5,907 views

Thiên Chúa: 08_Thân Vị và Thần Tính của Đức Thánh Linh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTYxNjYwX0p2UmpI

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2OTIyX21yUDha

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/119_thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Lời nói đầu: Tất cả những câu Thánh Kinh dùng trong bài viết này được trích từ: Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible.

Từ Ngữ

Trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu các câu Thánh Kinh xác định thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh, thì chúng ta cần ghi nhớ các điểm cơ bản sau đây:

1. Thánh Kinh dùng các từ ngữ: Đấng Thần Linh, Đấng Thần Linh của Thiên Chúa, và Đức Thánh Linh để chỉ về thân vị Ngôi Ba Thiên Chúa.

Khi nói chung về thân vị Ngôi Ba Thiên Chúa thì Thánh Kinh dùng danh từ Đấng Thần Linh hoặc Đấng Thần Linh của Thiên Chúa. Khi nói đến Ngôi Ba Thiên Chúa ngự trong thân thể những người thuộc về Thiên Chúa hoặc nói đến các hoạt động của Ngôi Ba Thiên Chúa qua những người thuộc về Thiên Chúa, thì danh xưng Đức Thánh Linh được sử dụng. Nhờ đó, chúng ta phân biệt điều gì được thần cảm bởi Ngôi Ba Thiên Chúa, điều gì thuộc về thể tinh thần của loài người, và điều gì thuộc về tà linh.

2. Thánh Kinh dùng các từ ngữ: Linh (có khi được dịch là “Thần”) và Thánh Linh để chỉ về năng lực, hơi sống của Thiên Chúa, cùng các ân tứ đến từ Thiên Chúa.

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh Cựu Ước và trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh Tân Ước, mỗi khi danh từ Linh (có khi được dịch là “Thần”) được dùng cho Thiên Chúa và có mạo từ xác định đứng trước, thì chỉ về thân vị của Ngôi Ba Thiên Chúa; còn nếu không có mạo từ xác định đi kèm, thì chỉ về năng lực, sự sống, và các ân tứ đến từ Thiên Chúa. Dới đây là câu Thánh Kinh điển hình cho sự kiện: Trong cùng một câu, danh từ “linh” được dùng với mạo từ để chỉ Ngôi Ba Thiên Chúa và được dùng không mạo từ để chỉ năng lực và sức sống ra từ Thiên Chúa:

“Đấng Thần Linh muốn đi đâu thì các vật sống đi đến đó; Đấng Thần Linh đi đến đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống; vì thần linh của vật sống đó ở trong các bánh xe” (Ê-xê-chi-ên 1:20).

Trong Ê-xê-chi-ên 1:20, chúng ta thấy trong cùng một câu, Thánh Kinh đã dùng từ ngữ “thần linh” có mạo từ xác định hai lần để chỉ về thân vị của Ngôi Ba Thiên Chúa; và dùng từ ngữ “thần linh” không có mạo từ xác định một lần để chỉ về năng lực, sự sống (thần khí) của Thiên Chúa ở trong các bánh xe do Đấng Thần Linh điều khiển.

“Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ chưa có Thánh Linh vì Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển” (Giăng 7:39).

“Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4).

Trong cả hai câu trên đây, chúng ta thấy Thánh Kinh đã rất rõ ràng trong sự dùng từ ngữ “thần linh” có mạo từ đi đứng trước để chỉ về thân vị Ngôi Ba Thiên Chúa, và dùng từ ngữ “thần linh” không có mạo từ để chỉ về năng lực và sự sống (thần khí) của Thiên Chúa.

Các danh từ “thần linh” trong tiếng Hê-bơ-rơ và trong tiếng Hy-lạp không có mạo từ xác định đứng trước, được dịch là Linh hoặc Thần, hay Thánh Linh của Thiên Chúa.

 • Tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): רוח(Ru-a) = Thần, Linh [1].
 • Tiếng Hy-lạp (Tân Ước): πνευμα (Níu-ma) = Thần Linh [2].
 • Tiếng Hy-lạp (Tân Ước): αγιονπνευμα (Há-ghi-ót Níu-ma) = Thánh Linh [3].

Các danh từ “Linh” trong tiếng Hê-bơ-rơ và trong tiếng Hy-lạp có mạo từ xác định đứng trước, được dịch là Đấng Thần Linh hay Đức Thánh Linh.

 • Tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): הרוח(Ha Ru-a).
 • Tiếng Hy-lạp (Tân Ước): τοπνευμα (To Níu-ma) = Đấng Thần Linh
 • Tiếng Hy-lạp (Tân Ước): το αγιον πνευμα (To Há-ghi-ót Níu-ma) = Đức Thánh Linh

Vì thế, chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa thân vị Thần Linh Thiên Chúa và năng lực ra từ Ngài, gọi là Linh hoặc Thần hoặc Thánh Linh. Chính vì thiếu hiểu biết về ngữ pháp của hai ngôn ngữ được Thiên Chúa dùng để viết Thánh Kinh, là tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp, mà một số người đã nghe theo tà giáo bác bỏ thân vị và thần tính của Ngôi Ba Thiên Chúa.

