẵng, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
06/08/2017 Nguyễn Ngọc Tú & Trần Thị Thu Hương, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
07/08/2017 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
08/08/2017 Phạm Kim Phương, California, USA 200.00 USD
08/08/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
08/08/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
11/08/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.00 USD
17/08/2017 Đặng Thái Học & Hoàng Thị Hồng, Hà Nội, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
17/08/2017 Nguyễn Thị Lan, Hà Nội, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
19/08/2017 Nguyễn Trần, Việt Nam (7 triệu đồng) 308.00 USD
23/08/2017 Đặng Minh, California, USA 100.00 USD
23/08/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (600 ngàn đồng) 26.39 USD
Tổng Cộng 1,364.39 USD

 

Tháng 07/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
03/07/2017 Dâng Hiến 200.00 USD
03/07/2017 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
04/07/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Đà Nẵng, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
05/07/2017 Christian_01 & Christian_02, Toronto, Canada 200.00 USD
06/07/2017 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hưng Yên, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.00 USD
10/07/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.00 USD
10/07/2017 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
11/07/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
11/07/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
15/07/2017 Hội Thánh tại Châu Đức, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
20/07/2017 Terry Vũ, Texas, USA 543.00 USD
25/07/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (600 ngàn đồng) 26.40 USD
28/07/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.00 USD
29/07/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
Tổng Cộng 1,671.40 USD

 

Tháng 06/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
04/06/2017 Thankful
200.00 USD
04/06/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.02 USD
05/06/2017 Một Con Dân Chúa tại Saigon, Việt Nam (1 triệu 500 ngàn đồng) 66.04 USD
06/06/2017 Nguyễn Trần, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.08 USD
07/06/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Đà Nẵng, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.02 USD
08/06/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
08/06/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
10/06/2017 Nguyễn Thị Thùy Linh, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.10 USD
19/06/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (4 triệu đồng) 176.40 USD
19/06/2017 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.10 USD
19/06/2017 Christian_01, Christian_02, Toronto, Canada 200.00 USD
22/06/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (600 ngàn đồng) 26.41 USD
24/06/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.20 USD
24/06/2017 Hội Thánh tại Châu Đức, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.10 USD
24/06/2017 Nguyễn Ngọc Tú & Thần Thị Thu Hương, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.10 USD
24/06/2017 Bùi Thành Chinh, Hưng Yên, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.10 USD
24/06/2017 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hưng Yên, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.10 USD
26/06/2017 Phạm Kim Phương, California, USA 200.00 USD
28/06/2017 Một Con Dân Chúa, Melbourne, Australia 103.36 USD
Tổng Cộng 1,723.13 USD

 

Tháng 05/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/05/2017 Dâng Hiến
200.00 USD
04/05/2017 Một Con Dân Chúa tại Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 43.98 USD
09/05/2017 Nguyễn Ngọc Tú, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 43.98 USD
13/05/2017 Huỳnh Thị Anh, Saigon, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.15 USD
13/05/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
15/05/2017 Nguyễn Anh Tài & Nguyễn Nhi Swan, Florida, USA 2,500.00 USD
16/05/2017 Christian_01, Christian_02, Toronto, Canada 200.00 USD
16/05/2017 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hà Nội, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.15 USD
19/05/2017 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 132.52 USD
22/05/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100.00 USD
24/05/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.05 USD
28/05/2017 Terry Vũ, Texas, USA 700.00 USD
28/05/2017 Hội Thánh tại Châu Đức, Việt Nam (1triệu 200 ngàn đồng) 52.77 USD
Tổng Cộng
4,270.60 USD

 

