Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2018

2,193 views

Kính thưa quý con dân Chúa.

Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài. Ngài đã dùng quý con dân Chúa tiếp trợ cho cuộc sống vật chất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cảm động và biết ơn quý con dân Chúa đã yêu thương, chia xẻ sự sống vật chất với chúng tôi qua sự dâng hiến vào Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn. Chính nhờ đó mà chúng tôi có nhiều thời gian và được chuyên tâm trong việc truyền rao Tin Lành, giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa. Tấm lòng và sự hy sinh của quý ông bà anh chị em chắc chắn là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa; và mỗi người đều dự phần trong sự hầu việc Chúa với chúng tôi. Nguyện ân điển và bình an từ Thiên Chúa bao phủ tất cả chúng ta, giữ gìn chúng ta không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem chúng ta vào trong thiên đàng cùng với mọi thành quả sự hầu việc Chúa của chúng ta. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Năm 2018

Xin xem cách thức dâng hiến tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=209

 

 

Tháng 12/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/12/2018 Huỳnh Văn Hân, Vĩnh Long (500 ngàn đồng) 21,44 USD
03/12/2018 Một con dân Chúa tại Saigon (2 triệu đồng) 85,76 USD
03/12/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (700 ngàn đồng) 30,01 USD
05/12/2018 Bùi Mạnh Cường & Vũ Thị Thư, Hà Nội (1,5 triệu đồng) 64,32 USD
08/12/2018 Nguyễn Ngọc Thanh & Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Florida, USA & Saigon (2 triệu đồng) 85,76 USD
08/12/2018 Nguyễn Xuân Bắc, Saigon (500 ngàn đồng) 21,44 USD
11/12/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 128,64 USD
15/12/2018 Bùi Văn Vũ, Bình Dương (1 triệu đồng) 42,88 USD
18/12/2018 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100,00 USD
18/12/2018 Võ Thị Diệu Hương & Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 400,00 USD
18/12/2018 Phạm Kim Phương, California, USA 200,00 USD
21/12/2018 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hà Nội (2 triệu đồng) 87,76 USD
24/12/2018 Gia Đình Saigon (500.000 đồng) 21,44 USD
Tổng Cộng 1.289,45 USD

 

 

 

Tháng 11/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/11/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (700 ngàn đồng) 30,00 USD
06/11/2018 Một con dân Chúa tại Saigon (1 triệu đồng) 42,91 USD
07/11/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 128,73 USD
09/11/2018 Nguyễn Ngọc Thanh & Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Florida, USA & Saigon (2 triệu đồng) 85,80 USD
13/11/2018 Hoàng Công Khanh, Georgia, USA 100,00 USD
13/11/2018 Võ Thị Diệu Hương & Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
13/11/2018 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100,00 USD
16/11/2018 Bùi Văn Vũ, Bình Dương (1 triệu đồng) 42,91 USD
16/11/2018 Gia Đình Saigon (1 triệu đồng) 42,91 USD
19/11/2018 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hà Nội (2 triệu đồng) 85,82 USD
19/11/2018 Nguyễn Anh Tài & Nguyễn Nhi Swan, Florida, USA 200,00 USD
21/11/2018 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1 triệu đồng) 42,91 USD
27/11/2018 Nguyễn Thị Như Huỳnh, Nam Hàn (1 triệu đồng) 42,91 USD
27/11/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
Tổng Cộng 1.444,90 USD

 

Tháng 10/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/10/2018 Một con dân Chúa tại Saigon (1,5 triệu đồng) 64,32 USD
06/10/2018 Terry Vũ, Texas, USA 300,00 USD
10/10/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (700 ngàn đồng) 29,89 USD
10/10/2018 Nguyễn Ngọc Thanh & Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Florida, USA & Saigon (2 triệu đồng) 85,40 USD
10/10/2018 Nguyễn Thị Thu Trang, Saigon (500 ngàn đồng) 21,35 USD
10/10/2018 Huỳnh Thị Thu Thủy, Saigon (1 triệu đồng) 42,70 USD
10/10/2018 Lê Thị Thu, Texas, USA 300,00 USD
10/10/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
10/10/2018 Lữ Thị Tuyết Oanh, Texas, USA 100,00 USA
15/10/2018 Nguyễn Thị Lan, Hà Nội (1 triệu đồng) 42,70 USD
21/10/2018 Bùi Văn Vũ, Saigon ( 1 triệu đồng) 42,70 USD
21/10/2018 Nguyễn Xuân Bắc, Saigon (500 ngàn đồng) 21,35 USD
21/10/2018 Bùi Quốc Huy & Nguyễn Nguyệt Ánh, Đồng Nai (500 ngàn đồng) 21,35 USD
23/10/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 128,10 USD
23/10/2018 Christian 01 & Christian 03, Toronto, Canada 221,71 USD
29/10/2018 Bùi Thành Chinh, Hà Nội (1 triệu đồng) 42,70 USD
29/10/2018 Huỳnh Văn Thơ, Đồng Nai (1 triệu đồng) 42,70 USD
30/10/2018 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Hà Nội (2 triệu đồng) 85,40 USD
Tổng Cộng 1.792,37 USD