Nguồn Gốc của Tà Giáo Chống Giáo Lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Nguồn gốc của tất cả tà giáo đều là Sa-tan. Sa-tan sai những tôi tớ của nó là những giáo sư giả, người chăn giả, trà trộn vào trong Hội Thánh để rao giảng tà giáo.

Trong Hội Thánh có những người thật lòng tin Chúa, đã được cứu, đã được tái sinh, nhưng chưa chịu từ bỏ những ham muốn bất chính của xác thịt, như: kiêu ngạo và tà dâm… Những người như vậy trong lòng vẫn chú về tội, nếu không hết lòng từ bỏ chính mình để đi theo Chúa, thì sẽ trở thành đối tượng tấn công của Sa-tan. Thánh Kinh chép:

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).

Những người kiêu ngạo đón nhận tà giáo vì họ chưa học biết về Lời Chúa cách sâu nhiệm nhưng muốn tỏ ra mình có tri thức về thuộc linh. Họ bất chấp sự giảng dạy của người chăn và người giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh, cố tỏ ra rằng họ có hiểu biết thuộc linh hơn những người ấy.

Những người tà dâm đón nhận tà giáo để tỏ ra rằng mình vẫn đầy dẫy Thánh Linh, vẫn được ơn thông giải Lời Chúa. Họ cho rằng, xưa nay họ phạm tội là vì họ tin sai về thần tính và thân vị của Thiên Chúa. Nay, họ đã “giác ngộ lẽ thật,” họ sẽ là những người rao giảng “lẽ thật” cách “đầy ơn.” Tuy nhiên, nếu họ thành thật với chính mình, thì hơn ai hết, họ biết mình đang ngày càng lún sâu vào sự phạm tội tà dâm. Bởi vì sự tin nhận tà giáo làm cho họ hoàn toàn mất hết năng lực của Thiên Chúa để có thể thắng được tội lỗi. Những người như vậy có biệt danh là những người “sống tà tà,” tức là sống trong tà giáo và sống trong tà dâm!

Kiêu ngạo thường đi chung với tà dâm. Bởi vì người kiêu ngạo luôn muốn người khác tôn vinh mình, bị mình thu hút, bị mình chinh phục… dẫn đến sự người kiêu ngạo muốn chiếm đoạt, muốn làm chủ thân xác và cảm xúc của người khác, và không muốn hạ mình khuất phục ai, ngay cả trong cách xưng hô.

Định Nghĩa của Từ Ngữ רוחπνευμα

Cả hai từ ngữ רוח (Ru-a) trong tiếng Hê-bơ-rơ và πνευμα (Níu-ma) trong tiếng Hy-lạp, được dùng trong Thánh Kinh, có cùng nghĩa như nhau. Dưới đây là các ý nghĩa của hai từ ngữ ấy:

 • Gió: I Các Vua 19:11; Giăng 3:8.
 • Hơi thở: Thi Thiên 33:6; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:8. Khải Huyền 11:11.
 • Ngôi Ba Thiên Chúa: Đức Thánh Linh (có mạo từ xác định đứng trước). Xem các câu Thánh Kinh trích dẫn dưới đây.
 • Năng lực, sự sống, và các ân tứ ra từ Thiên Chúa (không có mạo từ xác định đứng trước): Sáng Thế Ký 45:27; I Sa-mu-ên 30:12; I Cô-rinh-tô 14:12, và tất cả các câu Thánh Kinh có từ ngữ “Thánh Linh” mà không có chữ “Đức” đứng trước, cùng tất cả những câu có từ ngữ “thần trí.”
 • Thể tinh thần của loài người, tức là phần thân thể thiêng liêng như thân thể của các thiên sứ (có mạo từ xác định đứng trước): Truyền Đạo 8:8; Ma-thi-ơ 5:3; 26:41; Lu-ca 1:47, 80; 8:55; Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59; 17:16; 20:22; I Cô-rinh-tô 2:11; 5:3-5; 14:2, 15-16; I Ti-mô-thê 3:16; I Phi-e-rơ 3:18; Gia-cơ 2:26. Thể tinh thần còn được gọi là người bề trong: Rô-ma 7:22; 8:4-6, 10, 16; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 3:16; Hê-bơ-rơ 12:9;
 • Khuynh hướng, tâm trí của thể tinh thần, được dịch là thần trí hoặc tinh thần (không có mạo từ xác định đứng trước): Sáng Thế Ký 41:8; I Sử Ký 5:26; Lu-ca 1:17; Rô-ma 8:4-5, 9, 14-15; 11:8; I Cô-rinh-tô 2:4; 4:21; 7:40; 12:3; 14:32; 16:18; II Cô-rinh-tô 4:13; 7:1; 7:13; Ga-la-ti 6:1; Ê-phê-sô 1:17; 2:18; 4:23; Phi-líp 1:27; II Ti-mô-thê 1:7; 4:22; Phi-lê-môn câu 25; I Phi-e-rơ 3:4.
 • Các thiên sứ, tức các thần linh không phạm tội (có mạo từ xác định đứng trước): Hê-bơ-rơ 1:14.
 • Các thiên sứ phạm tội, tức các tà linh, các quỷ (có mạo từ xác định đứng trước): I Các Vua 22:21; II Sử Ký 18:20; Ma-thi-ơ 8:16; Lu-ca 4:33; I Phi-e-rơ 3:19.

