3,103 views

Thiên Chúa: 13_Sự Thông Công của Đức Thánh Linh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

 

Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy các anh em!
(II Cô-rinh-tô 13:14).


Danh từ “sự thông công” trong Thánh Kinh tiếng Việt được dịch từ chữ “κοινωνία” (koinōnia) /coi-nô-nia/ G2842 của tiếng Hy-lạp [1]. Từ ngữ này có các nghĩa sau đây: thông công; hiệp hội; cộng đồng; cùng tham gia; giao hợp, hiệp một, hiệp thông. Khi được dùng với nghĩa “thông công” thì nói đến sự: mọi con dân Chúa cùng kết hiệp làm một với nhau và với Chúa. Những câu Thánh Kinh dưới đây nó đến sự thông công giữa con dân Chúa với nhau và với Chúa:

“Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. (Giăng 17:11).

Giăng 17:20-23

20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những ai sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa,

21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.

22 Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một:

23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ nên trọn vẹn trong sự hiệp một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.

Sự thông công của Đức Thánh Linh chính là sự thông công của Thiên Chúa, tức là sự hiệp một trọn vẹn giữa ba thân vị Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, được thể hiện với con dân Chúa và giữa con dân Chúa với nhau. Trong II Cô-rinh-tô 13:14 ghi lại lời chúc phước của Sứ Đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh tô, như sau:

“Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy các anh em!”

Một người muốn có sự thông công của Đức Thánh Linh, trước hết, phải là một người ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là ơn thương xót của Ngài ban cho loài người, qua sự Ngài gánh thay án phạt cho tội lỗi của toàn thể nhân loại, bằng cách chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá. Muốn ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ thì phải tiếp nhận ân điển ấy. Muốn tiếp nhận ân điển ấy thì trước hết phải thật lòng ăn tội, tức là đau buồn về sự mình đã phạm tội và không còn muốn tiếp tục phạm tội nữa; kế tiếp là hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Có ở trong ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì mới được ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu mọi người, và ban cho mọi người mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ để làm giá chuộc tội. Nhờ đó, Đức Chúa Trời có thể tha thứ mọi tội lỗi cho loài người một cách công chính và nhận họ làm con thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài.

Có ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời thì mới có được sự thông công của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa, nên được thông công với Đức Thánh Linh tức là: được kết hiệp làm một với Thiên Chúa, được dự phần trong các việc làm của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho cơ nghiệp của Ngài, và được dâng hiến chính mình lên Thiên Chúa.

Một người có sự thông công của Đức Thánh Linh vừa được thông công với Thiên Chúa, vừa được thông công với tất cả những con dân Chúa khác trong tình yêu của Đức Cha và ân điển của Đức Con.

Lần đầu tiên từ ngữ “thông công” được dùng trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42 để nói đến sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh lúc ban đầu:

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:40-47

40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời khác nữa mà làm chứng và khuyên bảo họ rằng: Các ngươi hãy cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này!

41 Vậy, những người vui nhận lời ông đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn linh hồn được thêm vào Hội Thánh.

42 Họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn, vì có nhiều sự lạ và phép lạ được làm ra bởi các sứ đồ.

44 Tất cả những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung;

45 và bán gia tài, sản nghiệp mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của mỗi người.

46 Ngày nào cũng vậy, họ cùng một lòng đến đền thờ; và bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác; dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà;

47 tôn vinh Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.

Trong Rô-ma 15:26, cùng một từ ngữ coi-nô-nia được dùng với nghĩa “sự chia xẻ,” để nói đến sự tiếp trợ của con dân Chúa người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai, trong sự cứu giúp con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem đang gặp khó khăn vì nạn đói lớn:

“Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai đã vui lòng làm sự chia xẻ cho những thánh đồ nghèo túng ở thành Giê-ru-sa-lem.”

Sự chia xẻ được nói đến trong câu này không phải là sự chia xẻ bình thường giữa người thế gian, cũng không phải là sự làm phước, mà là sự chia xẻ bởi sự hiệp một trong Chúa, sự chia xẻ bởi sự thông công của Đức Thánh Linh. Nó giống như sự máu trong thân thể được chia xẻ cho mỗi một chi thể, tùy theo nhu cầu của từng chi thể.