 

Tháng 09/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/09/2018 Huỳnh Thị Anh, Saigon (1,500,000 VND) 64,44 USD
01/09/2018 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu VND) 42,96 USD
05/09/2018 Một con dân Chúa tại Saigon (1 triệu VND) 42,96 USD
08/09/2018 Lâm Việt Thành, Cà Mau (1 triệu VND) 42,96 USD
08/09/2018 Thần Thị Thảo Nhân, Saigon (500.000 VND) 21,48 USD
10/09/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu VND) 128,88 USD
10/09/2018 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1 triệu VND) 42,96 USD
13/09/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
13/09/2018 Phạm Kim Phương, California, USA 200,00 USD
24/09/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (700 ngàn đồng) 29,98 USD
28/09/2018 Nguyễn Công Hải và Trần Thị Tâm, Hà Nội (2 triệu đồng) 85,92 USD
29/09/2018 Gia Đình Saigon (1 triệu đồng) 42,96 USD
05/10/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
Tổng Cộng 1.245,50 USD

 

Tháng 08/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
04/08/2018 Bùi Quốc Huy & Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (500.000 đồng) 21,46 USD
07/08/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 128,79 USD
07/08/2018 Một con dân Chúa tại Saigon (1 triệu đồng) 42,93 USD
12/08/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
18/08/2018 Gia Đình Saigon (500 ngàn đồng) 21,46 USD
18/08/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
29/08/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 21,46 USD
Tổng Cộng 736,10 USD

 

 

Tháng 07/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
02/07/2018 Đặng Thiên Tứ & Phạm Thị Tuyết Minh, Hà Nội (1 triệu đồng) 43,40 USD
05/07/2018 Một con dân Chúa tại Saigon (1 triệu đồng) 43,40 USD
05/07/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 21,70 USD
10/07/2018 Terry Vũ, Texas, USA 200.00 USD
10/07/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
10/07/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 130.00 USD
12/07/2018 Môt con dân Chúa ở miền bắc Việt Nam (1 triệu đồng) 43,36 USD
13/07/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
24/07/2018 Nguyễn Công Hải & Trần ThịTâm, Hà Nội (5 triệu đồng) 215,35 USD
24/07/2018 Bùi Thành Chinh, Hà Nội (2 triệu đồng) 86,14 USD
28/07/2018 Lâm Văn Tuấn & Bùi Thị Hồng Duyên, Kontum (600 ngàn đồng) 25,84 USD
29/07/2018 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu đồng) 43,05 USD
29/07/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu đồng) 86,10 USD
Tổng Cộng 1.438,34 USD

 

 

Tháng 06/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
05/06/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
05/06/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon (1 triệu đồng) 43,88 USD
06/06/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 21,94 USD
10/06/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu đồng) 87,76 USD
10/06/2018 Terry Vũ, Texas, USA 300,00 USD
21/06/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 131,64 USD
21/06/2018 Đặng Thiên Tứ & Phạm Thị Tuyết Minh, Hà Nội (1 triệu đồng) 43,88 USD
21/06/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
26/06/2018 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1 triệu đồng) 43,88 USD
30/06/2018 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu đồng) 43,88 USD
Tổng Cộng 1.216,86 USD

 

 

Tháng 05/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
06/05/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
07/05/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon (1 triệu 500 ngàn đồng) 65,85 USD
08/05/2018 Dương Quang Trung, Hà Nội (500 ngàn đồng) 21,95 USD
10/05/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 21,95 USD
10/05/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 131,70 USD
15/05/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu đồng) 87,80 USD
18/05/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
18/05/2018 Nguyễn Quốc Tuấn, Saigon (500 ngàn đồng) 21,95 USD
23/05/2018 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Bắc Ninh (3 triệu đồng) 131,70 USD
23/05/2018 Lê T. Thu, Texas, USA 100,00 USD
Tổng Cộng 1.082,90 USD

 

Tháng 04/2018  
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/04/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon (1 triệu đồng) 43,96 USD
02/04/2018 Phạm Kim Phương, California, USA 100,00 USD
02/04/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200,00 USD
04/04/2018 Dương Quang Trung, Hà Nội (500 ngàn đồng) 21,98 USD
04/04/2018 Hội Thánh tại Saigon (500 ngàn đồng) 21,98 USD
07/04/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu đồng) 87,92 USD
09/04/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300,00 USD
14/04/2018 Đặng Thái Học & Hoàng Thị Hồng, Hà Nội (1 triệu đồng) 43,96 USD
14/04/2018 Nguyễn Thị Lan, Hà Nội (1 triệu đồng) 43,96 USD
14/04/2018 Hội Thánh tại Móng Cái ( 3 triệu đồng) 131,88 USD
14/04/2018 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1 triệu đồng) 43,96 USD
15/04/2018 Huỳnh Thị Thu Thủy, Saigon (1 triệu đồng) 43,96 USD
19/04/2018 Nguyễn Minh Ngọc Thanh & Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (5 triệu đồng) 219,80 USD
14/04/2018 Bùi Mạnh Cường & Vũ Thị Thư, Hà Nội (1 triệu 500 ngàn đồng) 65,94 USD
24/04/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 21,98 USD
Tổng Cộng 1.391,28 USD

