3,219 views

Tiệc Thánh

(I Cô-rinh-tô 11:23-32)


23 Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã trao cho anh em: ấy là Đức Chúa Jesus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh,

24 tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Hãy nhận và ăn. Đây là thân thể ta, vì các ngươi mà vỡ ra; hãy làm điều này để nhớ đến ta.

25 Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong máu ta; mỗi khi các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta.

26 Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và máu của Chúa.

28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy;

29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén ấy cách không xứng đáng, thì ăn uống sự hình phạt cho mình.

30 Bởi vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật, và có lắm kẻ ngủ!

31 Nếu chúng ta biết tự xét mình, thì chúng ta không bị phán xét.

32 Nhưng khi chúng ta bị phán xét, thì bị Chúa sửa phạt, để cho khỏi bị hình phạt với thế gian.

Share This:

Comments are closed.

3,219 views