Nếu một người xưng mình là con dân Chúa mà không kết hiệp làm một với các anh chị em khác trong Chúa, không dự phần trong các việc làm của Hội Thánh, không chia xẻ vật chất cho các anh chị em bị thiếu thốn, không cứu giúp các anh chị em gặp khó khăn, thì người ấy không có sự thông công của Đức Thánh Linh. Mà không có sự thông công của Đức Thánh Linh thì không thể nhận lãnh sự sống từ Đức Chúa Jesus Christ. Đời sống thuộc linh của người ấy sẽ từ từ khô cạn sự sống và năng lực đã nhận lãnh khi được tái sinh. Cuối cùng, người ấy sẽ bị Đức Chúa Trời chặt bỏ và đốt trong hỏa ngục:

Giăng 15:1-6

1 Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho.

2 Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho.

4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.

5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm gì được.

6 Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.

Cứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ tức là cứ tiếp tục từ bỏ sự phạm tội, cứ tiếp tục tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhiều người sau khi tin nhận Chúa lại quay về với nếp sống tội. Mà hễ tiếp tục phạm tội thì không còn là ăn năn. Và không ăn năn thì không có sự cứu rỗi. Tà giáo dạy rằng: “được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn” do Sa-tan cài đặt các giáo sư giả vào trong các giáo hội giảng dạy, đã khiến cho hàng triệu người đi vào sự hư mất mà cứ ngỡ rằng họ ở trong sự cứu rỗi.

Người khôn ngoan phải biết dùng Lời Chúa là Thánh Kinh làm nền tảng và thước đo cho mọi sự. Đức tin của con dân Chúa phải hoàn toàn dựa trên Lời Chúa. Tiêu chuẩn sống và phán xét của con dân Chúa phải đúng theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Lời của Chúa truyền cho con dân Chúa:

Ê-phê-sô 4:14-32

14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc,

15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.

16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những dây chằng, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.

17 Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi trong Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình,

18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

19 Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông thả, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.

20 Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy,

21 Vì anh em đã nghe Ngài, và được dạy dỗ bởi Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus,

22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,

23 mà phải làm nên mới tâm thần của tâm trí mình,

24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật.

25 Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.

26 Nếu như anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,

27 và đừng cho ma quỷ nhân dịp.

28 Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, để có vật gì giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.

29 chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.

30 Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu than, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.

32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Sống đúng theo Lời Chúa tức là có Lời Chúa trong chúng ta, và như vậy, chúng ta mới được kết đầy quả đẹp ý Chúa. Từng hồi từng lúc, Đức Chúa Trời sẽ tỉa sửa chúng ta bằng cách cho phép một số những sự bắt bớ, bất công, vu khống, ganh ghét, hoạn nạn, thiếu thốn, bệnh tật… đến với chúng ta để gột rửa bản ngã chúng ta cho thật sạch những gì ô uế còn bám víu. Có thể chúng ta chỉ khoan dung và chịu đựng đến một mức độ nào đó, trong khi Chúa muốn chúng ta phải khoan dung và nhẫn nại một cách trọn vẹn, nên Chúa dùng những sự không vui để tỉa sửa những sự “cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu than, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác…” ra khỏi chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới có thể thông công với Chúa và với mỗi người trong Hội Thánh.

Nếu vì bất cứ một lý do gì mà chúng ta không thể thông công với Hội Thánh thì chúng ta cũng không thể thông công với Chúa, vì Hội Thánh chính là thân thể của Chúa. Ngoài ra, Chúa đã ban quyền mở và buộc cho Hội Thánh. Nếu Hội Thánh dứt thông công một người nào đó thì chỉ có Hội Thánh phục hồi lại mối thông công cho người ấy, sau khi người ấy ăn năn.

Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của mỗi chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài cáo trách chúng ta, nhưng nếu chúng ta cứ làm theo ý riêng của mình, thì chúng ta đã phạm tội xem thường Đức Thánh Linh, làm buồn Đức Thánh Linh. Đến một lúc, khi Chúa mửa chúng ta ra thì chúng ta bị mất đi sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong ngày cứu chuộc, là ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Nguyện mỗi chúng ta ý thức rằng: Thiên Chúa thánh khiết, yêu thương đang ngự trong mỗi một thân thể của chúng ta. Đừng ai làm buồn Đức Thánh Linh. Hãy lắng nghe sự dẫn dắt, dạy dỗ, cáo trách của Đức Thánh Linh.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
13/06/2015

Ghi Chú

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2842

 

Share This:

Comments are closed.

3,103 views