3,602 views

Tội Lỗi, Phạm Tội, Sống Trong Tội, Kết Quả Tội

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQzNzUyX1RVWXJI

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/101_toiloiductinsucaunguyen

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy

Thánh Kinh được viết bằng ba loại cổ ngữ Hê-bơ-rơ, A-ra-mai, và Hy-lạp. Khi được dịch ra các ngôn ngữ khác, chắc chắn là có những lúc ý nghĩa của nguyên ngữ không được phiên dịch một cách chính xác. Bởi vì các lý do chính sau đây:

1. Không một ngôn ngữ nào hoàn toàn tương đồng với một ngôn ngữ khác.

2. Sự hiểu không chính xác của người dịch về ý nghĩa của một số từ trong nguyên ngữ.

3. Người dịch cố ý dịch theo quan điểm thần học của mình.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể đối chiếu các câu Thánh Kinh với nhau để tìm thấy ý nghĩa đúng của từng câu. Phương cách giải kinh chính xác nhất vẫn là dùng chính Thánh Kinh giải thích Thánh Kinh.

Trong bài này, chúng tôi muốn bàn đến vài từ ngữ trong Thánh Kinh Tân Ước liên quan đến tội lỗi, đó là các từ ngữ: “tội lỗi,” “phạm tội,” “sống trong tội,” và “kết quả tội;” để giúp hiệu đính một số câu Thánh Kinh trong I Giăng và làm rõ ý nghĩa của các câu ấy. Dưới đây là phần trích dẫn một số câu theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

I Giăng 3:5-10

5 Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.

6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.

7 Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình.

8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

9 Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.

10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.

I Giăng 5:18

18 Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được.

Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng từ ngữ đã liệt kê.

Tội Lỗi

Thánh Kinh Tân Ước dùng hai từ ngữ sau đây để chỉ chung về tội lỗi:

1. Hamartēma /Ha-má-tê-ma/ (ἁμάρτημα G265): Là một danh từ, dùng để chỉ bất cứ hành động nào cố ý không vâng phục luật pháp của Thiên Chúa, như trong hai câu Thánh Kinh điển hình dưới đây:

“Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội (ha-má-tê-ma) phạm trước kia” (Rô-ma 3:25).

“Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội (ha-má-tê-ma) người ta làm, đều làm ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội (ha-ma-tá-nô) đến chính thân thể mình” (I Cô-rinh-tô 6:18).

2. Hamartia /Ha-ma-tí-a/ (ἁμαρτίαG266): Là một danh từ, nghĩa đen của nó là “một sự trật mục tiêu,” dùng để nói sự việc mũi tên được bắn ra khỏi cung, nhưng không trúng vào mục tiêu được nhắm bắn. Thánh Kinh Tân Ước dùng từ ngữ này để nói đến:

a) Nguồn gốc hay nguyên lý của hành động, sinh ra những việc làm vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, như trong Rô-ma 6:1-2 “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi (ha-ma-tí-a), để cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi (ha-ma-tí-a), lẽ nào còn sống trong nó nữa?”

b) Nguyên lý cai trị hay năng lực chế ngự một người, khiến người ấy cứ phải làm ra những việc làm vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, như trong Rô-ma 6:12 “Vậy, chớ để tội lỗi (ha-ma-tí-a) cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.”

c) Bất cứ một việc làm nào rõ ràng là vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, như trong I Giăng 3:4 “…sự tội lỗi (ha-ma-tí-a) tức là sự trái luật pháp.”

Phạm Tội

Trong Tân Ước, từ ngữ gọi hành động làm ra tội, tức phạm tội, là động từ Hamartanō /Ha-ma-tá-nô/ (ἁμαρτάνω G264). Động từ này được dùng để chỉ bất cứ hành động nào cố ý không vâng phục luật pháp của Thiên Chúa, bất cứ một việc làm nào rõ ràng là vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, như trong Rô-ma 3:23 “Vì mọi người đều đã phạm tội (ha-ma-tá-nô), thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.”

Khi ha-ma-tá-nô được dùng trong thời bất định, thì chỉ về một hành động phạm tội, trong mọi lúc, có thể dịch là “phạm tội.”

“Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, để cho các con khỏi phạm tội (ha-ma-tá-nô – thời bất định). Nếu có ai phạm tội (ha-ma-tá-nô – thời bất định), thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, tức là Đấng công bình” (I Giăng 2:1).

Khi ha-ma-tá-nô được dùng trong thời hiện tại, thì chỉ về sự cứ tiếp tục làm ra tội, có thể dịch là “sống trong tội.”

“…ma quỷ sống trong tội (ha-ma-tá-nô – thời hiện tại) từ lúc ban đầu” (I Giăng 3:8).

Con dân Chúa có thể phạm tội vì yếu đuối nhất thời, vì thiếu hiểu biết, vì vô ý, chứ con dân Chúa không sống trong tội.

Kết Quả Tội

Đây là một động từ rất là đặc biệt, được ghép thành bởi động từ “kết quả,” “poieō” /boi-ế-ô/ (ποιέω G4160) và danh từ “tội,” “hamartia” (ἁμαρτία G266) /ha-ma-tí-a/.

