5,962 views

Sự Cứu Rỗi và Sự Sống Đời Đời

Huỳnh Christian Timothy

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Để được sự sống đời đời thì trước hết một người phải ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Để được cứu rỗi thì trước hết một người phải:

(1) nhận biết mình là tội nhân, tức là người đang làm ra những điều nghịch lại lương tâm, nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa; và đang bị hư mất;

(2) thật lòng năn tội, tức là đau buồn về sự mình phạm tội và không muốn tiếp tục phạm tội nữa;

(3) chỉ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội, ngoài ra, không tìm kiếm sự tha tội bằng bất cứ một ai khác, một sự gì khác.

Khi hội đủ ba điều kể trên thì một người có thể xưng nhận với Thiên Chúa, còn gọi là cầu nguyện. Lời cầu nguyện chỉ cần đơn giản và vắn tắt bởi lòng chân thành, tương tự như sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời. Con nhận biết con là người có tội. Con không muốn sống trong tội, và con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.”

Bởi lòng ăn năn chân thành và bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà người ấy tức thì nhận được sự cứu rỗi của Thiên Chúa: do Đức Chúa Trời ban cho, qua hành động của Đức Chúa Jesus Christ, bởi năng lực của Đức Thánh Linh. (Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, dựng nên muôn loài vạn vật. Chỉ có một Thiên Chúa tự có và có mãi, thể hiện trong ba thân vị: Đức Cha, còn gọi là Đức Chúa Trời; Đức Con, còn gọi là Đức Chúa Jesus Christ; và Đức Thánh Linh.)

Được cứu rỗi, trước hết là được cứu ra khỏi trách nhiệm của sự phạm tội, tức là được thoát khỏi sự bị hình phạt do phạm tội, vì được tha tội; kế tiếp là được cứu ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, tức là được thoát khỏi bản tính phạm tội, vì được làm cho sạch tội. Thánh Kinh chép:

“Còn nếu chúng ta xưng những tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ những tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

Tiếp liền theo đó, thì người ấy được tái sinh, tức là được sinh lại bởi Đức Chúa Trời, được ở trong địa vị làm con thừa kế của Đức Chúa Trời. Sự được sinh lại này trước hết xảy ra trong linh hồn và tinh thần, tức là được phục hồi sự sống thánh khiết từ Thiên Chúa. Thân thể xác thịt được thánh hóa bởi quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự vào, và trở thành công cụ để làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người:

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus để làm những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Đức Thánh Linh ban cho người được tái sinh đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa, để người ấy có thể hiểu biết cách sâu nhiệm Lời Chúa, được ghi chép trong Thánh Kinh, và có năng lực sống một đời sống thánh khiết theo Lời Chúa. Thánh linh của Thiên Chúa tức là sức sống, năng lực của chính Thiên Chúa, và các ơn thiêng liêng, còn gọi là các ân tứ của Đức Thánh Linh. Nhờ được đầy dẫy thánh linh mà một người thắng được mọi cám dỗ, mọi thử thách; không phạm tội và vượt qua được mọi nghịch cảnh; làm ra được những điều lạ lùng, tôn vinh danh Thiên Chúa, đem lại ích lợi cho nhiều người.

Nếu người ấy tiếp tục sống nếp sống mới trong Chúa, tức là chỉ tin nhận sự cứu rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và luôn vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ nhận được sự sống đời đời. Nếu người ấy không sống nếp sống mới trong Chúa, trở lại phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, thì đương nhiên bị mất sự cứu rỗi, vì sự cứu rỗi chỉ ban cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chỉ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà không thật lòng ăn năn tội, hoặc thật lòng ăn năn tội mà không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì không hội đủ điều kiện để được cứu rỗi. Mà không được cứu rỗi thì làm sao có được sự sống đời đời?

Nhiều giáo hội dạy rằng, sự cứu rỗi và sự sống đời đời là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là giáo lý nghịch lại lẽ thật của Thánh Kinh, là tà giáo đưa dắt hàng tỷ người vào trong sự chết đời đời.

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23)

Trước hết chúng ta cần ghi nhớ điều căn bản này: Sự cứu rỗi và sự sống đời đời là hai điều có tương quan mật thiết với nhau nhưng hoàn toàn riêng biệt. Sự cứu rỗi là ơn ban cho có điều kiện của Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời là phần thưởng dành cho những người đã được cứu vẫn tiếp tục giữ lòng tin trong Đức Chúa Jesus Christ và giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phải là sự ban cho vô điều kiện, vì sự cứu rỗi đòi hỏi người muốn được cứu phải thật lòng ăn năn tội và thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Mặc dù người được cứu không phải làm ra một điều gì để giải quyết sự phạm tội của mình nhưng người ấy phải có sự thay đổi trong sự nhận thức và ý muốn của mình. Vì thế, sự cứu rỗi chỉ dành cho những ai đáp ứng đúng điều kiện của Đức Chúa Trời.

Sự sống đời đời cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời nhưng là sự ban cho như là phần thưởng chỉ dành cho những ai trung tín với Thiên Chúa sau khi được cứu. Những câu Thánh Kinh được liệt kê dưới đây, rõ ràng cho chúng ta biết, sự sống đời đời là sự ban thưởng cho những người có công.

Ma-thi-ơ 19:16-19; 29-30

16 Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?

17 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.

18 Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jesus phán rằng: Những điều răn này: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối;

19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.

. . .

29 Bất cứ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ nhận bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.

30 Nhưng có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.

Lu-ca 10:25-28

25 Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Jesus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?

26 Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?

27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.

28 Đức Chúa Jesus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.

Giăng 4:36

Con gặt đã nhận tiền công mình và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.

Giăng 6:27

Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.

Rô-ma 2:7

Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời.

Ga-la-ti 6:8

Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng kẻ gieo cho Đấng Thần Linh, sẽ bởi Đấng Thần Linh mà gặt sự sống đời đời.

I Ti-mô-thê 6:12

Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.

I Giăng 3:15

Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.

Dưới đây là những câu Thánh Kinh giúp cho chúng ta hiểu thế nào là “tin Chúa;” thế nào là ăn năn; tội lỗi là gì; Tin Lành là gì… mà phần giảng giải chi tiết được trình bày trong phần âm thanh của bài giảng.

Giăng 3:16

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 3:36

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Mác 1:15

Kỳ đã trọn, Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.

Lu-ca 2:10-11

Thiên sứ phán rằng: Đừng sợ gì; vì này, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

I Phi-e-rơ 1:25

Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19

Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, để cho tội lỗi mình được xóa đi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:22

Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, để nhờ đó mà ý tưởng của lòng ngươi được tha cho.

Khải Huyền 2:5

Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; nếu không, ta sẽ đến với ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.

Khải Huyền 2:16

Vậy, hãy ăn năn đi, nếu không, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.

Giăng 5:14

Sau lại, Đức Chúa Jesus gặp người đó trong đền thờ, phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.

Giăng 8:11

…Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.

I Giăng 3:4

Còn ai kết quả tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.

Ê-phê-sô 5:3-12

3 Những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

4 Chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.

5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa.

6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con cái bội nghịch.

7 Vậy, chớ có tương thông điều gì với họ hết.

8 Lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;

9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.

10 Hãy xét điều gì vừa lòng Chúa,

11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn;

12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

Giô-suê 1:8-9

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước. 9 Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ khiếp sợ; vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Huỳnh Christian Timothy
13/09/2014


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn.

Share This:

Comments are closed.

5,962 views