Thánh Kinh Chứng Minh Đức Thánh Linh Là Một Thân Vị

Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 28:19 đã khẳng định thân vị của Đức Thánh Linh:

“Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).

Lời phán đó có nghĩa là: Danh của Đức Cha cũng chính là danh của Đức Con, và cũng chính là danh của Đức Thánh Linh. Vì vậy, Đức Con và Đức Thánh Linh cũng phải có thân vị như Đức Cha. Thánh Kinh cho biết, Thiên Chúa có nhiều danh hiệu, nhưng danh riêng của Thiên Chúa là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Vì thế, lời phán của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là: “Hãy báp-tem họ vào trong danh Tự Hữu Hằng Hữu của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh.” Mà hễ mang danh Tự Hữu Hằng Hữu thì phải có thân vị. Chính lời phán này của Đức Chúa Jesus Christ cũng đã bày tỏ rõ ràng: Chỉ có một Thiên Chúa, danh Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và Thiên Chúa là Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.

Tà giáo phủ nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh, cho rằng, Đức Thánh Linh chỉ là “thần khí” của Đức Cha đã không thể nào trả lời được câu hỏi sau đây:

Nếu Đức Thánh Linh là “thần khí” của Đức Cha, chứ không phải là một thân vị, thì “thần khí” ấy đã có tên là “Đức Thánh Linh;” sao lại được đặt ngang hàng với thân vị của Đức Cha và Đức Con để cùng mang chung một tên với Đức Cha và Đức Con?

Giả sử như tôi ra ngân hàng, mở một tài khoản cho gia đình họ Huỳnh, thì tôi có thể nói: Tài khoản này do tôi, vợ tôi, và con tôi cùng đứng tên. Nhưng tôi không thể nói: Tài khoản này do tôi, linh hồn tôi, thần khí tôi cùng đứng tên. Tôi cũng không thể nói: Tài khoản này do tôi, con tôi, và thần khí của tôi đứng tên.

Ngoài ra, Rô-ma 8:26-27 cho chúng ta thấy rất rõ ràng, Đức Thánh Linh, còn gọi là Đấng Thần Linh, hoàn toàn khác với Đức Cha, không phải là “thần khí” của Đức Cha:

“Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26-27).

Câu: Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào,” đã hoàn toàn bác bỏ lập luận cho rằng Đức Thánh Linh hay Đấng Thần Linh là “thần khí” của Đức Cha. Bởi vì “Đấng dò xét lòng người” là Đức Cha và Đức Cha hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh, chứ không phải hiểu biết chính “thần khí” của Ngài. Đức Thánh Linh đã theo ý muốn chung của Thiên Chúa (Đức Cha, Đức Con, và chính Ngài) mà cầu thay cho các thánh đồ, tức dâng trình tâm sự và nhu cầu của các thánh đồ lên Đức Cha. Để rồi Đức Con sẽ làm ra các hành động để đáp ứng các nhu cầu ấy.

Khi Thánh Kinh dùng các từ ngữ: phán, dạy, dẫn dắt, hiểu biết, buồn lòng, ghen, yêu thương… cho Đức Thánh Linh thì Thánh Kinh đã khẳng định Ngài là một thân vị. Những kẻ ngụy biện thì cho rằng, chẳng qua đó là một sự thân vị hóa “thần khí” của Đức Cha. Tuy nhiên, cũng chính Thánh Kinh gọi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đức Thánh Linh.

Danh xưng Đức Thánh Linh là một danh từ trung tính, tức không phân biệt nam nữ, đực cái, nhưng trong Giăng 15:26 và 16:13-14, Thánh Kinh đã dùng nhân xưng đại danh từ giống đực, được dịch là “Ngài” trong Thánh Kinh Việt Ngữ và dịch là “He” trong Thánh Kinh Anh Ngữ, để chứng minh Đức Thánh Linh là một thân vị, chứ không phải là “thần khí” không có thân vị. “Thần khí” của Thiên Chúa không có thân vị và được dịch là “thần trí” hoặc “thánh linh” trong Bản Thánh Kinh Hiệu Đính 2012 và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Từ ngữ được dịch là “thần trí” hoặc “thánh linh” không có mạo từ xác định đứng trước.