 

Tháng 03/2018
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/03/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (1 triệu đồng) 43.92 USD
05/03/2018 Dương Quang Trung, Hà Nội (500 ngàn đồng) 21.96 USD
10/03/2018 Hội Thánh tại Saigon (500 ngàn đồng) 21.96 USD
10/03/2018 Một Con Dân Chúa, Vĩnh Phúc (1 triệu đồng) 43.92 USD
10/03/2018 Huỳnh Thị Anh, Saigon (3 triệu đồng) 131.76 USD
10/03/2018 Đào Duy Kha, Saigon (500 ngàn đồng) 21.96 USD
10/03/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu đồng) 87.84 USD
11/03/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300.00 USD
13/03/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 131.76 USD
13/03/2018 Grace Nguyễn, Melbourne, Australia ($150.00 AUS) 120.00 USD
22/03/2018 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Bắc Ninh (2 triệu đồng) 87.84 USD
05/03/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 43.92 USD
31/03/2018 Lâm Việt Thành & Trần Thị Thảo Nhân (1 triệu 500 ngàn đồng) 65.94 USD
Tổng Cộng 1,122.78 USD

 

Tháng 02/2018
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
05/02/2018 Hội Thánh tại Saigon, (1 triệu đồng) 44.05 USD
07/02/2018 Hội Thánh tại Saigon (600 ngàn đồng) 26.43 USD
07/02/2018 Một Con Dân Chúa (10 triệu 300 ngàn đồng) 453.78 USD
10/02/2018 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Saigon (1 triệu đồng) 44.05 USD
10/02/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu 500 ngàn đồng) 110.12 USD
10/02/2018 Nguyễn Thị Như Huỳnh, Nam Hàn (2 triệu đồng) 88.10 USD
10/02/2018 Hội Thánh tại Châu Đức (1 triệu 500 ngàn đồng) 66.07 USD
12/02/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (3 triệu đồng) 132.15 USD
13/02/2017 Dương Quang Trung, Hà Nội (500 ngàn đồng) 22. 02 USD
13/02/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
20/02/2018 Hội Thánh tại Cao Bằng (800 ngàn đồng) 35.24 USD
26/02/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 100.00 USD
26/02/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300.00 USD
Tổng Cộng 1,622.01 USD

 

Tháng 01/2018
Ngày Người Dâng Hiến Số Tiền
01/01/2018 Hồ Thế Vũ & Đồng Thị Nghĩa, Quảng Nam (500 ngàn đồng) 22.00 USD
08/01/2018 Võ Thị Ngọc Bích, Colorado, USA 200.00 USD
09/01/2018 Một Con Dân Chúa, Saigon, Việt Nam (1 triệu đồng) 44.00 USD
09/01/2018 Hội Thánh tại Saigon (600 ngàn đồng) 26.40 USD
13/01/2018 Hội Thánh tại Móng Cái, Việt Nam (3 triệu đồng) 132.00 USD
25/01/2018 Hội Thánh tại Thái Nguyên (1 triệu đồng) 44.00 USD
25/01/2018 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (1 triệu đồng) 44.00 USD
25/01/2018 Gia Đình Saigon (2 triệu 500 ngàn đồng) 110.00 USD
25/01/2018 Christian 01, Christian 02, Christian 03, Toronto, Canada 300.00 USD
28/01/2018 Nguyễn Công Hải & Trần Thị Tâm, Bắc Ninh ( 2 triệu đồng) 88.00 USD
28/01/2018 Bùi Thành Chinh, Hà Nội (5 triệu đồng) 220.00 USD
29/01/2018 Hội Thánh tại Móng Cái (5 triệu đồng) 220.00 USD
29/01/2018 Nguyễn Thị Tươi, Hải Dương (1triệu đồng) 44.00 USD
29/01/2018 Một Con Dân Chúa, Hải Dương (1 triệu đồng) 44.00 USD
29/01/2018 Hoàng Công Khanh, Georgia, USA 100.00 USD
Tổng Cộng 1,638.40 USD

 

Quỹ Tiếp Trợ Gia Đình Người Chăn 2017: http://timhieuthanhkinh.net/quy-tiep-tro-gia-dinh-nguoi-chan-2017/

Share This:

2,193 views