3,697 views

Thiên Chúa: 04_Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

 

Huỳnh Christian Timothy

Ba Thân Vị của Một Thiên Chúa

Có một số người nhận rằng mình là con dân Chúa nhưng họ phủ nhận giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi.” Bởi vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa thực thể và thân vị. Họ không hiểu rằng, một thực thể có thể chỉ có một thân vị, như các thực thể thiên sứ, nhưng một thực thể cũng có thể có nhiều thân vị, như thực thể Thiên Chúa và thực thể loài người.

Giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” dạy rằng, chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh!

Những người chống đối giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” đưa ra một số câu Thánh Kinh để bảo vệ cho ý tưởng Thiên Chúa chỉ có một thân vị. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc kỷ các câu Thánh Kinh ấy, thì thấy rằng, Lời Chúa dạy chỉ có một thực thể Thiên Chúa nhưng Lời Chúa không hề dạy rằng, Thiên Chúa chỉ có một thân vị! Trái lại, Thánh Kinh qua nhiều câu, đã khẳng định rằng: Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị.

Dưới đây là các lẽ thật về giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” được khẳng định bởi Thánh Kinh:

1. Chỉ có một thực thể “tự có và có mãi mãi.” Thực thể ấy sáng tạo ra muôn loài vạn vật. Thánh Kinh gọi thực thể ấy là: Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa. Thực thể ấy tự xưng tên là: “Ta Tự Có và Có Mãi Mãi!”Tên ấy được phiên âm sang tiếng Việt là “Giê-hô-va,” [1], được dịch sang tiếng Hán Việt là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!”

Thiên Chúa phán rằng: Ta là Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân I-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sai ta đến với các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14).

Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của I-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài Ta không có Thiên Chúa nào khác(Ê-sai 44:6).

Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài Ta không có Thiên Chúa nào khác nữa.Dầu ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng: không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác” (Ê-sai 45:5-6).

Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Thiên Chúa, chẳng có Chúa nào khác” (Ê-sai 45:22).

Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Thiên Chúa, chớ không có thần nào khác (I Cô-rinh-tô 8:4).

Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi việc trong mọi người” (I Cô-rinh-tô 12:6).

Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:6).

Tất cả những câu Thánh Kinh trên đây và nhiều câu khác nữa, khẳng định chỉ có một Thiên Chúa, ngoài ra, không có một Thiên Chúa nào khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa chỉ có một thân vị. Những câu Thánh Kinh được trưng dẫn tiếp theo dưới đây, khẳng định rằng, Thiên Chúa có một thân vị gọi là “Đức Cha,” một thân vị gọi là “Đức Con,” và một thân vị gọi là “Đức Thánh Linh.” Cả ba thân vị đều được Thánh Kinh gọi là Thiên Chúa, đều mang chung một tên:

Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ, trong danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh hãy làm phép báp-tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).

Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, từ ngữ “danh” là một danh từ số ít. Chúng ta thấy, chỉ có một “danh” nhưng dùng chung cho ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Danh đó chính là danh “Ta Tự Hữu và Hằng Hữu” đã được Thiên Chúa xưng nhận trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14.

Điều đó chứng tỏ rằng: chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa có ba thân vị. Thân vị còn được gọi là “ngôi.” Chữ ngôi ở đây có nghĩa là ngôi thứ, chứ không có nghĩa là “ngai,” một chỗ ngồi, một địa vị tiêu biểu cho quyền lực.

Thánh Kinh đã gọi thẳng Đức Cha là Thiên Chúa, gọi thẳng Đức Con, (tức là Ngôi Lời, là Đức Chúa Jesus Christ), là Thiên Chúa, và cũng gọi thẳng Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Vì thế, giáo lý “Thiên Chúa Ba Ngôi” là giáo lý của Thánh Kinh.

2. Chỉ có một thân vị Thiên Chúa gọi là: Đức Cha hoặc Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus phán với bà: ‘Ngươi chớ đụng đến Ta; vì Ta chưa lên cùng Cha Ta! Nhưng ngươi hãy đi đến cùng các anh em Ta. Ngươi hãy nói với họ, Ta lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các ngươi.’” (Giăng 20:17).

Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời, là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực” (I Cô-rinh-tô 15:24).

Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus, là Đấng đáng tôn vinh đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu” (II Cô-rinh-tô 11:31).

Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta” (Cô-lô-se 1:3).

Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha(Cô-lô-se 3:17).

Vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3).

Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men” (Khải Huyền 1:6)!

3. Chỉ có một thân vị Thiên Chúa gọi là: Đức Con hoặc Đức Chúa Jesus Christ.

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, Thiên Chúa Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An” (Ê-sai 9:5).

Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là Thiên Chúa (Giăng 1:1).

Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Thiên Chúa (Giăng 10:33).

Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức dân I-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Thiên Chúa đáng tôn vinh đời đời. A-men” (Rô-ma 9:3-5).

Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa (Ê-phê-sô 5:5).

Ngài vốn có hình Thiên Chúa, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ” (Phi-líp 2:6).

sự đầy dẫy của bản tính của Thiên Chúa thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình” (Cô-lô-se 2:9).

…đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ(Tít 2:13).

Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đấng Thiên Chúa, ngôi Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:8).

Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Đấng Thiên Chúa, Đức Chúa Trời của Ngài lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Ngài trổi hơn kẻ đồng loại mình” (Hê-bơ-rơ 1:9).

4. Chỉ có một thân vị Thiên Chúa gọi là: Đức Thánh Linh, hoặc Đấng Thần Linh, hoặc Đấng Thần Linh của Đức Cha, hoặc Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19)?

Danh xưng “Tự Hữu Hằng Hữu”

Thánh Kinh dùng danh xưng “Tự Hữu Hằng Hữu” cho cả ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, như chúng ta đã thấy trong lệnh truyền của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:19

Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ, trong danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh hãy làm phép báp-tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).

Tuy nhiên, khi chúng ta đọc và so sánh các câu Thánh Kinh dưới đây, chúng ta sẽ thấy:

1. Thánh Kinh gọi Đấng Hằng Hữu Tự Hữu là Đức Chúa Trời (Đức Cha):

Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, là Đấng ngự trên các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất, Ngài đã dựng nên trời và đất” (Ê-sai 37:16).

Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã sáng tạo các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải sáng tạo cho trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác” (Ê-sai 45:18).

2. Thánh Kinh gọi Đấng Hằng Hữu Tự Hữu là Đức Chúa Jesus (Đức Con):

Giăng 12:

35 Đức Chúa Jesus phán với họ: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, thì sự tối tăm không bắt lấy các ngươi. Kẻ đi trong sự tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu.

36 Trong khi các ngươi đang có sự sáng, hãy tin vào sự sáng, thì các ngươi sẽ trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jesus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình khỏi họ.

37 Mặc dầu, Ngài đã làm thật nhiều phép lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không tin vào Ngài,

38 để lời của Tiên Tri Ê-sai được ứng nghiệm. Ông nói: Lạy Chúa, ai tin lời giảng của chúng tôi? Và cánh tay của Chúa đã tỏ ra cho ai?

39 Cho nên, họ không thể tin. Ê-sai lại có nói rằng:

40 Ngài đã khiến mắt của họ mù, lòng của họ cứng; hầu cho họ: mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, và không cải hối, và Ta không chữa lành cho họ.

41 Ê-sai nói những điều đó, khi người thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài.

So sánh Câu 41 trên đây với Ê-sai 6:1, 3 và 5

1 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.

2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay.

3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh quang Ngài!

4 Nhơn tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói.

5 Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!

6 Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ,

7 để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi.

8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.

9 Ngài phán: Đi đi! nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hãy xem, nhưng chẳng thấy chi.

10 Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng!

11 Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả;

12 cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều.

13 Giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng, như khi người ta hạ cây thông cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó.

3. Thánh Kinh gọi Đấng Hằng Hữu Tự Hữu là Đức Thánh Linh:

Hê-bơ-rơ 10:

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng:

16 Nầy là giao ước Ta lập với chúng nó Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp Ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn,

17 Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa [2].

So sánh với Giê-rê-mi 31:31-34

31 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà Ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày Ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng Ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

33 Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta bên trong chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.