Thánh Kinh Gọi Đức Thánh Linh Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Trong bài “Giáo Lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi” [4] chúng tôi đã trưng dẫn các câu Thánh Kinh khẳng định Đức Thánh Linh là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Xin trích lại dưới đây:

Ê-sai 6: 8-13 chép:

8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.

9 Ngài phán: Đi đi! nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hãy xem, nhưng chẳng thấy chi.

10 Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng!

11 Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả;

12 cho đến chừng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều.

13 Giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng, như khi người ta hạ cây thông cây dẽ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:25-27 chép:

25 Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm lời nầy: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng:

26 Hãy đến nơi dân nầy và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà không thấy gì.

27 Vì lòng dân nầy đã nặng nề; Họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà Ta chữa cho lành được chăng.

Có phải, Phao-lô đã xưng nhận Đức Thánh Linh là Thiên Chúa hay không? Đức Thánh Linh đã thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa phán với Ê-sai, vì Ngài phán: “Ai sẽ đi cho chúng ta?”

Giê-rê-mi 31:31-34 chép:

31 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

32 Giao ước này sẽ không theo giao ước mà Ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày Ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng Ta làm chồng chúng nó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

33 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta bên trong chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.

34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! vì chúng nó hết thảy đều sẽ biết Ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

Hê-bơ-rơ 10:15-17 chép:

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng:

16 Này là giao ước Ta lập với chúng nó Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp Ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn,

17 Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.

Có phải Hê-bơ-rơ 10:15-17 xác nhận Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong Giê-rê-mi 31:31-24 là Đức Thánh Linh, hay không?

Thánh Kinh Gọi Chúa Là Đấng Thần Linh và Chứng Minh Ngài Có Thân Vị

Khi chúng ta đọc II Cô-rinh-tô đoạn 3, chúng ta sẽ thấy rõ, Thánh Kinh gọi Chúa là Đấng Thần Linh, tức Thiên Chúa trong thân vị Thần Linh. Thánh Kinh cũng chứng minh Đấng Thần Linh là một thân vị, vì Ngài có chức vụ. Đó là chức vụ ban sự sống. Dưới đây là các chi tiết mà chúng ta cần chú ý khi đọc II Cô-rinh-tô đoạn 3:

1. Tài năng của Phao-lô và các bạn của ông đến từ Đức Chúa Trời: “Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời” (câu 4-5).

2. Đức Chúa Trời khiến Phao-lô và các bạn của ông nhận chức vụ của Đấng Thần Linh: “Đấng khiến cho chúng tôi trở thành người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ nhưng bởi thần linh. Vì chữ thì giết nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống! Nếu chức vụ của sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh quang lắm đến nỗi con cái I-sơ-ra-ên không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, thì làm sao chức vụ của Đấng Thần Linh chẳng vinh quang hơn” (câu 6-8)?

3. Khi nào con dân Chúa chịu quay về cùng Chúa, thì mới nhận biết được sự vinh quang của chương trình cứu rỗi nhân loại: “Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi” (câu 16).

4. Chúa là Đấng Thần Linh đã nói đến trong các câu 6-8 trên đây: Chúa là Đấng Thần Linh ấy, Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem như xem trong gương vinh quang của Chúa, và được biến nên như ảnh tượng Ngài, từ vinh quang qua vinh quang, như bởi thần trí của Chúa” (câu 17-18).

Chúng ta thấy rõ, Đấng Thần Linh hay Đức Thánh Linh không thể là thần khí của Đức Chúa Trời. Bởi vì thần khí của Đức Chúa Trời vẫn ở trong loài người từ khi Thiên Chúa dựng nên loài người, nhưng loài người vẫn nô lệ trong tội lỗi. Chỉ khi nào Đấng Thần Linh là thân vị của Thiên Chúa ngự trong thân thể của người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy mới được tự do. Đức Chúa Jesus Christ phán:

“Các ngươi sẽ biết Lẽ Thật và Lẽ Thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).

Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật. Không có Thần Lẽ Thật hiện diện trong thân thể thì không có tự do.

Các Câu Thánh Kinh Cựu Ước Chỉ về Thân Vị Thần Linh Thiên Chúa

Thân vị Thần Linh Thiên Chúa, còn có thể gọi là Ngôi Ba Thiên Chúa hoặc Đức Thánh Linh, ít được đề cập đến trong Cựu Ước. Các câu Thánh Kinh sau đây được dùng để nói về thân vị của Ngài:

“Kế đó, Ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi; Ta sẽ lấy Đấng Thần Linh ngự trên ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình” (Dân Số Ký 11:17)

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự xuống trong mây, phán với Môi-se; Ngài lấy Đấng Thần Linh ngự trên người và ban cho bảy mươi người trưởng lão. Vừa khi Đấng Thần Linh ở trên, bảy mươi người trưởng lão được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi” (Dân Số Ký 11:25).