Mặc dầu động từ “poieō” /boi-ế-ô/ có thể dịch là “làm ra” với ý nghĩa là dùng một chất liệu nào đó, để làm ra một vật gì, hoặc sáng tác ra một điều gì; cũng có thể dịch là “làm” với ý nghĩa thể hiện một hành động bày tỏ bản tính hoặc ý muốn của mình, hoặc làm một điều gì cho ai… Nhưng khi được dùng chung với danh từ “tội lỗi” hoặc “ăn năn” thì luôn luôn có nghĩa là “kết quả.”

Từ ngữ “kết quả tội” nói lên sự kiện bản chất tội từ trong lòng của một người (nghĩa (a) của từ ngữ hamartia), khiến cho mọi hành động của người ấy đều là tội. Một người “kết quả tội” đương nhiên là một người chưa được tái sinh, chưa được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Mà, một người chưa được tái sinh, chưa được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ, là vì, người ấy chưa thật lòng ăn tội, từ bỏ tội. Dưới đây là một số câu Thánh Kinh giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa và cách dùng của từ ngữ “kết quả” (ποιέω G4160) /boi-ế-ô/:

“Vậy, các ngươi hãy kết quả (boi-ế-ô)xứng đáng với sự ăn năn” (Ma-thi-ơ 3:8).

“Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy bất cứ cây nào không sinh trái (boi-ế-ô) tốt, thì sẽ phải đốn và chụm” (Ma-thi-ơ 3:10).

“Vậy, bất cứ cây nào tốt thì sinh trái (boi-ế-ô) tốt; nhưng cây nào xấu thì sinh trái (boi-ế-ô) xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái (boi-ế-ô) xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinhđược trái (boi-ế-ô) tốt. Bất cứ cây nào chẳng sinh trái (boi-ế-ô) tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (Ma-thi-ơ 7:17-19).

“Nhưng, kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả (boi-ế-ô) đến nỗi một hạt ra một trăm, hạt khác sáu chục, hạt khác ba chục” (Ma-thi-ơ 13:23).

Tuy nhiên, còn một từ ngữ nữa, chúng ta cần chú ý nghĩa của nó, để có thể hiểu đúng ý nghĩa của I Giăng 3:7-10. Từ ngữ đó là “dynamai” /đu-na-mai/ (δύναμαι G1410), có nghĩa là năng lực, được dùng trong I Giăng 3:9 để nói đến cái sức mạnh thôi thúc bên trong loài người, khiến loài người làm ra tội, như Rô-ma 7:14-23 đã nói rất rõ.

Như vậy, chúng ta có thể hiệu đính I Giăng 3:5-10 và 5:18, như sau:

I Giăng 3:5-10

5 Các con biết Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.

6 Ai ở trong Ngài thì không sống trong tội; còn ai sống trong tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.

7 Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ kết quả công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình.

8 Kẻ nào kết quả tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ sống trong tội từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ.

9 Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có năng lực phạm tội, vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời.

10 Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: ai chẳng kết quả công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.

I Giăng 5:18

18 Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng sống trong tội; nhưng ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được.

Con dân của Thiên Chúa vẫn có thể phạm tội vì sơ ý, vì yếu đuối nhất thời, vì thiếu hiểu biết, nhưng con dân Chúa không còn bản tính tội, vì đã được dựng nên mới. Họ không sản xuất ra tội lỗi, không kết quả tội lỗi, và trong họ không có sự cai trị của sức mạnh thôi thúc họ, buộc họ phải làm ra tội, vì họ đã được Đức Chúa Jesus Christ cứu ra khỏi năng lực và hình phạt của tội lỗi.

Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi, cho nên, ai ở trong Ngài thì người ấy không sống trong tội, mà sống trong sự yêu thương, công bình, và thánh khiết. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và luôn tin vào sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Một người sống trong tội là một người ở ngoài Đức Chúa Jesus Christ, cho dù người ấy mang danh là con dân Chúa.

Một người sống trong tội là một người chưa thật sự nhìn thấy Chúa và biết Chúa bằng con mắt thuộc linh, tâm trí thuộc linh. Người ấy có thể tin nhận Chúa nhưng chưa có mối tương giao mật thiết với Ngài để có thể “thấy” Ngài và “biết” Ngài. Một người chỉ thật sự thấy Chúa và biết Chúa khi đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo Lời Chúa và trò chuyện với Chúa mỗi ngày.

Một người đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời thì: “những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17), vì người ấy “đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24), cho nên, người ấy không sống trong tội. Người ấy biết giữ lấy mình để luôn ở trong sự công bình và thánh sạch. Ma quỷ không thể làm hại được người ấy, cho dù nó có cám dỗ hoặc tấn công như thế nào.

Mọi sự không công bình, tức không đúng theo Thánh Kinh, thì đều là tội lỗi (ha-ma-tí-a) (I Giăng 5:17). Nếu ngày hôm nay, ai nhận thấy mình vẫn còn đang làm ra những sự không đúng với Thánh Kinh, thì hãy hết lòng đến với Chúa, ăn năn tội, để thật sự được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và sống một đời sống công bình, thánh khiết trong Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
28/07/2014


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn.

Share This:

Comments are closed.

3,602 views