Tháng 04/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/04/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Gò Công, Việt Nam (2 triệu đồng) 87.92 USD
01/04/2017 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 43.96 USD
02/04/2017 Dâng Hiến 200.00 USD
03/04/2017 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Toronto, Canada (5 triệu đồng) 219.95 USD
03/04/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
03/04/2017 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 200.00 USD
05/04/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.03 USD
05/04/2017 Trần Thị Thu Hương, Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.03 USD
08/04/2017 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.06 USD
09/04/2017 Christian_01, Christian_02, Christian_03; Toronto, Canada 300.00 USD
09/04/2017 Huỳnh Văn Hân, Vĩnh Long, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.03 USD
12/04/2017 Nguyễn Trần, Quảng Nam, Việt Nam (5 triệu đồng) 220.50 USD
17/04/2017 Phạm Kim Phương, California, USA 100.00 USD
19/04/2017 Một Con Dân Chúa, Melbourne, Australia 145.25 USD
22/04/2017 Hội Thánh tại Cao Bằng, Việt Nam (700 ngàn đồng) 30.90 USD
22/04/2017 Nguyễn Thái Học & Hoàng Thị Hồng, Hà Nội, Việt Nam 100.00 USD
22/04/2017 Nguyễn Thị Lan, Hà Nội, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.15 USD
22/04/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.45 USD
22/04/2017 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.15 USD
22/04/2017 Văn Thu Nga, Saigon, Việt Nam(2 triệu đồng)
88.30 USD
28/04/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 21.98 USD
  Tổng Cộng 2,289.66 USD

 

Tháng 03/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/03/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 43.78 USD
06/03/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 21.89 USD
07/03/2017 Một Con dân Chúa tại Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 43.78 USD
08/03/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
13/03/2017 Christian_01, Christian_02, Christian_03; Toronto, Canada 300.00 USD
16/03/2017 Nguyễn Công Hải và Trần Thị Tâm, Việt Nam (2 triệu đồng) 87.56 USD
17/03/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 131.34 USD
20/03/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 21.89 USD
  Tổng Cộng 750.24 USD

 

Tháng 02/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/02/2017 Dâng Hiến 200.00 USD
02/02/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.17 USD
02/02/2017 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Toronto, Canada 200.00 USD
03/02/2017 Huỳnh Thị Anh, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.17 USD
03/02/2017 Phan Văn Tấn & Đặng Thị Lệ, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.34 USD
06/02/2017 Gia Đình Hoàng Đức Quân, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.08 USD
06/02/2017 Christian_01, Christian_02, Christian_03; Toronto, Canada 500.00 USD
06/02/2017 Nguyễn Quốc Tuấn, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.08 USD
07/02/2017 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam  (1 triệu đồng) 44.17 USD
07/02/2017 Huỳnh Thị Thu Thủy, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.34 USD
07/02/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
15/02/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.08 USD
18/02/2017 Phan Thị Diễm, Korea 100.00 USD
18/02/2017 Huỳnh Văn Thơ, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.08 USD
22/02/2017 Trần Thị Thu Hương, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.08 USD
22/02/2017 Một Con Dân Chúa, Melbourne, Australia 147.84 USD
23/02/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.51 USD
23/02/2017 Nguyễn Thị Tươi, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.17 USD
25/02/2017 VănThu Nga, Việt Nam  (2 triệu đồng) 88.34 USD
  Tổng Cộng 1,932.45 USD

.

 

Tháng 01/2017
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
07/01/2017 Thankful 200.00 USD
07/01/2017 Terry Lâm, USA 300.00 USD
07/01/2017 Hội Thánh tại Saigon, Việt Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
10/01/2017 Một con dân Chúa ở Seattle, USA 200.00 USD
12/01/2017 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3,500,000 đồng) 155.00 USD
12/01/2017 Christian_01, Christian_02, Christian_03; Toronto, Canada 300.00 USD
13/01/2017 Một con dân Chúa ở Saigon, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.38 USD
17/01/2017 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Việt Nam (2 triệu đồng) 88.38 USD
17/01/2017 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.19 USD
21/01/2017 Nguyễn Văn Hào & Nguyễn Thị Thu Trúc, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.19 USD
21/01/2017 Huỳnh Văn Đạm & Nguyễn Thị Tỷ, Toronto, Canada 200.00 USD
25/01/2017 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
27/01/2017 Nguyễn Ngọc Tú, Việt Nam (800 ngàn đồng) 35.36 USD
  Tổng Cộng 1,777.50 USD

.

Xem năm 2016 và các năm trước: http://timhieuthanhkinh.net/quy-tiep-tro-gia-dinh-nguoi-chan-2016/

Share This:

3,216 views