“Có hai người ở lại trong trại quân; một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát, khi Đấng Thần Linh ngự trên, họ nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc” (Dân Số Ký 11:26).

“Mỗi con đi thẳng tới: Đấng Thần Linh khiến đi đâu thì đi đến đó, không xây mình lại trong khi đi” (Ê-xê-chi-ên 1:12).

“Đấng Thần Linh muốn đi đâu thì các vật sống đi đến đó; Đấng Thần Linh đi đến đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống; vì thần linh của vật sống đó ở trong các bánh xe” (Ê-xê-chi-ên 1:20).

Các Câu Thánh Kinh Tân Ước Chỉ về Thân Vị Thần Linh Thiên Chúa

Thân vị Thần Linh Thiên Chúa, còn có thể gọi là Ngôi Ba Thiên Chúa hoặc Đức Thánh Linh, được đề cập đến rất nhiều lần trong Tân Ước. Chúng tôi chỉ trưng dẫn một số câu tiêu biểu trong bài này và liệt kê tất cả các câu ấy trong phần ghi chú ở cuối bài [5].

“Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ chưa có Thánh Linh vì Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển” (Giăng 7:39).

“Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4).

“Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc Ta đã gọi làm” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2).

“ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28).

“Kế đó, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si” (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6).

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28).

“Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26-27).

“Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và nhờ tình yêu của Đấng Thần Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:30).

“Đức Chúa Trời đã bởi Thần Ngài bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” (I Cô-rinh-tô 2:10).

“Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

“Anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19)?

“Mọi điều đó là công việc của cùng một Đấng Thần Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

“Chúa là Đấng Thần Linh ấy, Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó” (II Cô-rinh-tô 3:17).

“Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy các anh em” (II Cô-rinh-tô 13:14)!

“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc” (Ê-phê-sô 4:30).

“Hay là anh em tưởng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương” (Gia-cơ 4:5).

Các Danh Xưng của Ba Ngôi Thiên Chúa

Chúng ta cần chú ý đến sự kiện Thánh Kinh dùng hai bộ danh xưng cho Ba Ngôi Thiên Chúa.

Bộ thứ nhất là: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, Đấng Thần Linh. Bộ danh xưng này dùng để muôn loài gọi Ba Ngôi Thiên Chúa trong quan hệ đồng tự có, đồng có mãi, bình đẳng, bình quyền trên mọi phương diện của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Bộ thứ nhì là: Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Bộ danh xưng này dùng để những ai được cứu chuộc trong loài người gọi Ba Ngôi Thiên Chúa trong quan hệ của mỗi ngôi Thiên Chúa đối với những ai thuộc về Thiên Chúa. Trong bộ danh xưng này, Đức Con ra từ Đức Cha, Đức Thánh Linh ra từ Đức Cha và ra từ Đức Con. Từ ngữ “ra từ” có nghĩa là được sai phái. Từ ngữ ấy khiến cho chúng ta cảm nhận rằng, Đức Con dưới quyền Đức Cha và Đức Thánh Linh dưới quyền Đức Cha lẫn Đức Con. Điều đó đúng như vậy. Trong chương trình cứu chuộc loài người và cai trị vương quốc Trời, thì Ngôi Lời tự đặt mình dưới quyền của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh tự đặt mình dưới quyền của Đức Chúa Trời và Ngôi Lời. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Trời đã trao mọi quyền trên trời và dưới đất lại cho Ngôi Lời. Và, ngai vị trong lòng con dân Chúa, đời đời thuộc về Đấng Thần Linh Ngôi Ba Thiên Chúa, trong khi Ngôi Lời, tức Chiên Con, và Đức Chúa Trời là đền thờ và ánh sáng trong Vương Quốc Đời Đời.

Nói cách khác, sự vâng phục của Ngôi Lời đối với Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Con, sự vâng phục của Đấng Thần Linh trong thân vị Đức Thánh Linh đối với Đức Chúa Trời và Ngôi Lời, là sự vâng phục trong công cuộc điều hành các chương trình của Thiên Chúa, do Ngôi Hai và Ngôi Ba tự nguyện, chứ không phải vì Ngôi Lời và Đấng Thần Linh không bình đẳng, không bình quyền với Đức Chúa Trời.

Đặc Tính của Những Kẻ Chối Bỏ Giáo Lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Sự cứu rỗi là bởi ân điển của Thiên Chúa và đức tin của người ăn năn tội vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, sau khi một người được cứu, được tái sinh, thì người ấy phải sống bởi đức tin (Rô-ma 1:17) và đức tin ấy phải được đặt trên nền tảng của Lời Chúa là Thánh Kinh:

“Đức Chúa Jesus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa” (Ma-thi-ơ 4:4).