34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết Ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

Giáo Lý “Thiên Chúa Một Thân Vị”

Có một số giáo phái Tin Lành dạy rằng: Chỉ có một thân vị Thiên Chúa nhưng Ngài tự xưng và được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau. Giáo lý này dạy rằng: Chỉ có một Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Danh xưng “Đức Cha” để tỏ ra Ngài là Cha của mọi người. Danh xưng “Đức Con” để tỏ ra Ngài là Thiên Chúa thành người. Danh xưng “Đức Thánh Linh” để tỏ ra Ngài là Thiên Chúa hiện diện trong thân thể của con dân Ngài.

Giáo lý này đưa ra tỷ dụ như sau để minh họa cho giáo lý “Thiên Chúa Một Thân Vị” (Oneness) của họ: Ông Nguyễn Văn B là “cha” đối với ông Nguyễn Văn C, là “con” đối với ông Nguyễn Văn A, và là “chồng” đối với bà Trần Thị D. Dù được gọi bằng các danh xưng khác nhau: cha, con, chồng nhưng chỉ là một ông Nguyễn Văn B.

Tuy nhiên, những người tin vào giáo lý “Thiên Chúa Một Thân Vị” quên rằng: Trong ngày Đức Con chịu báp-tem, Đức Cha từ trời phán xuống: “Ngươi là con yêu dấu của Ta…” và Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài.

Họ cũng quên rằng, chính Đức Con tuyên bố “Cha đã sai Ta” (Giăng 5:36; 20:21) và “Ta về cùng Cha” (Giăng 16:28; 17:11, 13; 20:17)! Chính Đức Con tuyên bố Ngài sẽ sai Đấng Yên Ủi, tức Đức Thánh Linh đến và ở lại thế gian (Giăng 16:7). Họ cũng quên rằng, Đức Con ngự bên hữu Đức Cha! Đức Thánh Linh ngự trong thân thể con dân Chúa.

Chỉ cần đọc Giăng 17 chúng ta đã thấy rõ Đức Cha và Đức Con là hai thân vị khác nhau. Thế mà Giáo Hội Ngũ Tuần Oneness, với khoảng 24 triệu tín đồ trên thế giới, đã mù quáng, tin nhận giáo lý “Thiên Chúa Một Thân Vị!” [3].

Kết Luận

Khi phân biệt được thực thể và thân vị thì chúng ta sẽ không còn thấy giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” là khó hiểu. Dầu vậy, chúng ta cũng chưa thể hiểu cách trọn vẹn về sự huyền nhiệm này. Có những điều thực tế trong thế giới vật chất của chúng ta mà chúng ta còn chưa thể hiểu được các huyền nhiệm của nó thì làm sao chúng ta có thể hiểu trọn vẹn sự huyền nhiệm của Thiên Chúa?

Có ba việc lấy làm diệu kỳ cho ta, và bốn điều mà ta chẳng biết được: Là đường chim ưng bay trên trời; lối con rắn bò trên hòn đá; lằn tàu chạy giữa biển, và đường người nam giao hợp với người nữ” (Châm Ngôn 30:18-19).

Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của mỗi thân vị Thiên Chúa trong các chương tới.

Huỳnh Christian Timothy
31.8.2013

Ghi Chú

[1] Nguyên ngữ Hê-bơ-rơ “אלהים” được chuyển ngữ quốc tế thành [‘ĕlôhı̂ym], phiên âm quốc tế /el-o-heem’/, phiên âm tiếng Việt /ê-lô-him/. Quý bạn đọc có thể nghe phát âm trên mạng tại đây: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H430

[2] Trong nguyên tác Hy-lạp của Thánh Kinh, Hê-bơ-rơ 10:16 không có chữ “Chúa phán” như được thêm vào trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống. So sánh với Bản Dịch King James Version: “This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them.”

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Oneness_Pentecostalism

[A] Tất cả những câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2012. Quý bạn có thể đọc trên mạng: www.ngoiloi.thanhkinhvietngu.netwww.tt2012.thanhkinhvietngu.net.

[B] Dùng các nối mạng dưới đây để tra xem ý nghĩa trong Anh ngữ và nghe cách phát âm của một từ ngữ Hê-bơ-rơ hoặc Hy-lạp trên Internet:


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

3,697 views