Khi một người vì bất cứ lý do gì, chối bỏ hoặc không công nhận những điều đã được Thánh Kinh bày tỏ, thì người ấy đã chối bỏ sự sống của Thiên Chúa. Người ấy tự sát thuộc linh. Chắc chắn, khi một người nói rằng mình tin Chúa mà lại không công nhận lẽ thật của Lời Chúa, thì ma quỷ có toàn quyền và sẽ dùng toàn lực, để dẫn người ấy vào trong những sự giả dối.

Bằng chứng để biết rằng một người như vậy đã bị rơi vào mưu kế của ma quỷ rất là rõ ràng:

1. Người ấy hoàn toàn bất an trong tinh thần.

2. Người ấy tự rút lui ra khỏi Hội Thánh.

3. Người ấy dễ nóng giận và rất kiêu ngạo.

4. Người ấy đối diện với các thứ cám dỗ ngày càng hơn, nhất là những cám dỗ nhắm vào các yếu điểm của người ấy.

5. Người ấy sẽ thất bại trước các cám dỗ, sẽ phạm tội, vì không còn có năng lực của Đức Chúa Jesus Christ và các ân tứ của Đức Thánh Linh giúp cho người ấy chiến thắng.

6. Người ấy sẽ trở về sống trong tội và tiếp tục dùng các tà giáo do Sa-tan dạy cho, để bao che nếp sống tội của mình.

7. Người ấy sẽ trở thành công cụ đắc lực mà Sa-tan sẽ dùng để đánh phá Hội Thánh.

Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai kể từ khi công khai chối bỏ Giáo Lý Một Thiên Chúa, thì bắt đầu phạm tội trở lại, không còn năng lực để thắng các cám dỗ, hãy nhận biết rằng mình đã sai, đã trúng kế Sa-tan. Những người ấy hãy hạ mình, khiêm nhường, ăn năn xưng tội với Chúa trước Hội Thánh, để được Chúa tha thứ, được Hội Thánh tiếp nhận trở lại, mà không bị trật phần ân điển về sự sống đời đời!

Kết Luận

Như chúng ta đã thấy, Thánh Kinh công bố:

1. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đức Thánh Linh.

2. Chúa là Đấng Thần Linh.

3. Đấng Thần Linh có chức vụ, là chức vụ an ủi con dân Chúa, dẫn con dân Chúa vào mọi lẽ thật, và cáo trách thế gian.

Khi Đấng Thần Linh Thiên Chúa ngự vào thân thể của con dân Chúa, thì Thánh Kinh gọi Ngài là Đức Thánh Linh, để phân biệt với nhân linh (thể tinh thần của loài người) và các tà linh (ma quỷ, các thiên sứ phạm tội) nhập vào thân thể loài người.

Vì thế, giáo lý bác bỏ thân vị, bác bỏ thần tính của Đức Thánh Linh là tà giáo. Con dân Chúa không cần tốn thời gian để đọc, để nghe, mà làm cho ô uế đôi mắt và đôi tai thuộc linh của mình. Hãy để cho những người được Chúa kêu gọi làm công việc dọn rác thuộc linh, quét dọn các thứ tà giáo ra khỏi Hội Thánh.

Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Lời ấy đã được “thét luyện:”

“Các lời của Thiên Chúa đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài” (Châm Ngôn 30:5).

Lời ấy còn lại đời đời:

“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8)!

Lời ấy là sự sống của con dân Chúa:

“Đức Chúa Jesus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời của Thiên Chúa” (Lu-ca 4:4).

Vì thế, không hề có sự mâu thuẫn, không hề có sự không minh bạch trong Lời của Thiên Chúa. Chỉ vì có những kẻ thiếu hiểu biết, đức tin không vững, mà lại tự lập làm thầy (Gia-cơ 3:1), đã hiểu sai và giải thích Lời Chúa theo ý riêng, mà tạo ra tà giáo:

“Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:15-16).

Sa-tan đã tận dụng những kẻ ấy để dẫn dắt con dân Chúa đi xa khỏi lẽ thật của Thánh Kinh. Bên cạnh những kẻ tin Chúa nhưng vì dốt nát và tin không quyết, giải sai ý nghĩa của Thánh Kinh, lại kiêu ngạo, không lắng nghe và học hỏi từ những bậc có thẩm quyền trong Hội Thánh về sự giảng dạy Lời Chúa, thì lại có những kẻ thờ lạy Sa-tan, giả làm người giảng dạy Lời Chúa, tích cực rao giảng tà giáo để đánh phá Hội Thánh của Chúa.

Tục ngữ có câu: “Một kẻ nói ngang ba làng cãi không lại!” Vì thế, đối với những kẻ chối bỏ thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh, chúng ta không cần phải tốn thì giờ với họ, mà hãy làm theo lời phán dạy của Đức Thánh Linh:

“Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi” (Tít 3:10).

Là con dân chân thật của Chúa, chúng ta hãy cùng nhau giữ mình khỏi các thứ men của tà giáo:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, kẻo anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ” (II Phi-e-rơ 3:17-18).

Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật mãi bao phủ chúng ta bằng lẽ thật của Lời Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
31/05/2014

Ghi Chú

[1] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H7307

[2] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G4151

[3] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G40

[4] http://timhieuthanhkinh.net/?p=515

[5] Các câu Thánh Kinh trong Tân Ước dùng từ ngữ “linh” với mạo từ xác định (τοπνευμαhoặcτοαγιονπνευμα) để chỉ về thân vị của Ngôi Ba Thiên Chúa:

Ma-thi-ơ 12:32 “Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.”

Ma-thi-ơ 28:19 “Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.”

Mác 3:29 “nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.”

Mác 12:36 “Chính Đa-vít đã bởi Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán với Chúa tôi; Hãy ngồi bên hữu Ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi.”

Mác 13:11 “Khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, mà là Đức Thánh Linh vậy.”

Lu-ca 2:26 “Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.”

Lu-ca 3:22 “Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.”

Lu-ca 12:10 “Ai nói nghịch lại Con người, thì sẽ được tha; nhưng kẻ nói lộng ngôn đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu.”

Lu-ca 12:12 “bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.”

Giăng 14:26 “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán với các ngươi.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến với trái đất.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:16 “Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Thánh Kinh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, thì phải được ứng nghiệm.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 “Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33 “Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài ban ra, như các ngươi đang thấy và nghe.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải bởi danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3 “Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?”

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:32 “Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51 “Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy!”

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:18 “Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh xuống, lấy bạc dâng cho, mà nói rằng:”

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:31 “Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh khích lệ, thì số của hội được thêm lên.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44 “Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:45 “Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ cùng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:47 “Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?”

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:15 “Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2 “Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc Ta đã gọi làm.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:4 “Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 15:8 “Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta;”

Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28 “ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng,”

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6 “Kế đó, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:6 “Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói các ngoại ngữ và lời tiên tri.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:23 “duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và sự hoạn nạn đang đợi tôi đó.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 28:25 “Bởi vì họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán với tổ phụ các ngươi rằng:”

Rô-ma 8:23 “không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.”

I Cô-rinh-tô 6:19 “Anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?”

II Cô-rinh-tô 13:14 “Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy các anh em!”

Ê-phê-sô 4:30 “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”

Hê-bơ-rơ 3:7 “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài.”

Hê-bơ-rơ 9:8 “Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng khi Đền Tạm thứ nhất đang còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở.”

Hê-bơ-rơ 10:15 “Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng:”

I Giăng 5:7 “Vì có ba chứng ở trên trời: Đức Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh. Ba (chứng) này là một.”

Ma-thi-ơ 3:16 “Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jesus ra khỏi nước; đột nhiên các tầng trời mở ra, Ngài thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.”

Ma-thi-ơ 4:1 “Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, để chịu ma quỷ cám dỗ.”

Ma-thi-ơ 10:20 “Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Đấng Thần Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.”

Ma-thi-ơ 12:18 “Này, tôi tớ Ta đã chọn, Là người mà Ta rất yêu dấu, đẹp linh hồn Ta trong mọi sự. Ta sẽ cho Đấng Thần Linh Ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.”

Ma-thi-ơ 12:31 “Ấy vậy, Ta phán với các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; nhưng lời phạm thượng đến Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.”

Mác 1:10 “Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Đấng Thần Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu.”

Mác 1:12 “Tức thì Đấng Thần Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng.”

Lu-ca 2:27 “Vậy, người bởi Đấng Thần Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jesus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,”

Lu-ca 4:1 “Đức Chúa Jesus đầy dẫy Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đấng Thần Linh đem đến trong đồng vắng,”

Lu-ca 4:14 “Đức Chúa Jesus trong quyền phép của Đấng Thần Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.”

Giăng 1:32 “Giăng lại còn làm chứng này nữa: Ta đã thấy Đấng Thần Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài.”

Giăng 1:33 “Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán với ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đấng Thần Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Thánh Linh.”

Giăng 3:6 “Bất cứ điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt; bất cứ điều gì sinh bởi Đấng Thần Linh là thần.”

Giăng 3:8 “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Bất cứ người nào sinh bởi Đấng Thần Linh thì cũng như vậy.”

Giăng 3:34 “Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền những lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho Ngài một cách không lường.”

Giăng 7:39 “Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ chưa có Thánh Linh vì Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:9 “Phi-e-rơ nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:10 “Nhưng chúng không chống lại nổi sự khôn ngoan cùng Đấng Thần Linh, mà người bởi đó nói;”

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:29 “Đấng Thần Linh phán với Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:19 “Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đấng Thần Linh phán với người rằng: Kìa, có ba người đang tìm ngươi.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:12 “Đấng Thần Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây cùng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:28 “Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:7 “Tới gần xứ My-ri rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Đấng Thần Linh không cho phép,”

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:4 “Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đấng Thần Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem.”

Rô-ma 8:2 “vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.”

Rô-ma 8:11 “Lại nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”

Rô-ma 8:16 “Chính Đấng Thần Linh cùng với thể tinh thần của chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.”

Rô-ma 8:26 “Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”

Rô-ma 8:27 “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.”

Rô-ma 15:30 “Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và nhờ tình yêu của Đấng Thần Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời,”

I Cô-rinh-tô 2:10 “Đức Chúa Trời đã bởi Đấng Thần Linh Ngài bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.”

I Cô-rinh-tô 2:11 “Nếu không phải bởi thể tinh thần bên trong người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết những sự trong Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 2:14 “Người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”

I Cô-rinh-tô 3:16 “Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”

I Cô-rinh-tô 6:11 “Trước kia anh em ít ra cũng có một đôi người như thế; nhưng trong danh Đức Chúa Jesus Christ, và nhờ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.”

I Cô-rinh-tô 12:4 “Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ bởi cùng Đấng Thần Linh.”

I Cô-rinh-tô 12:7 “Đấng Thần Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.”

I Cô-rinh-tô 12:8 “Người này nhờ Đấng Thần Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ cùng Đấng Thần Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.”

I Cô-rinh-tô 12:9 “Bởi cùng Đấng Thần Linh, cho người này được đức tin; cũng bởi cùng Đấng Thần Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh;”

I Cô-rinh-tô 12:11 “Mọi điều đó là công việc của cùng một Đấng Thần Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.”

II Cô-rinh-tô 1:22 “Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng chúng tôi.”

II Cô-rinh-tô 3:6 “Đấng khiến cho chúng tôi trở thành người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ nhưng bởi linh. Vì chữ thì giết nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống!”

II Cô-rinh-tô 3:8 “thì làm sao chức vụ của Đấng Thần Linh chẳng vinh quang hơn?”

II Cô-rinh-tô 3:17 “Chúa là Đấng Thần Linh ấy, Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.”

II Cô-rinh-tô 5:5 “Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, là Thiên Chúa, đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.”

II Cô-rinh-tô 12:18 “Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi chẳng bước đi bởi một Đấng Thần Linh, theo cùng một dấu chân sao?”

Ga-la-ti 3:2 “Tôi chỉ hỏi anh em một câu này: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đấng Thần Linh?”

Ga-la-ti 3:5 “Đấng ban Đấng Thần Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?”

Ga-la-ti 3:14 “để cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại để cho chúng ta cậy đức tin mà nhận Đấng Thần Linh đã hứa cho.”

Ga-la-ti 4:6 “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”

Ga-la-ti 5:17 “Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Đấng Thần Linh, Đấng Thần Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.”

Ga-la-ti 5:22 “Nhưng trái của Đấng Thần Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:”

Ga-la-ti 6:8 “Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng kẻ gieo cho Đấng Thần Linh, sẽ bởi Đấng Thần Linh mà gặt sự sống đời đời.”

Ê-phê-sô 3:16 “tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đấng Thần Linh Ngài mà nên mạnh mẽ con người bên trong;”

Ê-phê-sô 4:3 “dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.”

Ê-phê-sô 6:17 “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đấng Thần Linh, là Lời Thiên Chúa.”

Phi-líp 1:19 “Vì tôi biết rằng nhờ sự khẩn xin của anh em, và nhờ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.”

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 “Chớ áp bức Đấng Thần Linh;”

I Ti-mô-thê 4:1 “Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ,”

Hê-bơ-rơ 10:29 “huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì anh em chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?”

Gia-cơ 4:5 “Hay là anh em tưởng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương,”

I Phi-e-rơ 1:11 “nghĩa là tìm cho biết điều gì và cách nào, thời kỳ nào mà Đấng Thần Linh của Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh quang sẽ theo sau.”

I Phi-e-rơ 4:14 “Nếu như anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời và của sự vinh quang đậu trên anh em.”

I Giăng 3:24 “Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là nhờ Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.”

I Giăng 4:2 “Bởi điều này, hãy nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời: bất cứ thần nào xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời.”

I Giăng 5:8 “Và có ba chứng trên đất: Đấng Thần Linh, nước, và máu. Ba (chứng) này thuận làm một.”

Khải Huyền 2:7 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.”

Khải Huyền 2:11 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”

Khải Huyền 2:17 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”

Khải Huyền 2:29 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!”

Khải Huyền 3:1 “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Này là lời phán của Đấng có bảy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.”

Khải Huyền 3:6 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!”

Khải Huyền 3:13 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!”

Khải Huyền 3:22 “Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh!”

Khải Huyền 14:13 “Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ nay, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đấng Thần Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.”

Khải Huyền 22:17 “Đấng Thần Linh và tân nương cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, hãy đến. Kẻ nào muốn, hãy tự do nhận lấy nước sự sống.”


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo này.

Share This:

Comments are closed.

5,907 views